\
NÖBET
SAATİ
16:00-24:00
08:00-16:00
18:00-24:00
08:00-10:00
16:90.2*00
16:00-24-00
16:00-24:00
NÖSET GÜNÜ
01.08.2014
02.08.2014
03.08.2014
04.08.20U
05.06.2014
06.08.2014
10:00-24:00
1600-24:00
07.08,2014
08.08.2014
16:03-24:00
08:00*16:00
16:00-24:00
08:00-16:00
16:03-24:00
18:00-24:00
09.08.2014
11.08.2014
12.08.2014
13.08.2014
14.08.2014
15.08.2014
ASM ADI ,
YJŞIKLİ
2 NOLU
4 NOLU
İLYAS MALAZGİRT
AHMET ÇÖMEZ
EMRAH AYDAN
5 NOLU
İBRAHİM KALA
M USTAFA GÖNEN
16:00*24:00
06:00-16:00
10:00-24.00
08:00*16:00
16:00-24:00
30.08.2014
3 NOLU
5 NOLU
3 NOLU
M jİR İN KELEŞ
ŞAHİN ÇELİK
1 NOLU
ÇELEBİBAĞI 1 NOLU
29.08,2014
EMRAH AYDAN
İBRAHİM KALA
3 NOLU
5 NOLU
SANCAR VAROL
16:00-24.00
18:00-24:00
18:00-24:00
YJSIKU
ÇEU£BJBAĞ» 2 NOLU
CELEBİBAĞI2 NOLU
CELEBİBAĞI2 NOLU
CELEBİBAĞI 2 NOLU
3 NOLU
5 NOLU
2 NOLU
ENGİN KÖYLÜ
AYDIN YILM AZ
20.08 2014
TAME^TtlFEKÇİ
HACI ALAGÖZ
HACI ALAG02
ERHAN KALKAN
ERHAN KALKAN
İLYAS MALAZGİRT
AHMET ÇÖMEZ
4 NOLU
3 NOLU
C E L E B tB A ö l
CELEBİBAĞI
C ELEBİBAĞI
CELEBİBAĞI
1 NOLU
3 NOLU
3 NOLU
£ NÖLU
16:00-24.-00
2308.2014 . 08.00-16:00
16:00-24:00
oö:oo-ıe.-oo
24.08.2014
16:00-24:00
25.08.2014
16:00-24:00
28.08.2014
16:00-24:00
27.08.2014
16:00-24:00
ZN O LU
A.EMRE GÜVEN
ERHAN KALKAN
ERHAN KALKAN
HACI ALAGOZ
HACI ALAGOZ
ŞAHİN ÇELİK
BURCU TEKMİL
ÇELE8İBAĞI 2 NOLU
CELEBİBAĞI 2 NOLU
CELEBİBAĞI? NOLU
ÇELEBİBAÖI 2 NOLU
6 NOLU
7 NOLU
t NOLU
MELİK AKBACAK
e NOLU
ÇELEBİBAĞt 2 NOLU
HACI ALAGÖZ
ERHAN KALKAN
HACI ALAGOZ
HACI ALAGOZ
ERHAN KALKAN
ERHAN KAl KAN
CELEBİBAĞI 2 NOLU
ERHAN KALKAN
HARUN SAYIM
2 NOl.U
2 NOLU
2 NOl.U
2 NO LU
AHMET OĞUZ
ENGİN KÖYLÜ
a NOLU
6 NOLU
AYOIN YILMAZ
TEZCAN KAYRAN
ERDEM TOPRAK
ÇELEBİBAÖI 2 NOLU
KENAN BAŞARAN
6 NOLU
CELEBİBAĞI 2 NOLU
ÇELEBİBAĞt 1 NOLU
CELE81BAĞI 2 NO LU
CELEBİBAĞI 2 N O L1'
CELEBIBAIÎI 2 NOl.lv
CELEB tB A Û t 2N O I.L
ÇELEBİBAĞtZ NOLU
KOCAPINAR A SM
KOCAPINAR ASM
MEHM ET OENfZCl
PAY ASM
Y.IJIKLI
M URAT ERSOY
HACI A lA G O Z
HAC! ALAGÖZ
MUSTAFA GÖNEN
MUSTAFA GÖNEN
TAMER TÜFEKÇİ
Y.I5IKU
ABDURAHM AN YILOIZ
ERHAN KALKAN ERHAN KALKAN
SUAYIP BİLGEN
ŞUAYİP BİLGEN
IN O LU
ÇELEBİBAĞt 1 NOLU
SUAYİP BİLGEN
METİN KOÇAK
2 NOLU
CELEBİBAÛ1 2 NO LU
C E L E B IB A & 2 NO LU
1 NOLU
1 NO LU
1 NOLU
1 NOLU
MUSTAFA GÖNEN
ŞUAYİP BİLGEN
1 NOLU
AHM ET OĞUZ
1 NO IU
1 NOLU
MÜCAHİT KARAKOYUN
ALİ HAYOARİ
1 NOLU
1 NOLU
ALİ HAYDARI
MÜCAHİT KARAKOYUN
1 NOLU
ZN O LU
RECEP ÖZKAN
ZNOLU
İN O L U
6 NOLU
HARUN SAVIM
RECEP Ö Z K A N
RECEP Ö ZK A N
SUAYIP BİLGEN
SUAYİP BİLGEN
CELEBİBAĞI1 NOLU
2 NO LU
2 NOLU
1 NOLU
1 NOLU
METİN KOÇAK
2
HARUN SAYIM
HARUN SAYIM
MUSTAFA GÖNEN
MUSTAFA GÖNEN
6 NOLU
6 NOLU
1 NOLU
1 NOLU
22.08.2014
•
NÖBETÇİ HEKİM ADI SOYADI ASM ADI
HÜSNÜ TOPALOĞLU
HAYRETTİN ZERDALİ
HACI ALAGÖZ
HAD ALAGÛ2
ERHAN KALKAN
ERHAN KALKAN
1B 00-?4 00
ERDEM TOPRAK
EFSUN AKIN
ERHAN KALKAN
ERHAN KALKAN
HACI ALAGOZ
HACI ALAGOZ
TE2CAN KAYRAN
NURETTİN ÖZTÖRK
YEDEK NÖBETÇİ HEKİM ADI
SOYADI
ABDURAHMAN YILDIZ
ASMADI
S NOLU
6 NOLU
20.082014
21.08.2014
I8 0 fl?n i4
19.08.2014
KLİNİK NÖBET LİSTESİ
2 NOLU
16:00-24 «0 7 NOLU
08:09-16:00
16:00-24^0
03:00-16.-00
16:00-24.-00
16:00-2400 - ÇELEBİSAĞI 2 NOLU
16:00-24:00 KEKLİKOVA A S M
16:00-24:00 KOCAPINAR A SM
16:00-24:00 KOCAPINAR A S M .
