T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Sayı :
Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/145)
Kurumumuz ihtiyacı olan Çeker Ocak ve Biyogüvenlik Kabini Performans Testleri 4734
sayılı ihale kanununu 22. maddesi doğrudan temin alım usulüne göre satm alınacaktır.
Alım yapılacak malzeme için firmanızca belirtmek suretiyle KDV hariç fiyat teklifinizi
aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak en geç 30/03/2015 tarih saat 16:00 kadar kadar
Kurumumuz satmalma doğrudan temin birimine teslim edilmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize rica ederiz.
S.No
Malzemenin Adı
1
Çeker Ocak Performans Testleri
2
Biyogüvenlik Kabini Performans Testleri
Miktarı
Birim
Fiyatı
Toplam
Fiyat
14 Adet
5 Adet
GENEL TOPLAM
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI
1-Fiyat Teklifinizi birimimize antetli kağıdınıza yazılarak kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi
veya faks çekilerek iletilmesi
2-Teklife esas malzemelerin markası ve modeli mutlaka belirtilecektir.
3-Teklif veren tüm firmalar UBB ürün kodlarmı mutlaka belirtilecektir.
4-Firma alımı yapılacak malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak vermeyi/yapmayı taahhüt
edecektir.
5-Zamanmıda fiyat vermeyen teklif kabul edilmeyecektir.
6-Silinti ve kazıntı olan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
7-Teklif edilen ürünlerin teslimat süresi yazılacaktır.
8-Teklif formunda firma kaşesi ve firma yetkilisinin imzası bulunacaktır.
9.Genel Bakımı Yapılacak malzemelere ait firma yetkili servis belgesi veya üretici firma belgesi
sunacaktır.
Satınalma Ve İdari İşler Daire Başkanlığı
Sağlık M alı.Adnan Saygını Cad, No:55 A blok Oda N o :l 17 Sıhhiye / ANKARA 06100
Tetefon:(312) 565 51 10-11 F aks:(312) 565 50 91
Ayrıntılı Bilgi :(D oğrudan T em in B îrim i)
E Posta:.................... @ saglik.gov.tr
BİYOGÜVENLİK KABİNİ VE ÇEKER OCAK PERFORMANS TESTİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. KAPSAM :
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığına
bağlı Laboratuvarlarında kullanılmakta olan ve aşağıdaki listede belirtilen cihazların
performans testlerinin yaptırılmasını kapsamaktadır.
CİHAZ ADI
MARKASI/
MODELi
İSTENİLEN KALİBRASYON
/DOĞRULAMA NOKTALARI
Metisafe (Seri No: 240708)
Metisafe (Seri No: 250708)
Metisafe (Seri No: 090708)
Metisafe (Seri No: 260708)
Metisafe (DS-253-03-0501-06-12-12)
Metisafe (Seri No: 150708)
Metisafe (Seri No: 220708)
Çeker Ocak
Metisafe (Seri No: 050708)
EN 14175 standardına uygun
performans testleri yapılacaktır.
Metisafe (Seri No: 170708)
Metisafe (Seri No: 040708)
Metisafe (Seri No: 020708)
Biyogüvenlik
Kabini
Metisafe (Seri No: 030708)
Metisafe (DS-253-03-0501-06-08-27)
Metisafe (DS-253-03-0501-06-12-10)
METISAFE safety cabinet
(DS-253.03.05. 01.13.08-3)
METISAFE safety cabinet
(DS-253.03.05.01.13.08-4)
METISAFE safety cabinet
(DS-253.03.05.01.13.08-6)
HERASAFE safety cabinet
(GB-253.03.05.14.26 -2)
METISAFE safety cabinet
(DS-253.03.05.01.13.08-5)
EN 12469 ve/veya N SF/A N SI49
standardına uygun performans testleri
yapılacaktır.
2. GENEL ŞA R T L A R :
2.1.Biyogüvenük Kabinleri
2.1.1. Yukarıda listesi
verilen biyogüvenlik kabinlerinin
31.12.2015
tarihine
kadar
kullanıcının belirleyeceği tarihlerde iki kez olmak üzere TS EN 12469 ve/veya NSF/ANSI 49
standartlarına uygun şekilde performans testleri yapılacaktır.
2.1.2. Sözleşme süresince performans testlerini yapacak olan teknik elemanların yeterli teknik
eğitimi aldıklarına dair sertifikalarının sözleşme ekine konulmasına gerekmektedir.
