/
ır.
11/01/2014 Cumartesi günü yapılacak olan direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavı görevli listesidi
DİREKSİYON EĞİTİMİ DERSİ SINAVI UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU VE DİĞER
GÖREVLİ LİSTESİ
ilçe Milli Eğitim M üdürlüğü
Cu m hu r i yc t İlkokulu /O rl aok u 1u
Cum huriyet İlkokulu/Ortaokulu
Cu m h u r i ye t İlkokulu /O rtaokulu
C u m hu ri ve t İlk ok u 1u /O r t aok ul u
Cu mhuriye t İl koku 1u/O rtaokulu
Cu mhuriye t i ikoku hı/Ortaok ul u
Cu mhuriyet
llkokıl hı/Ortaok ulu
•
C um huriyet İlkokulu/Ortaokulu
Cu mhuriyel llkokulu/Ortaokulu
1 H ıd ır D A d AŞ AN
2 R ecep Ç A V D A R
3 Aziz S IN A Y
4 O sm a n U Ğ U R L U
5 M elike K A R A D E R E
6 C ihat K A R A D E R E
7 Ali A Y D IN
8 M eh m et G E N Ç
v ARKAN
9 O k ta
j-L-lL
10 H iirdüB an Y A V U Z
---------------
11
12
13
14
15
16
17
lcS
19
20
21
22
23
24
25
26
27
---------
T
_
Ali T O N K A
S ırrı S İ L İ N M E Z
U tku T Ü R E G Ü N
A yşe
A K IN
• t
Ali T A Ş
S u lta n Ş E N T Ü R K
N azı in Ç A K I R
Ali Ü N O L
M u k a d d e s KARİ» İN A R
lliıami A T A K
M u ş ta la Ş E R E F L İ
Emin H E L V A C I
Halil D İ N Ç
Hüseyin G Ö L Ç E K
M .S e lm a n K A H Y A
Kenan K A N G O Z
T a vr lım Ö Z K A N
Ç a ğ la r Ç İ F T Ç İ
28
29 İb r a h im A K G Ü N
30 V edat K U R T
.S A i-A /O
31
d i r e k s i y o n F.Ğ
C um h u riy et Îlkokulu/Ortaok ul u
50. Yıl Ticaret M es. ü s ve And. Tic. M es. Lisesi
50. Yıl Ticaret Mcs.Lis ve And. Tic. M es. Lisesi
5 0 .Yıl Ticaret Mcs.Lis ve And. Tic. M es. Lisesi
50.Yıl Ticaret Mcs.Lis ve And. Tic.Mes.Lisesi
5 0 .Yıl Ticaret Mcs.Lis ve And. Tic.Mcs.Lisesi
Nazilli Lisesi
Gazi M ustafa Kemal Ortaokulu
Gazi M ustafa Kemal Ortaokulu
A nadolu Öğretmen Lisesi
Anadolu Öğretmen Lisesi
Anadolu Öğretmen
Lisesi
»A tatürk Ortaokulu
A tatürk Ortaokulu
A tatü rk Ortaokulu
A tatürk Ortaokulu
A hm et Yesevi İlkokulu/Ortaokulu
Za fer İlkokul u/O rt ao ku 1u
ilçe Milli Eğitim M üdürlüğü
İlçe Milli Eğitim M üdürlüğü
İlçe Milli Eğilim M üdürlüğü
DERSİ SİMAV YOR Ü' f Mİ: KOM İS YON IJ
\
A
1W«C ERCAN
Şaiıin ÜN VER
İlçe M illi Eğilim Müdürü
Şube Müdürü
BAŞKAN:
A
Şube Müdürü
ÜYE
DİREKSİYON EĞİTİMİ DERSİ SINAVI UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU VE DİĞER GÖREVLİ
LİSTESİ
1
S eza i S E L Ç U K
İlçe M illi E ğ itim M ü d ü r l ü ğ ü
2
H ü s e y in A P A K
İlçe M illi E ğ itim M ü d ü r l ü ğ ü
M u s ta f a K A R A Ç A Y
İlçe M illi E ğ itim M ü d ü r lü ğ ü
Yahya K A PA N
İlçe M illi E ğ itim M ü d ü r l ü ğ ü
5
M ehm et Y E N İA Ş C I
İlçe M illi E ğ itim M ü d ü r l ü ğ ü
6
T a ş k ın A Y H A N
İlçe M illi E ğ itim M ü d ü r lü ğ ü
