_
T.C.
\tğiriı *J
.'* ğ \t
KAYSERI VALILIGI
iı nrın Eğitim Müdürıüğü
ffi/
Sayı
21l08l20I4
: 2067 43021903.03.02.0 |l 348367 0
Konu: Hizmet Birlestirmesi
.l.
il. ç.ç .;..lJ
.
.. . .. ..
*:1ll
|ln:
KAyMAKAMLIĞINA
:u::-',H:i,',P-kanı*ı
İlgi : Milli
Eğitim Bakanlığı İrrrrr l(aynakları Genel Müdürlüğünün 13/08/20014 tarih ve
336238I sayılı yazısı.
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında devlet memunr olarak görev yapa.n
personelin var ise sigortalı (SSK, Bağ-I(ur) hizmetlerinin ilgili Sosyal Güvenlik 11
Müdiirlüğünden istenerek haklarında gerekli hizmet birleştiıme işleminin yapılması ve özlük
dosyalarının tutulduğu birimlerce gerekli incelemenin yapılması, söz konusrı işlemleri
yürütmekle görevli personelin bilgilendirilmesi, ilgililerin mağduriyetine meydan
verilmeınesi, gereksiz yazışma|ara yol açılmaması ve iş si-ırecinin usulüne uygun yüriitiilmesi
ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Insan Kaynakları Genel Miidürlüğünün hizmet birleştiımesi
konulu ilgi yazısı yaz|m|z ekinde gönderilmiş olup;
Bilgilerinizi ve gereğini önemli rica ederim
Mahmut TATLI
Vali
a.
iı nıiııi Eğitim Miidür V.
Dağıtım:
lO İlçe Kaymakamlığına
Maarif Miifettişleri B aşkanhğı
Tüm Şubelere
t\
Qı
o .
")ç
ji
,
(.{.
t.h
a.A"
Y
L\
Brı belge, 5070 sayılı Elektronik Imza Kanununrın 5 inci ıııaddesi gereğince gÜvenli elektronik i
Evrak teyidi http://evraksoıgu.meb.gov.tr adresindeır 2'7ae-8dfl-32c6-be92-5a'74 kodu ile yapı
Blv.
06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb. gov.tr
e-posta: [email protected] gov.tr
Ataniık
Ayrıntıh bilgi için: Ad SOYAD Unvan
Tel: (0 312) XXXXX XX
Faks: (0
3
12)
XXX XX XX
.
&
T.C.
ııiı,ıi nĞiriıı
rtu$iTl& *.g*
"f-
\-
geKAxrrĞr
İ.,ru., Kaynakları Genel Müdürlüğü
kL-4#f
o{h*ı'€dd$ü
Sayı
|3l08l201.4
: 16833931/903.06.01/3362381
Konu : Hizmet Birleştirmesi
DAGITIMLI
Ilgi
:
06108:2014 tarihli ve 67630850lI_5434 ek 18/ |I,2829
sayılıyazl,
konulu ilgi yazısı incelenerek
sosyal Güvenlik kurumu Başkanlığınııı hizmet birleştirmesi
ekte gönderilıniştir.
o|1a! gfuy..v,lp:n personelİn var
vıtıoti,ııığünden istenerek
ise sigortalı (SSK, Bağ_Kur) hizmetlerinin ilgili Sosyal Güvenlik iı
Bakanlığım
ız ııerkezve
taşra teşkilatında devlet mğmuru
gerekmektedir.
haklaJında gerekli hizmel birleştiııre işleıninin yapılması
tutuiougu biriiırlerce gerekli incelemenin yapılması,
ilgililerin mağduriyetine ıneydan
konusu işleınleri yürütmekle görevli persoırelin bilgilendirilmesi,
süreçlerinin usulüne uygun ytirütülmesi
veriimemesi, gereksiz yazlşmalara yol açılmamasl- Ve iş_
açısıırdan g"r"kli hassasiyet ve özenin gösterilmesi hususunda,
Bilgilerinizi ve gereğini arzlrica ederim,
söz
Bu baklmdan özlük dosyalarının
Hamza AYDOGDU
Bakan a.
