T.C
AKÇAABAT KAYMAKAMLIGI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı:
32800326/310/5927431
Konu:
Şiir Yarışması
02112/2014
........... .. .................. ... MÜDÜRLÜGÜNE
İlgi :İI Milli Eğitim Müdürlüğünün 2211112014 tarihli ve 5606491 sayılı yazısı.
Tekirdağ İli Malkara ilçesinde faaliyet gösteren Malkara Lisesi'nin, Çanakkale Deniz
Zaferinin 100. Yılı Kutlamaları kapsamında, Türkiye geneli resmi/özel lise ve dengi okul
öğrencilerine yönelik; "100 Yıllık Bir Destan ÇANAKKALE 1915)" konulu "Şiir Yarışması"
düzenlenmesine dair şartname ve ekleri müdürlüğümüz web (http://akçaabat.meb.gov.tr)
adresinde duyurular bölümünde yayımlanmıştır.
Söz konusu yarışmaya katılacak eserlerin şartnamede belirtilen adrese doğrudan
gönderilecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ahmet ÜÇÜNCÜ
Milli Eğitim Müdürü
EKLER:
1- Yazı (3 Sayfa)
2-Şartname(6 Sayfa)
DAGITIM:
Tüm Okul Müdürlükleri
Akçaabat Kaymakamlıgı İlçe Milli Egitim Müdürlügü
Tel : (0462) 2281084-116 Faks: (0462) 2282490
e-posta :[email protected] 2.tr
vv!en\i E\ektronik
imıa\ı Aslı ile A~~~~,r
u..ıi1-- 1 2ur>t
Ayrıntılı Bilgi: H.DEMİRCİ(şube Müd.)
Egitim Ögretim Şubesi :D .ALTUNTAŞ
internet adresi:akcaabat.meb.gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzal anmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden66Cd-6520-3c9a-8e3b-451 2 kodu il e tey it edilebilir.
T.C.
MİLLİ EGİTİM BAKANJ.,IGı
Yenilik ve
Eğitim
Sayı:
88013337/821.05/5606491
Konu:
Şiir Yarışması
Teknolojileri Genel Müdürlüğü
22/11/2014
................. \fi\~İi.i(jİ~~
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
ilgi:
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 04.11.2014 tarihli ve 840375611310.0115328161
yazısı.
Tekirdağ ili Malkara ilçesinde faaliyet gösteren Malkara i\nadolu Lisesi'nin,
Çanakkale Deniz Zaferinin 100. Yılı Kutlamaları kapsamında, Türkiye geneli resmi/özel
lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik; "100 Yıllık Bir Destan: ÇANAKKALE 1915"
konulu "Şiir Yarışması" düzenlemek istediklerine ilişkin ilgi yazısı incelenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti i\nayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli
Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, il/ilçe milli eğitim
müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere söz konusu etkinliğin yapılması uygun
görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
M.
Sadık i\RSLi\~
Bakan a.
Genel Müdür \fo
EK : İlgi yazı ve ekleri (9 sayfa)
Di\GlTIM:
Gereği:
B
Planı
Konya Yolurr . Okuııar/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
[email protected]
Bilgi:
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Malkara i\nadolu Lisesi Müdürlüğü
Ayrıntılı bilgi için: Yaşar ŞAHİN (Uz. Ögretmen)
Tel : (0312) 2969440
Faks: (O 3 12) 2238736
Bu evrak gOvenli elektronik imza ile imzal a nmı ştır.lıttp ://evraksorgu . meb . gov.ır adresinden ı 6d4-4394-33bd-92bc-623b kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLİEG.İTiM BAKANLIGI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğii
Sayı
:
84037561 /310.0115328161
14/11 /2014
Konu: Araşt ınna Izni
YENjLiK VE EGİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜNE
ilgi : a) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün B.08.0.YET.00.20.00/3616
sayılı ya zısı (Genelge No::2012/ 13),
b) Tekirdağ tı Milli Egitim Müdürlüğünün 13/ 11 /2014 tarihli ve 88939152
1310.01 15280047 sayılı yazısı.
T kirdağ tli Malkara ilçesi Malkara Anadolu Lisesi Müdürlüğiinün Çanakkale Deniz
Zaferinin 100.
