JML
T u rttiy fc
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
S a rig i'
tttirtjrraj
Konu: Katı Teklif vermeye davet (2015/178)
Kurumumuz ihtiyacı olan 11 Kalem malzeme 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi
doğrudan temin alım usulüne göre satın alınacaktır.
Alım yapılacak 11 kalem malzeme için fırmanızca belirtmek suretiyle KDV hariç fiyat
teklifinizi aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak en geç 20/04/2015 tarih saat 15:00 kadar
kadar Kurumumuz satmalına doğrudan temin birimine teslim edilmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize rica ederiz.
S.No
Malzemenin Adı
1
QuECHERS extract Tubes,AOAC method
2
Dispersive SPE 15 mi,Fruits+Veg AOAC
3
1 Adet
Liner,UL.splitless,single taper,GW,5/pk
2 Adet
Gold Seal,Ultra inert,w/Washer,10/pk
1 Adet
6
Endosülfan Standardı 1 ml
5 Adet
7
Diclorvos Standardı 1ml
5 Adet
8
Warfarin Standardı 1mi
5 Adet
Chlorpryfos-ethvl Standardı 1ml
5 Adet
10
Methanol Standardı 5 ml
3 Adet
11
Ethanol Standardı 5 ml
3 Adet
5
9
Toplam Fiyat
4 Paket(50
adet)
4 Paket(50
adet)
HP-5MS U LTRA İNERT 30m,0,25mm,0,25
4
Birim Fiyatı
Miktarı
GENEL TOPLAM
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI
1-Fiyat Teklifinizi birimimize antetli kağıdınıza yazılarak kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi
veya faks çekilerek iletilmesi
2-Teklife esas malzemelerin markası ve modeli mutlaka belirtilecektir.
3-Teklif veren tüm firmalar UBB ürün kodlarmı mutlaka belirtilecektir.
4-Firma al um yapılacak malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak vermeyi/yapmayı taahhüt
edecektir.
5-Zamanmıda fiyat vermeyen teklif kabul edilmeyecektir.
6-Silinti ve kazıntı olan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
7-Teklif edilen ürünlerin teslimat süresi yazılacaktır.
8-Teklif formunda firma kaşesi ve firma yetkilisinin imzası bulunacaktır.
S atın afm a V e İdari İşler D aire B aşk an lığ ı
S ağ lık M alı.A d n an Saygını C ad. N o :5 5 A b lo k O d a N o : l 17 S ıh h iy e /A N K A R A 0 6 1 0 0
T e le fo n :(3 1 2 ) 565 51 10-11 F a k s :(3 1 2 ) 565 50 91
A yrıntılı B ilgi :{ D o ğ ru d a n T e m in B irim i)
E P o s ta :.......................© sa g lik .g o v .tr
S IR A
NO
E
ş in ir
K A Y IT K O D U *
T A L E P
M İK T A R I
B İR İM İ
4 P aket(50
adet)
4 P aket(50
adet)
1
Q uE C H E K S ex tract T u b es,A O A C m ethod
2
D isp ersiv e S PE 15 m l,F ru its+ V eg A O A C
3
H P -5M S U L T R A İN E R T 3 0 m ,0 ,2 5 m m ,0,25
1 A det
4
L in er,U L ,sp litless,sin g le tap er,G W ,5 /p k
2 A det
5
G old S eal,U ltra in ert,w /W ash er,1 0 /p k
1 A det
6
E n d o sü lfan S tandardı 1 ml
5 A det
7
D iclo rv o s S tandardı 1ml
5 A det
8
W arfarin Standardı 1ml
5 A det
9
C h lo rp ry fo s-eth y l S tandardı 1ml
5 A det
10
M ethanol S tandardı 5 m l
3 A det
11
E thanol Standardı 5 ml
3 A det
1
1
------------------ 1
j
1
I
Ö
t
('
£
“ "h*?
1
r*.
1
1
*T aşınır K ay ıt K o ntrol Y etkilisi tarafınd an d oldu ru lacaktır.
; FOi/SIIDB-SOH/Ol
m,
am**,
>
»i* .
v>.y : * r . ^
.
.......
tS
KİMYASAL MADDE TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. KONU:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı Tüketici
Ürünleri Kimyasal Araştırma Laboratuvarları-Tüketici Ürünleri ve Klinik Materyal Toksikolojisi
Laboratuvarlarında kullanılmak üzere aşağıda cinsi, özellikleri ve miktarı belirtilen maddeler satın
alınacaktır.
2. GENEL ŞARTLAR :
2.1
2.2
3.
