MU~ iLi YONETiCiLERiN HiZMET SURELERiNi GOSTERiR LiSTE ( 4 YILINI DOLDURANLAR)
SIN iL(:ESi
KURUMADI
ADISOYADI
GORE Vi
TOP LAM
YONETiCiLiK
SURESi
1
Merkez
Alparslan Anadolu Saghk Mes1ek Lisesi
MEHMET ZAKiR ADANIR
Miidiir
5 Yil3 Ay 28 Giin
2
Merkez
Alparslan K1z Yatl11 Bolge Ortaokulu
HOSNi DENiZ
Miidiir
18 Y1l8 Ay 19 Giin
3
Merkez
Atatiirk ilkokulu
RIFAT AKDENiZ
Miidiir
10 YII 7 Ay 20 Giin
4
Merkez
Cumhuriyet Ortaokulu
SEBAHA TTiN LALE
Miidiir
4 Yll I Ay 12 giin
5
Merkez
<;:ogtirlti ilkokulu
MEDENi BARAN
Mtidtir
I 0 Y II 2 Ay 19 Gtin
6
Merkez
Eko in~aat Ortaokulu
FERiT ~A VLUK
MiidUr
4 YII 1 Ay II giin
7
Merkez
Erentiirk Oz ~eker Anadolu Lisesi
MENDUH ASTAN
MUdiir
4 Yll I Ay 11 gUn
8
Merkez
Gtizeltepe ilkokulu
MUHTESiM YiGiT
MUdUr
4 Yll I Ay 10 gUn
9
Merkez
Hikmet Ulugbay Ortaokulu
ENVER KJV AN<;
MUdUr
18 Y 11 5 Ay 9 Giin
10
Merkez
ilyas Sami ilkokulu
VEYSEL POLAT
Mtidtir
15 Yll6 Ay 9 giin
II
Merkez
K1rkoy
ERKANUMUL
Miidiir
9 Y1l I 0 Ay I GUn
I2
Merkez
K1y1k iikokulu
MUHTESiM TA~
Miidiir
7 Yll9 Ay 21 Giin
13
Merkez
K1z Teknik ve Mesiek Lisesi
ABDULKERiM OZ<;:ELiK
Miidiir
4 Yll I Ay 9 Giin
~ehit
Zekeriya Yatl Yati11 Bolge
I4
Merkez
Mehmet Akif Ersoy Ortaokuiu
EMiR YILDIZ
MiidUr
15 Yi19 Ay 18 Giin
15
Merkez
Mehmet Zafer <;:AGLA YAN ilkokulu
HiCRi SAYAN
Miidiir
29 Yil5 Ay 20 Giin
I6
Merkez
Mercimekkale ilkokulu
ADNANYOLCU
MUdUr
4 Y1I 1 Ay
I7
Merkez
Merkez K1z Yatih Bolge Ortaokulu
MELAHAT AYDIN
Miidiir
4 Y1l 1 Ay I I gun
18
Merkez
Milli Egitim Vakf1 Fatih ilkokulu
MURAT TA~DEMiR
MiidUr
IO Yll5 Ay I8 Giin
SEBAHA TTiN EKE
Miidiir
26 Yil 5 Ay 6 Giin
I9
Merkez
Mu~
Anadolu Lisesi
20
Merkez
Mu~
Bilim ve Sanat Merkezi
KA YHAN YAL<;:IN
MUdUr
4 Y1l I Ay I I Giin
21
Merkez
Mu~ iMKB Anadolu Lisesi
MEHMET EMiN <;A VU~
MUdUr
23 Yll6 Ay 30 Giin
22
Merkez
Mu~ K1z imam Hatip Lisesi
FiKRi KAN~IRA Y
MUdiir
4 Yll I Ay 10 GUn
23
Merkez
Mu~
ABDULSELAM ER
Miidiir
4 Yil 7 Gun
24
Merkez
Mu~ Ozel Egitim Uygulama Merkezi I.
MAHMUT YILDIRIM
Miidiir
4 Y1l I Ay I I gun
Mesleki Egitim Merkezi
25
Merkez
Mu~
Rehberlik ve
ERHAN SA YILGAN
MUdiir
4 Yil I Ay II gUn
26
Merkez
Mu~
Spor Lisesi
Ara~t1rma
ABDULKERiM AKDENiZ
Miidiir
10Yil1 Ay8Giin
27
Merkez
Mu~
Ticaret Meslek Lisesi
ORHAN OZ<;:ELiK
Miidiir
4 Yil I Ay 8 Gun
28
Merkez
Mu~
TUrk Telekom Ortaokulu
VEYSEL AYDIN
Miidiir
4 Yii10Ay 5 GUn
29
Merkez
Mu~
Tiirkiye Odalar ve Borsalar Birligi
ERHANAL
Miidiir
4 Yil I Ay 11 gUn
Merkezi
30
Merkez
Nam1k Kemal Yatth Bolge Ortaokulu
HiKMET YILDIZ
MUdiir
9 Yil2 Ay 13 Giin
3I
Merkez
Ogretmenevi ve Ak~am Sanat Okulu
FADIL TUN<;
MUdiir
17 Yi14 Ay 12 Giin
32
Merkez
Selrruklu ilkokulu
MAHMUT BASKIN
Miidiir
I9 Yi12 Ay 29 Giin
33
Merkez
Sungu Mehmet AkifErsoy iikokulu
NAiL DURAL
MUdiir
9 Yil6 Ay 24 Giin
34
Merkez
Suvaran ilkokulu
MEHMET SALiH I~IK
MUdiir
4 Yil I Ay IO giin
35
Merkez
~ehit izzettin Polat ilkokulu
FADIL YAL<;:iN
MUdiir
4 Yil I Ay I I giin
MUdiir
22 Yil 7 Ay 7 Giin
Miidiir
9Yii7Ayi8GUn
