T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
K«#urou
Sayı :
Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/93)
Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem malzeme 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi
doğrudan temin alım usulüne göre satın alınacaktır.
Alım yapılacak 1 kalem malzeme için fırmanızca belirtmek suretiyle KDV hariç fiyat
teklifinizi aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak en geç 18/03/2015 tarih saat 15:00 kadar
kadar Kurumumuz satmalına doğrudan temin birimine teslim edilmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize rica ederiz.
S.No
1
Malzemenin Adı
Miktarı
Birim Fiyatı
Toplam Fiyat
25 Ton
Beyaz Lahana Alımı
GENEL TOPLAM
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI
1-Fiyat Teklifinizi birimimize antetli kağıdınıza yazılarak kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi
veya faks çekilerek iletilmesi
2-Teklife esas malzemelerin markası ve modeli mutlaka belirtilecektir.
3-Teklif veren tüm firmalar UBB ürün kodlarını mutlaka belirtilecektir.
4-Firma alımı yapılacak malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak vermeyi/yapmayı taahhüt
edecektir.
5-Zamamnıda fiyat vermeyen teklif kabul edilmeyecektir.
6-Silinti ve kazıntı olan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
7-Teklif edilen ürünlerin teslimat süresi yazılacaktır.
8-Teklif formunda firma kaşesi ve firma yetkilisinin imzası bulunacaktır.
Satınaiına Ve İdari İşler Daire Başkanlığı
Sağlık M alı.Adnan Saygun Cad. No:55 A blok O da No: i 17 Sıhhiye / ANKARA 06100
T elefon:(312) 565 51 10-11 F ak s:(3 1 2 )5 6 5 50 91
Ayrıntılı Bilgi :{D oğrııdan T em in B irim i)
E Posta:.................... © saglik.gov.tr
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BİYOLOJİK ÜRÜNLER
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SERUM VE DENEY
HAYVANLARI ÜRETİM LABORATUVARINA ALINACAK 1 KALEM
BEYAZ LAHANA TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. KONU:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Biyolojik Ürünler Araştırma Geliştirme Daire
Başkanlığı Deney Hayvanları Yetiştirme Laboratuvarı ihtiyacı için aşağıda cinsi,
özellikleri ve miktarı belirtilen Beyaz Lahana satın alınacaktır.
2. YEMİLER :
NO
1
YEM CİNSİ
Beyaz Lahana
MİKTARI
25 Ton
3.1. BEYAZ LAHANA :
1. Lahana kendine has renkte ve taze olacaktır, delikli bitli yapraklar kabul
edilmeyecektir.
2 . Lahana ıslak, çürük, çiçeklenmiş, sararmış olmayacaktır.
3 . Lahana donmuş ve pörsümüş olmayacaktır.
4. Lahana Serum ve Deney Hayvanları Üretim Laboratuvarmın talimatı doğrultusunda
partiler halinde veya tamamı teslim edilecektir.
5.
Teslimat adresi Çubuk Yolu 23. Km. de bulunan Deney Hayvanları Yetiştirme
Laboratuvarıdır.
4. TESLİM ŞARTLARI:(BEYAZ LAHANA)
4.1 Lahana partiler halinde veya tamamı Deney Hayvanları Üretim Labooratuvarlarının
yazılı talebine (Fax geçerlidir) binaen istenilen miktarda en geç 1 hafta içerisinde Deney
Hayvanları Üretim Laboratuvarları deposuna yüklenici firma tarafından teslim edilecektir.
4.2 İdarece alınacak numunelerin kimyasal, mikrobiyolojik ve mikotoksik analizleri
ANKARA’daki Referans Laboratuvarlarda yüklenici firma tarafından yaptırılacaktır.
4.3 Analizleri yapıldıktan sonra muayene ve kabul işlemleri yapılacaktır.
4.4 İhalesi yapılan Beyaz Lahananın teslim yeri Teslimat adresi Çubuk Yolu 23. Km.
de bulunan Deney Hayvanları Yetiştirme Laboratuvarıdır
4.5 Ambalaj TSE 9313 numaralı Laboratuvar Hayvan Yemleri Standardının 3.1,3.2
maddelerine uygun olacaktır
NOT : Firmalar tekliflerini birim fiyat üzerinden kalem bazında vereceklerdir.
İş bu şartname 2 (iki) ana başlık altında 2 (iki) sayfadan ibarettir.
Download

Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/93)