ZA VAŠU EVIDENCIJU
OBRAZAC ZA EVIDENCIJU POSLOVNIH PARTNERA
Podaci za identifikaciju
1.1
Poreski identifikacioni broj (PIB)
100563665
1.2
Matični broj lica (pravnog lica, radnje)
07958927
1.3
Registarski broj
1.4
Firma (pun naziv)
1.5
Ime i prezime ovlašdenog lica
1-6005-00
„KVARK“ D.O.O. za proizvodnju
promet i usluge
Krstid Radmilo
1.6
Podaci o sedištu - prebivalištu
Kragujevac
1.6.1
Mesto, opština
Kragujevac
1.6.2
Naziv ulice i broj
Karađorđeva 33
1.6.3
Broj telefona
034/ 333 229, 352 702
1.6.4
Broj fax-a
034/ 352 702
1.6.5
E-mail
[email protected]
1.6.6.
Obveznik PDV-a
Da
Podaci o delatnosti
Naziv firme
2.1
Kvark D.O.O.
51700, 85142
Podaci o računu u banci
Naziv banke
3.1
Šifra delatnosti
Eurobank EFG
*Obrazac je punovažan bez pečata i potpisa
Broj tekudeg računa
250401000009503025
Download

identifikacioni list (sr)