T.C.
T.C SA Ğ LIK BA K A N LIĞ I
T Ü R K İY E K A M U H A STA N E LE R İ K U R U M U
V iranşehir İlçe D evlet H astanesi
İhale Kodu : 00039
SAYI :
KONU: Teklif M ektubu
PİYASA A R A ŞT IR M A TEKLİF M E K T U B U
Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. K D V H ariç birim fiyatın hastanemiz
satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.
T elefo n : 0 414 511 3007
Fax
: 0 414 512 1236
S.No
Mal / Hizmet Adı
1
2
3
HOT PACK KAZANI PEDİ
PORTATİF TENS KABLOSU
ÇELİK HALKALAR
Teklif Veren Firmanın
Adı
Adresi
Telefon
Fax
E-Mail
Dr.Ilhan ERK AN
H astane Y öneticisi
Miktarı
30
10
6
Birimi
Birim Fiyat
Toplam
Fiyat
ADET
ADET
ADET
Genel
Toplam(KDV
Hariç):
Firma Yetkilisi
■|
Kaşe ve İmza
J i
Not: T ekliflerde K aralam a ve D aksil K esinlikle O lm ayacaktır.
7etlMfer*r
7
U .0 2 ..'2^/S
n
P O R T A T İF T E N S K A B L O S U T E K N İK Ş A R T N A M E S İ
1
K a b l o , E V E R W A Y M a r k a C O M F Y - T E N S M o d e l c i h a z ile u y u m l u o l m a l ı d ı r v e
c i h a z d a n ç ı k ı ş ı m o n o , e l e k t r o t g ir iş i 2 ’li d i z a y n e d i l m i ş o l m a l ı d ı r .
2.
C i h a z a g i r i ş u c u t a m a m e n iz o l e e d i l m i ş o l m a l ı d ı r .
3.
E le k tro t g irişleri p a s la n m a z o lm a lıd ır.
4.
K a b lo u z u n l u ğ u en a z 100 cm . o lm a lıd ır.
ÇELİK HALKATEKNİK ŞARTNAMESİ
Alt ekstremitede kası uzun süreli germeye ve farklı açılardaki
eklem kontraktürlerini açmayı sağlayacaktır. 10 kiloya kadar
çelik halkaları çekebilecek sağlamlıkta bir halat olmalıdır. Halatın
diğer ucunda ise uygulama bölgesine takılması için cırtlarla
desteklenmiş bir kemer olmalıdır. Halatın boyu 3 metre
olmalıdır.
• Halata takılacak farklı ağırlıkta çelik halka ağırlıklar;
Demir
Halkalar
1 kilo
2 adet
3 kilo
2 adet
5kilo
2 adet
Hot Pack Pedi Teknik Şartnamesi
Vücudun her bölgesine uyacak şekilde dizayn edilmiş hotpack pedi 30 dakikaya kadar derin,
rahatlatıcı ve nemli ısı tem in eder. Yoğun tem polu k lin ik ie r d koiay kullanım için hotpack pedlerinin
üzerinde askı sistem i m evcuttur. D o jV hidrokoîloid dolgusu olan bentonit içerir ve dokuma kumaş
ile kaplanm ıştır.
Bir yıl garantili ve 28cmX39cm boyutunda pedler istenm ektedir...
Download

indir - Viransehir Devlet Hastanesi