T.e.
MEZiTLi KAYMAKAMLIGI
il~e Milli E~itirn Miidiirlii~ii
SaYI : 631406699/821.06/3325290
27/03/2015
Kon u: Tiyatro Gosterisi.
............................MUDURLUGUNE
ilgi
:il Milli Egitim MGdGrlGgGnGn 25/03/2015 tarihli ve 3236149 saYlh yazisi.
<;anakkale Sava~lannm 100.Yllt etkinlikleri kapsammda Abdulkadir KATRA Sallat
Tiyatrosunca dGzenlenen "<;anakkale Destant" ve "Uyu~turucu OlGmdGr" konulu tiyatro oyunlan
02-(13 N isan 2015 tarihlerinde ilimiz Yeni~ehir Belediyesi KGltGr Merkezi ile Toros Belediyesi Yunus
Emr,~ KGItUr Merkezinde ogrencilere Gcretsiz olarak sahnelenecegi belirtilmi~tir.
02 Nisan 2015 Per'?embe glinG Toroslar Belediyesi Yunus Emre KliltGr Merkezinde
H(anaklmle Destam" 03.Nisan 2015 Cuma gOnG Yeni~ehir Belediyesi KilltOr Merkezinde
"V) u~turucu Oliirndiir" adlt oyunlart 13:00 ve 15:00 saatlerinde iki seans olarak sergilenecektir.
Soz konusu tiyatro oyununa okulunuzdan bir idareci ve ogretmen nezaretinde a~aglda tabloda
belirtilen saYlda ogrencinin, belirtilen gGn, saat ve yerde hazlr bulundurulmalan hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Abrnet Y ALKIN
Miidiir a.
~ube Miidiirii EKi: l-ilgi Yall (I Sayfa (UYU~TURUCU OLUMDUR TiYATRO OYUNU)
--
~-
I.SEANS (Saat 13:00)
--
OKULADI
Me: dili M~:ileki ve Teknik Anadolu
Lisc si Fall na Aliye meso Ve Teknik Anadolu Lise si
---_..
Mel'sin Spgr Lisesi
L26..!' ,nadolu Imam Hatip Lisesi
--
----..
..
OCR. SA YISI
52
26
OKULADI
Pakize Kokulu Anadolu Lisesi
Davultepe Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
igel Anadolu Lisesi
YusufKalkavan Anadolu Lisesi
26
26
( CANAKKALE DESTANI TIYATRO OYUNU )
1. SEANS (Saat13:00)
2. SEANS (Saat 15:00)
I
OKUL AD!
IOGRENC\
OKUL AD!
SAY1SI
e ilkl6rtaokulu
zitli Belediye Ortaokulu
'uluk Belediye Ortaokulu
• $ehit-Mehmet Gti91ti ilkiOrtaokulu
'ultepe Ortaokulu
.~
2.SEANS (Saat 15:00)
26
26
26
26
26
Tece IlkiOrtaokulu
$ehit Fatih Soydan Ortaokulu
Muhittin Develi Ortaokulu
Ahmet Hocaoglu Ortaokulu
imam Hatip Ortaokulu
._­
OGRSAYISI
52 26
---
I
26--.-­
26 ---­
OGRENCI
SAYISI
26
26
26
!
26
"]
26
Yeru Mah.G.~t.K.Bulvan Mezitli Sanayii Silesi Giri~i ('elik Ap1Kat:2
TekL'n(324)35854M Faks:(0324)3597444 [email protected] webhtlp//mezill!.meb.g0Y.lr
A) 'If II! bIlgI I,in irtibat Mesleki ve Teknik E~itim ~ubcsi: EBAHAR
I'
IC\Hh guycnh dektronik imza ile imzalanmI~tlr. hltp//cHuksorgu.mcb.gov.tr adresinden66a8-b7ae-3c78-8d5b-b52e kodu lie IC) it ,~dllel;ilir
T.e. MERSiN VALiLi{;i il Milli Egitirn Miidiirliigii Sa~1
: 93525931/821.06/3236149
KOllu: Tiyatro Gosterisi
25/03/2015
KA YMAKAMLlGINA
(il~e Milli Egitim MildUrlilgil)
ilgi : Mersin Valiligi Ozel Kalem Mildilrlilgilniln 24.03.2015 tarih ve 4483 sayIlI yazisi.
Mfl'sin Valiligi Ozel Kalem Mildilrlilgilniln ilgi yazllan ile <;anakkale Valiligi
himayeJerinde hazlrlanan <;anakkale Sava~larmm 100.YII! etkinlikleri kapsamll1da
AbdulkaJir KATRA Sanat Tiyatrosunca dUzenlenen " <;anakkale Destam " ve UYll~turucu
OJllmdUr " konlilu tiyatro oyunlanm 02-03 Nisan 2015 tarihlerinde i1imiz Yeni~ehir
Belediyesi Kiiltilr Merkezi ile Toros 8elediyesi Yunus Emre KilhUr Merkezinde ogrenciltre
iicretsiz olarak sahnelenecegi belirtilmi~tir.
02 Nisan 2015 Per~embe gilnU Toroslar 8elediyesi Yunus Emre KUltilr Merkezinde
Destam
03 Nisan 2015 Cuma gUnil Yeni~ehir 8elcdiyesi KiiltUr
MClkezinde Uyu~turucu Oliimdilr " adh oYlinlan \3.00 ve 15.00 saatlerinde iki seans olarak
seq' i lenecekti r.
"(~lnakkale
II
II
S6z konusu tiyatro oyunlarma il~eniz tarafmdan belirlenecek ~~ullardan bir idareei ve
ijgr,·tmen nezaretinde 130 ogrenci ile katllll1l1l1 saglanmasl ve tiyatro oyunlanm izleyecek
oku lann isim listesinin valiligimize sunulmak ilzere )1 Mali 20 J 5 tarihine belar
Mi.Lltirlilglimliz Destek Hizmetler 3 KUltUr 8Urosuna gonderilmesini rica ederim.
Ahmet A YDOGAN
Vali a.
Mildlir Yardimcisl
DA(JITIM
- AI,deniz Kaymakamhgma
- rvl\~zitli Kaymakamhgma
-TolosJar Kaymakamhgma
. y el1i~eni r KaymakamlIgma
Adre· : Y1er~il\ il l\lilli Egitim MUdUrHigO Dumlupmar Mah. GrvlK. Bulvan 33130 Yeni~ehirlMEI{SIN
rei: () (324)3291'+ 81 -84
Dahili: 309
Fa,,: 0(324) 327 3518-19 E-posta: kultur33((~meb.gov.tr
Bilgi :~in . Atila ~if\.I~EK (~ef)
B ,!Vr;l~ guvcnil f i el-.tr,>llik imza ile imzalanlm~ur. http://evraksorgu.meb.gov tr adresinden3564-9d4d-38cd-8364-cf2e Iwdu ik
k\
'i
tdl:er iI,r
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı