T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
b ir im f iy a t t e k l if c e t v e l i
Toplantı Adı
Toplantı Tarihleri
Toplantı Yerleri
TRSM Çalışma Rehberi Eğitimi Organizasyon
Hizmet Alımı
25-27 Mart 2015
Antalya Lara Turizm Bölgesi 4 yıldızlı otelde
Teklif Edilen Tesis
KİŞİ ADET GUN/ BİRİM
GECE FİYAT
SATIN ALINACAK HİZMETLER
Tam pansiyon konaklama Tek Kişilik Odalarda (24 Mart 2015
Otele giriş, 27 Mart 2015 Otelden Ayrdış )
60
X
3
Konaklamasız katilı medar için öğle yemeği
3
X
3
Coffee Break (25-27 Mart 2015)
60
2
3
Toplantı salonu (Teknik Şartnamesine göre), ekipmanı ve
teknik destek ile beraber (25-27 Mart 2015) tarihlerinde
X
1
3
Katılımcı Paketi (Teknik Şartnamesine göre)
60
X
X
Transfer (Teknik Şartnamesine göre)
14
X
X
TOPLAM
FİYAT
TOPLAM
Son Kati Teklif Tarihi:06.03.2015 Saat:16.00
Teknik Şartname tarafımdan okunup aynen kabul edilmiş olup, teklif ettiğimiz fiyat Teknik
Şartnamede belirtilen tüm işleri kapsayacağını ve söz konusu işleri ve hizmetleri tamamen eksiksiz
olarak karşılayacağımızı şimdiden beyan ve taahhüt ederim .
Teklif fiyatımıza KDV dahil değildir.
Teklif Sahibinin isim-unvan kaşe ve imzası
Satınalm a Ve İdari İşler Daire Başkanlığı
Sağlık M ah,Adnan Saygun Cad. No:55 A blok Oda N o:l 17 Sıhhiye / ANKARA 06100
T eIefon:(312) 565 51 10-11 Faks:(312) 565 50 91
Ayrıntılı Bilgi :(D oğrudan T em in Birim i)
E Posta:.....................@ saglik.gov.tr
T.C.
Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Ruh Sağlığı Programlan Daire Başkanlığı
“Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Çalışma Rehberi Eğitimi”
Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan
"Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Çalışma Rehberi Eğitimi" organizasyon hizmeti alımı için
ihtiyaç duyulan ulaşım, konaklama, yemek, toplantı salonu organizasyonu hizmetlerinin
kapsamı aşağıda belirtilmiştir.
A-ORGANİZAYON HİZMETLERİ
1- Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ruh Sağlığı Programları Daire Başkanlığınca Toplum Ruh
Sağlığı Merkezlerinde çalışan personelin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması, hizmette
standardizasyonun sağlanması çalışmaları kapsamında planlanan “Toplum Ruh Sağlığı
Merkezi Çalışma Rehberi Eğitimi” 25-27.03.2015 tarihleri arasında Antalya Lara Turizm
Bölgesi sınırları içerisinde bulunan en az 4 yıldızlı bir otelde yapılacaktır.
2- Söz konusu eğitime Sağlık Bakanlığı ve üniversitede faaliyet gösteren Toplum Ruh Sağlığı
Merkezlerinden 46 kişi, Bakanlık merkez teşkilatından ve eğitimci olarak 14 kişi olmak üzere
toplam 60 kişi katılacaktır.
3- Katılımcılar 24 Mart 2015 tarihinde eğitimin yapılacağı otele giriş yapabilecekler ve en geç
27 Mart 2015 tarihinde saat 12:00Me ayrılacaklardır. Toplantı tarihlerinden daha önce
yüklenici firmaya bilgi vermek suretiyle îdare tarafından gerekli değişiklikler yapılabilecektir.
4- Teklif sahibi tarafından, teklif edilen otelin tüm imkânları (oda, toplantı salonu, donanım
vb.) ve konaklama bedeli kapsamında ücretsiz olarak sağlanan tüm imkânlar ile İlgili detaylı
bilgi teklifler ile birlikte İdareye verilecektir. Ayrıca, ücretli ve ücretsiz sağlanan hizmetlere
ait bilgiler katılımcılara kayıt sırasında yazılı olarak verilecektir. Konaklamalı katılımcılar
tarafından ücretli bir hizmetin almmış olması durumunda İdare sorumlu olmayacaktır.
5- İdare tarafından uygun görülen salonlar 24 Mart 2015 tarihinde en geç saat 19.00’da
eğitime hazır hale getirilecektir.
