tLKÖÖRETiM OKULLARI TEFTlÇ REHBERl
KurumAdi:
Reh/Denetim Tarihi:
Y ö n e t i c i n i n Adi S o y a d i :
Tel:
l . F l Z i K i DURUM
1
Fosseptik çukuru kapali mi?
2
5
l h a t a duvari var mi? ( M E B ilkOgretim MUfettiçleri Baçkanligi R e h . V e T e f t . Y0ner.Md:17/a-6)
B a y r a k d i r e g i , b a y r a g i n d u r u m u ( y i r t i k v e s o l m u ç b a y r a k l a r i n k u l l a n i l m a m a s i ) ( T i i r k B a y r a g i K a n u n u v e TUziigU)
B a y r a k kutusu var mi?
MUhilr, MUhiir b e r a t i v a r m i ? ( T D : 1 9 2 6 )
6
7
S a b o t a j Plani h a z i r l a n m i ; m i ?
3
4
O k u l a r s a v e y a binasinin t a p u v e y a t a p u s e n e d i n i n Ornegi v a r m i ?
8
O k u l t a b e l a s i uygun m u ? ( M E B K u r u m T a n t YOnt M d : 5 , 6 , 7 M E B K u r m T a n t K i l a v u z u )
9
10
O k u l u n tUm bOltimlerine i s i m l i k l e r asilrmç m i ?
B a h ç e d e AtatUrk bilstO v a r m i ? V a r s a ç e v r e s i d i l z e n l e n m i ç m i ? (1928 s a y i h T D )
11
12
O k u l b a h ç e s i n i n a g a ç l a n d i r i l m a s i için ç a l i ç m a y a p i l m i ; m i ? ( t K Y M d : 154)
Oyun alanlan oluçturuimuç m u ? ( t K Y M d : 1 5 3 )
13
B a h ç e t e m i z mi? ÇOp k o v a l a n k o n u l m u ? m u ?
14
15
W C '1er k u l l a m l a b i l i y o r m u ? T e m i z l i g i iyi m i ? S i v i s a b u n v a r m i ?
O k u l u n i ç m e ve k u l l a n m a s u y u v a r mi ? S u d e p o s u v a r m i ? ( Î K Y , M d : 1 5 2 )
16
S i n i f l a r d a k i sira ve m a s a l a r y e t e r l i m i ?
17
DOrtltl k o m p o z i s y o n d o g r u y e r l e ç t i r i l m i ? m i ?
18
A t a t U r k K0?esi o l u ç t u r u l m u ? m u ? ( i K Y , M d : 1 4 8 ) T 0 r k B a y r a g i v a r m i ? ( T U r k B a y r a g i TUzUëU; 2 0 )
19
20
21
T O r k bOyliklerine ait r e s i m l e r b u l u n u y o r m u ? ( Î K Y , M d : 1 4 9 )
S e r e f K O ç e s i o l u ç t u r u l m u ç m u ? O k u l u n t a r i h ç e s i ( M E B K u r T a n t YOnt M d : 1 2 ) , V i z y o n M i s y o n
22
OzgUn b i r i s i m d e o k u l g a z e t e s i o l u ç t u r u l m u ç m u ? ( t K Y M d : 1 4 9 ) A s i I a n l a r R e h ve S o s . E t k YOnt M d : 2 4 )
Ô g r e n c i KulUbU p a n o l a r i o l u ç t u r u l m u ç m u ?
23
Z a m a n Çizelgesi, H a f t a h k D e r s P r o g r a m i k o r i d o r a O g r e t m e n v e Ogrencilerin gOrebilecegi b i r y e r e a s i l m i ç m i ?
24
l l k y a r d i m d o l a b i v a r m i ? G e r e k l i m a l z e m e l e r b u l u n u y o r m u ? ( i L K M d : 1 3 9 / f ; 2520 T D )
25
26
27
A r a ç - g e r e ç o d a s i o l u ç t u r u l m u ç m u ? T e m i z l i k ,diizeni n a s i l ? M a l z e m e l e r ilgili Ogret. z i m m c t l c n m i ç m i ? ( t K Y , 150)
28
29
30
31
32
33
34
KQtUphane v a r mi? D f l z e n l i mi?( 2 5 2 9 sayili T D ) ô d i i n ç k i t a p v e r i l i y o r m u ?
