V
T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
k
Sayı : 47377298/50/4225496
Konu: Bilicim Teknolojileri Rehber
Öğretmen Toplantısı
26/09/2014
.......................................KAYMAKAMLIĞINA
(ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne)
Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenler ile Eğitimde FATİH Projesi Teknoloji
Kullanım Kursu Eğitmen toplantısmm 01.10.2014 tarihi, saat 10:00'da Urfa Anadolu Lisesi
konferans salonunda yapılacağına dair Valilik Makamından alınan Olur yazımız ekinde
gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve anılan tarih ve saate ekteki listede adı geçen öğretmenlerin toplantıya
katılımının sağlanması hususuna gereğini rica ederim.
Mustafa POLAT
Vali a.
Milli Eğitim Şube Müdürü
EKLER:
1-Olur (1 Sayfa)
2-Liste (3 Sayfa)
DAĞITIM:
1-Tüm İlçe Kaymakamlıklarına
Bu
evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 6 8 9 2 -f9 3 3 -3 b 6 8 -8 9 b 8 -c 8 8 8 k o d u ile teyit edilebilir.
vvi^TI*4t«
V k
T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 47377298/50/4217225
Konu: Bilişim Teknolojileri Rehber
Öğretmen Toplantısı
26/09/2014
VALİLİK MAKAMINA
ŞANLIURFA
Eğitimde
FATİH
Projesi
kapsamında
meslek
liseleri
dışındaki
ortaöğretim kurumlanrıda bulunan tüm dersliklere etkileşimli akıllı tahtalar kurulmuş ve
proje kapsamında bu okullarımıza çok fonksiyonlu yazıcı ve doküman kameralar
gönderilmiş, BT destekli sınıfların amacına uygun kullanılması, kullanıma hazır ve işler
durumda tutulması ve garanti takip işleri ile ilgili koordinasyonun sağlanması amacıyla
“Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmen” görevlendirmesi yapılmıştır.
Eğitimde FATİH Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda işbirliğini
sağlamak, projenin ilerleyişi ile ilgili rehberlik ve değerlendirme yapmak amacıyla “FATİH
Projesi-ilçe Koordinatörleri” ile Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerinin katılacağı
toplantı yapılması gerekmektedir.
Söz konusu toplantının 01.10.2014 tarihinde saat 10:00’da Urfa Anadolu
Lisesi konferans salonunda, ilimiz Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenlerinin
koordinasyonunda, ekli listede bilgileri bulunan Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenleri
ile FATİH Projesi-İlçe Koordinatörlerinin katılımı ile yapılması, toplantıya ilçelerden
katılacakların toplantı tarihinde görevli-izinli sayılmaları Müdürlüğümüzce uygun
görülmektedir.
Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde OlurTanmza arz ederim.
Mustafa POLAT
Müdür a.
Milli Eğitim Şube Müdürü
OLUR;
26/09/2014
Sadullah GENÇER
Vali a.
Milli Eğitim Müdür V.
Bu
evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8 0 c b -3 0 2 5 -3 7 4 9 -9 a 2 e -a 4 e c k o d u ile teyit edilebilir.
