T.C. MEZiTLi KA YMAKAMLIGI il~e Milli Egitim Miidiirliigii SaYI : 79248296/640/5664370
Konu: I-Ankara in~.Taah,ve Tic.A.~.
2-Hilmi YILDIRIM.
25111/2014
(TELEFON ZiNCiRi)
~
..
................................................................ MUDURLU"'UNE
-
"'­
llgi : II Milli Egitim Miidlirliigiintin 20/1112014 tarih ve 553910 I saylil yazlSl.
Takip bon;lululan Ankara tn~.Taah.ve Tic.A.~. ile Hilmi YILDIRIM hakkmda
ba~latllan takip dOSyasl ile ilgili il Milli Egitim Miidiirltigiiniin ilgi yazlSl ve ekleri ili~ikte
gonderilmi~tir.
Adl g~en takip bor91ulan He OkulunuzJKurumunuzun i~ yaplp yapmadlgmm. yapllrru~
ise herhangi bir halc ve alacagmm bulunup bulunmadlgmm tespit edilerek. konu He ilgili en
ges 25/11/2014 Sah giinii saat 12:00'a kadar Mildilrlilgilmiiz Straleji Geli~tirme Hizmet
Biriminin [email protected] e-postaadresine bilgi verilmesini 6nemle rica ederim.
Cafer KARABULUT
Miidiir a.
~u be Miidiirii
EKLER:
l-Yazl ve eki (4 adet)
JiivenH EIektronIk Wa.aII
Ash ilG Aymdlr.
a:s:.JJ.l.J~ ~
Selin ONUR
Teknisyen
Me-Lidi lI~e Milli Egitim MiidurlUgD. - Strareji Hizmetlcri $ubesi
Adres: GMK. Bulvun Mezitli Sanayi Sitesi Giri~j c;elik Apt. Kat:2 MeziUi/MERSN
Tc!efon:357 54 74-3585464
e-posta: [email protected],com
Bu I!VT3k gcvenli e!cktron!k irnza lie imza;llnml~tlr http'!!evrnksorgu,metLgov tr adreslflden3926-d65d-3308-9889-2113 kodu il~ teyit edilebilir.
T.e.
MERSiN VALiLici iI Milli Egitim Miidiirliigii Say. ; 34776202/640/5539101
Konu:I-Ankarain~. Taah. veTic.A.$.
2-Hilmi YILDlRlM 20111/2014 <;:OKACELE .................... KA YMAKAMLIGNA
(ilye Milli Egitim Mildilrlilgu))
.......................................... Hizmet Birimlerine
ilgi
: Ortaogretim Genel Mildilrlilgilniln 19/1112014 tarihli ve 5492311 saYII! yazlSl.
Takip alacakhs. Akmlar in~aat Hub. ve Nak. 010. Day. Tilk. Mal. San. Tic. Ltd. $ti vekili tarafmdan, lakip borylusu Ankara in~. San. Taah. ve Tic. AS. He Hilmi YILDIRIM aleyhine b~\al!lan ve bOfy\unun Bakanhglmlzdan dogmu~ ve dogacak hakedi~ ve istihkaklanna iizerine haciz konulduguna dair, Ankara 23. icra Miidiirliigundcn alman I. haciz ihbamamesi ekte gonderilmi~tir. Takip bor91usunun Miidiirlilgiiniize bagh okul ve kurumlarllllzda hak ve alacagmm bulunup bulunmadlglllln, hak ve alacagl var ise en gey 2111112014 Cuma gilnil mesai bitimine kadar oncelikle Bilromuz mail adresine veya faksma bildirilmesi hususunda; Bilgilerinizi ve geregini rica ederim
Ahmet TURKKAN Vali a' $ube Mildiirii EKi: i1gi Yazl ve ekleri (4 Sayla) DAGlTIM: 13 ilye Kaymakamhklarl (ilye Milli Egilim Mildiirliigil) ilgili Hizmel Birimlerine Oumlupmar Mah. GMK Bulv. Ycni~hjr/MERstN
EJektronikAg: \vww.meb.gov.tr
e-post.a: stratejj33p;rncb.gov.tr
A)TmtJ11 bilgi i~in: A. 6ZKUT Mcmur TcI:(O 324) 3291481·84 Faks: (0 324)327 35 18·19 Bu e'imk guvenh elektronik IP.lza lle jmza\llnml~tlr http ilev,aksorgll meb.gm;,tr adresinden9b35-59b7-39db-9afd-b3 7c kodu ile l!;"yil edllebihr,
T.C.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Ortaogretim Gene! Mildiirlilgil SaYI : 69543144/64015492311
Konu: 1- Ankara in~. Taah. ve Tic. A.$.
2- Hilmi YILDIRIM
19/11/2014
....................vALiLiGiNE
(it Milli E~itim MOdOriOgil)
iIgi: Hukuk MO~avirliginin 18111/2014 larihli ve 80114156/659(201419192)/5447213 saYlb
yazlSl.
Takip aiaeakbsl Akmlar in~. Hub. ve Nak. 010. Day, Tilk. Mal. San. Tic. Ltd. $Ii
vekili Av. AY$e Ozge <;INAR tarafmdan takip bor<,:lusu Ankara in~. Taah. ve Tic. A.$. lIe
Hilmi YILDIRIM aleyhine b~latllan takipte bor~lunun Bakanhglmiz nezdinde dogmu$
alacak, hakedi~ ve istihkaklarma haciz konulduguna dair Adana 23. icra MOdiirlUgiindcn
alman l. haciz ihbamamesi ekte gonderilmi~tir.