MEHMET GONE~
MiidUr
29 Yil 5 Ay 26 Giin
36
Merkez
~eker ilkokulu
HAMDiTALAY
37
Merkez
Tandogan ilkokulu
RAMAZAN
38
Merkez
Tekel
39
Merkez
Yarpuzlu Ortaokulu
G0ND0Z YILDIZ
Miidiir
4 Yil I Ay 10 giin
40
Merkez
Yavuz Selim ilkokuiu
ERKANSOLAK
Mtidtir
24 Yil 5 Ay 8 Gtin
4I
Merkez
Ye~iice
RIZASONMEZ
MiidUr
4 Yil I Ay 10 gtin
42
Merkez
IOO. Y!l Zafer ilkokuiu
NECDETTAV
Mtidiir
9 Yil 7 Ay 22 gUn
T~oluk
Yatih Bolge Ortaokuiu
Ortaokulu
CO~KUN
43
Bulamk
Bulan1k Anadolu Lisesi
METiN BOSTANCi
Miidiir
4 Y1l I Ay6 giin
44
Bulamk
Bulan1k Murat Anadolu Lisesi
BULENT <;:OBAN
Miidiir
4 Y1l 1 Ay 6 giin
45
Bulamk
Halk Egitim Merkezi
CAN DOGAN
Miidtir
4 Yil I Ay 5 giin
46
Buian1k
Ogretmen Evi ve Ak~am Sanat Okuiu
RESULBULUT
Mtidtir
19 Yil I Ay 7 gtin
47
Bulamk
Vali Selahattin Hatipoglu Yat1h Bolge
METiNARAL
Miidiir
4 YII I Ay 6 giin
48
Haskoy
Alparsian Ortaokulu
NiYAZi KUS
Miidiir
4 Y II I Ay 10 giin
49
Haskoy
Haskoy Anadolu imam Hatip Lisesi
MEHMET SIDDIK Y AL<;iN
Mildiir
4 YII I Ay 10 giln
50
Haskoy
Haskoy Anadolu Lisesi
RIFAT0ZKAN
Miidiir
9 Y1l 7 Ay IO giin
51
Haskoy
Haskoy Yati11 Bolge Ortaokulu
BEDRETTiN KONDO
Miidiir
4 Y1l I Ay 10 giin
52
Haskoy
Yunus Emre Ortaokulu
SEYiTHAN ALTAY
Mlidlir
21 YII 5 Ay 21 glin
53
Haskoy
IOO.YII Gazi Ortaokulu
NECDET BOZYEL
Miidiir
4 YII I Ay 10 glin
54
Korkut
Glineyik ilkokulu
KUSA YiN AYDIN
Mlidiir
4 YII 7 Ay 21 giin
55
Korkut
Halk Egitim Merkezi
FAHRETTiN <;ELiK
Mlidlir
4 YIII Ay IOglin
56
Korkut
75. YII Merkez Ortaokulu
VEDATBEYAZ DUMAN
Mildlir
4 YII I Ay 10 glin
57
Malazgirt
Alparslan ilkokulu
RiFAT AKURAL
Miidiir
9 YII7 Ay8 giin
58
Malazgirt
Alparslan K1z Yatiii Bolge Ortaokulu
ERDAL BOZKURT
Mildiir
6 YII5 giin
59
Malazgirt
Atatiirk ilkokulu
MURAT0ZGEN
Mildiir
9 YII I Ay 14 giin
60
Malazgirt
Be~~j:atak
BULENT DASKIRAN
Miidiir
4 YII I Ay 10 giin
Ortaokulu
61
Malazgirt
Dani~mentgazi ilkokulu
iBRAHiM ERDOGAN
MildUr
4 YIII Ay 10 giln
62
Malazgirt
Malazgirt Anadolu Ogretmen Lisesi
BEDRETTiN KARABAKAN
MildUr
4 YII I Ay 9 giln
Saftekin Gazi ilkokulu
ERCAN GEZENER
MildUr
4 YII 7 Ay 14 gUn
9 YII 7 Ay 14 giln
16YII2Ay2Igiln
63
Malazgirt
64
Malazgirt
Malazgirt 1071 YBO.
Rarnazan BiRER
Miidilr
65
Varto
Atatiirk Ortaokulu
REMZi TEPE
Mildiir
66
Varto
Cumhuriyet ilkokulu
VELi YOLOGLU
Miidiir
10 YIII Ay9 gUn
67
Varto
<;aylar Yat1h Bolge Ortaokulu
OLCAY
Miidilr
4 Y1l I Ay II gUn
68
Varto
<;ok Prograrnh Lise
NURi SAiT YETKiNER
Miidiir
9 Y1l 7 Ay 3 giin
4 YIII Ay lOgOn
KARATA~
69
Varto
Hiirriyet ilkokulu
KADiMPOLAT
Miidlir
70
Varto
Karame~e ilkokulu
SEBAHATTiN ISIK
MiidUr
4 YII I Ay II giin
71
Varto
M.Ak1fErsoy ilkokulu
YAKUPYAVAS
MUdUr
10 YII2 Ay I giln
72
Varto
Ogretmen Evi ve Ak~am Sanat Okulu
GiY ASETTiN A YDEMiR
MiidUr
19 YII 8 Ay 9 giln
73
Varto
Varto ilkokulu
MEHMET SAiT TURAN
MUdlir
9 YII 7 Ay 22 giln
Miidilr
4 YII I Ay 10 giin
74
Varto
Yat1h Bolge Ortaokulu
MEHMETSEVER
Mahmut KARAKA YA
Milli Egitim $ube Miidiiril
Download

Liste İçin Tıklayınız