01.10.2014 T arihinde Y apılacak olan Bilişin Teknolojileri R ehber Ö ğretm en ve FA TİH Projesi İlçe K oordinatörleri T oplantısına K atılacak Ö ğretm en Listesi
E ğitim d e F A T İH P ro jesi İlçe K oord in atörleri
S. No
1
G ör. O ldu ğu İlçe
T C K im lik No
A k ç a k a le
Adı
Soyadı
M u s ta f a
Ç E L İK T A Ş
B ran şı
B iliş im T e k n o lo jile r i
K ad rosu n u n B ulu n d u ğu O k u lu n A d ı
G örevlen d irild iği O ku lun A dı
E k in y a z ı O r ta o k u lu
A k ç a k a l e İ l ç e M illi E ğ itim M ü d ü r lü ğ ü
2
C e y la n p ın a r
M u s ta f a
YOLCU
B iliş im T e k n o lo jile r i
C e y la n p ın a r M e s le k i v e T e k n i k E ğ itim M e r k e z i
C e y l a n p ı n a r İ lç e M illi E ğ itim M ü d ü r l ü ğ ü
3
H a liliy e
Y usuf
EN SER
B iliş im T e k n o lo jile r i
U r f a A n a d o lu L is e s i
H a liliy e İ lç e M illi E ğ itim M ü d ü r lü ğ ü
4
S iv e r e k
İsm e t
ÖZER
B iliş im T e k n o lo jile r i
S iv e r e k O r ta o k u lu
S iv e r e k İ lç e M illi E ğ itim M ü d ü r lü ğ ü
5
S iv e r e k
S e r ta ç
İL H A N
B iliş im T e k n o lo jile r i
H ü s n ü ö z y e ğ i n O r ta o k u lu
S iv e r e k İ lç e M illi E ğ itim M ü d ü r l ü ğ ü
6
V ir a n ş e h ir
İ s m a il
ASAR
B iliş im T e k n o lo jile r i
G ö l O r ta o k u lu
V i r a n ş e h i r İ lç e M illi E ğ itim M ü d ü r lü ğ ü
*
B ilişim T ek n olojileri R e h b er Ö ğretm enleri
S. N o
G ör. O ldu ğu İlçe
T C K im lik N o
Adı
S oyad ı
B ran şı
K ad rosu n u n B ulu n d u ğu O ku lun A dı
G ö revlen d irild iği O ku lun A dı
1
A k ç a k a le
M u s ta f a
Y A L IM
B iliş im T e k n o lo jile r i
A k ç a k a le A k b ile k O r ta o k u lu
2
A k ç a k a le
A b d u lla h E m r e C a n
AKAY
B iliş im T e k n o lo jile r i
A k ç a k a le A n a d o l u İ m a m H a ti p L is e s i
A k ç a k a l e A n a d o l u İ m a m H a t ip L is e s i
3
A k ç a k a le
Y e te r C e y la n
D E L İB A Ş
B iliş im T e k n o lo jile r i
Z ü r r e k O r ta o k u lu
A k ç a k a l e A n a d o l u İ m a m H a t ip O r ta o k u lu
A k ç a k a l e Ş . A st. H a lil K a n a t A n a d o l u L is e s i
A k ç a k a l e A n a d o l u L is e s i
4
A k ç a k a le
A rif
HAKKOZ
B iliş im T e k n o lo jile r i
A k ç a k a le Ş. A st. H a jjl K a n a t A n a d o l u L is e s i
5
A k ç a k a le
G am ze
Y IL M A Z
B iliş im T e k n o lo jile r i
T a ş k ın la r M e h m e tç ik O r ta o k u lu
A k ç a k a l e G A P M e s l e k i v e T e k n i k A n a d o l u L is e s i
6
A k ç a k a le
A y d ın
M UTLU
B iliş im T e k n o lo jile r i
A k ç a k a le Y a lın ta ş O r ta o k u lu
A k ç a k a l e Y a l ın t a ş O r t a o k u l u
7
B ir e c ik
N uh
Y IL D IR IM
B iliş im T e k n o lo jile r i
