T .C .
Ş A N L IU R F A V A L İL İĞ İ
İl M illi E ğitim M ü d ü rlü ğ ü
S ayı : 5 0 7 9 0 8 6 7 /7 7 4 .0 1 .0 3 /8 1 6 4 0 7
25/02/2014
K onu: E kolojik O k u ry a zarlık S em ineri
..............................K A Y M A K A M L IĞ IN A
(İlçe M illi E ğitim M ü d ü rlü ğ ü )
M ÜDÜRLÜĞÜNE
Ş A N L IU R F A
ilim iz A k ç ak ale, B o zo v a, C eylanpınar, H alfeti, H a liliy e, H arran , H ilvan, E yyübiye,
K araköprü, S iv erek ve V ira n şeh ir ilçelerinde görevli O kul Ö n cesi, İlk o k u l v e O rtaokulların yön etici
ve ö ğ retm en lerin e ero zy o n , d o ğ a ve d oğal varlık lar ile çevre k o n u la rın d a b ilin çlen m elerin e y ö n elik
" E k o lo jik O k u ry a zarlık S e m in e ri" yapılacaktır. K o n u ile ilgili 11 M ak a m ın d a n alın an 24/02/2013
tarih v e 809016 S ayılı O n a y E m ri ile S em in er B ilgileri Ç izelg esi ek te g ö n d erilm iştir.
B ilgilerinizi, Ekli L isted e yazılı ilçeniz k u ru m /o k u lu n u z ö ğ re tm e n le rin e d u y urularak,
ekli çizelg ed e y azılı ilgili F aaliy et N o 'y a sistem (M E B B İS H iz m e tiç i E ğitim W eb M od ü lü )
ü zerin d en bilgi g irişlerin in y ap tırılarak , K urum O n ay 'ın ın y ap ılm ası v e kursa katılım ların ın
sağ lan m asını ö n em le rica ederim .
H adi B E D İR
V ali a.
II M illi E ğ itim Şube M üdürü
EKLER
Ek-1 O nay E m ri
(1 S ay fa)-(H aliliy e, E yyübiye v e K a rak ö p rü İlçesi O k.g ö n d erilm ey ecek )
Ek-2 Ç izelge
(4 S ayfa)
D A Ğ IT IM
;
-A k çakale, B ozova, C ey lan p ın ar, H alfeti, H arran,
H ilvan, S iverek ile V ira n şe h ir İlçesi K aym akam lığına,
-H aliliye, E y y ü b iy e, K a rak ö p rü ilçesi İlgili O kul M ü d ü rlü k lerin e,
Bu belge, 5070 sayılı E lektronik İm za K anununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik im za ile im zalanm ıştır
Evrak teyidi http://evraksorgu.m eb.gov.tr adresinden 78ce-9570-31 lc-b468-10ac kodu ile yapılabilir.
N ecmettin Cevheri Cad. N o:20 - Şanlıurfa
Elektronik Ağ: Sanliurfa.m eb.gov.tr
e-posta: hizm etici63@ m eb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: Y aşar D Ü ZG Ü N (Şef)
Tel: :(0 414) 314 20 04- 313 15 59-3 1 4 20 06 Dahili: (102)
Faks: (0414) 312 30 83
E K -1
T .C .
M İL L Î E Ğ İT İM B A K A N L IĞ I
Ö ğretm en Y etiştirm e ve Geliştirm e G enel M üdürlüğü
E TK İN L İK PRO G RAM I
1 .ETK İNLİĞ İN ADI:
Ekolojik O kuryazarlık Sem ineri
2. ETK İN LİĞ İN AM ACI:
Bu faaliyeti tam am layan her katılım cı;
•
Ekolojik O kuryazarlık, konusunda bilinçlenir.
•
Ekolojinin Tem el İlkelerini bilir.
•
Toprak ve T oprak Sorunları konusunda farkındalık kazanır.
•
T ürkiye’nin Doğası, Ekosistem leri ve Biyolojik Çeşitliliğini bilir.
•
Toprak Etiği hakkında farkındalık kazanır.
•
Su ve Ekolojik O kuryazarlık hakkında bilgi edinir
3. ETK İN LİĞ İN SÜRESİ:
12 Saat
4. ETK İN L İĞ İN H E D E F K İTLESİ:
Okul öncesi, sın ıf ve ortaokul öğretm enleri
5. ETK İN L İĞ İN U Y G U L A N M A SI İLE İL G İL İ AÇIK LAM A LA R:
■
Bu eğitimi en az lisans m ezunu olup bu alanda eğiticilik kursuna katılanlar verecektir.
■
Sınıfta/salonda internet bağlantılı bilgisayar, projeksiyon cihazı ve perde bulundurulacaktır.
■
Sınıflarda/salonlarda katılımcı sayısı 80’i aşm am alıdır.
■
Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortam da gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.
6.
