T.C.
MU~ VALiLidi
it Yazt i~leri Miidiirliigii
Sayt : 44268759-490-332
Konu: B2,D2 Ve 04 Yetki Belgeleri
20/01/2014
MU~ iL MiLLi EGiTiM M0D0RU}G0NE
82, D2 ve D4 yetki belgeleriyle yaptlan ktsa mesafeli ta~tmalar hakkmda Ula~tirma
Denizcilik ve Haberle~me Bakanhgmdan alman 07.01.2014 tarihli ve Karayo1u Di.izenleme
Gene! Mi.idi.irli.igi.i 204 sayth yaztst yaztmtz ekinde gonderilmi~tir.
Bu kapsamda; mevzuat ve uygulamaya ili~kin hususlann titizlikle incelenerek takip
edilmesi ve uygulamada herhangi bir aksakhga meydan verilmemesi hususunda ;
Bilgi ve geregini rica ederim.
Hi.iseyin GOKTURK
Valia.
Vali Yardtmctst
EK:
Yazt (3 sayfa)
DAGITIM:
ilye Kaymakamhklanna
Mu~ Belediye Ba~kanhgma
Mu~ il Ozel idaresine
Mu~ il Emniyet Mi.idiirli.igiine
Mu~ il Milli Egitim Mi.idiirli.igi.ine
Mu~ ~oforler ve Otomobilciler Odast Ba~kanhgma
Mu~ Sanayi ve Ticaret Odast Ba~kanhgma
*Bu beige elektronik imzahd1r. imzah suretinin ashm gormek i9in https://www.e-icisleri.gov.tr!EvrakDogrulama adresine
girerek ( BgNDfY-/cei15-gHGbaR-fufJ35-S5ao7J7a) kodunuyazlillZ.
Kiiltiir Mah. istasyon Cad. Atatiirk Bulv. Hiikiimet KoDagl Kat 2
Telefon: (436)212 12 55 Faks: (436)212 12 55
e-posta: mus(dljcisleri.gov.tr Elektronik Ag: www.icisleri.gov.b·
Aynnllh bilgi i~in irtibat:M.TABUR
T.C
ULASTIRI\IA, DENiZCiLiK VE HABERLESME BAKANLIGI
Karayolu Dtizenleme Genet Mtidtirlugu
:34685369/215.99/204
KONU : B2, D2 ve D4 yetki belgeleriyle yaptlan
Ktsa Mesafeli Ta~tmalar
SAYI
0710112014
MU~ VALiLiGiNF~
ILGi: a) i9i~leri Bakanhgma(Emn. Gn.Mtid.'ne) muhatap 04.09.2013 tarihli ve 13068 say!lt,
b) Kmkkale Valiligine(il Emn.Mtid'ne) muhatap 01.08.2013 tarihli ve 11888 sayth,
yazllanm1z.
ilgi'de kaytth yazllartffilzla yurti9i tarifesiz yolcu ~tmacthgJ yapmak iizere. gers;ek ve tilzel
ki~iler adma Bakanhgtmtzca duzen]enerek veril!!.B-",Q7~"y~tki belgeleri ile yapllan t~tmalann
tan1m1, kapsam1, ve vah~ma usul ve esaslart ile yaptlacak denetimlerde bu hususlara aykm
t~1macthk yapt1g1 tespit edilenlere uygulanacak idari mtieyyidelere ili~kin detayh bilgi
verilmi~ti.
Gerek ilgi yaztlanmtzda ve gerekse Bakanhgtmtzca bu konuda verilen gorii~ yaztlarmda;
Bill'Olf.~hicbeledciye~Jfbelediye s1mrlan dt~ma veya dt~mdan yaptlacak servis ta~tmalannm da
ilgili Yonetmeliklel'de ta!itmaet; sfuiicu ve ~1tlarhi iTgili yer alan htiktimleie uyulmast, ger~~L
ozet i:iin belgesinin almmas1 ve yaptlan t~1manm bir sozle~m~ye dayah olmas1 kayd1y¥, D2 ",
yetki belgeleriyle yaptlabilecegi ifade edilmektedir.
