İ£
i«
I
T .C .
T .C S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I
T Ü R K İY E K A M U H A S T A N E L E R İ K U R U M U
V ira n ş e h ir İlçe D evlet H a sta n e si
*"■
v i
.
ih a le K odu : 00052
SA Y I :
K O N U : T e k lif M ektubu
PİY A SA A R A Ş P R M A T E K L İF M EK TU B U
H astanem izin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve m iktarı yazılı olan m alzem eler 4734 sayılı K am u İhale
K anununun 22/d (D oğrudan T em in) yöntem i ile savın alınacaktır. K D V H a riç birim fiyatın hastanem iz
satm alm a birim ine gönderilm esini rica ederim .
t
. 4A
D r.Ilh a n E R K Â N
H a s ta n e Y öneticisi
T elefon : 0 414 511 3007
Fax
: 0 414 512 1236
Miktarı
S.No
Ma! / Hizmet Adı
1
DİSPOSİBLE PUNKTOM
DİLATÖRLÜ VE KANÜL PROB
LAKRIMAL KANUL
2
Birimi
Teklif Veren Firmanın
Ada
Adresi
Telefon
Fax
E-Mail
Topiam
Fiyat
ADET :
300
400
Birim Fiyat
ADET
Gene!
Toplam(KDV
Hariç): ;____
_
Firma Yetkilisi
___ _
: j
Kaşe ve im za
j: i
N o t: T e k lifle rd e K a r a la m a ve D aksi! K e sin lik ’e O lm a y a c a k tır.
Ü . o û l . 3-OV-S1 W f'i'i
^vCr
^
W * 8* «-
.
eJ'cJr<=^r>- * U Û > ^
C3v\ vrvov'o ^ \ r v \ \ l _
V
v
a
n_
W -V v \
CLk_Vc>_/\^o<ıi\4r
V«ıV^ı
^
.
<=lA \\ «.'a \ \ r ^ .
LAKRİMAL KANÜL
1. Orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Uç kısım punktum ve kanalikülü travmatize etmeyecek şekilde künt olmalıdır.
3. 25G (0.50mm) veya 26G(0.45mm) kalınlığında, 28-30 mm uzunluğunda, irrigasyon deliği kanülün
ucunda olmalıdır.
4. Tanıtıcı etiket ambalaj üzerine basılı olmalı, sonradan etiketlenmiş olmamalıdır.
5. Ürün CE belgesine sahip olmalı ve CE işareti ürünün orijinal ambalajına basılı olmalıdır.
DİSPOSİBLE PUNKTUM DİLATATÖRÜ VE LAKRİMAL PROB BİRARADA
1. Orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Dilatatör ucu 00-0 derece Bovvman kanülü ile uyumlu 20-25 mm uzunluğunda paslanmaz çelik, prob
kısmı 0.60-0.70 mm çapında 40-50mm uzunluğunda paslanmaz çelik olmalıdır.
3. Tanıtıcı etiket ambalaj üzerine basılı olmalı, sonradan etiketlenmiş olmamalıdır.
4. Ü rün CE belgesine sahip olm alı ve CE işareti ürünün orijinal am balajına basılı olm alıdır
Download

indir - Viransehir Devlet Hastanesi