ETK İN LİĞ İN İÇ E R İĞ İ
KO N U LA R
S Ü R E (Saat)
Ekolojik Okuryazarlık ve Ekolojinin Temel İlkeleri
2
Türkiye'nin Biyolojik Çeşitliliği
2
Toprak ve Toprak Sorunları
1
Dünyada ve Türkiye'de Su
1
İklim Değişikliği
1
Gıda
1
Belgesel Gösterimi ve Tartışma
1
Çevre Eğitiminde Bir Yöntem: Akıcı Öğrenme
2
Okullarda Yapılabilecek Çalışmalara Örnekler ve Değerlendirme
1
12 saat
Toplam
•
7.
H a n g i k o n u n u n işle n e c e ğ in e e ğ itim g ö re v lileri k a ra r v e re c e k tir.
Ö Ğ RETİM Y Ö N T E M , T E K N İK VE STRATEJİLERİ:
•
Anlatım , soru-cevap, örnek olay, problem çözme, beyin fırtınası, gözlem gibi yöntem ve
teknikler ağırlıklı olarak kullanılacaktır.
8.
•
A k tif öğretim stratejileri öğretim de esas alınacaktır.
•
Ders notları katılım cılara elektronik ortam da verilecektir.
Ö LÇM E VE D E Ğ ER LE N D İR M E
Sem iner sonunda konular ve hedeflere ulaşılıp ulaşılm adığı değerlendirilecektir. Katılımcıların
görüş ve önerilerine yönelik olarak, Öğretm en Yetiştirm e ve G eliştinne Genel M üdürlüğü internet
sitesinin M esleki Gelişim i D esteklem e G rup Başkanlığı altında yer alan “2013 Yılı Hizm etiçi Eğitim
Faaliyetlerini D eğ erlen d irilm e A nketi” kullanılacaktır. Sem inere devam eden katılım cılara sem iner
belgesi düzenlenecektir.
17
18
19
2014630361
2014630362
EKOLOJİK
OKURYAZARLIK
SEMİNERİ
HALİLİYE
HALİLİYE
YENİŞEHİR
HALK EĞİTİM
MERKEZİ
EKOLOJİK
OKURYAZARLIK
SEMİNERİ
HALFETİ
HALFETİ
ANADOLU LİSESİ
EKOLOJİK
OKURYAZARLIK
SEMİNERİ
VİRANŞEHİR
İLÇE MEM
BELİRLEYECEK
EKOLOJİK
OKURYAZARLIK
SEMİNERİ
VİRANŞEHİR
İLÇE MEM
BELİRLEYECEK
EKOLOJİK
OKURYAZARLIK
SEMİNERİ
AKÇAKALE
İLÇE MEM
BELİRLEYECEK
EKOLOJİK
OKURYAZARLIK
SEMİNERİ
HARRAN
İLÇE MEM
BELİRLEYECEK
00
vo
o
20
HALİLİYE
YENİŞEHİR
HALK EĞİTİM
MERKEZİ
2014630363
14
HALİLİYE
HALİLİYE
YENİŞEHİR
HALK EĞİTİM
M ERKEZİ
2014630364
13
EKOLOJİK
OKURYAZARLIK
SEMİNERİ
HALİLİYE
Faaliyet Yeri
2014630365
12
EKOLOJİK
OKURYAZARLIK
SEMİNERİ
İlçe
2014630366
11
Eğitim
Faaliyetinin
Adı
2014630367
Sıra
No
Faaliyet N o
E K O L O JİK O K U R Y A Z A R L IK S EM İN ER İ PLANI
CO
'O
o
<N
Faaliyet
Tarihleri
15-16 N İS A N
2014
17-18 N İS A N
2014
29 -3 0 N İSA N
Süre
Süre
(Gün) (Saat)
2
2
12
12
Katılımcı
Sayısı
75
75
2
12
75
01 -0 2 N İSA N
2014
2
12
75
30 E Y L Ü L
01 E K İM 2014
2
12
75
02-03 E K İM
2014
2
12
75
14-15 E K İM
2014
2
12
75
16-17 EK İM
2014
2
12
75
2014
Eğitim
Saatleri
08:00-13:00
0 8:00-13:00
08:00-13:00
Eğitim Görevlisinin
Adı Soyadı
YAŞAR DEMİR
HALİLİYE YUNUS EMRE
İMKB İLKOKULU SINIF
ÖĞRETMENİ
YAŞAR DEMİR
HALİLİYE YUNUS EMRE
İMKB İLKOKULU SINIF
ÖĞRETMENİ
YAŞAR DEMİR
HALİLİYE YUNUS EMRE
İMKB İLKOKULU SINIF
ÖĞRETMENİ
CEVDET YAVUZ
SURUÇ GAP ANADOLU
LİSESİ MD YRD.