S a d e ttin F e y h a n K a r a a ta O r ta o k u l u
T ü r k a n H a lit A y k tlıç F e n L is e s i
S
B ir e c ik
G ökhan
GÖKAY
B iliş im T e k n o lo jile r i
Y a v u z S u lta n S e lim O r ta o k u lu
B i r e c i k A n a d o l u L is e s i
9
B ir e c ik
H e d iy e
ŞANAL
B iliş im T e k n o lo jile r i
A li K a r a a ta A n a d o lu L is e s i
A li K a r a a t a A n a d o l u L is e s i
10
B ir e c ik
F a tm a
Y IL M A Z
B iliş im T e k n o lo jile r i
A y ra n İm a m H a tip O r ta o k u lu
A ta t ü r k A n a d o l u L is e s i
11
B ir e c ik
Seda
TURGUT
B iliş im T e k n o lo jile r i
A y ra n O r ta o k u lu
M e h m e t A d il Ç u l c u o ğ lu A n a d o l u L is e s i
12
B ir e c ik
M ehm et C an
Ö Z Y IL D IR IM
B iliş im T e k n o lo jile r i
F a tm a c ık O r ta o k u lu
Y u s u f İ z e ttin v e S a d e t t i n B i l g i n K ı z A n a d o l u L is e s i
13
B ir e c ik
A li İz z e t
Ö ZSARI
B iliş im T e k n o lo jile r i
H a tic e S a d ık F in c a n O r ta o k u lu
M e r v e K a r a a ta A n a d o lu L is e s i
14
B ir e c ik
H aşan
Ö Z Ç E T İN
B iliş im T e k n o lo jile r i
H a tic e M ir k e la m D o ğ a r O r ta o k u lu
T O K İ O r t a o k u lu
Ş e h i t S e r a c e d d i n A k ta ş O r t a o k u l u
15
B ir e c ik
M ehm et O nur
ÖZKAN
F e n v e T e k n o lo ji
Ş e h it S e r a c e d d in A k ta ş O r ta o k u lu
16
B ir e c ik
E sra
GENCER
B iliş im T e k n o lo jile r i
F e v z ip a ş a O r ta o k u lu
S a d e ttin M iy e s y e B ilg in O r t a o k u l u
17
B ir e c ik
Ö zge
BÜYÜKÇELEBİ
B iliş im T e k n o lo jile r i
F e v z ip a ş a O r ta o k u lu
E m in S a y g ın O r t a o k u l u
18
B ir e c ik
Y akup
B ir e c ik A n a d o l u İ m a m H a ti p L is e s i
19
B ire c ik
A b d u lla h
20
B ire c ik
î F a tih
21
B ire c ik
| İ b r a h im
22
B ire c ik
Y a s e m in
BAZ
B iliş im T e k n o lo jile r i
G ü z e ly u r t O r ta o k u lu
B iliş im T e k n o lo jile r i
11 T e m m u z O r ta o k u lu
11 T e m m u z O r ta o k u lu
BA ŞÇO BAN LA R
B iliş im T e k n o lo jile r i
F e r it A y d ın M ir k e la m O r ta o k u l u
F e r i t A y d ın M i r k e l a m O r t a o k u lu
D E M İR
B iliş im T e k n o lo jile r i
D u m lu p ın a r O r ta o k u lu
D u m l u p ın a r O r t a o k u lu
ÇA VU ŞLA R
B iliş im T e k n o lo jile r i
B ir e c ik K ız A n a d o lu İ m a m H a ti p L is e s i
B i r e c i k K ız A n a d o lu İ m a m H a t i p L is e s i
jD A M A R
23
B ozova
M u h ittin
ARSLA N
B iliş im T e k n o lo jile r i
Y a y la k O r ta o k u lu
1 - Y a y la k O r t a o k u l u - 2 - Y a y la k a y la k Ç P L
24
B ozova
A buzer
Y IL M A Z
B iliş im T e k n o lo jile r i
Y a s lıc a İ lk /O r ta o k u lu
Y a s l ı c a İ lk /O r t a o k u l u
S e rd a r
ÇEKER