6- Katılımcılar otele girişlerinde ilgili firma personeli tarafından karşılanacak olup firma
personellerinin; kongre, organizasyon eğitimi almış ve tek tip üniforma giyen kişiler olmasına
dikkat edilecektir. Firma, eğitim süresince yeterli sayıda görevli ve teknik eleman
bulundurulmasından sorumludur. Bu kişiler kayıtların yapılması, fotokopilerin çekilmesi,
kimliklerin verilmesi, basılı materyalin dağıtılması vb. organizasyon ile ilgili idarenin verdiği
tüm işleri yapmakla görevli olacaklardır. Görevli firma personelinin isim listesi/görevi/görev
yeri 23 Mart 2015 tarihine kadar İdareye teslim edilecektir.
7- Eğitim salonunda kayıt ve konaklamaların yapılabilmesi için eğitimin başlamasmdan 1 gün
önce (24 Mart 2015 tarihinde) kayıt ve konaklama masası kurulacaktır. Kayıt işlemleri
bilgisayar ortamında yapılacaktır.
8- 60 adet eğitim kimliği yaptırılacak ve eğitime katılanlara eğitim kaydı esnasında yüklenici
tarafından katılımcının adı ve unvanı ile temsil ettiği kurumu içeren kimlikler bilgisayar ile
yazılarak verilecektir. Yaka kartında katılımcıların isim, unvan, görev yeri dışında ayrıca
eğitim bilgilerinin (isim, yer ve tarih) bulunduğu yaka kartı özel olarak dizayn edilip,
alternatifleriyle birlikte idareye sunulacaktır.
Ayrıca; masalarda kişileri tanıtıcı (60 adet adı-soyadı, unvanı ve geldiği şehir) bilgilerinin yer
aldığı 300 gr kağıttan hazırlanmış bilgi kartları basılacaktır.
9- Otel girişinden eğitimin yapılacağı salona kadarki muhtelif bölümlerinde kullanılmak üzere
A3 ebatmda üzerinde kurum logosu, eğitimin konusu ve yönlendirilecek yerin ismi yazılı olan
yeterli sayıda ayaklı yönlendirme levhası yüklenici firma tarafından uygun yerlere
konulacaktır.
10- 4 adet rulo, ayaklı, Bakanlık logo, Kurum ve Daire Başkanlığı adı ve eğitimin adı baskılı,
mekanizmalı 70 cm-200 cm roll-up hazırlanarak ilgili yerlere konulacak olup eğitim bitiminde
tarafımızda kalmak üzere İdareye teslim edilecektir.
11- Eğitim süresince toplantı salonlarında 1 adet Türk Bayrağı, 1 adet Atatürk Posteri ve 4
adet Bakanlık Bayrağı (Kurum ve Daire Başkanlığı isimleri baskılı) kullanılarak gerekli
tasarım ve düzenleme İdarenin uygun gördüğü şekilde yapılacaktır. Eğitim bitiminde
tarafımızda kalmak üzere idareye teslim edilecektir.
12- Toplantı salonları eğitim süresince tam gün hizmet edebilecek yapıda, faal sıcak-soğuk
klimaya, uygun ışık ve ses sistemine sahip olacak olup 24 saat süreyle katılımcıların
kullanımına açık olacaktır.
13- Eğitim salonu kare veya kareye yakın biçimli olacak, salonun içinde sütun vb. gibi
projeksiyon perdesini görmeye engel bir mimari yapı olmayacaktır. Bunun mümkün olmadığı
hallerde kolonlar/sütunlar görüşü engellemeyecek şekilde olmalıdır. Salon 60 kişilik U oturma
düzeni sağlayacak büyüklükte olup eğitim süresince hizmette olacaktır. Konuşmacılar için
katılımcılardan daha yüksekte bir platform oluşturulacak, konuşmacılar için masa düzeneği ve
kürsü olacaktır,
İlk gün (25 Mart 2015) öğleden önceki oturum için (09:30-12:45 arası) salon oturma düzeni
film gösterimine uygun olarak düzenlenecek, elektronik donanım da buna uygun olarak
ayarlanacaktır.
Eğitim salonları otel içindeki aktivitelerin yapıldığı alandan uzakta bulunmalı ve oluşan
gürültü, kalabalık ve aktivitelerden etkilenmemelidir. Bu konuda İdarenin bir şikâyeti olması
durumunda, aynı gün içinde sorun giderilmeli veya toplantı salonunun firma tarafından
değiştirilmesi sağlanacaktır.