K atılacak Okul Ö ğretm enleri
Şanlıurfa İmam Flatip O rtaokulu (And. İmam htp.lis Bün) Eyyübiye İmam
H atip O O (Eyyübiye. İmam htp.lis B ün.) Süleym aniye İmam H atip OO
(Süleymaniye. İmam htp.lis.Bün) K araköprü İmam H atip O rtaokulu
(K araköprü İmam htp.lis.Bün) H aliliye İmam H atip ortaok (H aliliye K ız
İmam H atip Lis.Bün) Şanlıurfa K ız imam H atip O rtaokulu (Şanlıurfa Kız
A nadolu İm am-Hatip Lis. Bün) Şair N abi İmam H atip O rtaokulu (Ş N abi
İmam Hatip Lis.Bün) Şehit N usret İmam H atip O O Öm eriye İmam Hatip
Ortaokulu (M . Saçh O O ) V eysel K arani İmam H atip O rtaok. (Ç ağ
İlköğretim B inası) Y akubiye İmam H atip O rtaokulu A kabe İmam H atip OO
(Ö ğrt.İhsan Ö zdem ir İlkok bün) d a görevli yönetici ve Ö ğretm enlerden
(Ö ğlenci G rubu) en az 5 kişi
U lubatlı H aşan ilk-ortaokulu,Halilürahm an ilk-ortaokulu, Y avuz Selim ilkortaokulu, K araköprü İM KB ilk-ortaok. K araköprü N arh ilk-O O K ara köprü
ilk -ortaok ile A yla yavaşcan anaokulu Bahçelievler anaok. Bilim anaok. Dr.
Cavit özyeğin anaokulu Ertuğrulgazi anaokulu Fevzi çakm ak anaokulu
EĞİTİM
YÖNETİCİSİ VE MERKEZ MÜDÜRÜ
SUPHİ SATAN
HALİLİYE YENİŞEHİR HEM MD YRD
MUSTAFA MEMDÜH RASTGELDİ
HALİLİYE YENİŞEHİR HEM MD. YRD.
SUPHİ SATAN
HALİLİYE YENİŞEHİR HEM MD YRD.
MUSTAFA MEMDÜH RASTGELDİ
G üzelşehir anaok. Halide edip adıvar anaokulu Hayat anaokulu M ehm et ak if
HALİLİYE YENİŞEHİR HEM MD YRD
ersoy anaokullannda görevli en az 5 kişi öğretm en (Ö ğlenci G rubu) ve
idareci
M ehm et a k if inan anaok. M ehm et aziz parm aksız anaok M erkez akabe
öğretm en lamia özdem ir anaokulu M ete has anaok. M ustafa vedat mutlu
anaokulu N ar çiçeği anaok. (karaköprü anaokulu) N ene hatun anaok.
SUPHİ SATAN
(A .ham di akseki bahçesinde) R eşit kemal karaçizm eli (m evlana bahçe sinde) HALİLİYE YENİŞEHİR HEM MD YRD
Süleymaniye anaokulu Şanlıurfa anaok Şehitlik anaokulu Togem keçiören
MUSTAFA MEMDÜH RASTGELDİ
anaok. (göbek litepe bahç.de) Toki akabe anaokulu Toki gap anaok. Umut
HALİLİYE YENİŞEHİR HEM MD YRD
anaok. Y avuz selim anaok. Yenice mrk. anaok. zübeyde hanım anaokulu’
nda görevli Yönetici ve Ö ğretm enler den (Ö ğlenci G rubu) en az 5 kişi
Halfeti İlçesi Anaokulu, İlkokulu ve O rtaokullannda görevli (H er okuldan)
en az 5 yönetici ve öğretmen
İLÇE MEM BELİRLEYECEK
YAŞAR DEMİR
HALİLİYE YUNUS EMRE
İMKB İLKOKULU SINIF
ÖĞRETMENİ
V iranşehir İlçesi Anaokulu, İlkokulu ve O rtaokul lannda görevli (H er
okuldan) en az 5 yönetici ve öğretm en (Öğlenci G rubu)
İLÇE MEM BELİRLEYECEK
YAŞAR DEMİR
HALİLİYE YUNUS EMRE
İMKB İLKOKULU SINIF
ÖĞRETMENİ
V iranşehir İlçesi Anaokulu, İlkokulu ve O rtaokullannda görevli (H er
okuldan) en az 5 yönetici ve öğretm en (Sabahçı G rubu)
İLÇE MEM BELİRLEYECEK
13:30-18:30
C EVDET YAVUZ
SURUÇ GAP ANADOLU
LİSESİ MD. YRD.
A kçakale İlçesi A naokulu, İlkokulu ve O rtaokullannda görevli (H er okuldan)
en az 5 yönetici ve öğretm en
İLÇE M EM BELİRLEYECEK
13:30-18:30
CEVDET YAVUZ
SURUÇ GAP ANADOLU
LİSESİ MD. YRD.
H arran İlçesi Anaokulu, İlkokulu ve O rtaokullannda görevli (H er okuldan)
en az 5 yönetici ve öğretm en
İLÇE M EM BELİRLEYECEK
08:00-13:00
08:00-13:00
13:30-18:30
Download

Tüm Dökümanlara ulaşmak için tıklayınız