7
A y d ın A K Ç A Y
İlçe M illi E ğ itim M ü d ü r l ü ğ ü
8
M u s ta f a T u r a n K A R A K I Ş
A n a d o l u İ m a m H a tip L isesi
9
Y ılm a z V U R A L
A n a d o l u İ m a m H a tip L isesi
•
4
*
m
10 R a f e t K İL İK
İbni Sini İ lk o k u lu
11 M e h m e t U R D O G A N
A n a d o l u İ m a m H a tip L isesi
•
12 H alil K A H R A M A N
13 H a c e r K A Y M A Z
A n a d o l u i m a m H a tip L isesi
^
A y d o ğ d u A d n a n M e n d e r e s İlk o k u lu
14 F aru k A L
M e s le k i E ğ itim M e rk e z i
15 U fu k E S G İ
N a h i t M e n t e ş e İ lk o k u lu /O r ta o k u lu
•
16 E r d e m Ş A H İ N
O v a c ı k İ lk o k u lu /O r ta o k u lu
•
17 A y h a n Ş İ M Ş E K
O v a c ı k İ lk o k u lu /O r ta o k u lu
•
18 İb r a h im Ö Z D E M İ R
O v a c ık İ lk o k u lu /O r ta o k u lu
19 İb r a h im A K G Ü N
İlçe M illi E ğ itim M ü d ü r lü ğ ü
20 V e d a t K U R T
İlçe M illi E ğ itim M ü d ü r lü ğ ü
21 A h m e t B A L L I O Ğ L U
İlçe M illi E ğ itim M ü d ü r l ü ğ ü
16 .0 1 . 201'
Sezai SELÇUK
İlçe Mi l l i E ğ i t i m Ş u b e M ü d ü r ü
Uygun görüşle arz ederim
6 .0 1 .2 0 1 4
Şahin UNVER
İlçe M illi Eğitim M ü d ü r V.
O LU R
... ./01/20
M e h m e t OHİUR
am
-
/0 N | r n - S ^
dersi UTOlam a a n a » » t a v ı,
DİREKSİYON e u ı I İMİ DERSİ SINAVI UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU VE DİĞER
GÖREVLİ LİSTESİ
1 Hıtlır D A Ğ A ŞA N
2
Mehmet ÇİFTÇİ_______
3
Sezayi A S L A N _______
M e h m e t A k i f E rs o y A n a d o lu L isesi
4
İsmail H A C IM Ü E Z Z İN
M e h m e t A k i f E rs o y A n a d o lu Lisesi
5
Veysel K A L E N D E R
M e n d e r e s A n a d o lu L isesi
6
Mustafa A Ç IK G Ö Z
_ N ah i t M e n te ş e K ız T e k n ik v e M e s le k L is esi
7 A.Rıza YİĞİTER
N a h it M e n te ş e K ız T e k n ik ve M e s le k L isesi
8
G a z i M u s t a f a K e m a l O rta o k u lu
İdris İNCEOĞLU
9 Hatice KIVRAK
L a tife H a n ım A n a o k u lu
10 Mustafa UZUN
C u m h u r iy e t İ l k o k u l u / O r t a o k u lu
11 A.Rıza K E Ç E L İO Ğ L U
C u m h u r i y e t İ l k o k u lu / O r ta o k u lu
12 Ramazan KURT
K ız ıld e r e İ lk o k u lu /O r ta o k u lu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 Osman N A L B A N T O Ğ L U
B e ş e y lü l İ lk o k u lu /O r ta o k u lu
14 Abdulkadir B A SE R
B e ş e y lü l İ lk o k u lu /O r ta o k u lu
15 Zekeriya İKİZ_______
Y a v u z S e lim İ lk o k u lu /O r ta o k u lu
16 Mustafa T U N C E R
Y a v u z S e lim İ lk o k u lu /O r ta o k u lu
17 Faik TE ICCAN
T u r a n İ lk o k u lu /O r ta o k u 1u
18 Hüsnü DUR U
F a tih İ lk o k u lu /O r ta o k u lu