İstekliler ve isteklilerin teklif ettiği ürünlerin TITUBB kayıt / bildirim işlemini tamamlamış
olmalıdır. Teklif veren istekliler teklif edilen ürünler / cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz
Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) tarafından onaylanmış bulunan ürün numarasını ihale sıra
numarası belirtilerek yazılı olarak teklifleriyle birlikte vereceklerdir. TITUBB tarafından
onaylanmayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır. Ancak, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri
kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için TİTUBB kayıt veya bildirimi
aranmayacaktır.
Firmalar tekliflerini birim fiyat üzerinden kalem bazında vereceklerdir.
MALZEME CİNSİ, ÖZELLİKLERİ, MİKTARI:
No Malzeme Adi
1
2
3
4
QuEChERS Extract Tubes, AOAC
Method
Dispersive SPE 15
ml,Fruits+Veg,AOAC
HP-5MS Ultra Inert
30m,0.25mm,0,25 pm
GC-MS Cihazi
Liner, Ul,splitless,sing!e
taper,GW,5/PK
Miktar
4 Paket
(1 pakette 50adet)
Özellik
QuEChErS Extraction Kits AOAC 2007.01 Method
ile uyumlu olmalıdır
Extraction kitinin içeriği 6 g MgS04; 1.5 g
NaAcetate içermeli ve ambalajlı pakette olmalıdır
Extraction kiti ile birlikte 50 mİ ölçülerinde santrifüj
edilebilir özellikte kapaklı tüp olmalıdır.
Katalog numarası AGT-5982-5755 olmalıdır.
QuEChErS Dispersive Kits AOAC 2007.01
Method ile uyumlu olmalıdır
Dispersive kiti 400 mg PSA ,1200 mg MgS04
içermelidir
4 Paket
(1 pakette SOadet) Dispersive kiti 15 ml santrifüj edilebilir özellikte
kapaklı tüp içersinde olmalıdır
Katalog numarası AGT-5982-5058 olmalıdır.
1 adet
2 adet
Kolonun dolgu maddesi 5% Phenyl - 95%
methylpolysiloxane olmalıdır
Kolon Ultra Inert yapıda olmalıdır
Kolonun uzunluğu 30 metre olmalıdır
Kolonun film kalınlığı ölçüsü 0.25 um olmalıdır
Kolonun iç çapı ölçüsü 0.25 mm olmalıdır
Katalog numarası AGT-19091S-433UI olmalıdır.
Liner Splitless özellikte olmalıdır
Liner Ultra Inert yapıda olmalıdır
Liner hacmi 9Û0ul olmalıdır
Liner iç çapı 4mm olmalıdır
Agilent GC/GC-MS sistemlerindeki S plit/Splitless
enjeksiyon bloğuna uygun olmalıdır
Liner üzerinde o-ring ve içersinde cam yünü
olmalıdır.
Liner ambalajlı paketlerde olmalı ve inert yapısı
korunmalıdır
Katalog numarası AGT-5190-3163 olmalıdır.
5
6
7
8
9
Gold Seal,Ultra
inert, w/Washer, 10/PK
Alfa Endosülfan standardı
Dichlorvos standardı
Chlorpryfos ethyl standardı
warfarin standardı
1 adet
5 adet
5 adet
5 adet
5 adet
Gold Seal Agilent GC/GC-MS sistemlerindeki Split
/Spîitless enjeksiyon bloğuna uygun olmalıdır
Gold seal Ultra inert yapıda olmalıdır
Gold seal Liner ile uyumlu olmalıdır
Gold Seal ile birlikte Washer verilmelidir
Katalog numarası AGT-5190-6145 olmalıdır
-Karışım içerisinde belirtilen bileşen 100
ng/pl(ppm)
-Standart hacmi 1 mİ olmalı.
-Standart madde sertifikası ile birlikte gönderilmeli
ve sertifikası izlenebilir olmalıdır.
-Standart maddenin raf ömrü teslim tarihinden
itibaren en az 12 ay olmalıdır.
-Standart Dr Ehrenstorfer veya muadili bir marka
olmalıdır.
- Standart asetonîtril içerisinde çözünebilir olmalı.
Cas no: : 959-98-8
-GC-MS Cihazı için
-Karışım içerisinde belirtilen bileşen 100
ng/pl(ppm)
-Standart hacmi 1 mİ olmalı.
-Standart madde sertifikası ile birlikte gönderilmeli
ve sertifikası izlenebilir olmalıdır.
-Standart maddenin raf ömrü teslim tarihinden
itibaren en az 12 ay olmalıdır.
-Standart Dr. Ehrenstorfer olmalı veya muadili bir
marka olmalıdır.