Sinif kitapliklari oluçturulmuç mu? ( i K Y , Md:146)
Y a n g i n k f l ç e s i oluçturulmuç m u ? Y a n g i n t i i p l e r i n i n b a k i m i y a p i l m i ç m i ? ( B Y K H Y , M D : 9 9
Y a n g i n t a l i m a t n a m e s i asilmiç m i ?
SOndUrme , k u r t a r m a , k o r u m a ve i l k y a r d i m e k i p l e r i o l u ç t u r u l m u ç m u ? ( B Y K H Y ,MD 126-130)
L o j m a n savisi? L o j m a n l a r a m a c i n a u y g u n k u l l a m l i y o r m u ?
L o j m a n i n elektrik b o r c u var mi? F a t u r a l a r dllzenli Odeniyor m u ?
B a c a temizligi y a p i l a r a k t u t a n a k t u t u l m u ? m u ? ( Y a n g i n d a n K o r u n m a YOnt, M d : 5 8 )
Y e r l e s i m Plani - Y O n l e n d i r m e T a b e l a l a r i a s i l m i ç m i ?
2 . E G 1 H M Ö G R E T i M DURUMU
1
ögretmenler Kurulu Toplantisi yapilmiç mi? ( i K Y Md:94)
2
T o p l a n t i d u y u r u s u 2 gtin Once y a p i l m i ç m i ? D e r s s a a t l e r i n d e y a p i l m i $ s a ( 3 d e r s ) g e r e k l i izin a l i n m i ç m i ?
3
T o p l a n t i tutanagi s a k l a n m i ç m i ? I m z a l a r t a m o l a r a k a l i n m i ç m i ? A n a s i n i f i Ogrt. katilmi? m i ?
4
T o p l a n t i d a alinan k a r a r l a r k a r a r d e f t e r i n e y a z i l m i ç m i ? T ü m ö g r e t m e n l e r i m z a l a m i ? m i ?
5
B i r ö n c e k i y i l i n / d ö n e m i n d e g e r l e n d i r i l m e s i y a p i l m i ? m i ? S o m u t k a r a r l a r alinmiç m i ?
6
S B S ' d e o k u l u n b a $ a n s i ve d e r s b a z i n d a b a ç a r i s i d e g e r l e n d i r i l m i ^ mi?
7
• Satin A i m a K o m i s y o n u ( t K Y , M d : 1 0 0 ) M u a y e n e v e T e s A i m a K o m i s y o n u ( i K Y , M d : 1 0 1 )
8
• O k u l Geli?im YOnetim E k i b i ( i K Y M d : 9 9 )
9
• R e h b e r l i k ve P s i k o l o j i k D a m ; m a H i z m e t l e r i Y i l r U t m e K o m i s y o n u ( M E B R e h ve P s k D a m ç m a H i z m . Y O n t M d : 4 5 )
10
• Ô g r e n c i K u r u l u için 1 Ogretmen ( l K Y , M d : 9 7 )
11
• O k u l Aile Birligi D e n e t i m K u r u l u için(2 ô g r e t m e n )
12
• Ô g r e n c i D a v r a n i ç l a n m D e g e r l e n d i r m e K u r u l u 1 s i n i f 1 ç u b e r e h Ogret 1 asil 1 y e d e k l l y e ( l K Y M d : 1 1 3 )
13
• S o s y a l E t k i n l i k l e r K u r u l u ( t . ö ve O . ö K S o s E t k i n l i k l e r YOnt M d : 8 )
14
• Y a z i t n c e l e m e K u r u l u ( S o s E t k i n l i k l e r YOnt M d : 2 4 ) 3 Ogretmen
15
Belirli GUn ve H a f t a l a r o k u l v e s i n i f d i i z e y i n d e k u t l a n a c a k o l a n l a r o l a r a k a y r i l m i ç m i ?
