_ _ _ _------II
Kl BRI SSeri ilanlarl
L . . - -_ _ _ _
iLAN BOROLARI: Lefko§a Merkez: 2252555 - Fax: 225 5176 - Lefko§a Car§l: 2282505 - Gazimagusa: 3652600 - Girne: 8153983 - Gi.izelyurt: 7142157 - Karpaz: 374 5178 - Londra: 077 11578131
..
..
•
•
If; MIMAR
Degirmenlik'te bulunan Cafe'mizde
~ah,acak bayan eleman aramyor.
arkada§lar...
3D Max, Sketehup ve Autoead program/anm
kullanabi/en, ha/k/a i/i§ki/eri gUlffij
taklm arkada§/an anyoruz.
Ba§vurularm §ahsen, fotografil 6zgelfmi§i ile
a§agldaki adrese yapilmasl riea olunur.
C.mTech
REKLAM
Organize Sanayi Bol., Lefko§a Tel: 225 6549 • 225 5 828
~ SARIOGULLARI LTD.
MUNHAL
•
ERKEK ISCI
#
#
almacaktlr.
ilgilenenlerin JAHSEN muracaat etmesi rica olunur.
9·13 §ht. ibrahim Ramadan Sok. Yeni§ehir· Lefko§a
Tel : 227 3211 - 228 6612
(TELEFON DAiRESi ARKASI)
Magusa ve Ortakby ~ubemizde
istihdam edilmek uzere;
- Konusunda tecrube sahibi
Alanan $arUar:
- Ortak6y ve/veya yakln gevresinde ikamet eden
- Guleryuzlu, diksiyonu duzgun
Miihendls Kadrosu iCln:
Sat1~ Elemanl
- Boyan
MUNHAL
Tel : 223 5410
Cep: 0533 8644957
MANiKORCO
iljinde b3lj3nh,
deneyimli
EKip ARKADAl?LARI
ARANIYOR.
- Konusunda tecrube sahibi
- Guleryuzlu, diksiyonu duzgun
- ikna kabiliyeti yuksek
• Network konusunda bilgi sahibi ve TCP/IP ve Routing konularina hakim,
• ingilizce dilinde okudugunu anlayabilecek duzeyde bilgi sahibi,
• xDSl ve Wireless kurulum yapabilecek duzeyde teknik bilgi sahibi,
• Windows ailesi isletim sistemlerine hakim,
• KKTC vatanda~1 olmak ve 0 slmll ehliyet sahibi olmak.
iskele Bogaz'da faaliyet
gosteren restoran &barda
9all~abilecek bayan
eleman aramyor.
(Kalacak yer mevcuttur.)
Alantnda deneyimli
LAHMACUN USTASI
arantyor.
Internet ve Teknoloji Sekt6rOnde faaliyet g6steren firmamlz Comtech
Ticaret Ltd i~in IT Personell Miihendls ve Telmlsyen ahnacaktlr.
• Universitelerin 4 Yllhk Yazlhm MOhendisligi veya Elektrik / Elektronik
MOhendisligi BiilOmO'nden mezun,
• Linux ve Windows sunucu i~letim sistemlerinin yiinetimine hakim,
• Network konusunda bilgi sahibi ve TCP/IP ve Routing konularina hakim,
• Veritabam yiinetimi konusunda tecrObeli ve SQl diline hakim,
• C/ Java ve php kullanmak,
• ingilizce dilinde okudugunu anlayabilecek duzeyde bilgi sahibi,
• KKTC vatanda~1 olmak ve 0 slmll ehliyet sahibi olmak.
m.rrmm
Tel: 0533 823 79 00
- Boyan
Teknlsyen Kadrosu iCln:
•
uru o .
fe etl.com miinhal
Magaza Sorumlusu
MUNHAL
1511
..
..
ROCKS HOTEL - GIRNE
- Magusa ve/veya yakln gevresinde ikamet eden
05338873732
personel allnacaktlr!
