T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Sayı :
Konu: Teklif vermeye davet
Kurumumuz ihtiyacı olan’T Kalem malzeme 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi
doğrudan temin alım usulüne göre satın alınacaktır.
Alımı yapılacak 1 kalem malzeme için fırmanızca KDV hariç fiyat teklifinizi aşağıda
belirtilen hususlara uygun olarak en geç 17/03/2015 tarih saat 16.00 kadar Kurumumuz satmalına
doğrudan temin birimine teslim edilmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize rica ederiz.
S.No
1
Malzemenin Adı
Miktarı
Mobil Seyyar İskele Sistemi
1 Adet
Birim Fiyatı
Toplam Fiyat
GENEL TOPLAM
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI
1-Fiyat Teklifinizi birimimize antetli kağıdınıza yazılarak kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi
veya faks çekilerek iletilmesi
2-Teklife esas malzemelerin markası ve modeli mutlaka belirtilecektir.
3-Teklif veren tüm firmalar UBB ürün kodlarmı mutlaka belirtilecektir.
4-Firma alımı yapılacak malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak vermeyi/yapmayı taahhüt
edecektir.
5-Zamanımda fiyat vermeyen teklif kabul edilmeyecektir.
6-Silinti ve kazıntı olan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
7-Teklif edilen ürünlerin teslimat süresi yazılacaktır.
8-Teklif formunda firma kaşesi ve firma yetkilisinin imzası bulunacaktır.
Satmalına Ve İdari İşler Daire Başkanlığı
Sağlık M ah.Adnan Saygun Cad, No:55 Sıhhiye / ANKARA 06100
TeIefon:(312) 565 51 10-11 F ak s:(3 1 2 )5 6 5 50 91
Ayrıntılı Bilgi :(D oğrudan T em in Birim i)
E Posta:.................... @ saglik,gov.tr
M O B IL SE Y Y A R İSKELE SİSTEM İ T E K N İK ŞA R TN A M ESİ
KONU:
Bu T eknik Şartnam e, T ürkiye H alk Sağlığı K urum u B aşkanlığı Yapı ve T eknik İşler B irim i'nde
k u llan ılm ak üzere ihtiyaç duyulan m obil seyyar iskele için hazırlanm ıştır.
TEKNİK ÖZELLİKLER:
1. İskele
.
.
4.
5.
6.
2
3
sistem i
alüm inyum
m alzem e olup
çalışm a yüksekliği
8 m etreye k ad ar
çıkabilm elidir.
G em ici m erdiven sistem ine sahip olm alıdır.
T S, A vrupa standartları ile uyum lu, iş güvenliği sertifikalı ve yüksek çalışm a ile ilgili
b ü tü n k urallarla uyum lu olacaktır.
İskelenin gerekli sağlam lık ve dayanıklılık testleri yapılm ış olacaktır.
İskele sistem inin bütün bağlantı yerleri sağlam olacaktır. Çatlak, kırık veya herhangi bir
deform asyon olm ayacaktır.
Y üklenici firm a, idarenin belirlediği en az 2 personele kullanım , güvenlik tedbirleri,
çalışanların ve m alzem elerin düşm e riskini önleyici tedbirler, hava koşullarına karşı
alınacak tedbirler, iskelenin taşıyabileceği yükler, kurm a-sökm e-yer değişikliği
esnasında oluşabilecek diğer riskler ile alakalı eğitim i verecektir.
■7 . İskelenin taşıyabileceği m aksim um ağırlık, kullanım ve güvenlik ile ilgili detaylar
ayrıntılı olarak levha ile üzerinde yazılı olacaktır.
.
8.
9
A yaklarda 360
0dönebilen
4 adet m ekanik frenli tekerlek olacaktır.
İskelede çalışanın düşm eyeceği yükseklikte destek sistem leri, çapraz destek sistem i ve
tekm elik de olacaktır. A yrıca duvar tarafın d a kurulm ası halinde dengelem e için duvar
.
12.
13.
tutucu aparatları da olacaktır.
10
B uzlanm a, kar, engebe gibi bütün olu m su zlu k lara karşı fren sistem i dayanıklı olacaktır.
1 1 . G aranti süresi en az 3 yıl olacaktır.
K urulum u esnasında kullanılm ak üzere güvenlik üçer adet em niyet kem eri ve EN 397
standardına uygun b aret de sistem le birlikte teslim edilecektir.
M alzem elerin m ontajı, nakliyesi yükleniciye ait olacaktır. T üm parçalar eksiksiz ve
korum a kılıfları ile teslim edilecektir.
İş bu teknik şartnam e tarafım ızca hazırlanarak 1 sayfadan teşkildir.09.03.2015
Download

S.No Malzemenin Adı Miktarı Birim Fiyatı Toplam Fiyat 1 Adet