B iliş im T e k n o lo jile r i
7 5 . Y ıl T e k n ik v e E M L
İ b r a h im
VURUCU
B iliş im T e k n o lo jile r i
P ı n a r İ lk /O r ta o k u lu
-N u rh a y a t
Y A L D IZ
B iliş im T e k n o lo jile r i
K o ç h is a r O r ta o k u lu
K o ç h is a r O rta o k u lu
M u s ta f a
YAVUZ
B iliş im T e k n o lo jile r i
K e p e z O r ta o k u lu
C e y l a n p ın a r A n a d o l u L is e s i
25
B ozova
26
B ozova
27
B ozova
28
C e y la n p ı n a r
;
• B o z o v a A n a d o l u L is e s i
P ı n a r İ lk / O r t a o k u lu
29
C e y la n p ı n a r
¡Ş ü k rü
jÇ İÇ E K
B iliş im T e k n o lo jile r i
Y u k a r ı T a ş y a la k O r ta o k u lu
S e la h a d d in i E y y u b i A n a d o l u L is e s i
30
C e y la n p ı n a r
;A hm et
¡K U R T
B iliş im T e k n o lo jile r i
M e h m e t A k i f E r s o y A n a d o lu L is e s i
M e h m e t A k i f E r s o y A n a d o l u L is e s i
S. N o
G ö r . O l d u ğ u İ lç e
T C K i m lik N o
A dı
Soyadı
B ra n şı
K a d ro s u n u n B u lu n d u ğ u O k u lu n A d ı
G ö re v le n d irild iğ i O k u lu n A d ı
31
C e y la n p ın a r
İ b r a h im H a lil
YAPA CAK
B iliş im T e k n o lo jile r i
İ M K B O r ta o k u lu
İM K B O rta o k u lu
32
C e y la n p ın a r
G am ze
ÇAYLAN
B iliş im T e k n o lo jile r i
M e v la n a O r ta o k u lu
M e v l a n a O r t a o k u lu ( S a b a h )
33
C e y la n p ın a r #
O ğuzhan
D UYSAK
B iliş im T e k n o lo jile r i
M u r a tlı O r ta o k u lu
M u r a tlı O r t a o k u l u
34
C e y la n p ı n a r
B u sra
K İR E Ç Ç İ
B iliş im T e k n o lo jile r i
C e y la n k ö y ü O r ta o k u lu
M e v l a n a O r t a o k u lu ( ö ğ l e n )
35
C e y la n p ın a r
H a ş a n H ü s e y in
D Ü ŞG Ü N
B iliş im T e k n o lo jile r i
Ş e h it E y y u p D a ğ te k in O r ta o k u lu
E v re n p a ş a O rta o k u lu
S e la h a ttin
36
E y u b iy e
H AŞLAK
B iliş im T e k n o lo jile r i
E y y u b iy e K ız A n a d o lu İ .H .L
E y y u b iy e K ız A n a d o l u İ .H .L
37
E y u b iy e
; F a tm a
BAL
B iliş im T e k n o lo jile r i
A k a b e T O K İ A n a d o lu L is e s i
A k a b e T O K İ A n a d o l u L is e s i
38
E y u b iy e
N ih a t
GÖK
B iliş im T e k n o lo jile r i
A ta tü r k A n a d o lu L is e s i
A ta t ü r k A n a d o l u L is e s i
39
E y u b iy e
Ş enay
Y A L Ç IN
B iliş im T e k n o lo jile r i
E y y ü p G ö n c ü A n a d o lu L is e s i
E y y ü p G ö n c ü A n a d o lu L is e s i
40
E y u b iy e
K em al
K IL IÇ
B iliş im T e k n o lo jile r i
C u m h u r iy e t O r ta o k u lu
G a z i A n a d o l u L is e s i
41
E y u b iy e
Fuat
UÇAR
B iliş im T e k n o lo jile r i
E r tu ğ r u l G a z i O r ta o k u lu
E r tu ğ r u l G a z i O r t a o k u l u
42
E y u b iy e
M u s ta f a
BULUT
B iliş im T e k n o lo jile r i
