T.C.
T.C SA Ğ L IK B A K A N L IĞ I
T Ü R K İY E K A M U H A ST A N E L E R İ K U R U M U
V iranşehir İlçe D evlet H astanesi
İhale Kodu : 00068
SAYI :
KONU: T ek lif M ektubu
|
PİY A SA A R A ŞTIR M A TEK LİF M EK TU B U
H astanem izin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve m iktarı yazılı olan m alzem eler 4734 sayılı K am u İhale
K anununun 22/d (D oğrudan Tem in) yöntem i ile satın alınacaktır. K DV H ariç birim fiyatın hastanem iz
satınalm a birim ine gönderilm esini rica ederim .
^
Telefon : 0 414 511 3007
Fax
: 0 414 512 1236
D r.Ilhan ER K A N
H astane Y öneticisi
Miktarı
S.No
Mal / Hizmet Adı
1
IŞIKLI BÜYÜTEÇ LOOP LAMBASI
1
Teklif Veren Firmanın
Adı
Adresi
Telefon
Fax
E-Mail
Birim Fiyat
Birimi
Toplam
Fiyat
ADET
Genel
Toplam(KDV
Hariç):
Firma Yetkilisi
!
Kaşe ve imza
ı
Not: Tekliflerde K aralam a ve D aksil K esinlikle O lm ayacaktır.
_
Te
6V\cU-M
i
.
/
\ ;
v
_
«->
-j
t
m
v—
Lp d r*
LOOP LAMBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ
01.Cihaz dermatolojik teşhis amaçlı kullanılmak üzere gerekli özelliklere sahip
olacaktır.
02.
Cihaz , her yöne hareket edebilen 5 ayaklı bir taşıma sistemine sahip
olmalıdır.
03. Cihazda bir adet min.22 Watt .gücünde filtreli floresan lamba olmalıdır.
04.Cihaz 220 V A C şehir cereyanı ile çalışmalıdır.
05.Teklif verecek firmalar T S E hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve bu
belgelerinin asıl veya suretlerini teklifle birlikte vermelidirler.
06.Teklif verecek üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altındaki
bayileri "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası”na kayıtlı ve cihazın
tüm parçalarıyla birlikte "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası"
tarafından onaylanmış ürün (barkod) numarası olması ve belgelerini birlikte
vermelidirler.
GARANTİ:
Cihaz, imalat hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.
Garanti süresince cihazın periyodik bakımı ve onarımı bedelsiz olarak yapılmalıdır.
Garanti süresinin bitiminden itibaren ayrıca on yıllık ücreti karşılığında bakım-onarım
ve yedek parça temin garantisi verilmelidir.
EĞİTİM:
Cihazın kullanım eğitimi kullanıcı personele ücretsiz olarak verilmelidir.
Uzm.Dr. Yanina YASİNETSKAYA
Download

6V\cU-M - Viransehir Devlet Hastanesi