T.C.
.. ..., .
MUS V ALILIGI
il Milli Egitim Miidiirliigii
Say1 : 47339225/245.04/2323046
Konu: Burs Hizmetleri
09/06/2014
........................ KA YMAKAMLIGlNA
il<;e Milli Egitim Mudurlugu
.. .. .. "" ..
............................ MUDURLUGUNE
Ilgi : MEB Ortaogretim Genel Mudurlugu'nun 05/06/2014 tarih ve 2279534 sayilt yaz1s1.
Orta~gretim G~nel
Mudiirlugu'nun burs hizmetleri ile ilgili yaztst ve 2014 YIlt
Bursluluk l_:;lemleri I_:; Takvimi <::izelgesi ekte gonderilmi_:;tir. Ekteki yazt ve Bursluluk
i.:;lemleri i~ Takvimi <::izelgesi dogrultusunda 2014 ythnda parastz yatthktan bursluluga
ge<;mek isteyen ogrencilere gerekli duyurunun yaptlarak, okul miidurlukleri ve il<;e milli
egitim mudurluklerince onay ve red i~lemlerinin zamanmda yapllmast hususunda;
Bilgi ve geregini rica ederim.
Ali TATLI
Valia.
i1 Milli Egitim Muduru
Ekler:
1 Yazt (3 Sayfa)
1 Bursluluk i~lemleri i.:; Takvimi <::izelgesi
Dagtttm:
ll<;e Kaymakamhklan
Ortaokul ve Lise Mud.
Rn h"l"" 'i070 savoll Flektronik imza Kanununun 5 inci maddesi l!ere~ince I!UVenli elektronik imza ile imzalanmt~ttr
.
"
.T.C.
....
MlLLl EGlTIM BAKANLlGl
Ortaogretim Genel Mudurlugu
Sayt : 840375611245.04/2279534
Konu : Burs Hizmetleri
llgi:
05/06/2014
llkogretim ve Ortaogretim Kurumlannda Parastz Yatthhk, Burs ve Sosyal Yardtmlar
Yonetmeligi.
2014 ytl1 bursluluk hizmetlerine ili~kin i~ ve i~lemler, ilgi Yonetmelik esaslanna gore
e-Burs modi.ili.i i.izerinden yaptlacaktlr.
Buna gore;
A- Parastz yatthltktan burs1u1uga ge<;i~ i~1em1eri;
1- Merkezi sistem smav1, oze1 giri~ smavt, ozel yetenek smav1 veya mahalli smav
sonucunda parastz yatthhk hakk1 kazanarak, en az bir ders yth parastz yatih olarak ogrenim
goren ve yatihhgi devam eden ogrencilerden; 2014-2015 egitim ve ogretim ythndan itibaren
bursluluga ge<;mek isteyenler ba~vurulanm, 09 Haziran-31 Temmuz 2014 tarih1erinde e-Burs
modu1i.i i.izerinden parastz yatlh olarak ogrenim gordi.ikleri okul mi.idi.irli.igi.ine yapacaklardtr.
Bu neden1e;
a) Parastz yatthhktan bursluluga ge<;i~ esaslanm bildiren duyuru, en ge<; 06 Haziran
20 14 tarihine kadar i1gili oku1 mi.idi.irli.ik1eri tarafmdan yap tlacakttr.
b) Ba~vuruda bulunan ogrencinin, ba~vuru formunun ((IktlSl ahnarak ogrenci velisi ile
pansiyondan sorumlu mi.idi.ir yardtmctsi tarafmdan imzalanacak ve okul mi.idi.iri.i tarafmdan
tasdik edilerek ar~ivlenecektir.
c) Ba~vurusu kabul edilen parastz yatth ogrencilerin e-Burs modi.ilu i.izerinden onay
i~lemleri;
01-08 Agustos 2014 tarihlerinde okul mi.idi.irli.ik1erince,
11-15 Agustos 2014 tarihlerinde i1<;e milli egitim mi.idi.ir1i.iklerince,
18-22 Agustos 2014 tarih1erinde i1 milli egitim mi.idi.ir1i.ik1erince,
25-29 Agustos 2014 tarih1erinde Bakanhgtmtzca yapt1acakttr.
d) Bakanhgtmtzca parastz yatthhktan bursluluga ge<;i~i onaylanan ogrenciler, 01
Ekim 2014 tarihinden itibaren burslu o1arak ogrenim gormeye hak kazanacak1ardtr.