2.1.3. Yüklenici Firma TURKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17020 gerekliliklerine göre
akreditasyon belgesine sahip olmalıdır. Akreditasyon kapsamı biyogüvenlik kabinleri için
geçerli olan TS EN 12469 ve/veya NSF/ANSI 49 standardı kapsamında olmalıdır.
2.1.4. Performans testleri Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı personeli
refakatında yapılacaktır.
2.1.5. Yüklenici firmanın yapacağı performans testleri aşağıda yer alan ölçümleri kapsamalıdır
•
Hepa Filtre sızdırmazlık testi
•
Partikül sayım testi
•
Kabin aşağı ve içeri akış hızı testleri
S
Aşağı akış hava hızı testi ve hız dağılımlarının ölçümü
S
İçeri giriş hava hızı testi
•
Kabin sızdırmazlık testi
•
Hava akış yönlerinin tespiti ve akışın görselleştirilmesi testi (CD ile kayıt altına
alınarak)
• Cihazın alarm fonksiyonlarının kontrolü testleri
2.1.6.Biyogüvenlik kabini performansı değerlendirilerek sonuçları TURKAK tarafından
verilen TS EN ISO/IEC 17020 standardı kapsamında akreditasyon logosuna sahip test ve
ölçüm raporu ile belgelendirilmelidir.
Ayrıca var ise tespit edilen teknik uygunsuzluklar ve bunların giderilmesine yönelik alınması
gereken tedbirler firma tarafından idareye teslim edilecek olan rapor içerisinde belirtilmelidir.
2.1.7. Yüklenici Firma performans testleri yapılması sırasında ortaya çıkan her türlü kusur,
hata, gecikme ve arızanın neden olduğu doğrudan zarar, ziyan, kaza ve yaralanmalardan
sorumlu olacaktır.
2.2. Çeker Ocaklar
2.2.1. Yukarıda listesi verilen çeker ocakların 31.12.2015 tarihine kadar kullanıcının
belirleyeceği tarihlerde iki kez olmak üzere TS EN 14175
standardına uygun şekilde
performans testleri yapılacaktır.
2.2.3. Sözleşme süresince performans testlerini yapacak olan teknik elemanların yeterli teknik
eğitimi aldıklarına dair sertifikalarının sözleşme ekine konulmasına gerekmektedir.
2.2.4. Yüklenici Firma TURKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17020 gerekliliklerine göre
akreditasyon belgesine sahip olmalıdır. Akreditasyon kapsamı çeker ocaklar için geçerli olan
TS
EN
14175
standardı
kapsamında olmalıdır.
Yüklenici
Firma belirtilen konuda
akreditasyona sahip değilse, çeker ocakların performans testlerini yaparken kullanacağı cihaz
ve ekipmanların izlenebilir olduğunu göstermelidir. TS EN ISO/IEC 17020 gerekliliklerine
göre akreditasyon belgesine sahip olmak tercih nedenidir.
2.2.5. Performans testleri Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı personeli
refakatında yapılacaktır.
2.2.6.
Yüklenici firmanın yapacağı performans testleri aşağıda yer alan ölçümleri
kapsamalıdır
•
Kabin sızdırmazlık testi
•
Panel kontrolü testi (elektrik paneli ve ön cam kontrolü)
•
Çeker Ocağın bulunduğu odanın hava hızının ölçülmesi ve
•
Hava akış yönlerinin tespit ve akışın görselleştirilmesi(CD ile kayıt altına alınarak)
•
Kabin aşağı ve içeri akış hızı ve hız dağılımlarının ölçümü
•
Cihazın alarm fonksiyonlarının kontrolü testleri
değerlendirilmesi
2.2.7.Çeker ocak performansı değerlendirilerek, TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun
olarak test ve ölçüm raporu ile belgelendirilmelidir.
Ayrıca var ise tespit edilen teknik uygunsuzluklar ve bunların giderilmesine yönelik alınması
gereken tedbirler firma tarafından idareye teslim edilecek olan rapor içerisinde belirtilmelidir.
Sayfa 3 / 4
2.2.8. Yüklenici Firma performans testleri yapılması sırasında ortaya çıkan her türlü kusur,
hata, gecikme ve arızanın neden olduğu doğrudan zarar, ziyan, kaza ve yaralanmalardan
sorumlu olacaktır.
îş bu şartname 2 (iki) ana maddeden ve dört sayfadan oluşmaktadır.
Sayfa 4 / 4
Download

Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/145)