·
- ·
~- ···
Nitekim, 28.08.2007 tarihli ''Okul Servis Aras;lan Hizmet Yonetmeligi"nin 5 inci maddesine
06.08.2013 tarihli Resmi Gazete'de ya)llmlanan degi~iklikle eklenen ikinci fikrada; "~E!Y!:_
szmrlarz f!!l!t!f!!tl~f~ndan yap1lan okul servis hizmetleri i\in; ta~zmacmm ayrica Bakanlz~a
df1Zeii!iiien ve.yap!lacak ta§zmdnin
§ehirleraras1
veya 'il ki olinasiiza 'baglz olarak B2, D2 veya
- ' '.
.
D4 yetki be/gelerinden .birine sahip olmqsz_ zarunlu.dur. " ifadesine yer verilmek suretivle
rozkontisu--~;malaririTYr·yetl<Cbelgesind~ kayttlt ta!?Itlann yam su~2 vey_a .04-Yi!k.L.
belg('!}mruie .kay1t11. ta.~!!l.~_Ia. da_yap~-~~~ile~eji ~~~ altma almm1 ~ttr.
'
-~
.
'"
~·~··
~
Ancak, Bakanhgtm1za son zamanlarda yapllan sozlu ve yaz1h ba~vurulardan~ ozelliklc ktsa
mesafeli tal?Imalarda B2 ve D2 yetki belgelerinde kay1th ~1tlarla yapilan tarifesiz yolcu
~tmalanmn ~una mevzuatmda yer alan ve ilgi'de kay1th yazllanmtzla da detayh olarak
aytklanan hususlar 9er~evesinde yaptlmaytp, tarifeli ta~tmalarda oldugu gibi yolculardan ayn
ayn Ucret almdtgt, bazen de servis ta§tmaethgt gibi gosterilerek ~ehir i~erisinde muhtelif
yerlerde yolcu indirilip bindirildigi, yolcu toplama yerieri olu;;tumlarak yolculardan birisi adma
sozle~me ve fatura dilzenlendigi, denetimle gorevli personelin ise <;ogu zaman la~tmalan aylft
etmekte zorlandtgt, bu nedenle mevzuata aykm yaptlan t~tmalarm online geyilemedigi, bu
durumun aym mesafelerde tarifeli ta~tma yapan D4 yetki belgeli ta~tmac1lar aleyhine hakstz
rekabete yol a<;tlgl ve zaman zaman da istenmeyen olaylarm ortaya 91kt1g1 anla~tlmaktadir.
T.C
ULA~TIRMA, DENiZCiLiK VE HABERLE~ME BAKANLIGI
Karayolu Dtizenlem~ Genel Miidurli.igu
Bu hususlar muvacehesinde,__ !33.:,.Q~-~e.Q4 yetki belgeleriyle Biiyuk~ehir belediyesi/belediye
smulan dt~ma vcya d1~mdan yaptlan ozellikle ktsa mesafeli ta!?unalarda yukanda say!lan
olumsuzluklarm giderilmesi ve Ulke genelinde yeknesakhgm saglanmast bakmundan,
~hiriyinde yaptlacak denetimlerde gorevlilerce ilgili mevzuatmda yer alan hususlara
ilaveten ozellikle;
/Tarifesiz yolcu ta~~a faaliyetinde buluoanbu:m;._
a) Gec;erli t~n kartt(B2, 02 veya 04) mn olup olmadtgi,
b) Yetki belgesi sahibi ta~tmact ile grubu organize eden ki~i veya kurum/kurulu~ arasmda
imzalarum~ ge9erli bir "ta~tma sozle~mesi" nin bulunup bulunmadJgl,
c) Sozle~mede belirtilen kalkt$ ve van~ noktalart dt~mda veya bu noktalar ara<;mda guzergah
uzerinde indirme bindirme yap1p yapmadtgt,
I
Servis ta~!.!PJl~_d.g.JaaliyettndeJn~lunaplanDT
·' a) ·servis hizmeti verilen kurumlkurulu:¥okul/birim ile imzalanmx~ ge9erli bir "Servis
Hizmet Ahm1 Sozle~mesi" nin olup olmadtgt,
b) ~ehir i9erisinde ta$ttm izleyecegi giizergaht da gostcren yetkili ycrel idarelerden ahnm1!?