16
17
K u t l ve t ö r e n l e r y a p i l i v o r m u " M i l l i B a y r , B e l i r l i G (In ve H a f t a l a r D o s y a s i n d a " l K Y , M d : 1 0 2 / E k : 1 4 ) s a k I a n i y o r m u ?
Z l i m r e Ö g r e t m e n l e r K u r u l u T o p l a n t i l a r i y a p i l m i ç m i ? T u t a n a k I a r i n b i r Ornegi i d a r e y e v e r i l m i ç m i ? ( l K Y , M d : 9 5 )
18
Somut, uygulanabilir k a r a r l a r alinmiç m i ? K a r a r l a r k a r a r d e f t e r i n e yazilmiç mi?
19
20
S u b e Ö g r e t m e n l e r K u r u l u T o p l a n t i l a r i ( § Ô K ) y a p i l m i ç m i ? T u t a n a k l a r i n 1 Ornegi i d a r e y e v e r i l m i ç m i ? ( Î K Y , M d : 9 6 )
O g r e n c i l e r bireysel g0r(l$ülmü$ m i l ? A l i n a n k a r a r l a r k a r a r d e f t e r i n e yazilmi? m i ?
21
S e ç m e l i Derslerin seçimi d o g r u y a p i l m i j m i ?
22
H a f t a h k d e r s çizelgesi d o g r u yapilniiç m i ?
Z a m a n Çizelgesi d o g r u h a z i r l a n m i ç m i ? ( Î K Y M d : 9 )
23
24
25
26
27
A n a s i m f i için a y n bir z a m a n ç i z e l g e s i h a z i r l a n m i ç m i ?
R e h b e r l i k ve S o s y a l E t k i n l i k l e r dOnUstimlli o l a r a k i?leniyor m u ?
R e h b e r l i k çerçeve planlari o k u l a u y a r l a n a r a k yapilmiç mi?
30
Ô g r e n c i KulUpleri b e l i r l e n m i ? m i , D a n i ; m a n Ö g r e t m e n l e r b e l i r l e n m i ç mi
T o p l u m hizmetleri yapiliyor m u ?
S i n i f l a r b a z i n d a V e l i toplantisi y a p i l m i ? m i , T u t a n a g i n b i r Ornegi i d a r e y e v e r i l m i ç m i ? V e l i l e r d e n i m z a l a r alinmi? mi,
Ûnitelendirilmiç yillik p l a n l a r , p r o g r a m l a r a , ç e v r e ç a r t l a r i n a ve ô g r e n c i s e v i y e i e r i n e u y g u n m u ? ( T D . 2 5 5 1 )
31
P l a n l a r i n b i r Ornegi i d a r e y e teslim e d i l m i ? m i ?
28
29
32
Kilavuz kitaplar inceleniyor m u ? T a r i h atiliyor
33
S i n i f d e f t e r i dUzenli i ç l e n i y o r m u ? D e f t e r e k a z a m m y a d a e t k i n l i k a d i y a z i l i y o r m u ? i d a r e t a r a f i n d a n k o n t r o l e d i l m i ; m i ?
34
P r o j e ve p e r f o r m a n s g ö r e v l e r i b e l i r l e n m i ç m i ? D e g e r l e n d i r m e ô l ç e k l e r i h a z i r l a n m i ç m i ? K o n u l a r i n t e r n e t t e n m i ?
35
B i r Onceki dOneiniu / vilin D e r e c c l i P u a n l a m a A n a h t a r l a r i s a k l a n m i ? m i ?
36
Sinavlarin c e v a p a n a h t a r l a r i Onceden h a z i r l a m y o r m u ? Yazili sinav s o r u l a r i yeni sinav s i s t e m i n e u y g u n m u ?
37
O r t a k sinavlar yapiliyor m u ,
"Üriin D o s y a l a r i " v a r m i ?
38
mu?