Yılına
yönelik olarak Türkiye geneli resmi ve özel
öğrencileri arasında "I 00 Yıllık Bir Destan ÇANAKKALE 1915
düzenlenmesine dair ilgi yazı ve eki şartname incelenmişt i r.
tt
ortaöğretim kummları
konulu
şiir yarışması
Söz konusu yarışma Türkiye geneli tüm resmi ve özel öğretim kummlarım
ilgi (a) Genelge doğrultu unda Genel {üdürlüğünüzee değerlendirilmek üzere
yazımız ekinde gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
kapsad ığ ından
Yaşar
KOÇAK
Daire
Başkanı
EK.: İlgi yazı ve yarışma şartnames i (8 Sayfa)
SAtatürk BI\'. 06648 Kııııa. '
KAR
Elektronik Ağ : www.meb.gov .tr
c-posta: ognı_kult ur@ mcb . gov . rr
Ayrın t ı lı
f.lu cH'Jk güvcnh elektronık ııY{ı.ll ilc ımzalanmıştır. hnp .//evrnksorgu meb.go\ .tr adresinden
bilgi için: Muammcr AKSOY Eğiıi m Uzmanı
Tel : (O 3 12)413 15 13
Fak. : (O 12) 418 07 39
90f5-e309-3924-88i O-b349 kodu ne ıeyit edılebi l ır.
T.C.
v •
TEKIRDAG VALILlGI
iı Milli Eğitim Müdür]ü.ğü
•
Sayı:
88939152/310.01 / 5280047
Konu:
~iir Yarı~ınası.
w
••
13/ 11 /2014
MİLLi EGİTiM BAKANLIGINA
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
jıgi: MaJkara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün i LL L1/2014 tarih e 4447 sayılı yazılan
İlimiz Malkara İlçesİ Malkara Anadolu Lisesi Müdürlüğünün Çanakkale Deniz Zaferinin
Yılına yönelik olarak Türkiye geneli resmi ve özelortaöğretim kurumları öğrencileri
arasında "100 yıllık bir destan ÇANAKKALE 1915" konulu şiir yarı~ması düzenlemeyi
planladığı ilgi yazı ile bildirilrni$ olup yazı örneği ve ekleri ili~ilde sunulmu~tur.
100.
Söz konusu yarıl'ınanın Milli Eğitim Bakanlığı İlkÖğretim ve Ortaöğretim Kurumları
Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğj kapsamında diizen.lenebilmesi için gerekli iznin verilmesi
hususunu:
Aa ederim .
Tayyar ŞAŞMAZ
Vali a.
Vali Yardımcısı
EKLER:
ı -Yazı Örneği (2 sayfa)
2-Yarı, ma Şarmamesi (5 sayfa)
O rıaöğreti nı 13öliirnü· Valilik. Bina
i
ı. Kot
0 :31 59030r r EKiRDAG
r\ yrı n t ılı
bilgi için irtibat: R.TURAN
Tel : O 282 261 20 ii (Dahili 1025) Fak. ' : () 82261 8722
E-Pos ı a ; onaogrcıinı) .9 @. ıneb. gov . tr Elekıronik Ağ htıp:lIl~kjrd.'lg. mcb . gov. tr
Bu ~vrak ~\l\cn1i elcktromk Im7..<l ilc imza lanınıştır. htı pjjevrak sorgu . meb !L0\ ı r ad resind ~n i Qf9-f- cf-326e-hc9f-24dd kodu ile teyıı ed ıle b ılır
T.e
MALKARA KA YMAKAMLIÖI
tıye Milli Ejitim Müdürl0~
Sayı : 76619938/3 t O.Oll'-fy '19Konu : Şiir Yanşmast.
/1·.11112014
rEKIRDAÖ VALlLi(;İNE
(tı Milli Egitim MOdÜfllllQ)
!lçemjz. Malkm Anadolu Lisesi. llköaretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliği
kapsamında.
geneli ~smi
Çanakkale Deniz Zaferinin 100. yıltM yönelik olarak
TOrkiye
ve özel or1aÖ~tim kurumları ~Jeri aras10da
(I 00 yıllık. bir ~tan; ÇANAKKALE J9 ı S) konulu $iir yarışmas. açmayı planlamaktadır.
Yanşma şartnamesi
m,jktedlr,
gere~ini an ederim.
EKLlR.;
I·Yazt ~i (1 Adet)
..
ı Yanşma Şanrıamesi
(5 sayfa)
T.C.
fEKlROAGV
Mıllı
Tarih
1
?()1'
HakUmet Konai' Kal:4 59300
MaJkaraf!BKIROAG
Telefon: 0282427 2S 14 - 427 J O 19
Faks: O282 427 14 22
e-posta: [email protected]
web sayfası : http://malkara.meb.gov.tr'
•
;
11 MART DEJWlz ZAFERI n ŞEHlnfRf ANMA <aONO ŞtiR YARıŞMASt
J(Jıtl
[
PE4ERLENDtRME Qa.çıCI
RUMUZ
SIRA
1
NOktalamllşarttlerini dolru
.ALDfllPuAN
. PUAN
KRtrERLlR
kullanma, 'lll"" kur.Uanna
10
uyma
ı
L
4
5
6
05
~düıenl
Yaratıcılık (Yarışmacının
Temanın k.avrJnmlsı
metne httılı yorum)
40
II
ve hissedilmesi
10
8a~lık
10
Ahenk unsurları
100
TOPLAM
J0ı10~
11 MAItT DENIZ ZAFfJd ve ŞEMhU. ANMA G4'JNG;1ll '(ARıŞMAS(
ZAR' mKm
i.
RUMuı
11 MM1' OENlz WERJ ve ŞEHInERI ANMA GONCl 'ŞlIR YARıŞMASı
YARıŞMACl
BILGi 1=1Şl
BU kIJımeta 6lrendnln nGfUI
0Iıu1 Adı
a" kısımda ötrend"ln açık
tOldift brmmı, alarak yer
Sın.ıf1.Ho
......av,oIwJ.eep ht.fon
Iıt-I'cıeii
"..
..........
yer ~.
a&ac.aktır.
hoDian;;;lıD;ma;;n~iNt;;;;nr---~
Y&ne.tlef
RUMUZ
MI.... Ile ......
' ..'OIrlı"lnda 0dQIIer Vlftlecıektlr.
KaPIlnı, Yemell
.çe
MIIbn
Anma PrOlflftllNn . .bl_
"'Uer,MaJbra leIediye$i tI,.......n WrikH:ek 611.
yemelinde bir .raya plecekletdlt.Clz.30.14.00)
ÖDUUlR
UlködGlO
2.lIkOdOlO
l.,ısn
J,lQkÖdOta
n
1..873 n.
Manlıyon 1
YırımAltın
MMUllyon2
Yanm Attıft
MInStyon3
V.nmAltın
1..181
Odül
ÖZEL DURUMlAR
ılmaya
hık
:kazanan ,IIrterin, prtnamed.
belirtilen esul.ra uRUn dm.dJ" tettlp komltes1
tarafından sonradın anlaşilirA bu durum okul
yOnetfdsfM beIpIert le bırlıkte yalı ....k aktanlır W
OdOfün LS &un ~sınde &eri ladBI Istenır. lu hu5U5&8
yasal sonımluluk okul y6netkf$lnlndlr. I.ct. den ldU.,
tertip komltesı karlnn.
,are d.......
ndlrHlr.
"'If.,
delertMdlrllmell Qıere Juri ~ IInd.tecektft.
Şart...... eldnde yer lın ·Detert........ ~ ne c&e .
hlf' btr Jüri Qyesl, birbIrinden balımili OL.,.. puanlama
yıpacaktıt. Şlftin, 'Ori Oyelerlnden Ihnı. oIduJu toplam puın .
"nIhaI puın" otaatletrr. Iık Oç şiir II' INInılyon ."tak sonraki
O, ,Ur bu puanlama neticesInde behrleneceJctfr.
,. TAm eserlerin telif haktan yanlft'NlYl dOıenreyen MaIbra
Anadolu UMSI'nel cıtacakbr. Van..".. OIrtftd'er, verı..
sonnubft telif MIcıJ IstemlJ\CIe .
TOm "erterin yanımı sonunda bır kttap~tlda
ve/wtp okullan
bulunarnaı1ar.
toprınma~,
yayınlanması
YU1h ve ıarsel ~ayın kuruluılınndı
vb "bl faalıyetler Mılkar. AnıdoıU UsesYne
aittir.
.. Yanpna sOredndI ve IOtIrasancta, yanf4U ıonu9anna Jtfraz
edflemeı •
... Octo,
llmay2 hak klı.n n yanımıalar II. 1 darvıman
elretmınl ve 1 okul ~anetidsl, 6dOf töreni 'çl'n tertIp
komltesl taraftnd il beUrteneçek tarihtı Malkanı'y.