16.08.2014
2014/AĞUSTOS ERCİŞ DEVLET HASTANESİ ACİL POL
YEDEK NÖBETÇFh EKİM ADI
NÖBETÇİ HEsKİM AD) SOYADI ASMADI
SOYADI
Y.IŞIKU
MURAT ERSOY
M EHM ET ELALM Ç
fiRH A N K A L K A N
CELEBİBAÛ1 2 NO LU
ERH A N K A L K A N
CELEBtBA<jI 2 N O LU
H A C IA L A G Ö 2
C E LEB İB A Ğ I 2 NO LU
CELEBİBAÖT 2 N O IU
H A C IA L A G 0 Z
A.EMRE GÜVEN
SAN CAR VAROL
2 NOLU
HÜSNÜ TOPALOĞLU
W L$RlN KELEŞ
5 NOLU
HAYRETTİN ZEROAÜ
EFSUN AKIN
BURCU TEKMİL
HACI ALAGÖZ
HALİME ERBİLEN
KOCAPINAR ASM
KOCAPINAR ASM
HALİME ERBİLEN
HÜSEYİN DOĞRU
6 NOLU
CELEBİBAĞI 2 NOLU
CELEBİBAĞI 2 NOLU
CELEBİBAĞI 2 NOLU
CELEBİBAĞI 2 NOLU
KOCAPINAR ASM
KOCAPINAR ASM
M EHM ET DENİZCİ
RIFATSONER
PAY ASM
PAY ASM
RIFAT SONER
ŞEBNEM ÇIVGIN
PAY ASM
YJSIKU
ŞEBNEM ÇIVGIN
MEHMET ELALMtS
KEKLİKOVA ASM
CELEBİBAĞI 2 NOLU
CELEBİBAĞI 2 NOLU
1 NOLU
1 NOLU
İN O L U
NURETTİN ÖZTÖRK
MELİK AKBACAK
RECEP ÖZKAN
HALlL DUMAN
HALİL DUMAN
'
HÜSEYÎNCÖĞRU
KENAN BAŞARAN
/
oa-.oo.i6.oo
03.08.2014
04.08.2074
05.06.2014
06.08.20T4
Ö?.Q8.2Q14
06.08.2014
09 08.2014
ir.08.2014
18 08 2014
ıs o a 2014
2Û.0Ü.2Û14
21.00.2014
22.08.3014
23.0a2014
24.08.2014
2S.08.2014
26.08.2014
27 0D.20İ4
28 08.2014
29.08.2014
30.062014
31.08.2014
16;00-24.06
08:00-16:00
16:00-24:00
16:00-24 00
16:00-24-00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24 00
08:00-16:00
16:00*24:00
ûâ.00-16'.00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
it5:UU-24:OU
16:00-24:00
08:03-16:00
1600-24:00
0800-1600
16:00-24:00
Y.iSIKLt ASM
1 NOTU ASM
2 NOUU ASM
6 NO'LU ASM
KOCAPINAR ASM
7 NO’LU ASM
ÇELE0I8AG 1 ASM
1 NO'LU ASM
5 NO'LU ASM
KOCAPINAR ASM
2 NO'LU ASM
KOCAPNAR ASM
4 NO'LU ASM
ÇELE8İ8AĞ 1 ASM
PAY ASM
2 NO'LU ASM
5 NO'LU ASM
2 NO'LU ASM
1 NO’LU ASU
1 NO'LU ASM
CELEBİBAâ 2 ASM
Sonftf DİNÇ
Abdullah ŞAHIN
AbduBahSAMİN
H A K A N YAN AR
HAKAN YAN AR
Burçin KIL1C
Gamsa ULAMA
Dllak DEMİR
Sute KOCA
Emino CAN
HAKAN YANAR
HAKAN YANAR
ACdulUh $AHİN
Abdullah ŞAHİN
lbf»Mm OTAY
Necfe» SÖYLER
İlknur AKIN
Leyts TAbTUzMİR
N«an tas
$ule KOCA
Sul» KOCA
P«vruxe TAŞKIRAN
Peynire TA$KlRAN
Önder KILIÇ
Serap AVCI
Peyruze TAŞKIRAN
Saadet C. GÜNÜÖR
- Zûhra BARAN
FATMA DEDE
FATMA DEDE
Abdullah ŞAHİN
Abdullah ŞAHİN
Abdullah ŞAHİN
Avsol ÖKSÜZ
Canan ARIKAN
Boykan KARA
Hatice GÜLCAN
Z E Y N E P MANTAS
ZC YN C P M ANTAS
Dilek DEMİR
Ollok DEMİR