19 Ali K ILAVU Z
F a tih İ lk o k u lu /O r ta o k u lu
20 İsmail V A T A N S E V E R
f a t i h İ lk o k u lu /O r ta o k u lu
21
F a tih İ lk o k u lu /O r ta o k u lu
İ s n ı l i l K I L I Ç I<A R A
22 M d i k Ç O L A K
N a h i t M e n te ş e İ lk o k u lu /O r ta o k u lu
______
23 İbrahim A K G Ü N
İlçe M illi E ğ itim M iid iirlüğii
24 Vedat K U R T
İlçe M illi E ğ itim M ü d ü r lü ğ ü
25 Ömer SALAN
İlçe M illi E ğ itim M ü d ü r l ü ğ ü
—
~
K^İ-V 0 N E Ğ İT İ M İ D E R Sİ S I N A V Y Ü R Ü T M E K O M İ S v n NU
Sezai S E L Ç U K
Ş ube M ü d ü rü
ÜYE:
OLUR
_
hm et (M U R
akam
Şube M üdürü
ÜYE
02/m
014 Paza, Rünü yap.lacak olan direksiyon . » t im i dersi u v E u fc ™ s,n„„, görev» üstesidir.
E Ğ İT İM İ D E R S İ S I N A V I U Y G U L A M A V E D E Ğ E R L E N D İ R M E K O M İ S Y O N U V E D İ g E R G Ö R E V L İ
L İS T E S İ
1 Sezai SELÇUK
__2 Y a s e m in Y I L M A Z
3 1A h m e t D U R U
4 1H id a y e t K A R A B A Y
[" 5
M ehm et B EŞER
' o
M e h m et K O N A Y
: 7
İs m e t C E Y L A N
• 8
N ural Ö Z M E N
I 9
A b d iilm en af G Ü Z E L
10 Y u s u f G O K B U D A K
~ U [D u rm u ş K Ü Ç Ü K
12 A d il T Ü R K
1y
Turhan A Y M A N
14 F eride C E L E B İ
15 R esu l K E R M A N
16 Z e r r in K A L E N İ ) Ü T ~
İ 7 I F a ru k B U L U T
T 8 N a il Ç A K A N ~
19 M e h m e t S Ü Z E N
20
AKOĞLAN
2 Î A h m et Y A PIC I
B e k ir
22 A h m e t O R U Ç
23 İb ra h im A K G Ü N ~
24 V e d a t K U R T
~
35 | A h m e t B A L L İO G L T I
^ t e S IY Ç A iE Ğ jT ^
ilce M
SI K A V YÜkOTMP k-n h [j c YON U
Şahin ÜNVER
Şube Müdürü
ÜYE:
O LU R
0 9 g 2 /2 M 4 P „ „ giinüyapilacak dan « reksi1 m e, „ iml j e , „
«
•
r
.
—
r
V
.............
—
U
^ u ı a ı ı i ü
311 I a v
I
DİREKSİYON EĞİTİMİ D E R S İ SINAVI UYGULAMA VE D EĞ ERLEN D İR M E
LİSTESİ
1
Hıdır DAĞASAN
İlçe Milli Eğitim M üdürlüğü
Sema Y IL D IR IM
ilçe Milli Eğitim M üdürlüğü
Unal ÖZGAN
ilçe Milli Eğitim M üdürlüğü
H üs evin Ş IV K IN
M enderes A n a d o lu Lisesi
O /n n K aşif Pİ L E V N K
M enderes A nadolu Lisesi
Mehmet A T A Y
M enderes Anadolu L is e s i
7
» u r m u ş Dİ RİCAN
M en d eres Anadolu Lisesi
S
Bilal T A ŞÇ I
I uran İlkokulu/Ortaokulu
9
Ali B A H A D IR
Turan İlkokulu/Ortaokulu
10 A.Hilmi E R B A K A N
I 1 Yalcın P E K E R
12 Omriye H A Z IR
mmmm
13 İbrahim A KG ÜN
M Vedat KURT
| 15 Ahmet BALLIOĞLU
KOMİSYONU VE DİĞER GÖREVLİ
I uran İlkokulu/Ortaokulu
evli İl ok ulu/Orta okul
. leh met Akil Ersoy Anadolu Lisesi
İlçe Milli Eğilim Müdürlüğü
İçe Milli Eğitim M üdürlüğü
ilçe Milli Eğitim Müdürlümü
Sezai SELÇUK
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
Uygun görüşle arz ederim.
