T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
*î
Ma&t
Ktifyrmı
Sayı :
Konu: Kati Teklif venneye davet (2015/97)
Kurumumuz ihtiyacı olan 4 Kalem malzeme 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi
doğrudan temin alım usulüne göre satm alınacaktır.
Alım yapılacak 4 kalem malzeme için fırmanızca belirtmek suretiyle KDV hariç fiyat
teklifinizi aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak en geç 02/03/2015 tarih saat 15:00 kadar
kadar Kurumumuz satınalma doğrudan temin birimine teslim edilmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize rica ederiz.
S.No
M alzem enin Adı
M iktarı
1
613 CPF tipi Kartuş(Sanitİzasyon
Şırıngaları İle Birlikte)
2 Adet
2
1 (Bir) Mikron Kaba Partikül Filtresi
15 Adet
3
10 (On) Mikron Kaba Partikül Filtresi
15 Adet
4
Aktif Karbon Filtresi
15 Adet
Birim Fiyatı
Toplam Fiyat
GENEL TOPLAM
D İK K A T ED İL ECEK HU SUSLA R VE ALIM ŞARTLARI
1-Fiyat Teklifinizi birimimize antetli kağıdınıza yazılarak kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi
veya faks çekilerek iletilmesi
2-Teklife esas malzemelerin markası ve modeli mutlaka belirtilecektir.
3-Teklif veren tüm firmalar UBB ürün kodlar mı mutlaka belirtilecektir.
4-Firma alımı yapılacak malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak vermeyi/yapmayı taahhüt
edecektir.
5-Zamanmıda fiyat vermeyen teklif kabul edilmeyecektir.
6-Silinti ve kazıntı olan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
7-Teklif edilen ürünlerin teslimat süresi yazılacaktır.
8-Teklif formunda firma kaşesi ve firma yetkilisinin imzası bulunacaktır.
Satınalm a Ve İdari İşler Daire Başkanlığı
Sağlık Malı. Adnan Saygım Cad. No:55 A blok Oda No: 117 Sıhhiye / ANKARA 06100
Telefon:(312) 565 51 10-11 Faks:(312) 565 50 91
Ayrıntılı Bilgi :(D oğrudan T em in B irim i)
E P o sta:.....................@ saglik.gov.tr
Şubat 2015
SARTORİUS ARİUM 61316 SAF SU CİHAZI VE ÖN ARITMASI İÇİN
FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
KONU:
Tüketici
Güvenliği
Laboratuvarları
Daire
Başkanlığı
Metroloji
ve
Kalibrasyoıı
Laboratuvarlarında kullanılan Sartorius arium 61316 saf su cihazı ve ön arıtması için;
1- 2 (iki) adet 613CPF tipi kartuş (sanitizasyon şırıngaları ile birlikte)
2- 15 (on beş) Adet 1 (bir) Mikron Kaba Partikül Filtresi,
3- 15 (on beş) Adet 10 (on) Mikron Kaba Partikül Filtresi
4- 15 (on beş) Adet Aktif Karbon Filtresi satın alınacaktır.
2.
GENEL ŞARTLAR:
İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin veya cihazların TITUBB kayıt / bildirim işlemini
tamamlamış olmalıdır. Teklif edilen ürünlerin veya cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi
Bankası (TITUBB) tarafından onaylanmış ürün numaraları, ihale sıra numarası belirtilmek kaydıyla
teklifle birlikte yazılı olarak verilecektir. TITUBB tarafından onaylanmayan ürünlerin alımı
yapılmayacaktır. Ancak, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için
TİTUBB kayıt veya bildirimi aranmayacaktır.
3.
TEKNİK ÖZELLİKLER:
Sartorius arium 613X6 Saf Su Cihazı Filtresi Teknik Özellikleri
3.1. Ön arıtım kartuşu Sartorius Arium saf su cihazları ile uyumlu olmalı ve adaptör veya alet
gerektirmeden montajı yapılabilmelidir..
3.2. Ön arıtım kartuşu 5 mikron polipropilen yapıda filtre, aktif karbon ve reçine içeren tek bir
modüler yapıda olmalıdır.
3.3. ö n arıtım kartuşu üzerinde katalog ve lot numaraları yer almalıdır.
3.4. Her bir ön arıtım kartuşu sanitizasyon şırıngaları ile birlikte verilmelidir ve 2 (iki) adet olmalıdır.
3.5. Üretici firmalar ISO 9001 ve GMP standardına haiz olmalıdır.
3.6. Kartuşun tipi 613CPF olmalıdır.
3.7. Sarf malzemenin taşıma ve ulaşım işlemleri yükleniciye aittir. Taşınma ve teslim meydana
gelei
iudur.
Şubat 2015
Ön Arıtma için Filtre Teknik Özellikleri:
1 (Bir) Mikron Kaba Partikül Filtresi Teknik Özellikleri
3.9. Filtre 1 (bir) mikron tutma oranına sahip olmalıdır.
3.10. Filtre mevcut yuvalar ile uyumlu olmalıdır. Herhangi bir ek aparat gerektirmeden kolayca monte
edilmelidir.
10 (On) Mikron Kaba Partikül Filtresi Teknik Özellikleri
3.11. Filtre 10 (on) mikron tutma oranına sahip olmalıdır.
3.12. Filtre mevcut yuvalar ile uyumlu olmalıdır. Herhangi bir ek aparat gerektirmeden kolayca monte
edilmelidir.
Aktif Karbon Filtresi Teknik Özellikleri
3.13. Filtre kartuşu içerisinde aktif karbon bulunmalıdır.
3.14. Filtre mevcut yuvalar ile uyumlu olmalıdır. Herhangi bir ek aparat gerektirmeden kolayca monte
edilmelidir.
4.
YEDEK PARÇA VE AKSESUAR:
5.
EĞİTİM:
6.
TEKNİK SERVİS VE GARANTİ:
7.
TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI
Firmalar şartname maddelerine Türkçe olarak, ayrı ayrı ve şartnamedeki sıraya göre cevap
vereceklerdir. Bu cevaplar "....................... marka.............. model............ filtreyi teklifimizin şartnameye
uygunluk belgesi’' başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi
tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir
farklılık bulunursa firma ihale dışı bırakılacaktır.
Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede İstenilen teknik özellikleri
sağlar
2
Şubat 2015
Satın Alma ve İhale Komisyonu gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebilir. Firmalar
demonstrasyonu
nasıl
sağlayacaklarını
bildireceklerdir.
Demonstrasyon
yapmayan
veya
demonstrasyon sonucu cihazı uygun görülmeyen firmaların teklifleri red edilecektir.
Teklif edilen filtre için üretici veya distribütör fîrma tarafından satıcı firmaya verilen yetki
belgesi olacaktır.
8.
MUAYENE VE KABUL
Firma yetkilileri, muayene sırasında hazır bulunmadıkları takdirde muayenenin yapılış tarzına
ve sonucuna itiraz edemezler.
Muayene sonucuna itiraz edilmesi halinde 3 (üç) gün İçerisinde İkinci muayene Başkanlıkça
(birinci muayenede bulunmayanlardan) oluşturulacak İtiraz Komisyonu tarafından yapılacaktır. Bu
muayenede sadece birinci muayenede uygun bulunmayan özellikler değerlendirilecektir. İtiraz
Komisyonunun kararı kesindir.
Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerîidir.
İş bu şartname 8 (sekiz) ana başlık altında 3 (üç) sayfadan ibarettir
3
Download

Konu: Kati Teklif venneye davet (2015/97)