6 NO'LU ASM
ÇEU EBB A G l 2 NO'LU ASM
YUKARI B IK U A SM
7 NO'LU ASM
KOCAPINAR ASM
Dilek DEMİR
Hattca GULCAN
Sonar DİNÇ
Emino CAN
SuK KOCA
KOCAPINAR ASM
2 NOUU ASM
KOCAPINAR ASM
b N Ü U J A$M
1 NO'LU ASM
Hakan YANAR
NazanTAS
Leyb TASDEMİR
İlknur AKiN
Naeiba SÖYLER
YED EK NÖBETÇİ A S E ADI
SOYADI
Burçin KtUC
NÖ BETÇİ A S E ADİ SOYADI ASM AD I
Hakan YANAK
ŞULE KOCA
ŞULE KOCA
Leyla TAŞDEMİR
le y b TASDEMİR
Hakan YANAR
Nursal KUTLU
ZEYNEP MANTAS
Emir Ay$e HAZER
Fatma DEDE
Lavla TASDEMİR
Leyla TASDEMİR
ŞULE KOCA
SULEKOCA
ABDULLAH ŞAHİN
Safa AŞÇIOĞLU
Leyla TA$DEMİR
hakan YANAR
Zarvn«P TURAL
Lcvla TASDEMİR
Leyla TASDEIİİR
SULEKOCA
1 NO'LU ASM
ÇELEBİBAG 2 ASM
CELE8İBAĞ 2 ASM
PAY ASM
1 NO'LU ASM
1 NO'LU ASM
1 NOUU ASM
Nuroül GÖNEN
3 NO'LU ASM
3 NOUU ASM
Serafottin BİLİCİ
Betttl BİU3EN
PAY ASM
Saadet Ç. OÖNGÖR
PAY ASM
i
16.08.2014
01.08.2014
2014/AĞUSTOS ERClS 0EVL6T HASTANESİ ACİL POLKLİNİK NÖBET LİSTESİ
YE D E K NÖ BETÇİ A S E ADI
ASM ADI
SOYADI
KOCAPINAR ASM
1 NO'LU ASM
Uevkan KAHA
N Ö B E TÇ İ A S E ADÎ SO Y A O l A S M A D I
ADİ
S5
I
11.08.2014
12.06.2014
13.08.2014
14.06.2014
1S.O8.2014
NÖBET
A SM
SAATİ
16:00*24:00
08:00-16:00.
16:00-24:00
08:00*10:00
18:00-2*00
16:00*24:00
16:00-24:00
16:00^4:00
16 00-24.00
16:00-24:00
09:00-W
.6:00
10:00-24:00
08:00.16:00
16:00*24:00
16:00-24.00
10:00-24:00
16:00-24:00
16:00*24:00
16:00-24:00
NÖ68T (3ÜN0
501E KOCA
ÇELE8ISAĞ11 NO'LU ASM
1 NO'LU ASM
ÇELE8İSA&11 MÛ'UJ ASM
1 NOUUASM
6 NOUUASM
2 NO’LU ASM
5 NO’LU ASM
2 NO’LU ASM
ÇELEBIBAO 1 ASM
CELEBİSAâ 2 ASM
Peynoe TAŞKIRAN
Cartan AR1KAN
önder KILIÇ
Zeynep fURAL
2«vıwp UANTAS
A vsd öK SO Z
Abdullah ŞAHİN
Gam » ULAMA
İbrahim OTAY
Fatma DEDE
3 NO'LU ASM
1 NO'LU ASM
6 NOUU ASM
3 NO UJ ASM
.
DİLEK DEMİR
Hakan YANAR
Botdl BİLGEM
İBRAHİM OTAY
NurnOl GONhN
Leyla TASDEMİR
Leyla TASDEMİR
SULEKOCA
SULEKOCA
Zeynep MANTAS
DİLEK DEMİR
PEYRUZE TAŞKIRAN
•
SULEKOCA
$er»fettfnSfUCl
Leyla TAŞDEMİR
Leyla TASDEMİR
SULE KOCA
SULEKOCA
4 NO'LU ASM'
Serap AVCI
1 NO'LU ASM
Nursal KUTLU
2 NO'LU ASM
Zehra BORAN
CEL e BIBAGİ 2 NO’LU ASM
Emir Ayffl HAZER
Dttzenteyen
25 Tem 2014 11:57 HP Faks
Or Sadtrilotı İ0İK
•e* TSM Soa*ıl*tfeWm1
Or. Ya kup İMR01
Halk Sağlığı MMflrÖ
Kom aya» O y u i
*
D Q ttnhytn
Uzm. ur. irt«n BİNİCİ
I
Download

Erciş - Van Halk Sağlığı Müdürlüğü