r/TV?.2014
Faruk ERCAN
İlçe Milli Eğitim Müdürü
O LU R
..../02/2014
M ehm et Ö jKU R
c
/
"
, Â.
ısesı
Şube M üdürü
ÜYE
O LU R
.../02/20
01/03/2014 Cumartesi günü yapılacak olan direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavı görevli listesidir.
DİREKSİYON EĞİTİMİ DERSİ SINAVI UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU VE DİGER GÖREVLİ
;
_______________________________
I
S
LİSTESİ
Hıtlu D A L A S A N
Birul ÇAC l K
Kental A Y D E M İ R
Ekrem AK YOL
Selim l Y S A I .
I l ye M i l i i l-.üitinı M ü d ü r l ü ğ ü
l s a b e > li İ l k o k u l u / O r t a o k u l u
M e h m e t A k i f Krso\ A n a d o l u Lisesi
M e h m e t A k i t ' Lr.sov A n a d o l u L i s e s i
Na/iilı t) / e l l.üitim M esleki E ğ ilim M e rk e z M ü d ü rlü ğ ü
Diilent KARAD.VA 1
7 İlker K A R A D A Ğ
X l lük Ç A Ğ L A Y A N
Mu stara ALI l A S A L
III Ali KAYA
i 1 Şenol U AR
12 Y usuf DİRİK
13 Hüseyin G E L S E N
M ıı si a fa G Ü R I A M E Z O G L I
İhralıim A K G l A
311 Veda! KI R I
3 1 Omer SALA N
m
' "
Nazilli O / e l E ğilim M e sle k i Hğitinı Merkez. M ü d ü rlü ğ ü
N a z i l l i mO / e l E ğ i t i m M e s l e k i E ğ i l i m M e r k e z M ü d ü r l ü ğ ü
■ -
İşıklar İlkokulu
İşıklar ilkokulu
İşıklar İlko ku lu
Atatürk
\ n a d o l u 1 isesi
A şapı Y a k a c ık İlk ok ulu O r t a o k u l u
Nalıit M e n t e ş e K i / lekııik \ e M e sle k Lisesi
M). Y ı l l i e a r e t M e s l e k L i s e s i \ e A n a d o l u l i e a r e l M e s . L i s e s
İ l yc M i l l i L p ı t i m M ü d ü r l ü m ü
İ l ç e M i l l i 1{ g i t i m M ü d ü r l ü ğ ü
......—
...............- ...... k "-
...........
___
Uyu M i l l i L p i t i m M ü d ü r l ü ğ ü
.
DİREKSİYON KOMİ Mİ D 1 RSİ SINAV Y Ü R Ü TM İ KOM İSYON!
r. . V İ
»
»n . V * .1 v
l .
4 .
IX v
. > I I
1
V /
\
\
t
I-aniK E R C A N
SahınÜ N V îiR
S e / a i Sİ l.C t K
İlce M illi Eğnim Müdürü
Şube Müdürü
Şube M ü d ü rü
BAŞKAN:
ÜYE:
ÜYE
OLUR
/02/2014
02/0 3/2 Oİd Pazar gunu yapılacak olan direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavı görevli listesidir.
: _____________ r. . _
-
•
.
i
111 "
'
11“
■■■■■-....................
...........
DİREKSİYON EĞİTİMİ D E R Sİ SINAVI UYGULAMA VE D EĞ ER LEN D İR M E KOMİSYONU VE DİĞER GÖREVLİ
LİSTESİ
1 Sezai S E L Ç U K
ilçe Milli Eğitim M üdürlüğü
"T*
8
Mesut S E L E K
I eknik \ e Endüstri Meslek Lisesi
Olcay ELİK İ Çİ K
t e k n ik \ e Endüstri Meslek Lisesi
Ceyhun KAÇAN
I eknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Şuayı|» Ç İÇ E K
t eknik ve Endüstri Meslek Lisesi
( uşkun YILDIZ
I eknik \ e Endüstri Meslek Lisesi
Ra m aza n O G l ' Z
I eknik \ e Endüstri Meslek Lisesi
Oktas D O L A N L I
I eknik \ e Endüstri Meslek Lisesi
*14
Berna O DE N
t eknik ve Endüstri Meslek Lisesi
II) Ali Z E B E R
I ekııik \ e Endüstri Meslek Lisesi
1 1 Pınar AYDIN
I eknik \ e Endüstri Meslek Lisesi
12 Bircan Ç E L E B İ
I ekııik ve Endüstri Meslek Lisesi
- - —.—
13
14
iıızhan İ N A L
Mehmet AY I AR
eknik \ e Endüstri Meslek Lisesi
T ek n ik ' e Endüstri Meslek Lisesi
"7T"
Ahmet A DEV
eknik \ e Endüstri Meslek Lisesi
İh Ser kan H A S
Pirlibe\ İlkokulu/Ortaokulu
17
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İh rahim A K L İ N
18 Vedat K URT
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
19
İlçe Milli Eğitini M üdürlüğü
\h m e l BALLI OĞLU
DİRI.KSj YON İ.C’iİ rİMj DJ.Rsl SINAV Y IR I JMK KOMİSYONl
<
\
\
I aruk
Şahın ( N V K R
llıu ır D A Ğ A Ş A N
İlçe M illi Rûıiını Müdürü
BAŞKAN
Şube Müdürü
Şube Müdürü
ÜYE
İ YE:
O LU R
./02/2Û14
~ ı ° ı l ^ 1u ?
tK S iY U N
?U
, ?Ü 1
e ğ it im i
Dlan d ir ek- ıyon e£ itirni dersi uygulama sınavı görevli listesidir.
DERSİ SINAVI UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU VE DİĞER GÖREVLİ— I
LİSTESİ
Ahmet T I NC K L
AlıJti 1\ clıh;tp B I NBİ |{
B urlnıncüin K l İM
Necati Ş K N T f U K
,
k VI i
v.'. S
l'ıım k 1 R C A N
Şahın l N Y 'ER
ilçe M illi Eğilim Müdürü
Şube Müdürü
BAŞKAN:
( VE:
O LU R
'Û3/2£fl4
i 0 03 2 ? 1-1 Şef Ib ra lıiııı A K G U X
^
Şube Muduru
ÜYE
22/03/2014 Cumartesi günü yapılacak olan direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavı görevli listesidir.
J
v
v
,
i
^
"
"
r
?