14-Yüklenici firma; telefon, faks, fotokopi makinası, bilgisayar (Kablosuz internet bağlantılı,
Wiııd o w sJ7 ^ ^ jp ı sistemi ve ofis 2007 programı olan) ve bu bilgisayara bağlı bir yazıcı
bulunduracaktır. Ayrıca yeterli miktarda makas, kağıt atacı, tel zımba (yedek zımba telleri ile)
ve toner vb. yüklenici tarafından sağlanacaktır.
15-Yüklenici firma tarafından tüm toplantı suresince eğitim salonunda bulundurulması
gereken asgari malzeme ve ekipmanlar aşağıda belirtilmiştir:
1- Ses sistemi, sabit mikrofon (her katılımcıya ve konuşmacıya) ve yaka mikrofonu (2
adet)
2- 4x3 m 1 adet projeksiyon perdesi,
3- 1 adet Projeksiyon Cihazı digital yedek ampulu ile birlikte,
4- 1 adet lazer pointer,
5- Eğitim salonlarında konuşma kürsüsü,
6- Sunum yapan eğitimcilerin adı, soyadı, unvam ve çalıştığı kurumun yazıldığı A4
boyutlarında dosya kağıdına yazılmış isimlik kürsüye asılması.
7- 1 adet Yazı tahtası (70x100 cm ebatlarında kâğıtları (flip chart) ve 3 renk kalemi
birlikte),
8- Uzatma Kablosu, üçlü priz vb. araç ve gereç (yeterli sayıda),
9- Kablosuz internet erişimi,
10- Salonda kullanıma hazır 1 adet diz üstü bilgisayar.
11-Beklenmeyen arızalar için yukarıda bahsedilen cihazların yedekleri de firma tarafından
temin edilecektir.
16- Açılışta kullanılmak üzere “Saygı Duruşu” ve “İstiklal Marşı” kaseti veya CD’si hazır
bulundurulacaktır.
17- 25-27 Mart 2015 tarihlerinde eğitim aralarında, yüklenici firma, 3 gün boyunca 60 kişiye
sürekli çay, kahve gibi içecek ikramında bulunacaktır. Çay-kahve servisleri sıra oluşmaması
için en az 2 ayrı noktadan yapılacaktır. Ayrıca bu noktalarda ve salonda katılımcılar için 0,5
litrelik pet şişelerde su bulundurulacaktıı*. Öğleden önce ve sonra olmak üzere günde 2 kez
kuru pasta ikramı yapılacaktır.
Ayrıca tüm katılımcılar için konaklama yerinin ortak kullanım alanlarında su, çay ve
kahve ikramı eğitim süresince gün boyu sınırsız olarak firma tarafından sağlanacaktır.
18- Katılım belgesi katılımcının adı ve unvam ile Kurumun adı, logosu, eğitim adının,
tarihinin ve yerinin yer aldığı, 250 gr mat kuşeden A4 boyutlarında hazırlanacak 46 adet
eğitime katılanlar için katılım belgesi ile eğitimci kadrosuna verilmek üzere 10 adet teşekkür
belgesi hazırlanacak ve 19 Mart 2015 tarihinde teslim edilecektir. İdarece onaylanan
katılım/teşekkür belgeleri katılımcıların/eğitimcilerin unvan, ad ve soyadları Yüklenici
tarafından bilgisayar ile yazılarak eğitimin 3. günü katılımcılara ve eğitimcilere verilecektir.
19- Eğitim süresince oluşabilecek belge çoğaltılması ihtiyacı için toplam 750 sayfaya kadar
İdarenin belirlediği kişi tarafından onay verildikten soma fotokopi çekimi yapılacak veya
yazıcı çıktısı alınacaktır. Belirlenen limiti aşan ve onaylanmadan yapılan fotokopi çekimleri
ve yazıcı çıktıları için ücret ödemesi yapılmayacaktır.
20- 60 adet eğitime katılanlar için, dosya içinde A4 boyutunda en az 50 yapraklı not defteri,
tükenmez kalem eğitim salonunda hazır bulundurulacaktır.
21- Basılı malzemelerin tasarımı ile bunların basılabilirliği ve tüm detaylarda İdarenin onayı
alınacaktır.