K a r a a li H a ş im A ç a n a l O r ta o k u l u
K a r a a li H a ş i m A ç a n a l O r t a o k u l u
43
E y u b iy e
E k re m
ALSA Ç
B iliş im T e k n o lo jile r i
U ğ u r lu O r ta o k u lu
U ğ u r lu O r ta o k u lu
44
E y u b iy e
H a lil
KUNDAKÇI
B iliş im T e k n o lo jile r i
M e h m e t H a c ı B o z a n o ğ lu O r ta o k u l u
M e h m e t H a c ı B o z a n o ğ lu O rta o k u lu
45
E y u b iy e
H a k k ı A tilla
Ş İM Ş E K
B iliş im T e k n o lo jile r i
S a ğ lık O r ta o k u lu
G a p A n a d o lu L is e s i
46
E y u b iy e
E rd e m
KARA
B iliş im T e k n o lo jile r i
S e la h a d d in E y y u b i O r ta o k u lu
Ş a ir N a b i A n a d o l u L is e s i
47
E y u b iy e
M ehm et
ALTUNDAĞ
B iliş im T e k n o lo jile r i
Ö m e r N a s u h i B ilm e n O r ta o k u l u
T E S - İ Ş A n a d o lu L is e s i
48
H a lf e ti
M u s ta f a
D İL M E N
B iliş im T e k n o lo jile r i
Y u k a r ıg ö k lü 1 0 0 . Y ıl O r ta o k u l u
H a lf e ti A n a d o l u L is e s i
49
H a lf e ti
H ü s e y in
ERTAŞ
B iliş im T e k n o lo jile r i
Y u k a r ıg ö k lü Ç P L
Y u k a r ıg ö k l ü Ç o k P r o g r a m l ı L is e s i
50
H a lf e ti
Sedat
KOÇ
B iliş im T e k n o lo jile r i
S ü tv e r e n O r ta o k u lu
S ü tv e r e n O r ta o k u lu
51
H a lf e ti
M ehm et
KAYA
B iliş im T e k n o lo jile r i
D e r g ili O r ta o k u lu
D e r g ili O r ta o k u lu
52
H a lf e ti
N u ri
GÜNGÖREN
B iliş im T e k n o lo jile r i
Y u k a r ıg ö k lü C u m h u r iy e t O r ta o k u l u
Y u k a r ıg ö k l ü C u m h u r i y e t O r ta o k u lu
53
H a liliy e
Ç iç e k
AVCI
B iliş im T e k n o lo jile r i
S ü le y m a n iy e K ı z A n a d o lu İ m a m H a t i p L is e s i
Ş a n l ı u r f a K ız A n a d o lu İ m a m H a t i p L is e s i
54
H a liliy e
V ey sel
HANOL
B iliş im T e k n o lo jile r i
H a tic e G e l e n e r O r ta o k u lu
H .S e b i h a Ö z le k A n a d o l u L is e s i
55
H a liliy e
A yşenur
SANDAL
B iliş im T e k n o lo jile r i
K ıs a s O r ta o k u lu
K ı s a s Ç o k P r o g r a m l ı L is e s i
56
H a liliy e
M u r a t K a d ir
Y E T K İN
B iliş im T e k n o lo jile r i
O r h a n g a z i K ız A n a d o lu İ m a m H a t i p L is e s i
O r h a n g a z i K ı z A n a d o l u İ m a m H a ti p L is e s i
T O B B F e n L is e s i
57
H a liliy e
Ö zge
T E K İK
B iliş im T e k n o lo jile r i
S ır r ın H a c ı B e k ta ş V e li O r ta o k u l u
58
H a liliy e
M ehm et
ÖZ
B iliş im T e k n o lo jile r i
ö m e r i y e İ m a m H a tip O r ta o k u lu
Y ü z b a ş ı A liS a ip U r s a v a ş A n a d o l u L is e s i
59
H a liliy e
U m u tc a n
KARAKUŞ
B iliş im T e k n o lo jile r i
B a h ç e lie v le r O r ta o k u lu
D a v u t Z e k i A k p ın a r A n a d o l u İH L .