2- ilgi Yonetmeligin 17 nci maddesi geregince smavstz parastz yatthhga ahnan
ogrenci1erin burslu1uga ge<;i~ haklan olmadtgmdan ba~vurulan kabul edilmeyecektir.
Bu beige, 5070 sayil• Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince giivenli elektronik imza ile imzalanm1~tlr
Aynntll1 bilgi iyin: H.A.DOLASLAN Sb.Md.
T.C.
. "'
.
""
MILL! EGITIM BAKANLIGI
Ortaogretim Gene! Miidiirliigii
Say1 : 840375611< ... >/< ... >
Konu :Burs Hizmetleri
< ... >
B- Burslugun devamt, nakli veya kesilmesi i~lem1eri;
1- Son smtf ogrenci1erinden oku1u bitirenlerin ve ortaogretim kurum1annm son
stmflannda beklemeli duruma dii~enlerin burslan, ilgi Yonetmeligin 28 inci maddesi
geregince ders yilmm sona erdigi tarihi takip eden ayba~mda kesilecektir. Bu neden1e, son
Sllllf ogrenci1erinden okulu bitiren1erin veya Ortaogretim kurum1annm son Sllllfmda
bek1eme1i duruma dii~en ogrencilerin burslu1uklan, 23-27 Haziran 2014 tarih1erinde e-Burs
modiiliindeki "Ogrenci Oku1 ve Burs Bi1gi1eri" boliimiiniin "durumu" penceresindeki
"burslu" ibaresi "mezun" olarak, beklemeli duruma du~en1erin ise "beklemeli" o1arak
i~aret1enip kaydedi1mek suretiyle sona erdirilecektir.
2- Oze1 oku1a kaylt veya naki1 yaptlran ogrenci1erin burs1uluklan resml okuldan
ayn1dtgt tarihi takip eden ayba:;mdan itibaren okul miidiirliigi.ince e-Burs modiili.i i.izerinden
ipta1 edi1ecektir.
3- Ilkogretim kurumlanndan burs1u olarak mezun olan ogrencilerin kaytt yaptlrdtklan
ortaogretim kurumlanna burs nakilleri e-Burs modi.ili.i iizerinden otomatik olarak yapllacakttr.
Bu ogrenci1erin, e-Burs modi.ili.indeki "Ogrenci Okul ve Burs Bilgi1eri" bolumi.inun "durumu"
penceresindeki "mezun" ibaresi "burs1u" olarak degi~tiri1erek kaydedi1ecektir.
C- 2014 yllmda Parastz Yatihhk ve Bursluluk Smavm1 kazanarak burslu okuma hakk1
kazanacak ogrencilerin kaytt i~lemleri;
1- 2014 Yth Parastz Yatthhk ve Bursluluk Smavma (PYBS) ilkogretim
kurumlannm 5, 6 ve 7 nci smtflanndan katlhp burslu okumaya hak kazananlann kaytt
i~lemleri ogrencilerin ogrenim gordiikleri ilkogretim kurumlannca,
2- Ilkogretim kurumlannm 8 inci stmfmda smava girip burslu okumaya hak
kazananlann bursluluk kaytt i~lemleri kaytt yaptlrdtklan ortaogretim kurumlannca,
3- Ortaogretim kurumlannm 9, l 0 ve 11 inci smtflannda smava girip burslu okumaya
hak kazananlann kaytt i~lemleri ogrenim gorduk1eri ortaogretim kurumlannca,
Ilgi Yonetmelik ile 2014 Parastz Y atlhhk ve Bursluluk Smav1 Kllavuzunda belirtilen
esaslara gore e-Burs modiilii iizerinden burs kaytt onay veya ret i~lemleri, ogrenci kayttlannm
ba;;ladtgt tarihten itibaren 30 Eyliil 2014 Cuma giinii mesai bitimine kadar ilkogretim ve
ortaogretim kurum miidiirliiklerince gen;ekle;;tirilecektir.