39
Ô g r e n c i l c r e biti?ik e g i k vazi k u l l a n d i n l i y o r m u f
40
S i m f i n genel durumu(temizlik, harita,andimiz,etkinlik kôçeleri.mevsim ve tarih çeridi, a n a simfindailgi kôçesi vb.)
41
SBS çaliçmalari yapiliyor mu?
42
S e r b e s t e l k i n l i k l e r a m a c i n a u y g u n i ç l e n i v o r m u ? A y l i k o l a r a k planlaniniç m i ? GUnliik p l a n l a r i y a p i l m i s m i ?
43
O k u m a saati y a p i l i y o r m u ? D ö n ü s ü m l i l m i l ? ( 2 0 0 5 / 7 0 sayili g e n e l g e )
1
2
3
4
5
6
7
3.BÜR0 iSLERi
i l k ö g r e t i m k u r u m l a r i n d a t u t u l a c a k d e f t e r l e r t e m i n e d i l m i s mi ( I K Y . 102 E k : 1 4 )
BUttln d e f t e r l e r i n s a y f a l a r i m i i h i i r l e n i p r e s m i l c j t i r i l m i ? mi ( i K Y . M a d . 102)
D e f t e r ve d o s y a l a r d a silinti k a z i n t i o l m a m a s i n a , yanlisligin lizerinin t e k f i z g i ile f i z p a r a f l d i k k a t e d i l m i s mi ( I K Y M d : 59)
R e s m i y a z i s m a l a r d a , 2 5 6 5 8 sayili R e s m i G a z y a y m " R e s m i Y a z i $ m U y g u l a n a e a k E s a s ve U s u l l e r H a k Y ö n t " M ü s t a ? a r l i k 2 0 0 7 / 1 8
E v r a k l a r "Standart D o s y a l a m a " sistemine g ö r e dosyalanmi? mi?
G e f m i s yillara ait y a z i l a r a r s i v l e n i y o r m u , A r $ i v y i l l a r a g ö r e diizenlenmi$ mi, p a k e t l e m e v e d o s y a l a m a y a p i l m i ; m i ?
G e l e n - G i d e n e v r a k d e f t e r i diizenli t u t u l u y o r m u ? E $ l e $ t i r m e y a p i l m i s m i ? T a k v i m yili s o n u n d a n u m a r a l a r k a p a t i l m i ? m i ?
8
D ö n e m s o n l a r i n d a n o t c i z e l g e l e r i e - o k u l d a n a l m i p ö g r e t m e n ve i d a r e c i l e r t a r a f i n d a n i m z a l a n a r a k d o s y a l a n m i s mi
9
10
11
Takdir,Te$ekkQr ve ö g r e n c i Belgesi v b belgeler G i d e n E v r a k d e f t e r i n e kaydediliyor mu?
12
13
t.Ö K u r u m l a r i H i z m e t S t a n d a r t l a n ( M E B S t r a t e j i G e l i ? t i r m e B a s k a n l i g i 2010/7)
> T e f t i $ Dosyasi
> Tutanaldar Dosyalari ( Ö g r e t m e n l e r K u r u l u - ZUmre - § Ö K - Veli )
>
K a r a r Defterleri
14
>
B r i f i n g (Okulun tanitim) dosyasi
15
>
Sivil
16
>
G e n e l g e l e r d o s y a s i v a r m i ? - G e n e l g e l e r p e r s o n e l e b i l d i r i l i p i m z a l a t i l d i k t a n s o n r a d o s y a s i n d a s a k l a n m i s mi ?
Savunma
( Ö g r e t m e n l e r K u r u l u - Z U m r e - § Ö K - Ö g r e n c i Dav D e g e r l e n d i r m e K u r u l u )
dosyasi
17
>
Duyurular dosyasi
18
>
N o r m k a d r o dosyasi v a r m i ? G t l n c e l l e m n i s m i ? O k u l u n n o r i n u d o g r u h e s a p l a n m i s m i ?
