T .C .
SA Ğ LIK B A K A N LIĞ I
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Konu: Katı Teklif vermeye davet (2 0 1 5 /1 5 4 )
Kurumumuz ihtiyacı olan 9 Kalem malzeme 4 7 3 4 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi
doğrudan temin alım usulüne göre satın alınacaktır.
Alım yapılacak 9 kalem malzeme için fırmanızca belirtmek suretiyle K D V hariç fiyat
teklifinizi aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak en geç 3 1 /0 3 /2 0 1 5 tarih saat 1 5 :0 0 kadar
kadar Kurumumuz satmalma doğrudan temin birimine teslim edilmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize rica ederiz.
S.No
Malzemenin Adı
Miktarı
1
Seperatör Sprey
15 Adet
2
Saf Su Cihazı Filtresi
(Matriks+CTO/2) (32-250-125-875)
10 Adet
3
Otoklav Poşeti
500 Adet
4
Ofis Terliği
20 Adet
5
Laboratuvar Terliği
20 Adet
6
Galoşmatik için Galoş
7
Laboratuvar Çalışma Defteri
10 Adet
8
Kalite Kontrol Laboratuvar Sonuç
Defteri
4 Adet
9
Bunzen Beki
10 Adet
Birim Fiyatı
Toplam Fiyat
5.000 Adet
GENEL TOPLAM
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI
1-Fiyat Teklifinizi birimimize antetli kağıdınıza yazılarak kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi
veya faks çekilerek iletilmesi
2-Teklife esas malzemelerin markası ve modeli mutlaka belirtilecektir.
3-T eklif veren tüm firmalar U B B ürün kodlarım mutlaka belirtilecektir.
4-Firm a alımı yapılacak malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak vermeyi/yapmayı taahhüt
edecektir.
5 -Zamanımda fiyat vermeyen teklif kabul edilmeyecektir.
6-Silinti ve kazmtı olan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
7-T eklif edilen ürünlerin teslimat süresi yazılacaktır.
8-T eklif formunda firma kaşesi ve firma yetkilisinin imzası bulunacaktır.
Satınalma V e İdari İşler Daire Başkanlığı
Sağlık Malı.Adnaıı Saygım Cad. N o:55 A blok Oda N o :l 17 Sıhhiye / A N K A RA 06100
T eiefo n :{3 12) 565 51 10-11 Faks: (3 1 2 ) 565 50 91
Ayrıntılı B ilgi :(D oğrudan T em in B irim i)
E Posta:...................... @ sag!ik.gov .tr
T Ü R K İY E CU MHUR İY ET İ
S AĞL I K BAKANLI ĞI
T Ü R K İ Y E HALK S AĞLIĞI K U R U M U
SA RF M A L Z E M E T E K N İK ŞARTN A M ESİ
1. KONU:
B iyo lojik Ürünler Araştırma ve Geliştirm e Daire Başkanlığı, Vücut Dışı Tıbbi Tanı Ürünleri
Üretim Laboratuvarları’nda 2015 yılı ihtiyaçlarında kullanılm ak üzere aşağıda cinsi, özellikleri ve
miktarları belirtilen m alzem eler satın alınacaktır.
2. G EN EL ŞA RTLA R
2 .1 .
2.2.
İstekliler ve isteklilerin tek lif ettiği ürünlerin T IT U B B kayıt / bildirim işlemini
tamamlamış olmalıdır. T e k lif veren istekliler te k lif edilen ürünler / cihazların T .C . İlaç ve
Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (T IT U B B ) tarafından onaylanmış bulunan ürün
numarasını ihale sıra numarası belirtilerek yazılı olarak teklifleriyle birlikte vereceklerdir.
T IT U B B tarafından onaylanmayan ürünlerin alımı yapılm ayacaktır. Ancak, Tıbbi Cihaz
Yönetm elikleri kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için T İT U B B kayıt veya
bildirimi aranmayacaktır.
İhale komisyonu gerekli gördüğü hallerde deınostrasyon isteyebilir.
Firm alar
demostrasyonu nasıl sağlayacaklarını bildireceklerdir. Demostrasyon yapmayan ya da
demostrasyon sonucu kitleri uygun bulunmayan firmaların teklifleri reddedilecektir.