60
H a liliy e
E yüp
GÜNAY
B iliş im T e k n o lo jile r i
K o ç İ lk ö ğ r e tim O k u lu
O s m a n g a z i A n a d o lu L is e s i
61
H a liliy e
S ü le y m a n
T E K İN
B iliş im T e k n o lo jile r i
V a ta n O r ta o k u lu
Ş a n l ı u r f a A n a d o l u L is e s i
62
j H a liliy e
M ehm et
TO PÇU
B iliş im T e k n o lo jile r i
G ü r p ın a r O r ta o k u lu
Ş a n l ı u r f a A n a d o l u İ m a m H a t i p L is e s i
63
¡H a liliy e
M eh m et M u ra t
İN C E B IY IK
B iliş im T e k n o lo jile r i
V e y s e l K a r a n i İm a m H a t i p O r t a o k u l u
A b d u l k a d ir G ö n c ü A n a d o l u L is e s i
64
H a liliy e
A hm et
US
F iz ik
U r f a A n a d o lu L is e s i
U r f a A n a d o l u L is e s i
65
H a liliy e
M u rat
A R IC A N
B iliş im T e k n o lo jile r i
S ü le y m a n iy e O r ta o k u lu
S ü le y m a n iy e O r t a o k u lu
66
H a liliy e
M uham m er
A K D E N İZ
B iliş im T e k n o lo jile r i
Ç a m lıd e r e O r ta o k u lu
Ç a m l ıd e r e O r ta o k u l u
67
H arra n
Ü m m et
İÇ E L
B iliş im T e k n o lo jile r i
M e y d a n k a p ı O r ta o k u lu
H a rra n O rta o k u lu
68
H ilv á n
H a k ta n
Ç E L İK
B iliş im T e k n o lo jile r i
K ız A n a d o lu İ .H .L
K ı z A n a d o l u İ .H .L
69
H ilv á n
M e v lü t
AKDAĞ
H ilv a n A n a d o lu L is e s i
H il v a n A n a d o l u L is e s i
I
( B iliş im T e k n o lo jile r i
■
22.09.2014-23.01.2015 TARİHLERİ ARASINDA BİLİŞİM TEKN OLO JİL ERİ REH BER Ö Ğ RETM ENİ O LA R AK G Ö REVLENDİRİL EN ÖĞ RETM EN LİSTESİ
S. No
G ö r. O ld u ğ u İlçe
*
T C K im tik Nu
Atlı
Soyadı
B ra n şı
K ad ro su n u n B ulunduğ u O k u lu n Adı
G öre vle ndirildiği O ku lu n Adı
70
Hilvan
Ezgi
YATARKALKMAZ
Bilişim Teknolojileri
71
Karaköprii
M enekşe
KAZANASMAZ
Bilişim Teknolojileri
Karaköprü Anadolu Lisesi
1-Güzel Sanatlar Lisesi 2-Spor Lisesi
72
Karaköprü
Mehtap
İÇTEN HASTAOĞLU Bilişim Teknolojileri
Borsa İstanbul Ortaokulu
M ehmet Güneş Sosyal Bilimler Lisesi
73
Karaköprii
Eser
YILDIZ
Bilişim Teknolojileri
Karaköprü Türk Telekom Ortaokulu
GAP Kız Anadolu Lisesi
74
Karaköprii
Bekir
KAZANASMAZ
Bilişim Teknolojileri
Esentepe IMKB Anadolu Lisesi
Esentepe IMKB Anadolu Lisesi
75
Karaköprü
Ayhan
AKKAYA
Bilişim Teknolojileri
K.Köprü Evliya Çelebi Mes. ve Tek. Anadolu L.
K.Köprü Evliya Çelebi Mes. ve Tek. Anadolu L.