,.tecelcltrcir. Bu ktşıter. konUlU tarihlerde mülld idale
amIrierince verilecek onayıı. ~nII af.cüJardır.
10. YInPI'/I bırındılnı" ,url, ıs Mart 20U . .hınde Malkata ·
KOftlır Sarayindı
dQzlntenecek olan Anma
Programında .
blııat ,Ur sıhlbl6jAnci tarifindan okunacakttr. Bu husUftI
IOtUmluluk
IlrencInl"
~nlm
t6rdGlü
okul
y6neUdlerindecfir.
11· Yınımaya, plt &6nderen yanpnaa'" yubndıüi ......
prtlan luııbul etml, sıvıftrlar.
ıı·au prtnJmede yer almayan vetweddOt IICftfen durumlarda
tertip komltesınln venc:eIJ kararlar nIhalefl,.
YAlUŞMA TAKV1MI
'16 0ci1k: 2015
Şilrl"'n
son T..,lm TIIti, Yerf ve
Adml
Mllbra Aaadotu UMII
Camlaıl~ M'hlllesI,keıan VGty ÇllnŞt,No: 1
59300 Mallcara/TEldRD.w
ŞIIrlerin Teknık
Incelemeden
Gi9r1lmesf
ŞiIıfeM """endlrt1ms oı.e JDn
1&-23 Ocak 2015
D-26~k20lS
OreIedne Ge.cterilmesl
JOrt o.ıtertendlrme 5Dred
30 Ocak 2015- 2S Şubet 2015
Sonuçtann Açıklanması ve Şekıl
02: Ma.rt 2015
www.mlllYltl.:lHIIISıllmllz.IZ.St Nlmf 'nternet
OdOI T6renl ve Yeri
sayfaStnd. cIuyuru1aeaktır.
18 Mart20ıs
Malbıa KOkOr satayı"ndadGı_l~ olan NI.
LU .V:Z:J
p~ın
i
ırA ıı.ArıaltıL
'Iv M\ld~
(şesi
GOREVt
JORl OYELERJ
ÇAU$TI&llURUM
Edelllyat Qttfmf ve ...lIt EdI». 18M1rı~
klUNÇ
TOrk Dlh Edeblyat,
2 Yrd.Doç.or. TevflkSOrçO
NMUk Ke.... Onlvenltesl
Trakya Onfversfıesı
1 YnI.Ooç.Or.Muharrem OZDIN TQrtç. ElhimJ
4 Şarlfe.YOEMJR
TOrk Dm veEd.blya~ Oft.
Malkar. Anadolu Usesl
ödemOZeM
Mılb,..
AMdofu UslSl
S
TOrt& Dm ve Ecleblyatı Ol'.
Nermln PEKER
TOrtl DIL ve EMIptı ÖIt.
·M aIbta AAIdaIu Uses1
ı Prof.Of.Adı
,
YarlJmantn Konusu
100 VIIiilc bır destan: ÇANAKKALE,!91S...
ı,ı5 ŞAlR,1115 ŞiiR.
Y.."nMI Sfopnı
Mıııı
fIttIm
ilki,.....,.
tOm resmi ve 6ıel cnaatretim kLtNmu
ÖIrenCUerL.
1.. "ın,maya katılan ,lIrf
kıtlımam"
ve
tın
hıthınıl
daha önat h. . . . . bfr yarışmaya
bir yerde yıyımlanmamış cıCmas.
ıereklr.
2· Her vantmaa, yan,maya bır ( 1) ,Iirt, b'lI'bllir. 81~m
~
herha..... bır "milama yoktur.
J. $Ilri..., blfa1s:ayarta wont formatında M btpi., nmes New
Roman yazı tıpı ne 1% puntoyta AA kaIMIIl"Iı'I ymlma,
~malı~r. biılOllrlnde hemanal bır Ipretlem •• altı cfılll
ketime, semboller, ad soyad vb olmımıiıdır. Aktı takdIrde
eserler deprıendlrmeye ....nmayaClktır.
4- ŞtltI"n, mıııı kQtUlri1mOıO ve tarihimizi kOçOk difOrOdl
lfadei., evrensel dfllerlerin celJJmeslnl enPI~ s6ıf..
n. noktalama ve yazım hatalan r~ prdrnektecllr.
8u
hu'susta
so.rumlı.ıluk
okul
yOnelimiert
ve
naın
6Iretmenlerlndlr.