Demostrasyon satmalına komisyonu nezaretinde yapılacaktır. Demonstrasyon sırasında
test, kontrol ve muayenelerde kullanılan tüm m alzem eler ücretsiz olarak verilecektir.
3. T EK N İK Ö Z E L L İK L E R İ
Sıra
No
Satın A lınacak M alzemenin Cinsi
Am balaj
Birim
Değeri
Miktarı
1.
Seperatör sprey
Adet
Adet
15
2.
S a f su cihazı
875)
Adet
Adet
10
3.
Otoklav poşeti
Adet
Adet
500
4.
O fis terliği
Adet
Adet
20
5.
Laboratuvar terliği
Adet
Adet
20
6.
Galoşm atik için galoş
Adet
Adet
5000
7.
Laboratuvar çalışm a defteri
Adet
Adet
10
8.
Kalite Kontrol Laboratuvar sonuç defteri
Adet
Adet
4
9.
Bunzen Beki
Adet
Adet
10
3.1.
filtresi
(M a trik s+C T O /2)(32-250-125-
Seperatör sprey
3 .1 .1 .
Sprey renksiz ve kokusuz olmalı
3 .1 .2 .
-40 ile + 2 0 0 °C arasında uygulanabilir olmalı
3 .1 .3 .
Kauçuk, plastik gibi yüzeylerde yapışmayı önleyici özellikte olmalı
3 .1 .4 .
Uygulamayı kolaylaştırm ak amacı ile ince uçlu spreyleme aparatı olmalı
3 .1 .5 .
Otoklav basınçlı kapı lastiklerinde uygulanabilir olmalı
(b
T Ü R K İ Y E CU MHUR İYE Tİ
S AĞ L I K B AKANLI ĞI
T Ü R K İ Y E HAL K S AĞLIĞI K U R U M U
3.2.
Saf su cihazı filtresi
3 .2 .1 .
M es (mp MINIpure) marka cihaza uygun olacak,
3 .2 .2 .
M atrix + C TO /2 3 2 .2 5 0 .2 5 .8 7 5
3 .2 .3 .
O rijinal am balajında olacak,
3 .2 .4 .
Demo dahil daha önce kullanılmamış olacak
3.3.
Otoklav poşeti
3 .3 .1 .
3 .3 .2 .
3 .3 .3 .
3 .3 .4 .
3 .3 .5 .
3 .3 .6 .
60x85 ebatlarında
Dispozibl
Otoklavlanabilir
50 lik paketlerde
Verilen örneğe uygun olacak
İlgili yönetmeliğin belirttiği özelliklerde olacak
3.4.
Terlik teknik özellikleri: (20 Çift Ofis alanlarında kullanılmak için)
3 .4 .1 .
3 .4 .2 .
3 .4 .3 .
3 .4 .4 .
3 .4 .5 .
3 .4 .6 .
Taban yürürken ayakları yorm ayacak, hareketi engellem eyecek esneklikte poliüretandan
yapılm ış olmalıdır
İç tabanı ortopedik özellikte olmalıdır.
Terlem eyi önleyecek özellikte yanlarda deliklerle havalandırma olm alıdır
İç tabanlık destekli olmalıdır.
Terliğin üst bölümü deriden yapılmış ve astarsız olmalıdır.
Terlik numaraları ilgili birim tarafından daha sonra bildirilecektir
3.5.
Terlik teknik özellikleri: (20 Çift Laboratuvar içi kullanım için)
3 .5 .1 .
3 .5 .2 .
3 .5 .3 .
3 .5 .4 .
3 .5 .5 .
3 .5 .6 .
Dayanıklı kauçuk malzemeden üretilmiş ve farklı renklerde olmalıdır.
Otoklava dayanıklı olmalıdır.
Eter, ester, alkaliler, h a fif asitler, güçlü asitler ve yağlara karşı dayanıklı olmalıdır.
Ultraviole ışınlarına karşı dayanıklı olmalıdır.
Terlik numaraları ilgili birim tarafından daha sonra bildirilecektir.
Terliklerin 10(on) adedi yeşil, 10 (on) adedi mavi renkte olmalıdır.
3.6.
Galoş
3 .6 .1 .
3 .6 .2 .
Galoşm atik cihazına uygun
Her kartuş 100 + 10 adet galoş olmalı
3.7.