Çimdeli Çağdaş Yaşam İ. Ortaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
76
Karaköprü
Zeynep
YILDIZ
Bilişim Teknolojileri
Karaköprü Kızlar Ortaokulu
Şanlıurfa Fen Lisesi
77
Karaköprü
Seyfettin
SOYASLAN
Bilişim Teknolojileri
Karaköprü Güzelşehir Ortaokulu
Karaköprü Güzelşehir Ortaokulu
78
Karaköprü
İbrahim Halil
UZUN
Bilişim Teknolojileri
Karaköprii Ayşegül Kaman Anadolu Lisesi
Karaköprü Ayşegül Kaman Anadolu Lisesi
79
Siverek
Hamit
KURŞUN
Bilişim Teknolojileri
Siverek Anadolu Lisesi
Siverek Anadolu Lisesi
80
Siverek
Ahmet
YÜKSEL
Bilişim Teknolojileri
İsmetpaşa Ortaokulu
Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi
M ustafa Kemal Anadolu Lisesi
81
Siverek
Caner
ÇARBOĞA
Bilişim Teknolojileri
*>
M ustafa Kemal Anadolu Lisesi
82
Siverek
Yasemin
ODUNCU
Bilişim Teknolojileri
Şehit Öğretmen M etin Gençdal Ortaokulu
Şehit Öğretmen Cuma İbiş Ortaokulu
83
Siverek
Ramazan
ATİK
Bilişim Teknolojileri
Siverek Bakmaç Ortaokulu
Siverek Türk Telekom Anadolu Lisesi
84
Siverek
Merve
ÖZDEM
Bilişim Teknolojileri
Siverek Yeditaş Ortaokulu
Siverek K aracadağ Anadolu Lisesi
85
Siverek
Arzu
GİZLİGÖL
Bilişim Teknolojileri
Siverek Karacadağ Ortaokulu
Siverek Kız Anadolu Lisesi
86
Siverek
Yasin
ÇELİKOĞLU
Bilişim Teknolojileri
Uzun Ziyaret O rtaokulu
Uzun Ziyaret Ortaokulu
87
Siverek
Eylül
ESİNBAY
Bilişim Teknolojileri
Siverek Karabahçe Ortaokulu
Siverek Karabahçe Ortaokulu
88
Sııruç
Cansel
UYSAL
Bilişim Teknolojileri
M ürşitpmar Ortaokulu
Suruç Anadolu Lisesi
89
Suruç
Ali Can
KANDEMİR
Bilişim Teknolojileri
Ağırtaş Ortaokulu
11 Nisan Ç ok Programlı Anadolu Lisesi
90
Suruç
Ahmet
GÜZEL
Bilişim Teknolojileri
İMKB Ortaokulu
Suruç Anadolu İmam Hatip Lisesi
91
Suruç
İbrahim Emin
DERYAL
Bilişim Teknolojileri
M üsliim Doğan Ortaokulu
Fethi Şimşek Kız Anadolu Lisesi
92
Viranşehir
Haşim
BOZKOYUN
Bilişim Teknolojileri
Atatürk Ortaokulu
Viranşehir Anadolu Lisesi
93
Viranşehir
Seçil
AKCAN
Bilişim Teknolojileri
İsmet Öztop Ortaokulu
Yunus Emre Anadolu Lisesi
94
Viranşehir
M urat
KUDİN
Bilişim Teknolojileri
Tevfık Fikret Kurtcan Ortaokulu
Gazi Anadolu Lisesi
95
Viranşehir
Asiye
ŞİRİN
Bilişim Teknolojileri
İsmet Öztop O rtaokulu
İsmet Öztop O rtaokulu
96
Viranşehir
M emduh
KARADAŞ
Bilişim Teknolojileri
Hürriyet O rtaokulu
Hürriyet Ortaokulu
97
Viranşehir
Zeynep
NALBANT
Bilişim Teknolojileri
Büyük Bardakçı O rtaokulu
Büyük Bardakçı Ortaokulu
Download

01.10.2014 Tarihli BTR Öğretmenleri Toplantısı