Buna gore burs kazanan ogrencinin;
a) Bursluluk smavma giri;; i<;:in, ilgi Yonetmeligin 19 uncu maddesinde belirtilen
be1ge1erini verdigi oku1u degi;;tirmiyor ise okul miidiirliik1eri ogrencinin bu belge1erini
inceleyecek ve be1geleri tamam olan1ann burslulugunu onaylayacaktlr.
b) Burslu1uk smavma giri~ i<;:in ilgi Yonetme1igin 19 uncu maddesinde belirtilen
ba;;vuru belgelerini verdigi ve burslu1ugu kazand1g1 okuldan ba;;ka bir okula kaytt yapttracak
ogrenci ise, eski okuluna verdigi belgelerin tasdikli birer ornegini, yeni kaytt yaptirdigi
oku1una 30 Eyliil 2014 Cuma giinii mesai bitimine kadar verecek ve okul miidiirliikleri de bu
Bu beige. 5070 sayi11 Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince gi.ivenli elektronik imza ile imzalanmJ~tJr
belgeleri inceleyerek, belgeleri tam ve uygun olanlann burslulugunu onaylayacakttr.
.
,...
.T.C.
""'
MILL! EGITIM BAKANLIGI
Ortaogretim Gene! Mi.idi.irli.igi.i
Say1 : 840375611< ... >/< ... >
Konu Burs Hizmetleri
< ... >
c) Ogrencinin ailesinin 2013 ydma ait ydhk gelir toplammdan fert ba~ma di.i~en net
miktan 6.150,00 TL 'yi a~an ogrenciler ile belgelerinde eksiklik bulunan ogrencilerin
bursluluklan onaylanmayarak reddedilecektir.
d) Okul mi.idi.irli.ikleri reddettikleri ogrencilerin red gerekvesini gosteren bir listeyi
(mebbis e-Burs modi.ili.i onay listesi ekran raporlan arasmdan ahnacaktu) 0 1 Ekim
14
tarihinde, ogrencilerin ve diger ilgililerin gorebilecegi yer/yerlerde ilan edeceklerdir. llgi
Yonetmeligin bir bi.iti.in olarak degerlendirilmesi gerekmekte olup burs kazanan ogrencilerin
kay1t i~lemleri ile itirazlann kay1t si.iresi iverisinde yapdmas1 gerekmektedir. Y apdabilecek
itirazlar SlraSl ile okul, ilye, il milli egitim mudurlukleri ve BakanhgimlZCa kaylt suresi iyinde
degerlendirilecek ve sonuvlandmlacaktlr. Gerek kay1t i~lemleri ve gerekse i~ takviminde
belirlenen diger i~lemlerin si.iresi i<;erisinde yapdmamas1 durumunda mazeret kabul
edilmeyecektir. Elektronik ortamda ger<;ekle~tirilen kay1tlar ivin ogrencilerden ahnan belgeler
ile onaylananlar ve reddedilenlerin listeleri dosyalannda muhafaza edilmek uzere okul
mudi.irluklerince ar~ivlenecektir.
e) e-Burs modulu uzerinde yapilacak onay veya red i~lemleri; il<;e milli egitim
mi.idurluklerince 01-06 Ekim 2014, il milli egitim mudi.irli.iklerince 07-13 Ekim 2014 ve
Bakanhk<;a 14-24 Ekim 2014 tarihlerinde yap1lacakt1r. Bu tarihlerden sonra il<;e ve il mill!
egitim mudurli.ikleri herhangi bir i~lem yapamayacaklardlr.
f) ilk defa bursluluk kaydl yapllan; okul, il<;e ve il mill! egitim mudi.irlukleri ile
BakanhgliDlZCa burslulugu onaylanan ogrenciler, 01 Ekim 2014 tarihinden itibaren burslu
olarak ogrenim gormeye hak kazanacaklardlr.
Bursluluktan yararlanacak ogrencilerin magduriyetlerine sebebiyet verilmemesi i<;in
kay1tlarda istenen belgeler ve i~ takviminin ilan edilmesi ile i~ ve i~lemlerin titizlikle yerine
getirilmesi gerekmektedir.
2014 yd1 bursluluk hizmetlerinin yukandaki a<;1klamalar dogrultusunda ve ekteki i~
takvimine gore yi.iri.iti.ilmesi hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
2q
YusufBUYUK
Bakan a.