ve Bakanhgtmtz ilgili BOlgc Mudurli.igi.ince "goriilmi.i~ti.ir" ~erhini ta;nyan Ozel izin
Belgesinin bulunup bulunmadt~,
c) Okul servisi hizmeti (yiiksek ogrenim hariv) verilmesi halinde rehber personelin bulunup
bulunmadtgx,
,,ZJ
3) 04 yetki belgesiyle tarifeli bt~timactbk faaliyetinde bulunanlarm~
a) Her yolcu ivin ayn ayn diizenlenmi~ yolcu biletinin bulunup bulunmadtgt,
b) Kalkt~van~lann yerel idarelerce belirlenen alanlar (terminal dahil) dt~maldu;mdan yapthp
yapllmadtgt,
c) Kalkt~/vart~ noktalart arasmda belediye stmrlan iverisinde varsa yolcu indirme bindinne
yap1lan yerler i<;in ilgili belediyeden veya UKOME den onceden alman iznin olup
olmadtgt,
hususlannm sorgulanarak 4925 veya 2918 say1h Yasalar ile, ilgili Yi.inetmelik hukilmleri
yeryevesinde gerekli idari mi.ieyyidelerin uygulanmast gerekmektedir.
Diger yandan, 11.06.2009 tarihli Karayolu Ta~tma Yonetmeliginin Ge<;ici 1 inci maddesinin
ondordiincu ftkrast uyannca D4 yetki belgeli ~tmacdara t~tma hattt verilebilmesi iyin:
kendilerinin veya acentelerinin, seferlerin ba~ladtgt kalkl~ ve bittigi van~ noktalarmda en az bir
yolcu terminaline bagtms1z olarak veya birlikte sahip olmalan veya bu tem1inalin kullanma
hakkmt haiz olmalan zorunlulugu 31/12/2015 tarihine kadar aranmamaktadn·.
Buradan da anla~tlacagt uzere, ula!itmna mevzuatt baktmmdan, 04 yetki bclgeli ta~tmactlara
ta~1ma hattt verilebilmesi i9in tenninalde yer edinmeleri geyici bir sure i9in zorunlu olmasa bile,
Belediye mevzuatt uyannca yerel idareler, ~ehir i~erisindeki trafik yogunlugu vc ta:;nma dUzeni
baktmmdan, bclediye stmrlan i9erisine/i9erisinden yaptlan vart~ ve kalkt~lann yetki belgeli
terminaller dahil, belirli yerlerden yaptlma.:;mt zorunlu ktlabilmektedirler.
T.C
ULA~TIRMA, DENiZCiLiK VE HABERLE~ME BAKANLICJ
Karayolu Dtizenlcme Genet Mtidurltigu
Ancak, 04 yetki belgesiyle yaptlan tarifeli ta~tmalarda yerel idarelerce terminalc girme
zorunlulugu getirilen ozellikle bti:yiik~birlerde terminallere giri~ <;tkl1;>lar icrin sadece yevrc
yollarm kullamlmasma izin verilerek ~ehiri9i gti:zergahlara izin verilmemesi bilh11ssa okul ve
i~yerlerine giinU birlik gidip gelen yolcularm magduriyetine ve 9ogu zaman da ta~amactlann
izin verilen giizergahlanm ihlal etmelerine yol a9maktadtr. Bu nedenle" D4 :yetki belgeli
~tmactlara terminate varmadan once veya terminalden ylkttktan sonra ~ehiri<;:i glizergahlar
kullandmlarak indirme!bindim1e yap1lacak uygun yerlerin gosterilmesinin yerinde olacag1
degerlendiri lmektedir.
Bilgilerini ve geregini arz ve rica ederim.
&.~
Talat AYDIN
Bakan a.
Mtiste~ar Yardnnctsi V.
I
DA(HTIM
• iyi~leri Bakanhgt (Emniyet Gene! Mtidtirltigti)
- 81 il v aliligi
~ Bii~ehir Belediyeleri
- Bakanhk Bolge Mtidtirliikleri
Download

Ayrıntılar İçin Tıklayınız