5· Her yanşmacı, "Irlntl ası1 ve 6 kopylı olarak havrlayac:aktlf,
Aslı ve kopyalar ayn .". olacak tt*J1de beyu zarftara
koyulac:ak ye
zırftlr
. pfmayaak ,....
kapatıtacaktı r. lAtlflann GıeriM ·ASlt:' ~
bar~
"OnA- Ifadeleri Ile
ii............... rumuı 'yızılacaktlr. Aynu~prtname ekfnde y...
alın
etiketler da bilıSuya,dı ~dun.ıl.,ak her bır .zarfın
Oıertn. yap1tbn1ıc:aktlr. TOm ıarftar, bOyDk boy An Arf
Iptrislne konularak,. Qıatine -18 MART DBfIZ ZAmtI ve ,
ŞEHI'TURI ANMA GONO şUa YNUŞMASt' ifadesi yaıJlatşlmr.
1000k boy zarfa uttundaCilk şekilde
lurmıu url
rçerlslnd_ yanımaa lirtndnrn rumuı,klmllk, okul ve iletişIm
bilgileri bUıl flşin.I.''''.:'' ve "1I1111en ıdr... brıo .11•
• ~derilecıekt[r.
6- ŞUrler; tertip korrıltesJme tebdk oı.rat on Incelemeden
u,...
~rilecekttr.
o.ıenend.rmeye
aı.n~ .uyıun ~;...
~r~ LÜTFÜO~~
J)afVT~li$es,
MüdürO
i
-
}
T.C.
MALAKARA kAYMAI(AMU~1
MiltJcara ~ U5esi MQdortOlü
18 MART DENiz ZAFERI ve ŞEHIT.LEf:ti ANMA GONO
ŞiiR YARıŞMASı ŞARTNAMESi
Vın""ı" DOzenleyen okuf
Mallcant Anadolu usesı
11....lm ....teri
0282 427 Z9 48 -o 282 427 18 84(beI......)
wwwımll~.tlIDıdoIYıMUık1Z=t[
'TERTIp KOMITESI
GenelSorumlu
G6ntVI
MOmln t.OTFijo4w
Itftlpm 811111.rf
050& 10123 N IlutfuOldum~JmlIlllımlı
Hatice KAJUI.OOLU IşIK
TOrk DUr ve Edebiyatı ötretmenı
Koordınat',
"'"
iIIct,Im
"fılleri
KoordIn.ataf
Gerevt
Oku'MOdOrQ
Oh:.y YILDIZ
TOrk Dılı n Ed4t:btyatı ÖJretmenl
lletiıIm ....11ft
Koorclnat6r
G6r1Vt
IIttllim ııııneri
Tamer ARICAN
Koordınat&-
GOrhan TUEL
G6reYt
KlmVl Ölretm.nı
MıtamttlkÖlretmenJ
IIItJJlm aıı.1I1ri
tcoordlnat6t
G&eVI
Seml1llVRNA
Tarlh~ment
lIettpm sıfpleri
Koordınat"
Meltem GOICYOLCU
G6nrvt
Beden QJtlml Ojmmenl
Iletitim 811"'eri
KoordlnatOr
Resmjye AKDENiz .1
pü
C*ul Aıle 8Ir.t~
~GL.U \
rcıı ~,,_...oıu
M'ldurü
Lo'".' )
T.C.
~KAVMAKAMOO
MaIcanı .Arwtakl lisesi MOdc.toOQ
Konu
: 371~10.01.02I~~
; Şiir Yanşması.
1W11Q014
Milli ~ Bakwıll!:lı ~retim ve OrtaöQretim sosyal etkınlder ~,dıJ kapanındB,
Çanakkate oeniz Zaferinin 100. Yılına yeneik Qlwak TOrklye geneli reemi ye .0Z8I criaöOre&n
kınmtan ~aıciM arasanda (100 ylık bi' destan: ÇANAKKALE 1915) ktJrUJ ... YarıjmaSI
1IC11'LIYI ptai_..1t bukn.ıyon.ız. Yanşma ŞaıTaneSi yazımız ek.iıde~.
Ger9Qini bilgtleriıize arz ederim.
[email protected]:l2.tr
Tel; 0282 4272948 F.: 0282 42718 84
Hacıevhat Mah Keşaıı Yolu Çıloşt Malbra'rekj~
•
Download

100 Yıllık Bir Destan ÇANAKKALE 1915