Genel Müdür
EK:
SGK yazısı (2 sayfa)
DAĞITIM
A ve B Plaırı
imzalanmıştır
maddesi gereğince grivenli elektronik imza ile
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik iınza Kaıruııuııun 5 inci
Atanirk Brılvarı 06648 Bakaıılıklar-Çankaya/ANI(ARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta : [email protected],gov,tr
Ayrıntılı bilgi içiır irtibat: Cihan RUŞAN Şef
Tel: (0 312) 4l3 |4 |4
Faks: (0 3|2) 4|9 52 5|
|n*^
Vogı
T,C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIGI
SGI(
/
$sl^L cswFrif,
Sigorta Primleri Genel Müdfulüğü
!ıa!!ıü
Sayı :67630850l
618120|4
1,5434 ek 18/II-2829
Konu : Hizmet birleştirmesi
ııiııi
BĞiriıvı BAKANLrĞINA
Bilindiğiüzere,55l0sayılıŞolv.aıSigortalary.-9"n:lSağlıkSigortasıKanununun5434
Bu
geçici + T"İ.pftesinin dordtınçtı fılr,ıası",
bujı[lı
hükünıl"ri,
geçiş
ilişkin
sayılı Kaııuna
Yuriırltığe gİrdiğİ
,"ihıiii, iştiralr4i tken, bu Kaııunun
Keınunrla al<sine uir iakan bılunmadığ,
(c)
bendi lwPsamınq
biriicİ fıkrasının
ıarih itibariyle bıı Kanunun 4 iincü *"iiiiin *9,, 5434
sayılı Kanun hülct)mlerine tabi
ı;i,ii
girrii;;
yürürtüğe
Kanunun
bu
alınanlar,
birinci fıkrasının (c) bendİne tabi olarak
olarak çalışmış olup bu"Kaııunun 4 tincti m,addesinin
y*İmleri hal<kında bu Kanunlq yürürlükıen
yeniden çalışmaya b;;;yr^ı", ile bunlaır|ı*"i"ı ",
s,ııl sayıIı Kanunhtilamterine göre i$emyapılır'"'-kaldırılanhüüdüffiıe,i;;-ioniı
arrırılmasL
..ğx] madt]e ı*p;;;;;;; gir,nlerin oYliklo'nrn b'ağlanması'
Beşinci fikrası ise,
ihya ve
devamı,
topton . Edemeleri, ilgi
azaltılması, kesiİmeşi, yenİden uogıoİ,*İ-,,' iineklitik
ilo'amiYelerİ-hakkında-bu Kanunla
y.ra|*iŞ ik
yapüır ve
borçlanmalar,, aigri,iai*"Iu,, ue
sayılı kanun.hıikiimlerine göre işlem
aoı;ıi'iisl
ai
iiaiiiurı
*oıarrrıo,
yarürliikıen
iaii iry,i, Kanun hükümleri rY,ıca diklate ülınır'"'
bu maddenın uygoi)o,^i**ao müIga
ayı
hükmiln]i
yiirürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim
ffiilff;, uyannca, 5510 sayılı Kanunun
yetimleri
tabi çuı,ş^,ıu] iıJ bunıarın dul ve
başından önce 5434 iayılı Kanu* T#mı;6ne
i. dnt ıı 5434 saYılı Kanun hükiimlerine
hakkında bu Kanunla yürurlükten krı,d,;i;;h;kümler
,,it,ten so{ra,ilk defa Kanunun 4 üncü
ya*G
;iiaigi
Kanunun
yupı*Jto,
işlem
göre
ise 5510
göreve başlamış+olanlar hakkında
(c)
maddesinin birinci 1rkrasının
;;';'
,ı
t
İ
bendi_k;;;;
defa göleve. başıamış oımakıa