Laboratuvar Çalışma defteri
3 .7 .1 .
Defter A4 boyutunda, düz çizgili, çizgi aralığı 0.8m m ve her sayfa 30 satırdan oluşmalı,
dikey kullanıma uygun olmalıdır.
Defterde her sayfa üstünde L A B O R A T U V A R Ç A L IŞ M A D E F T E R İ yazısı olmalı ve her
sayfa numaralı olmalı.
Defter 100(yüz) sayfadan oluşmalı, ciltli olmalıdır.
Defter verilen örneğe uygun olmalıdır.
3 .7 .2 .
3 .7 .3 .
3 .7 .4 .
I
T Ü R K İY E C UM H U RİYETİ
SA Ğ LIK BA K ANLIĞI
T Ü R K İY E HALK SAĞLIĞI K U RU M U
3.8.
Kalite Kontrol Laboratuvar Sonuç Defteri
3 .8.1.
3 .8 .2 .
3.8.3.
3.8.4.
Defter
yatay
kullanıma
uygun,
her
sayfa
başında
K A L İT E
K O N TR O L
L A B O R A T U V A R SO N U Ç D E F T E R İ yazısı olm alı, her sayfa 3.0 cm yüksekliğinde
6(altı) satırdan ibaret, ayrıca her sayfada Protokol no, Ürünün adı, seri no, Laboratuvara
geliş tarihi, Ambalaj şekli/M iktarı, yapılan test sonuçları, stérilité, yorum, çalışan/ imza
satırı olmalıdır.
Her sayfa numaralı olm alı, sağ ve sol yaprak tek olarak numaralandın İmalıdır.
Defter 100(yüz) sayfadan ibaret ve ciltli olmalıdır.
Defter verilen örneğe uygun olmalıdır.
3.9.
Bunzen Beki
3 .9 .1 .
3.9.2.
3.9.3.
Doğalgaza uyumlu olmalıdır.
Vanalı olmalıdır.
Kaliteli malzemeden üretilmiş olmalıdır.
4. K A B U L V E M U A YEN E
4.1.
Ürünlerin Başkanlığım ıza şevki, depomuza teslim i firma tarafından yapılacaktır. Ürünler
orijinal am balajında bulunmalı ve am balajı açılm am ış olarak teslim edilmelidir. Ürünler,
sevkiyat esnasında hasar görmeleri önlenecek şekilde paketlenecek bu esnada doğabilecek
hasarlardan ve bunların giderilmesinden firma sorumlu olacaktır.
4.2.
Ürünlerin Başkanlığım ızca oluşturulan Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından teknik
şartnameye göre kontrol ve muayeneleri yapılacaktır.
4.3.
Dizayn ve imalat hataları nedeniyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan ilgili firma
sorumlu olacaktır. Eksik veya hatalı sevk edildiği tespit edilen ürün, teçhizat, yedek parça
ve sa rf malzemeleri ihaleyi kazanan firma tarafından en geç 30 (otuz) gün içerisinde
gerçek m alzemesi ile ek bir ücret talep edilm eksizin değiştirilecektir.
4.4.
Herhangi bir uyumsuzluk durumunda; firma, uyumsuzluğu M uayene Komisyonunun
belirleyeceği süre içerisinde düzeltmek zorunda olacak ve düzeltilmesi imkansız ise, ürün
reddedilecektir. Y erine, firma ücretsiz olarak yeni ürünü M uayene Kom isyonunca
belirlenecek süre içerisinde teslim edecektir.
4.5.
Firma yetkilileri, muayene sırasında hazır bulunmadıkları takdirde muayenenin yapılış
tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
4.6.
Muayene sonucuna itiraz edilmesi halinde 3 (üç) gün içerisinde ikinci muayene
Başkanlıkça (birinci muayenede bulunmayanlardan) oluşturulacak İtiraz Komisyonu
tarafından yapılacaktır. Bu muayenede sadece birinci muayenede uygun bulunmayan
özellikler değerlendirilecektir. İtiraz Komisyonunun kararı kesindir.
T EK N İK SERVİS V E GARANTİ :
Garanti şartları sözleşm e tasarısında belirtildiği şekilde olacaktır.
s -\
/ * \
3
y
>0
Download

dikkat edilecek hususlar ve alım şartları