22- Otelde konaklamayan katılımcılar için 3 kişilik açık büfe öğle yemeği hizmeti
sağlanacaktır. Öğle ve akşam yemeğinde 1 adet alkolsüz içecek (kola, ayran, meşrubat, soda
vb.) ve su yemeğe dâhil olacaktır. Eğitim süresince sabah kahvaltısı, öğle ve akşam
yemeklerine ait açık büfe menüler (kırmızı et, beyaz etler, sebze yemekleri, pilav çeşitleri
(makarna, bulgur, pirinç vb.) tatlı, meyve, salata çorba, vb. Yüklenici Firma tarafından 23
Mart 2015 tarihine kadar idareye sunularak onay alınacaktır.
23- Yüklenici Firma verilen eğitim programına uygun olarak teknik şartnamedeki tüm şartları
yerine getirmekle yükümlü olup eğitim süresince tüm iş ve işlemlerde, yüklenici firmaya
sözleşme aşamasında bildirilen İdarece yetkilendirilmiş kişi ve/veya kişilere karşı sorumlu
olacaktır. Yüklenici Firma ve İdare arasındaki tüm görüşmeler bu kişi ve/veya kişiler arasında
yapılacaktır. Otel yönetimi ile sadece Yüklenici Firma muhatap olacaktır.
24- Kusurlu bulunup almmayan, sunumu yapılmayan veya idare tarafmdan teslimi ve alımı
yapılmayan hiçbir mal veya hizmete Ödeme yapılmayacaktır. Yukarıdaki maddelerde
belirtilen oda, salon, teknik donanım, hizmet vb konularda herhangi bir sorun yaşanması
konusunda idarenin bildirimi üzerine ve/veya direkt olarak Firma, çok acil olarak ve İdarenin
görüş ve onayı doğrultusunda aynı gün içinde çözüm üretecektir. Çözümün Otel içindeki
imkânlarla sağlanamaması durumunda, dışarıdan temin yoluyla çözümlenecek ve oluşabilecek
ilave masraf bedelsiz olarak Yüklenici Firma tarafından karşılanacaktır.
25- Bakanlık temsilcileri, eğitimciler ve katılımcıların birinci derece yakınlarının ayrıca
eğitime katılıp ücretini kendileri/kurumları ödeyecek sağlık çalışanlarının eğitim boyunca
zorunlu olarak otelde konaklamaları halinde, konaklama bedelini kendileri ödeyecektir.
Ancak bu bedel tam pansiyon konaklama için teklif edilen gün/gece fiyatından fazla
olmayacaktır.
B-KONAKLAMA HİZMETLERİ
27- Konaklamalar tek kişilik odalarda tam pansiyon (Sabah kahvaltısı, Öğle yemeği ve
Akşam yemeği açık büfe olmak üzere) olarak gerçekleşecektir. Kesin katılımcı sayısı ve
listesi idarenin onayı ile belirlenecektir. Katılımcı listesi ve konaklama programı Yüklenici
Firmaya en geç 16 Mart 2015 tarihinde İdare tarafmdan bildirilecektir. Toplam sayıyı
geçmemek üzere idarenin kişileri değiştirme hakkı saklıdır. Otelde konaklayanlar birinci gün
de dahil olmak üzere günlük liste halinde gösterilecek ve dolmayan rezervasyonlar için
ödeme yapılmayacaktır. Bu nedenle alman her hizmet için bilet, adisyon ve folyolar düzenli
olarak tutularak idareye günlük olarak imzalatılacaktır.
28- Odalar, ısıtmalı-soğutmah ve çalışır durumda klimalı olacaktır. Odalardaki mini barlarda
her gün 1 adet 1000 cc su, 1 adet teneke (330 cc) meşrubat ücretsiz olarak sunulacaktır.
Odadaki imkânlarda aksama ve/veya rahatsız bir ortam olması (klimanın ve/veya elektrikli
cihazların çalışmaması; banyo ve lavabodaki sorunlar, gürültü) halinde, sorunun
giderilememesi durumunda aynı gün içinde oda hemen değiştirilecek, otel içinde böyle bir
imkan sağlanamaması durumunda ise en yakın benzer bir tesise ulaşım giderleri ve
konaklama ücreti firma tarafından ilave bir bedel talep edilmeksizin karşılanmak üzere oda
sağlanacaktır.
C-ULAŞIM HİZMETLERİ
29- Î4 kişilik Bakanlık temsilcileri ve eğitimcilerin havaalam/terminal-otel arası gidiş dönüş
transferleri yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
30- İş bu şartname 30 maddeden oluşmaktadır.
Download

TC SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 60 X 3