Merkez: 223 33 05
[email protected]
adresine adaylann CV giindererek mOracaat etmeleri rica olunur.
Comtech Tlcaret Ltd.
SEKRETER
11 Memduh Asaf Sokak. Ko§kluGiftlik.Lefko§a.
Tel: 22 73 381 / 22 88 444
d leniz medical
'"
,
..
d
•
to,
<
MEDICAL EQUIPM ENT
r
Ti>bI Molzeme· Lab.HIz. · SaQhk OrunJeri
Girne'de Tlbbi Malzeme Ofisimizde ~h$tlrllmak iizere;
Hazlr mutfak, mobilya
ve kapi montaj ustalan
ahnacaktu.
Muracaat:
0533 826 21 88
MUNHAL
9irketimizde istihdam edilmek
Ozere personel almacaktw.
• Dagltimci
• Pazariamaci
• Teknik eleman
-111111.
Bizimle
MUNHAL
SENSAL YAPI HIRDAVAT
v
••
MAGAZA I~INDE
BAYAN SAIl, ELEMANI
all nacaktl r.
Mii~teri iIi~kileri
iyi,
K.K.T.C veya T.C vatanda~l,
Esnek ~ah~ma saatlerine uyumlu
Hlrdavat konusunda deneyimli veya deneyimsiz
Maa~ tatminkar olup
Miiracaatlar gizli tutulacaktlr
Hamitkoy Cemberi Okmar Market Kar§lsl LEFKO!;iA
Tel: 0533 861 21 25 ·225 3762
BAYAN ELEMAN
~ah~mak
Miiracaal~llarm
ahnacaktlr.
§ahsen, cv ile birlikle ba§vurmalan gerekmekl edir.
Tel: 8156037 (09.00 - 18.00)
istermisiniz?
Adres: Ziya Rlzkl Cad. §eker Bank kar§lsl. No:339 Girne
~ irketimizde
istihdam edilmek uzere a~agldaki
bblumlere eleman allnacaktlr.
TEZGAHTAR
KASiVER
PAKETC;i
A$CI
••
) KKTC vatanda§1
) 30 ya§lnI a§maml§
) Bilgisayar kullanabilen
) Ara~ ehliyeti olan
) Diksiyonu di.izgun
) Tercihen ingilizce bilen
) Girne ve civarmda ikamet eden
PASTA USTASI
GARSON
BULA$IKC;I
BARisTA
• Ekip ~all~maslna yatkm,
• Erkek adaylar i~in askerligini yapml~,
• Esnek ~all~ma saatlerine uyum saglayabilecek,
• Sorumluluk sahibi,
• Alamnda tecriibe sahibi,
• Lefko~ veya ~evresinde ikamet eden,
Kurbanllk kuzu
ve tosun .
Tel: 0542 873 32 99
0548 890 62 14
Tel: +90 392 22830 10 Fax: +90 392 228 30 20
[email protected]
www.coo kiesbakes hop.com
Gazeteci Kema l A~lk Cad . KO~(jk Kaymakll / l efko~a
Japtec Motor Co. Ltd. ILefk0!ia)
ARANIYOR
Lefke ve civartnda
pe§in para veya konut
kar§llIgl arsa arazi
arantyor.
IDiksiyonu dOzgOn , insan ili~kileri iyi ,
HORAN CONSTRUCTION
ILefko~a veya Magusa 'da ikamet eden
Tel: 7287362 - 0533 861 1693
BAYAN ELEMAN
allnaca ktlf~
SUr-U!} ehliyeti sahibi olmak, bilgisayarkullanabilmek avantaj saYllacaktlr-.
Adres: Kiilfiik Su Mevki . Sanayi Biilgesi Lefko!ia.
ILefko!ia Merkezi Cezaevi yam)
Tel: 0533 866 99 07
KAYIP
TC kimligimi (No: 10363442126)
ve sOrO§ ehliyetimi kaybettim.
Yenisini alacaglmdan
hOkOmsuzdOr.
MEHMET KAVA
Download

C.mTech