19
20
21
>
>
Gizli Y a z i l a r Dosyasi
Zimmet defteri
>
T e l e f o n Zinciri D e f t e r i
22
O k u l S t r a t e j i k Plani v a r m i ?
23
I K S ile ilgili i s l e m l e r y a p i h y o r inu?
1
2
D e v a m s i z ö g r e n c i l e r i ( i » A D E Y (2011/47 g e n e l g e ) ile ilgili c a l i s m a l a r y a p i l i y o r m u ?
Devamsizlik mektuplari gönderilmis mi?
Ö g r e n c i l e r d e n b e k l e n e n d a v r a n i s l a r ö g r e n e i l e r i n g ö r e b i l e c e g i y e r l e r e a s i l m i s mi ( i K Y . M a d d e 106)
ö g r e n e i l e r e n ö b e t g ö r e v i v e r i l i y o r m u ? ( i K Y , M d : 138) N ö b e t ? i Ö g r e n c i listesi v e N ö b e t p i n i n g ö r e v l e r i a s i l m i s mi ?
4.ÖGRENCI ÍÇLERi
3
4
5
6
7
O k u l Ö g r e n c i K u r u l u ve ( Ö g r e n c i M e c l i s i b i r l e $ t i r i l m i s s i m f l a r d a y o k ) ( e k i m a y i n d a ) o l u s t u r u ! m u s m u ? ( i K Y M d : 9 7 )
Ö g r e n c i D a v r a n i s l a r t m D e g e r l e i u l i r i n e K u r u l u f a l i s t i n h y o r m u ? ( B a $ a r i Belgesi-ÜstUu H a s a n B e l g - O t t u r B e l g e s i - y a p t m i n i a r )
8
Ö z e l E g i t i m e ihtiyaci o l a n ö g r e n c i v a r m i ?
B E P hazirlanmis mi?
V a r s a B E P birimi olusturulmus m u ? ( ö z e l Egitim H i z m Y ö n t Md:72)
9
10
Y S Ö P (Yeti$tirici s i m f l a r a ( i l m i $ m i ? T D . 2611 A g u s t o s - 2 0 0 8 ) C o c u k l a r i n tespiti y a p i l m i s m i ? i k n a p a l i s m a l a r i y a p i l m i s mi?
D u r u m u sinif seviyesinin g e r i s i n d e o l a n ö g r e n c i l e r i?in i K Y M a d d e 4 7 ' y e g ö r e i? v e i $ I e m l e r y a p i l m i s m i ?
11
Simf Ge?me Defterleri(iKY Md:59)
12
Diploma Defterleri ( i K Y Md:55)
13
Y ö n e l t m e : Nisan ayi s o n u n a k a d a r B r a n $ Ö g r e t m e n l e r i g i r d i k l e r i h e r s u b e i?in e - y ö n e l t m e m o d i i l l i n d e n e k - 2
14
E k - 2 ' y i b r a n s ö g r t d e n s o n r a $ u b e r e h b e r ö g r e t m e n l e r i ö g r e n c i ve veli görü$lerini d e y a z i p mUdUre o n a y l a t a r a k . . .
5.PERSONEL ÍSLERi
1
idareciler (brans olanlar) m a a s karçiligi d e r s e giriyorlar mi?
2
4 ve S.sinif ö g r e t m e n l e r i n i n d e r s i n e b r a n ? ö g r e t m e n i g i r i y o r s a g ö r e v verilmi? m i ? ( Í K Y M d : 6 4 ) ( 2 0 1 0 / 2 8 sayili g e n e l g e )
3
4
5
6
7
IJcretli ö g r e t m e n l e r 4 v e 5. S i n i f o k u t u y o r l a r s a b r a n s f'grt g i r d i g i n d e e k d e r s ücreti ö d e n m i s m i ?
Ücretli Ö g r e t m e n l e r i n G r c v O n a y l a n v a r m i ? B r a n s l a r i d o g r u m u ?
Bran; ögretmenlerin ders dagilimlan dengeli mi?
A s k e r ö g r e t m e n l e r 30 s a a t d e r s v e r i l m i j m i ?