Muste~ar Y ard1mcis1
Bu beige. 5070 saylit Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince guvenli elektronik imza ile imzalanmt~ttr
At~tlirk
Rlv
Ol'lfl4R K1711av/ANKARA
AvnntJit bilgi i~,:in: H.A.DOLASLAN Sb.Md.
EK : 1:; Takvimi
DAGlTIM
Gereih:
B Pl<im
Temel Egitim Genel Mi.idi.irli.igi.ine
Mesleki ve Teknik Egitim Gene! Mi.idi.irli.igi.ine
Din Ogretimi Genel Mi.idi.irli.igi.ine
Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri
Genel Mi.idi.irli.igi.ine
Yenilik ve Egitim Teknolojileri
Genel Mi.idi.irli.igi.ine
Bilgi I:;lem Dairesi Ba:;kanhgma
Bilgi :
Basm ve Halkla ili:;kiler
Mi.i:;avirligine
Bu beige, 5070 sayilt Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince giivenli elektronik imza ile irnzalanmt~tlr
Aynntth bilgi ir,;in: H.A.DOLASLAN Sb.Md.
2014 YILI BURSLULUK i~LEMLERi i~ TAKViMi <;iZELGESi
KONUSU
Devlet paras1z yatthhktan bursluluga ge<;i~
ba~vurulan i<;in duyuru yaptlmasi.
Devlet paras1z yatihhktan bursluluga ge<;i~ i<;in
ba~vurulann elektronik ortamda yaptlmasi.
Ortaogretim
kurumlannm
son
stmfmda
beklemeli duruma dU~enler ile ilkogretim ve
ortaogretim kurumlanndan mezun olanlann
bursluluklanmn modlil Uzerinde "mezun" olarak
i~lenmesi ve kaydedilmesi.
Devlet parastz yatthhktan bursluluga ge<;I~
(Onay/Ret)
mod til
i~lemlerinin
Uzerinde
yaptlmast.
ilkogretim kurumlanndan mezun olan burslu
ogrencilerden, ortaogretimde burslulugu devam
edeceklerin kaytt yaptlrdtklan ortaogretim
kurumlannca e-Burs modtillindeki "Ogrenci
Okul ve Burs Bilgileri" bollimlinlin "durumu"
penceresindeki "mezun" ibaresinin "burslu"
olarak degi~tirilmesi.
BA~LAMA
BiTi~
TARiHi
TARiHi
30 Mayts 20 14
06 Haziran 2014
09 Haziran 2014
31 Temmuz 2014
23 Haziran 2014
27 Haziran 2014
ilkogretim ve Ortaogretim Kurumu MUdlirlUkleri
01
11
18
25
08
15
22
29
Pansiyonlu Ortaogretim Kurumu MUdlirltikleri
il<;e Milli Egitim MUdUrlUkleri
il Milli Egitim MUdUrltikleri
Bakanhk
Agustos
Agustos
Agustos
Agustos
2014
2014
2014
2014
Ogrenci kayttlannm
tarih
-----------------
-
Agustos 2014
Agustos 2014
Agustos 20 14
Agustos 2014
30 Eyllil 2014
ba~lad1g1
Ogrenci kayttlanmn
ba~ladtgi tarih
2014 ythnda burslulugu kazananlann kaytt 01 Ekim 2014
(Onay/Ret)
mod til
i~lemlerinin
Uzerinde 07 Ekim 2014
yapilmasL
14 Ekim 2014
--
SORUMLU BiRiM/Ki~i
30
06
13
24
Eyllil 2014
Ekim 2014
Ekim 2014
Ekim 2014
Pansiyonlu Ortaogretim Kurumu MUdUrlUkleri
Ogrenci V elileri
Pansiyonlu Ortaogretim Kurumu MUdUrlUkleri
Ogrenci Velileri
Ortaogretim Kurumu MUdUrllikleri
Ogrenci Velileri, ilkogretim ve Ortaogretim Kurumt
Mtidfullikleri
il<;e Milli Egitim Mlidlirllikleri
il Milli Egitim Mlidtirltikleri
Bakanhk
Download

Ayrıntılar İçin Tıklayınız