PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
1
Poreski identifikacioni broj (PIB)
SR100207892
2
Matični broj
07461135
3
Registarski broj
1507461135
4
Šifra delatnosti
4752
5
Pun naziv firme
Privredno društvo EHOM d.o.o.
6
Skradeni naziv firme
EHOM d.o.o.
7
Ime i prezime ovlašdenog lica
Jovan Marid
8
Mesto
Beograd
9
Opština
Zvezdara
10
Adresa
Severni bulevar br. 6
11
Broj telefona
011/7292-055, 7292-066
12
Broj fax-a
011/676-4589
13
Web site
www.ehom.co.rs
14
E-mail
[email protected]
15
Obveznik PDV-a
DA
16
PDV
124435299
17
Tekudi račun (Komercijalna banka)
205-21820-06
Download

PODACI ZA IDENTIFIKACIJU