T
s
r
i ı-ı
„7
“"DİRE KSlVÖN EĞİTİ Mİ DERSİ SINAVI ÜYĞÛ'tAMA VE DEĞERLENDİRME KO MISYONU VE DIGER ĞÖREVLİ
LİSTESİ
İlce Mİlli Eğitim M üdürlüğü
1 Sezai S E L Ç U K
A hm et Yesevi İlkokulu/O rtaokulu
2 T avfu n Ö Z K A N
A hm et Yesevi İlkokulu/O rtaokulu
3 Hüsevin K O C A G Ö Z
A hm et Yesevi İlkokulu/Ortaokulu
4 Ozhan IPÇI
A hm et Yesevi İlkokulu/Ortaokulu
5 Özcan A L K U L A K
Kenan D t N D A R O Ğ L U
Vener Y O K U Ş
Yüksel H A K Y t M E Z
Yalçın S O R U D A K
İlhamı A T A K
11 Mustafa Ş E R E F L İ
12 Emin H E L V A C I
13 Halil D İN Ç
14 Hüsevin G O L Ç E K
15 M.Sclınan K A H Y A
16 Kenan K A N G O Z
17 Ali O N O L _____________________
Yay lapı nar İhsan İzgi İlkokulu/Ortaokulu
Nazilli A nadolu Lisesi
Bekirîer İlkokulu
V akıfbank İlkokulu
A n ad o lu Ö ğretm en Lisesi_________________________
A n ad o lu Ö ğretm en Lisesi
Durmuş C A N L I
N azım Ç A K IR
Çağlar Ç İF T Ç İ
İbrahim A K G Ü N
Vedat K U R T
23 Ö m er S A L A N
Gazi M ustafa Kem al O rtaokulu
Nazilli Lisesi
Zafer İlkokulu/Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim M üdürlüğü
İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü
İlçe Milli Eğitim M üdürlüğü
6
7
8
9
10
18
19
2ü
21
22
A n ad o lu Ö ğretm en Lisesi
Atatürk Ortaokulu
__________________________________
A tatürk O rtaokulu
Atatürk O rtaokulu
Atatürk Ortaokulu
Gazi M ustafa Kemal O rtaokulu__________________________
DİREKSİYO N E Ğ İT İM İ DERSİ SINA V Y Ü R Ü TM E K O M İ SYONU
•••••••« •••••••••■ il’I
!■
■ ■ i i m * * « M M n a ı l l l l ') l 'l l " U
A
M A
1
F a rfk ERCAN
^ > in U N V t R
İlce Milli Eğilim Müdürü
Şube Müdürü
f
^
* / f 1*
BAŞKAN:
UYE
OLUR
.../03/2014
H ıd ırO A rtA Ş A N
Şube Müdürü
•*
ÜYE
p
Faruk A L
W
Fanı*
: a ıs
Şahin ÜN VER
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Şube M üdürü
Şube Müdürü
BAŞKAN:
ÜYE:
ÜYE
OLUR
04/2014f l j
/M e h m e t OKUR
Kaymakam
T
w
.
Oktav A R H A N
.....
DİREKSİYON H Ğ fflM İ-D ERSİ SINAV YIJRÜTMH KOMİSYONU
—'« « M »
..........
W
Faıcft E R C A il
Şahin ÜN VER
H ıdır DAGASAN
İİçe Milli Eğitim Müdürü
BAŞKAN:
Şube Müdürü
Şube Müdürü
ÜYE
ÜYE:
O LU R
...J0A/20
12/04/2014 Cumartesi günü yapılacak olan direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavı görevli listesidir.
DİREKSİYO N EĞİTİM İ D ER Sİ SIN AVI UYGULAM A VE D E Ğ E R L E N D İR M E KO M İSYO N U LİST ESİ
Ahmet O R L Ç _____________ ____Fen Lisesi
F a ik T E K C A N _________________ Turan İlkokulu/Ortaokulu
Hatice K IV R A K
Latife Hanım A naokulu
Ahmet D U R U
____________ Esenköy İİkokulu/ürtaokulu
M ü şerref G ündoedu Ortaokulu
Feride Ç E L E B İ
^
M
»
*
*
!
»
»
!
!
!
»
»
-
.
-
r n r 1|. rf 1nnı 1nnnMnnM)_a . j'_n,
.................................................
. iiu iiiu iu iiim i
Turhan A Y H A N _______________M ü şe rre f GüııdoRdu Ortaokulu________________
Zekeriya İKİZ
Yavuz Selim İlkokulu/Ortaokulu
Mustafa T Ü N C E R _____________ Y a n ı z Selim İlkokulu/Ortaokulu______________
Mehmet SÜ Z E N _______________ Y a n ı z Selim Ilkokulu/ürtaokulu__________
Bekir A K O G L A N ______________ Y avuz Selim İlkokulu/Ortaokulu
Hidayet K A R A B A Y
Nazilli A nadolu Lisesi
D İ R E K S İ Y O N E Ğ İT İM İ D E R S İ SINAVI D İ Ğ E R G Ö R E V L İ LİSTESİ
İbrahim A K G UN_______________ İlçe Milli Eğitim Müdürlü;
_______________İlçe Milli Eğitim Müdürlü!
Vedat KI R I
Ahmet B A L L I O G L L ___________ İlçe Milli Eğitim Müdürlü;
Sınavdaki (»öreri
Özel ÖRrctitn Şefi
M u tem et
DİRİ RSIYO.N h tıl 1 İMİ DERSİ SINAV YUKtJTMli K O M İSY O N U
•
.
