~
~.
'tt;/
T.C.
MEZiTLi KA YMAKAMLIGI
iI~e Milli Egitim Miidiirliigii
COKACELE
Say] : 79248296/640/5835178
Konu: Hkg.in~. Teks.Oto.Glda
Tem.San.ve Tic.Ltd.Sti.
28111/2014
(TELEFON ZiNciRi)
J', 0
.. - ­
................................................................ MtlD
RLUGUl'IE
iIgi : it Milli Egitim Miidiirliigtintin 27/1112014 tarih ve 5789116 saYlh yazlSl.
Takip bor~lusu Hkg. in~. Teks Oto. Glda Tern. San. ve Tic. Ltd. Sti. hakklllda
ba~latIlan takip dosyasl ile ilgili iI Milli Egitim Miidiirliigiiniin ilgi yazlsl ve ekleri ili~ikte
g3nderilmi~tir.
Adl ge9cn takip bon;lusu He OkulunuzlKurumunuzun i~ yaplp yapmadlgllllll, yapllml~
ise herhangi bir hak ve aIacagllllll bulunup bulunmadlgllllll tespit edilerek, konu ile ilgili en
get; 01/12/2014 Pazartesi giinii saat 12:00'a kadar Miidiirliigilmilz Strateji Geli~tinne
Hizmet Biriminin [email protected] e-posta adresine bilgi verilmesini onemle rica
ederim.
Cafer KARABULUT
Miidiir a.
Sube Miidiirii
EKLER:
l-Yazl ve eki (4 adet)
Gavenll E1ektronik Imzah
Ash lie Aynrdrr
2:K..J.I.1....120.!.~
rJ _
Selin ONUdJ\
reknisyen
Mczitli iI~e Milli Egitim Mliulirlilgu- Strnteji Hi:rmetlen ~ubesi
Adres: GMK. Bulvan Mez;'[; Sanayi S;tes; Giri,; <;'e1ik Apt. Kat:2 MezitliltvlERsiN
Telefon:357 54 74-358 5464
c-post~:
mezitlistrateji33"@gmaiLcom
Bu cnak gilvenll eh:ktro:ak Imza ile imza;an:n!~i!f h~t;r;ie ..mkso-;"gu r.leb.gov.l( adrcsmdenObba-956f-3a22-ab7d-142b kQdu He teyit edilebilir.
T.e.
MERSiN VALiLiGi il Mini Egitim Midirliigii 27/1112014
SaYI : 34776202/640/5789116
Konu: Hkg. in~. Teks. Oto. Glda Tern. San. ve
Tic. Ltd. ~ti.
.................... KA YMAKAMLIGINA
(l1ge Milli Egitim Miidiirlilgil))
ilgi
: Ortaogretim Genel Miidilrlilgilniln 2611112014 tarihli ve 5749318 saYlh yazl.
Takip alacakllsi Kenan BAYTUMOR taraftndan takip bor91usu Hkg. in~. Teks. 010.
Glda Tern. San. ve Tic. Ltd. ~ti. aleyhine ~Iatllan takipte bof9lunun BakanhgunIz
nezdindeki hak ve alacaklanna haciz konulduguna dair Ankara 18. icra MildUrlUgilnden
alman I. haciz ihbarnamesi ekte gonderilmektedir
Takip bor91usu hakkmda Miidiirliigiiniize bagh okul ve kurumlanmzda hak. ve
aiacaglmn bulunup bulunmadlglmn, hak ve alacagl var ise en ge\! 28/11/2014 giinii saat
10.00' a Kadar oncelikle Biiromuz mail adresine veya fakslna bildirilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim
Ahmet TURKKAN
Vali a.
~ube Mildiirii
EKi: l-Itgi Yazl ve Ehlen DAGITlM \3 It\!e Kaymakamhklanna (itlj:e Milli Egitim Miidilrliigil) Dumlupmar Mahallesi GMK Bulvan YenijOhirlMERSlN
Elektronik Ag: www.meb.gov."
e-posta: [email protected]
Aynnllh bilg; i~in: H.<;:AI.l~KAN Momur
Tel: (0 324) 3291481-84 dahil; 117
Fales: (0 324)3273518-19
Bu evrak guvenh elektronik imza jle imzalanml~ur. http://ewaksorgu.mcb.gov.tradresinden4e8c-ee65-3e6c-abcO-)flakodu ile leyl! edilcblhr.
T.C. MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Ortaogretim Genel MUdilrltigii SaYI :69543144/640/5749318
Konu: Hkg. In~. Teks. Oto. Glda Tern. San. ve
Tic. Ltd. $ti.
26/1112014
....................vALiLiGiNE
(II Milll Egitim MUdUrIUgU)
ilgi: Hukuk M~virliginin 26/11/2014 tarihli ve 80114156/659(2014/9478)/5727959 saYlh
yazlSI.