Ilinizde bon;lunun hak ve aiaeagi ~ise_ 24111/2014 gilnil saat 12'e kadar dogrudan
Bakanhgimiz Hukuk MU~avirligi ile Genel MUdUrlUgUmUze bilgi verilmesi, $ayet borylunun
herhangi bir hak ve alacagl yok ise yazl$ma yaptlrnamasl hususunda.
Bilgilcrinizi ve geregini rica ederim.
Hiilya ERT[;RK KO<;
Bakana.
Daire Ba~kant
EK: llgi yazi ve ekleri
DAGITIM:
GeregJ
B Plan!
Ataturk Sly, 06648K"oluy/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: ogm~yatirim@'.I11eb_gov,tr
Bilgi:
Hukuk MU$3virligine
Aynntlh bilgi iyin: isa ERKAJ\ Eg.Unn.
Tel: (0 312) 4131494
faks: (0 312)4184553
Bu e"rak guY('r:!i elektronik anzu lIe lml:1Jamm~t!c httpllcvraksols,u,J;Jeb_go,> tr adrcslJ,:denc638-455b-3051-Sf75-8520 kodu ile teyit edilebitic
'
(~ 23.1C~RLirGO
~
T.C
DOSYA NO:20141
• l-"O\1Iaeliealwa ad...oyad!
ve adresi
• . l-AllI£a.Idmla..e vana
veldlinill ad1 Vll adreti
ve_
l- Bo",hlIlUll
vek. Alb "". Allresi
:T.e MiLLi EGtTlM BAKANLIGI NA : Atatiirk Bul"." No:N BakanllldarlANKARA : AKINLAR iN$.HUB.VE NAK.OTO.DAY.rtiK.MALSAN. rteLTD.$Ti
: Av.Ane 6r.ge <;I1IlII" BiIloT Sk. 1'10:2015 Kaw.kIlderelANKARA
; 1- ANKARA iN$.T AAfl.VE Tic..A.$ (V.NO: tl69OO43tlll) Ka:u1ll6wp Mah ZialmlJlml.ll Cad. NO:7/11 ~aukayalANlCARA 4- IIaaiJI DeY" IIlfkiIl oldutD 2- HILMi YILDIJUM (T.e. 3156196!!848 ) ve ""ugI_lkIar i91n ),,,,,,,d. : Be",lo ~rbtill Karumu..... yaptlf,t ,t.paT, Tlldilat lie ek biJIIIltIerilIden
dolayl KlInIDlunuzda lIojmllll AllKak,HaWi, ve hnbbkIanu dosya
Alacagl1l1lil kalluma IIlIc:br kPulm.ul
(Yorgat Unilverslte KampftlU ve ~tiln ~...ti1el1i ilIpat itt ,Kanunall VII" ..e okld lafat
Al<dalmadeal Melilek YllklJek OIwllllfeat iV Xanll,1laD imam Hatip Olwto;opat iIi)
S-Allialk tlltan iIe faD: giderkr: 111.533,so TL iHTIYATEN OLUP 114.S')8,81 TI.. Dell E_ Takibe eer.IIen Alaeal>mlZ 'Vllkarda adl yazdi bor.,.hlnun sizdek! 112.533,56 TL.AIxa~ (1DIIh) ii:zerine ia::Jl11l014
lanllinde utiz kDDulmu,tur.Alaeak tahsil ediliuceye kadar blilldan bilyle bore.. yaIDa iCTll
lI.insiDe lidemeniz gerektigi;Haeiz kODalan alaea!lllllZ1n dOIY_a EFT yapllmasmltboJ:llllya
yapJlao lId_euio g~erli olmayacajpDl;hacizli mall aneak icra daireslne te81ll11 etmeaiz ve
boJ:lluya vennemeuiz,.a1W halde alaeajtl (maJm beddlni) icra dliraiDe lIdemek zoJ'UDdo
kalacapa;boreuDuz o)madJti veya h8l:iz edilen maIm eliDb:de bulunmadlj!J veya ham
ihbarnameslDlD tebliliDden IInee bOmIn lIdenmi, oldllflu ;mabn bthlak edilm~,k_:ru.DUZ
olmWIZUl telef' oldug. • maho bor~luy. &it Oln:ladJ!J veya maim keadiaize relmediJmI!J oWugu
vera alaellltJD bO~UYIl veya emretti~ ye"" verilmq oldutu gibibir iddlada iaeaiz It Itu badz
ibbamam.Clbdn IebliliDdeo itibanm (7) gila j~de You:Ib veya IOzlD oJarak icra dairesiue
bildirmeolz.,. .1W halde bouno zimmelinizde ve maim eliDizde sayalacll!1;borcll icn dairesme
idemek,mab ius doireaine tesllm etmek zorvnda kal_graa iJllar olunur2.:71 '/lOr4
(tiKm89)
MDdiriDitimOz Banka '\Ie Hesap NO:
VaJufiar Bao.lWII AdliyeiAokal'a Subesi mAN NO:TR" 00015001 5800 7290 4931 05 f
T.C.
ANKARA
l.3.ICRA MOOURLOM
Iloaya "0: 21>14123332
SOYADI
y. ADRESi:
, MILL! EGITIM 6AKANUG,
BUL, NO'll8 BAKAt<lLlKLARIANKARA
18 lim 2014 •
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı