T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
1 tirttıiyi? H s S t Ss&is-ğp
tÎİİiliiîît»
îSayı :
Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/176)
Kurumumuz ihtiyacı olan 2 Kalem malzeme 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi
doğrudan temin alım usulüne göre satın alınacaktır.
Alım yapılacak 2 kalem malzeme için fırmanızca belirtmek suretiyle KDV hariç fiyat
teklifinizi aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak en geç 15/04/2015 tarih saat 15:00 kadar
kadar Kurumumuz satınalma doğrudan temin birimine teslim edilmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize rica ederiz.
S.No
1
2
Malzemenin Adı
HIV Konfirmasyon Testi (Strip
Immunblot)
HCV Konfirmasyon Testi (Strip
Immunblot)
Miktarı
Birim Fiyatı
Toplam Fiyat
640 Test
40 Test
GENEL TOPLAM
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI
1-Fiyat Teklifinizi birimimize antetli kağıdınıza yazılarak kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi
veya faks çekilerek iletilmesi
2-Teklife esas malzemelerin markası ve modeli mutlaka belirtilecektir.
3-Teklif veren tüm firmalar UBB ürün kodlarmı mutlaka belirtilecektir.
4-Firma alnnı yapılacak malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak vermeyi/yapmayı taahhüt
edecektir.
5-Zamanmıda fiyat vermeyen teklif kabul edilmeyecektir.
6-Silinti ve kazıntı olan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
7-Teklif edilen ürünlerin teslimat süresi yazılacaktır.
8-Teklif formunda firma kaşesi ve firma yetkilisinin imzası bulunacaktır.
Satınalma Ve İdari İşler Daire B aşkanlığı
Sağlık M ah.A dnan Saygun Cad. No:55 A blok Oda N o:i 17 Sıhhiye / ANKARA 06100
T elefon:(3İ2) 565 51 10-11 Faks: (312) 565 50 91
Ayrıntılı Bilgi :(D oğrııdan T em in B irim i)
E Fosta:.....................@ saglik.gov.tr
T.C S sğ iık B ak an lk jt
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
KİT ALIMLARI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. KONU:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire
Başkanlığı Viroloji Laboratuvar Şefliğinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi, özellikleri ve miktarları
belirtilen iki (2) kalem malzeme satın alınacaktır.
Sıra No
Malzemenin Adı
HIV konfırmasyon testi (Strip Immunblot)
1
HCV konfirmasyon testi (Strip Immunblot)
2
2.
GENEL ŞARTLAR
2.1
2.2
Kitler teslim tarihinden itibaren en az 8 ay miadlı olmalıdır.
İstekliler ve isteklilerin teklif ettiği ürünlerin TITUBB kayıt / bildirim işleminitamamlamış
olmalıdır. Teklif veren istekliler teklif edilen ürünler / cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz
Ulusal Bilgi Bankası (UBB) tarafından onaylanmış bulunan ürün numarasını ihale sıra
numarası belirtilerek yazılı olarak teklifleriyle birlikte vereceklerdir. UBB tarafından
onaylanmayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır. Ancak UBB kaydı zorunlu olmayan ürünler
için bu husus aranmayacaktır.
Firmalar tekliflerini birim fiyat üzerinden kalem bazında vereceklerdir.
Ürünlerin orijinal prospektüslerinden birer adet teklifle birlikte verilecektir.
Teklif karara bağlandıktan sonra ürünler orijinal ambalajında ve ambalajıaçılmamış şekilde,
uygun sıcaklık koşullarında (soğuk zincir kurallarına uygun olarak), teslim edilecektir.
Tekliflerin verilmesi ve değerlendirilmesi sırasında ürünlerin laboratuarımızda denenmesi
istenebileceğinden test, kontrol ve muayenelerde kullanılarak sarf edilecek malzeme firma
tarafından ücretsiz sağlanacaktır.
Tüm kitler üretici firmaya ait orijinal etiketleri taşımalı; etikette üretim tarihi, son kullanma
tarihi, saklama koşulları ve lot numarası bulunmalıdır.
Kitler, ilgili bölümün talep etmesi durumunda son kullanma tarihinden iki (2) ay öncesinde
firmaya haber vermek suretiyle, miktarı % 25’i geçmemek üzere firma tarafından uzun
miyadlılarla değiştirilecektir.
Teklif veren firmalar, teklif ettikleri kalemler için testin çalıştırılmasında gerekli tüm
reaktifleri sağlamalıdır. Çalışma sırasında yetmeyen reaktifler firma tarafından ayrıca temin
edilmelidir.
T eklif edilen kitlerin tam ticari adı ve üreticileri, teklifte yazılı olarak belirtilmelidirT
Laboratuarımıza teslim edilen kitler çalışmadığı takdirde firma tarafından 7 gün içersinde
ücretsiz olarak değiştirilecektir. Bu süreçte kurumun uğradığı zararlar firma tarafından
karşılanacaktır.
Satınalma komisyonu gerekli gördüğü hallerde idarece belirlenen süre içerisinde
demonstrasyon isteyebilir. Firmalar demonstrasyonu nasıl sağlayacaklarını bildireceklerdir.
Demonstrasyon yapmayan ya da demonstrasyon sonucunda kitleri uygun bulunmayan
firmaların teklifleri reddedilecektir. Demonstrasyon Satınalma komisyonu nezaretinde
yapılacaktır. Demonstrasyon sırasında test, kontrol ve muayenelerde kullanılan tüm
malzemeler ücretsiz olarak verilecektir.
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
Mikrobiyoloji Referans Lab. Daire Başkanlığı
N
'
1
T.C. S a ğ h k B ak an iîğ i
TufkiyKufumuSa9"9'
3.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
TEKNİK Ö ZELLİK LER:
3.1
HIV konfirmasyon (strip immımblot) ve HCV konfîrmasyon (strip immunblot) test
kitlerinin teknik özellikleri:
3.1.1
Test kiti eri, ELISA vb testlerle serum veya plazmada saptanan anti-HIV, anti-HCV
antikor pozitifliğinin konfirmasyonu amacıyla Strip İmmunblot formatmda üretilmiş
olmalıdır (Western blot, RIBA, LIA gibi).
HIV Strip İmmunblot test kiti; HIV-1 ve HIV-2'ye karşı oluşan antikorları
saptayabilmelidir.
HCV Strip İmmunblot test kiti en az üçüncü jenerasyon (test stripleri en az, ‘core’, NS3,
NS4 ve NS5 antijenleri ile kaplı) olmalıdır.
Teklif veren firmalar tekliflerinde kitin hangi prensiple çalıştığını, kaç testlik ambalajlarda
olduğunu belirtmelidir. Kitin tam ismi, üretici firma ismi ve üretildiği ülke açık olarak
belirtilecektir.
Teklif edilen test kiti üretici firmaya ait orijinal ambalajında olmalı, ambalajların üzerinde
firma adı, adresi, son kullanma tarihi, imal tarihi, lot numarası ve saklama koşulları
bulunmalıdır. Kitin tam ismi, üretici firma ismi ve üretildiği ülke adı açık olarak
belirtilmeli, dış ambalaj üzerindeki seri numaraları ile kiti oluşturan tüm reaktiflerin seri
numaraları aynı olmalıdır.
Hatalı sonuçlara neden olduğu kanıtlanan veya üretim hatası olan kitler ücretsiz ve derhal
yenileri ile değiştirilecek, firma yetkilileriyle kontrol amacıyla birlikte yapılacak her türlü
çalışma sırasında tüketilecek kit ücretsiz olarak sağlanacaktır.
Teklif veren firma, kit ile beraber laboratuvarımızda bulunan cihaza uygun olacak şekilde
kitlerin çalışılması için gerekli tüm numune kaplarını, reaksiyon küvetlerini ve diğer sarf
malzemelerini, çıktı alınmasında kullanılacak yazıcının tonerini vs ücretsiz olarak
sağlayacaktır.
Kitlerle ile ilgili tüm teknik dokümanlar teklif ile birlikte verilecektir.
Kit sözleşme süresi içerisinde bitirilemediği takdirde kitler bitirilene kadar (sözleşme
süresinin bitiminden sonra en çok üç (3) ayla sınırlı olmak üzere) cihaz için her türlü sarf
malzemesini ücretsiz verecektir.
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
Mikrobiyoloji Referans Lab. Daire Başkanlığı
2
T.C Sagisk B ak an ü ğ f
TürkiyejH3ikj>ag"9'
4
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
KABUL VE MUAYENE:
4.1 Ürünlerin Başkanlığımıza şevki, depomuza teslimi firma tarafından yapılacaktır. Kargo
teslimatı kabul edilemez; ürünler, sevkiyat esnasında hasar görmeleri önlenecek şekilde
paketlenecek bu esnada doğabilecek hasarlardan ve bunların giderilmesinden firma sorumlu
olacaktır.
4.2 Ürünlerin Başkanlığımızca oluşturulan Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından teknik
şartnameye göre kontrol ve muayeneleri yapılacaktır.
4.3 Dizayn ve imalat hataları nedeniyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan ilgili firma
sorumlu olacaktır. Eksik veya hatalı sevk edildiği tespit edilen ürün, teçhizat, yedek parça ve
sarf malzemeleri ihaleyi kazanan firma tarafından en geç 30 (otuz) gün içerisinde gerçek
malzemesi ile ek bir ücret talep edilmeksizin değiştirilecektir.
4.4 Herhangi bir uyumsuzluk durumunda; firma, uyumsuzluğu Muayene Komisyonunun
belirleyeceği süre içerisinde düzeltmek zorunda olacak ve düzeltilmesi imkansız ise, ürün
reddedilecektir. Yerine, firma ücretsiz olarak yeni ürünü Muayene Komisyonunca belirlenecek
süre içerisinde teslim edecektir.
4.5 Firma yetkilileri, muayene sırasında hazır bulunmadıkları takdirde muayenenin yapılış tarzına
ve sonucuna itiraz edemezler.
4.6 Muayene sonucuna itiraz edilmesi halinde 3 (üç) gün içerisinde ikinci muayene Başkanlıkça
(birinci muayenede bulunmayanlardan) oluşturulacak İtiraz Komisyonu tarafından yapılacaktır.
Bu muayenede sadece birinci muayenede uygun bulunmayan özellikler değerlendirilecektir.
İtiraz Komisyonunun kararı kesindir.
4.7 Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri
sağlamayan firmaların teklifleri ret edilecektir.
İş bu Teknik Şartname 4 (dört) ana başlık altında üç (3) sayfadan ibarettir.
Mikrobiyoloji Referans Lab. Daire Başkanlığı
3
Download

îSayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/176)