Takip aiacakhsi Kenan BAYTOMOR tarafmdan takip bonylusu Hkg. in~. Teks. Oto.
Glda Tern. San. ve Tic. Ltd. $ti. aleyhine ~latilan takipte bonyhmun Bakanhglmlz
nezdindeki hak ve alacaklanna haciz konulduguna dair Ankara 18. lera MUdilrliigiinden
alman I. haciz ihbamamesi ekte gonderilmektedir.
llinizde bonylunun hak ve aJacagl var ise 28/1112014 Cuma giinii saat 12:00 ye kadar
dogrudan Bakanhglmlz Hukuk MU~avirligine bildirilmesi hususunda,
Bilgilerinizi rica ederim.
HUlya ERTORK KOC: Bakan a. Daire Ba~kam EK: Iigi yazl ve ekleri
DAGITIM:
Geregl B Planl Ataturk Blv. 06648 KIZllaylANKARA
Elcktronik Ag: vlww,meb.gov,tr
e-posta: ogrnyatirim<8:l.meb,gov,tr
Bilgi :
Hukuk MU~virligine
Aynnnh bilgi i\=in: isa ERKAN Eg.Uzm.
Tel: (0312) 4 l3l 494
Faks: (0312)4184553
Bu evrak guvenli elektronik irnza He imzalanml~tlr. http://cvraksorgttmeb.govJradresinden5ce9-7093-31 e3·85bb-bf24 kodu jie leyit c(hlebilir
T.e.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Hukuk Mii~avirliili SaYI : 80114156/659(2014/9478)/5727959
Konu: HKG.iN!;i.TEKS.OTO. GIDA
26/1112014
TEM.SAN. VE Tic.LTD.!;iTi.
OAGITIMLl
Takip alacakhsl Kenan BA YTUMOR tarafmdan takip bo~lusu HKG. iN~. TEKS.
OTO. GIDA TEM. SAN. VE TiC. LTD. !;iTi. a1eyhine b~lahlan takipte bo~lunun
Bakanhglmlz nezdindeki hak ve a1acaklanna bor.,: miktan kadarma haciz konulduguna dair
Ankara 18. icra Miidilrliigilnden alman ve Bakanhglmlz.a 25/11/2014 tarihinde teblig olunan
2013116472 dosya nolu I. haciz ihbarnamesi ekte gonderilmektedir.
Bo~lunun
BakanhgImlzdan aJacagl olup olmadlgl hususImun sliren;n klsahgl da
goz6nilne ahnarak en ge.,: 28/11/2014 giiDii saat 12:00'a kadar M~virligimize bildirilmesi
hususunu ve geregini alZ ederim.
Kubilay MA vlLi
Avukat
EK: Haciz ihbarnarnesi
Tebligtarihi : 2511112014
Tekit tarihj : 28/1112014
Atarork Bly. 06648 KlzllayiANKARA
Eleklronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynnllh bilgi il'in:Av. Kubilay MAVtLi
Tel: (Q 312)4175070-4195
Faks: (0 312) 419 4506
Bu evrak gtivenli eleldnmik imza ile imzalanml$tlf" http://evraksnrgu meb_sov,tr OOresmden3c(..4}-abb9-3cb8-8674-aad2 kodu de tcyit ediiebilir
DAGITIM:
Geregi:
I-in~aat ve Emlak Dairesi B~kanhgma
2-Destek Hizmetleri Genel Miidiirliigiine
3-0zel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Miidiirliigilne
4-Strateji Geli~tinne Ba~kanhgma
5-insan Kaynaklan Gene! Mildilrliigiine
6-Temel Egitim Genel Mildilrlilgilne
7-Orta Ogretim Genel Mildilrlilgilne
8-Hayat Boyu Ogrenme Genel Miidiirliigiine
9-Din Ogretimi Genel Mildilrliigilne
10-Mesleki ve Teknik Egitim Genel Mildilrlilgilne
ll-Ozel Ogretim Kurumlan Genel Mildilrlilgilne
12-Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigiine
13-0gretmen Yeti~tinne ve Geli~tinne Genel Miidilrlilgilne
14-Avrupa Birligi ve Dl~ ili~kiler Genel Miidilrliigiine
15-Bilgi i~lem Dairesi B~kanhgma
16-Rehberlik ve Denetim Ba~kanhgma
17-Talirn ve Terbiye Kurulu Ba~kanhgma
18-0Iy rne, Degerlendinne ve Smav Hizmetleri Genel Miidiirlilgiine
19-Yilksekogretirn ve Yurt DI~I Egitirn Genel Mildiirlilgiine
20- Merkez Sayrnanhk Mildiirliigiine
Atatlirk Blv. 06648Klzllay/ANKABA
Elektronik All: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynntilt bilgi ilfin:Av. Kubilay MA viLi
Tel: (0 312)4175070-4195
Faks: (0 312) 4194506
Bu cvrak go.venli elektronik imza ite jmzalanml~tlr, http://evraksorgu.meb,gov.tr adresmden3cc9-abb9*3cb8M8674-aad2 kodu ile teyil edilebilir
k
iI.
