Podaci za identifikaciju
1
Poreski identifikacioni broj (PIB)
106290410
2
Matični broj
3
Šifra delatnosti
4
Firma (pun naziv)
NEOLINK DOO VETERNIK
5
Firma (skraćen naziv)
NEOLINK DOO VETERNIK
6
Ime i prezime ovlašćenih lica
7
Podaci o sedištu tj. Prebivalištu
VETERNIK
8
Opština
NOVI SAD
9
Mesto
20571705
7022
Boris Lukač
Igor Bjelić
21203 VETERNIK
10
Naziv ulice
ARONA ZAGORICE
11
Kućni broj (broj i slovo)
12
Broj telefona
021-310-20-20
13
Broj faksa
021-310-20-29
14
Obveznik PDV
15
Broj potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV
51
DA
522770411
Podaci o računima kod poslovnih banaka
Naziv banke
1
Vojvođanska banka AD Novi Sad
Broj računa
355-1134297-94
Download

Podaci za identifikaciju 1 Poreski identifikacioni broj (PIB