- Standart asetonitrii içerisinde çözünebilir
olmalıdır. Cas no: 62-73-7
-GC-MS Cihazı için
-Karışım içerisinde belirtilen bileşen 100
ng/|Jİ(ppm)
-Standart hacmi 1 mİ olmalı.
-Standart madde sertifikası ile birlikte gönderilmeli
ve sertifikası izlenebilir olmalıdır.
-Standart maddenin raf ömrü teslim tarihinden
itibaren en az 12 ay olmalıdır,
-Standart Dr.Ehrenstorfer olmalı veya muadili bir
marka olmalıdır.
- Standart asetonitrii içerisinde çözünebilir
olmalıdır. Cas no: 2921-88-2
-GC-MS Cihazı için
-Karışım içerisinde belirtilen bileşen 100
ng/pl(ppm)
-Standart hacmi 1 mİ olmalı.
-Standart madde sertifikası ile birlikte gönderilmeli
ve sertifikası izlenebilir olmalıdır.
-Standart maddenin raf ömrü teslim tarihinden
itibaren en az 12 ay olmalıdır.
-Standart Dr.Ehrenstorfer olmalı veya muadili bir
marka olmalıdır.
- Standart asetonitril içerisinde çözünebilir
olmalıdır. Cas no: 81-81-2
-GC-MS Cihazı için
10
11
4
Methanol Standart
Ethanol Standart
3 adet
3 adet
-%99.9 saflıkta
-5 mİ
-Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl
-CA14995000
-Lot 80617
Standart Dr. Ehrenstorfer olmalı veya muadili bir
marka olmalıdır.
-GC-FID Head Space cihazında kullanılmak üzere
-Standart madde sertifikası ile birlikte gönderilmeli
-%99.8 saflıkta
-5 mİ
-Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl
-C 13223000
-Lot 90209
Standart Dr. Ehrenstorfer olmalı veya muadili bir
marka olmalıdır.
-GC-FID Head Space cihazında kullanılmak üzere
-Standart madde sertifikası ile birlikte gönderilmeli
is t e n il e n d o k u m a n l a r
4.1 Teklif edilen malzemelerin kullanıldığı yerler hakkında istenildiği durumda referans
verilecektir. Bu referanslardan gerektiğinde yazılı görüş alınarak değerlendirme
yapılacaktır.
4.2 Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında kaliteleri hakkında tereddüte düşülen kalemlerin,
Satmalıma
Komisyonunca
laboratuvarlarımızda
denenmesi
(demonstrasyonu)
istenebileceğinden, firmalar; önerilen markalara ait ürünlerin laboratuvarlarımızda
kullanılarak denenebileceğine dair yazılı beyan vereceklerdir. Demonstrasyon yapmayan
veya demonstrasyon sonucu ürünü uygun görülmeyen firmaların teklifleri red edilecektir.
5.
TESLİMAT VE MUAYENE
5.1.
Malzemelerin Başkanlığımıza şevki, depomuza teslimi firma tarafından yapılacaktır.
Malzemeler, sevkiyat esnasında hasar görmeleri önlenecek şekilde paketlenecek bu
esnada doğabilecek hasarlardan ve bunların giderilmesinden firma sorumlu olacaktır.
5.2.
Malzemelerin Başkanlığımızca oluşturulan Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından
teknik şartnameye göre kontrol ve muayeneleri yapılacaktır. İmalat ve malzeme
hatalarından yoksun olması, kırık-çatlak-deforme olmamış halde bulunması yönünden
fiziksel olarak kontrol edilecektir.
5.3.
Test, kontrol ve muayenelerde kullanılarak sarf edilecek malzemeler firma tarafından
ücretsiz sağlanacaktır.
5.4.
Firma yetkilileri muayene sırasında hazır bulunmadıkları takdirde muayenenin yapılış
tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
5.5.
Muayene sonucuna itiraz edilmesi halinde üç (3) gün içinde ikinci muayene, Başkanlıkça
(birinci muayenede bulunmayanlardan) oluşturulacak itiraz Komisyonu tarafından
yapılacaktır. Bu muayenede sadece birinci muayenede uygun bulunmayan özellikler
değerlendirilecektir. İtiraz Komisyonunun kararı kesindir.
S tandart m addelere ait teknik şartnam e 5 (Beş) ana başlık altında 2 (iki) sayfa olarak
düzenlenm iştir.
Ziraat Mühendisi
Necla TASTEKİN
Lab.Sor.Bil.Uzm anı Kim yager
A yşenur Ç y L H A
4
Download

Katı Teklif vermeye davet (2015/178)