T.C.
T.C SA Ğ L IK BA K A N LIĞ I
T Ü R K İY E K A M U H A ST A N E L E R İ K U R U M U
V iranşehir İlçe D evlet H astanesi
İhale Kodu : 00073
SAYI :
KONU: T ek lif M ektubu
PİY A SA A R A ŞT IR M A TEK LİF M EK TU B U
H astanem izin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve m iktarı yazılı olan m alzem eler 4734 sayılı K am u İhale
K anununun 22/d (D oğrudan Tem in) yöntem i ile satın alınacaktır. KD V H ariç birim fiyatın hastanem iz
satınalm a birim ine gönderilm esini rica ederim.
D r.Ilhan ER K A N
H astane Y öneticisi
T elefo n : 0 414 511 3007
Fax
: 0 414 512 1236
A
S.No
Mal / Hizmet Adı
1
Misoprostol 200 MCG tablet 28
Adet
Ertapenem 1 GR flakon 1 Adet
PIPERACILLIN SODIUM 4GRTAZOBACTAM SOD. 500 MG IV
FLAKON
slklopentalat hcı %1 göz damlası
5 ml
BASITRASIN+NEOMISIN
SÜLFAT GÖZ POMADI
2
3
4
5
Miktarı
Birimi
Birim Fiyat
1500
ADET
200
200
ADET
ADET
50
ADET
100
ADET
Toplam
Fiyat
Genel
Toplam(KDV
Hariç):
Teklif Veren Firmanın
Adı
Adresi
Telefon
Fax
E-Mail
Firma Yetkilisi
Kaşe ve imza
:
■
Not: T ekliflerde K aralam a ve D aksil K esinlikle O lm ayacaktır.
le Ü . - P le o o
OU- 0 5 - - 2 0 I S J x3 c \h v<2- _s=*a£ i6'< ^
qeceknm \üba chr.
¿o dbc
nc/erl \m es<
Download

indir - Viransehir Devlet Hastanesi