G ö r e v l e r i n d e g i ç m e s i d u r u m u n d a d e v i r teslim i?leri y a p i l m i s mi?
8
i d a r e c i Yillik Ç a l i $ m a P i a m Y a p i l m i s m i ?
9
10
T f l m p e r s o n e l l e r e g ö r e v l e r i yazili t e b l i g e d i l m i s m i ? (Mtid Y r d , ö g r e t m e n , Y a r d i m c i H i z m )
P e r s o n e l özlUk d o s y a l a r i o l u s t u r u l m u s m u ? — P e r s o n e l ile ilgili bilgiler diizenli i s l e n i y o r m u ?
Y a p i l a n c a h $ m a l a r l a ilgili n o t l a r a l l i u m s m i ?
11
12
P e r s o n e l d e v a m - d e v a m s i z l i k d e f t e r i v a r m i ? G ü n ü gUnUne Diizenli isleniyor m u ?
i z i n d e f t e r i v a r mi izinler v e r a p o r l a r diizenli i s l e n m i s m i ?
13
14
IS
N ö b e t h i z m e t l e r i diizenli yUriitiililyor m u ( Í K Y . M a d d e 71)- Ö g r e t m e n n ö b e t çizelgesi h a z i r l a n m i s m i ?
N ö b e t d e f t e r i diizenli t u t u l u y o r m u ? - ö g r e t m e n v e i d a r e c i i m z a l a r i t a m a m m i ?
16
17
A d a y ö g r c t m e n l e r e " R e h b e r Ö g r e t m e n " g ö r e v l e n d i r m e s i y a p i l m i s mi- a d a y l a r için a y l i k r a p o r l a r t u t u l u y o r m u ( T D . 2433)
Personel kilik kiyafeti uygun mu?
18
G e c e b e k ç i l i g i g ö r e v i yilrütUliiyor m u ? 6 a y d a b i r ( B Y K H Y M d : 1 2 5 , Í K Y M d : 8 9 ) e n y a k i n e m n i y e t b i r i m i n e b i l d i r i l m i s m i ?
6.TAÇINIR, HESAP V E AYNÍYAT ÍÇLERÍ
1
Ögretmenlerin e k d e r s onavlari alinmi? mi?
S i n i f ziyaretleri y a p i l a r a k " P e r s o n e l i z l e m e D e f t e r i " t u t u l u y o r m u ?
2
E k d e r s pizelgeleri diizenli
3
4
E g z e r s i z f a a l i y e t l e r i v a r m i ? ( p e r s o n e l G e n e l MOdUrlUgU 2010/49)
saklanivor mu? E k d e r s l e r Devam Devamsizlik Defterine göre hesaplanmis mi?
5
6
7
8
O k u l Aile Birligi k u r u l m u s m u ? ( G e n c l , Y ö n e t i m , D e n c t i m K u r u l l a n ) ( E k i m ayi s o n u n a k a d a r ) - B a n k a d a h e s a b i a f i l m i s mi?
Gelir-gider T E F B i S ' e islenmis mi?
A n a s i m f i iicretleri ipin h e s a p a f d m i s m i ?
T a s i m r Mal S a y i m K u r u l u o l u s t u r u l m u s m u ? ( e n a z 3 kisi)
9
10
T a s i n i r M a l S a y i m l a r i yil s o n u n d a ( A r a l i k ) y a p i l m i s m i ?
TUkenir Malzemeler Defteri tutuluyor m u ?
11
T ü m bölllmlere "Tasinir D a y a m k l i Mal Listesi" asilmis im, ö g r e t m e n l e r e imza karsiligi teslim edilmis mi?
12
T ü m e s y a l a r i n (izerine " T a s i n i r M a l Sicil Numara'Mari y a p i s t i r i l m i s mi?
K a n t i n i n i h a l e s i , s ö z l e $ m e s i , d e n e t l e m e k o m s t a l i ? m a l a r i , geliri v b . islemleri y a p i l i y o r m u ?
Download

teftiş belgeleri