T.C.
ANKARA
18. ieRA MOoORL044l
saY': 2013116472
•
HACZiN Oi;:UNCO $AHISLARA TESLie) KACiOI
(81rlnei Haciz Ihb'illmMleSi)
: MiLL.1 EGITIM BMALIGII ANKARA
:KENAH BAVTOMOR V.k.Av.Fahti SOLMAZGOL
KJzlllrma~ MIIh.Alternatif Plan NO:4115-CuklJrambar/C<;lokayIllANKARA
: HKG iNf.TEKS.OTO.GID.rEM.SAN.VE TiC.LTD.$Tl
Veraj No;.tl30481113
:BOI"orJu flrmantn Bakanhglnlzda va BakanhglnID Sagl!
Tilm Birimlerdeki Tqfik Pirimi Ue
=~=;;;mi(iliddgOrl~lliOtlilmjjZ d0S¥8sina
•
YIAnda illdl )'IIZIII bor;lUI'Un nezdil1izdeki
28._72 TL TL all!c.a91 Imafl) u.:erine 24111/21114 tarlhir1de
ihliyOilen Ili!Iiiil konulmultUr. Alacak tahsil edil!nceye oondan bCyIe borcu yaln'l icra dainisine Odemertiz. bor"",ya
yap."n lldarnenln mUiebet Qlma~l, rnat\cul malo ancak !era dallMirIe \e$lirn elrI'lIIInb: "" borf;IIIya
vermemet1lz.aUi hakie elacagl (mah)icra deiresine Odem!!K ZOfUnda
oImatIl~' veya haciz
edlier> m.tIIn yedinizde bulunmad~,
yere verildlg, gibi bir id<:llada iseniz
"",va
~""di~ize
Fellii'! edilml, blIlundUOu.
blI hllCl~ ihbarname"injn
oIerak D8 dairNine bilditmemz altSl halde corCtJn
daiAlsine Odemek, mal, icra !laireslne tesllm etmek
~
ernrelrni$ oldU§U
ya:l.I. ""Ya SOZIO
bor<:;u icra
HIm,_
~Z.3
.on_ .-111:,
__,
'*-dtCl ...... nul., ~ t>ulunr~1 ~ kaot.t .11i;.wf~~ ~n ~ bor\; Ot2e1Writ 'ft)'II mal
wp
__, ....~ fIMII . . . ..,....
~.Iie ~101 ...eo,a mlllili kttn~ne ""'"*'imit~" ~,JIetU: ~ "'"'*~)IItre' ....-.rrq: (lICk" gill! 0It
"*'I\
iOdiitdti$f!,k~IriICII~~_~ltill:llln'l1'ye6tgUl,~it;I.~~I""'I4lIIiMM.~mKb~"
~ tf,ht... ~ ~Itin ~ ;e-~~nQt ... ihhot.*", 'f(!fh gun 9* itir.u: ttrTre!'HIt. N fI(IIlClII ~ /JOII'I; ~ Yj'ItIf '" ~
~ NIC'A "iJI)IIIl'*HfOIlut ~
-..tn"otO~, f)I:! 1I~~ 4\\ mal", y.ac:/JtlU. ~1Ij. bou,'U'I fl1'I~ ..,tkIIOi ...-.0 ~ ~ .. bfldlfiir & lkirt(i
I.'
'I ~
~~ ..1'IClIfJn~ ~~n Iti~ r;'I!(II gun ~ i:kuld
b!IIittlleC\ ~14'
btllLrl'N$( ~
...
DCWcu itCI: _ _ ~$oI1tf1'lli ~i&
mail lUI du«liOC! ~ . . i$toenof. lkind
~ jpindt
-:~:,~.c"':clWin..~!'I'n""" .,.... 811'*1I'I'IIIIII icnf, ~ ...."
•
_t1
tiIY"
~;:';;::;'~;;.;-';~'.;,;_;;;"';;_;;lII;untJ;,
........
~
,.... tnPt
ell"..
m
,&ta.
IQ"~
.
I ta!11'1\1fr1 i~n JIIrni
fN1Io.
. alii:
hart! we t'Ii!VTIt II!I~ 4eOfJdir.
*~h~ ml!hlfitl.l~ bl.l[IfttJI\MGnllMlai ~a""YII~IT.
Download

2:K..J.I.1....120.!.~rJ _