Şahin ÜN VER
Sezai SELÇUK
Şube Müdürü
Şube Müdürü
ÜYE:
ÜYE
T
f
✓
f
LİSTESİ
1
N ah it M enteşe İlkokulu/Ortaokulu
U fu k E S til
2 A hm et YAPICI
Y avuz Sel i nı İ1kok ul u/Oıl aoku 1u
Faruk B U L U T
tim M erkezi ve A k ş a m !
3
Hüsnü DURU
Fatih İlkokulu/Ortaokulu
5
Ali K I L A V U Z
Fatih İlkokulu/Ortaokulu
İsmail V A T A N S E V E R
Fatih İlkokulu/Ortaokulu
w**
'■
.............
.
K IL IÇ K A R A
Fatiiı İlkokulu/Örtaokulu
Veysel K A L E N D E R
M enderes A nadolu Lisesi
9 [İsmail H A C I M Ü E Z Z İ N
.................. ....
.
—
——
M e h m e t A k if Ersov A nadolu Lisesi
Resul K E R M A N
Anadolu İmam H atip Lisesi
1 1 Mehmet U R D O Ğ A N
A nado lu İmam H atip Lisesi
A nado lu İm am H atip Lisesi
■
1
.
rrttH
K ızıldcrc İlkokulu/Ortaokulu
Ramazan K U R T
N ah it M enteşe Kız T eknik v e M eslek Lisesi
14 M ustafa A Ç I K G Ö Z
İsabeyli İlkokul u/Ortaokulu
Yalçın P E K E R
50.Yıl T icaret Meslek Lisesi v e A n adolu Tic. M cs. Lisesi.
16 IMehmet B E Ş E R
SO.Y ılTicaret Meslek Lisesi ve A nado lu Tic. M es. Lisesi.
17 Mehmet K O N A Y
50.Yıl T icaret Meslek Lisesi ve A n ad o lu Tic. Mcs. Lisesi.
18 İsmet C E Y L A N
50.Yıl T icaret M eslek Lisesi v e A nadolu Tic. Mes. Lisesi
19 Nural O Z M E N
50.Yıl T ic aret Meslek Lisesi ve A nadolu Tic. Mes. Lisesi
20 A b d ü lm en a f G Ü Z E L
50.Yıl T icaret Meslek Lisesi ve A n a d o lu Tic. Mes. Lisesi.
21 Y u su f G Ö K B U D A K
5 0.Yıl Ticaret Meslek Lisesi v e A nadolu Tic. Mcs. Lisesi
Hacer K A Y M A Z
D İR E K S İY O N E Ğ İT İM İ DERSİ SIN A V I D İ Ğ E R G Ö R E V L İ LİSTESİ
........................... .
—:*r
İlçe Milli EŞİtim M üdürlüğü
İbrahim A KG UN
Milli Eöitinı
25 Vedat K U R T
İlçe M illi EŞitirn M üdürlüğü
2 6 Ö m er S A L A N
Özel Öğretini Şefi
M u te m e t
Ş üför
İli RKK.Sİ YON EĞİTİMİ Ü E M _S1N A V Y U R Ü ™ B KOMİSYONU
r
v v ı
FarukCRCAN
Şahin ÜNV1£R
UıHıta aı vt i: f a e a
niuiâ
İlçe Milli Eğitim Müdürü
BAŞKAN:
Şube Müdürü
Şube Müdürü
ÜYE:
ÜYE
OLUR
. .
İ0 4 /2 0 X 7 ^
(Vtehm6fOKUR
A>taymakam
L
J tt
22.04/2014 V J L K İ . Ve dat K U R T
&4/04 2014 Ş ef İbrahim A KG Ü N
/
V
V
Ar
t
Download

ÜYE - Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü