Kio d.o.o.
oče Kapeta
ana 15,
Ko
11
1000 Beogrrad, Srbija
Te
elefon: +381 (0)11 243
35721
Fa
aks: +381 (0)11 24169
975
E--pošta: kio@
@kio.co.rs
W
Web:
www.kio.co.rs
P
Podaci
o firmi „KIO“ – Beograd
Saglasno odred
dbama člana
a 42. stav 3.
3 Zakona o porezu na dodatu vred
dnost (Sl. glasnik RS,
br. 84
4/2004) dosstavljamo Vam
V
sledece
e podatke:
Pun naziv
n
firme:
Skraććni naziv:
Adresa sedišta:
Adresa kancelarije:
Poreski identifika
acioni broj (P
PIB):
Matiččni broj:
Regisstarski broj:
Šifra delatnosti:
Ime i prezime ovvlašćenog licca:
Teleffon:
Faks:
E-pošta:
„KIO
O“ d.o.o. - Preduzeće
P
za
a proizvodnjju, trgovinu i usluge
„KIO
O“ d.o.o.
Kočče Kapetana
a 15, 11000 Beograd
Bulevar Oslobo
ođenja 63a, 11000 Beog
grad
103
3378783
175
560204
020
017560204
469
90
Zorran Jakovljev
vić
+38
81 (0)11 243
35721
+38
81 (0)11 241
16975
kio@
@kio.co.rs
Nazivv poslovne banke:
b
Sediššte poslovne
e banke:
Broj tekućeg
t
računa:
EUROBANK EFG
110
000 Beograd
d
250
0 – 1440002
2775030 – 13
250
0 – 1540000
0275770 – 66
Obve
eznik PDV-a
a:
Broj potvrde
p
o evvidenciji za PDV:
P
DA
543
3087239
Download

P Podaci o firmi „K IO“ – Be ograd