vekillik hizmeti
Kanuna,.üini?*.,i
sayıtı
5434
birlikte daha önge
ve kunım karŞılığı
iuşiolun, adına emekıiiiı. tes*n*ği
uYannca
yada 5434 sayılı Kaıruna tabi gtırrr*
saytlı Kanun_un geçici 4 üncü.maddesi
ayrılanlar_datiıİlsı'o
görevınden
kesiln:edeıı
*uv,ı, r*1o hiıtu*ı",i dolayısıyla2829
sigonalı ,ry,ıorı.ı*rid*'u,rnıar 1umİju"i"^;i;;
;;y;il K"^.,', hüi}lff'#TJil-$lİ"ş9syaı Güven,]}
Tabi olarak GeÇen
5u*,rşlarına
ıı., ÇeŞitli Şosyal güvenlik
Kanunun 4 üncü
Hakkındaki
Birleştirilmesi
'uja.*iı,i"niti"inin aynt tarihlere
Hizrıetlerin
nrrrr,*i uulunaıılannkurumlarına tabi olarak geçmiş
birleŞtirileceği'
gtır. uvii*Lğü;;;;;; hak kazanıldığında
rastlamanak şartıyla bu kanuna
mtııgu,kl8 i;imaddesi iıe de, sosyaı
5434 sayııı'+.c. #;klt §;;rü'Kff"""*
olanlann, emeklilik
bulunduktan *o*u iştirakçi
görevlerde
i*uı
ve kademe
Sigortalaı r**unr'
ı,uH oı*uı, aldıkları derece
kademe
bir
yılı
keseneklerir,., p"rron*l kanunları e",*ğj**'k*"nılmış
her
stır"lerin
*,i"cı."i
sigorta
bulunaçak
üzerine,
aylıkları
.pliTi derece
.tıo.*İi'*r.ilü
;i;.rk şekilde eklenerek
yükselmlsine esas
--ui,na.ug,
bağlanmıştır,
ilerlemesine ve her üç yılı bir
htİknre
uyl,g,niri^""";;;;,5510
<lerece
gtırev y"pa,,ta"n"göi" yup,F]T, lj**larca tabi
Kanuna
Buna göre, devlet memuru oı*J
sayılı
zooT y,i Ekim ayı ouş'nİ* önce'5434
savılı Kanunun yurtırluğe girdiği
i+ı4 saYılı Karıuna tabi göreve
vrJ,
,rbuylrk,'l.'kiiıil,il;,i
(yedek
iıizmeti bulunanlar
:oıll,ilk(Yedet-suuaYlık'
mff,'Sffi'!ÇH-,İlffi*'İilu,*,d?i bulunanlar
iu
ve
-
,-,k;d;*
ffiıT,ıgı:-i«üTFııDtü.
şb,Md
P-lcktronik Ağ: ıı ivrı,:g,k i]tır,,tr
.
@CAoGLU
"i;;;;n 3ı2 458 76 tı -458 ?6 ı3
/
SGK
1,.C.
SOSYAt, GÜVHN t,iK KURUMU BAŞKANLlÖI
Sigorta Prinıleri Genel Müdüriüğü
O.r'r#.'.O,", İ*"n''''k kcscneği ve kurunr karşılığı kesilmeden gtirevinden ayrılanlar dshil)
hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri dolıı;-ısı1,!a 282q sa;-ıtı Kanun hüktlmleri
uygulanacağından, bu dunımda olan çıersoııclinizin sigoılah hizmetlerine ait prim gün
ilgili sosyal güvenlik il nıüdürlüklerindcn istenmesi ve biidirilen sigortalı
hizmetlerin 5434 sayılı Kanunun nıülga ek l8 inci maddesi uyarınca tmeklilik keseneğine esas
aylık derece ve kademelçrindc değerlendirilerek Kururnumuzdan herhangi bir teyil
bcklenmeksizin pcrsonclin siciline işlcnınesi gerekmcktcdir.
Diğerıaraftan,55l0 sayılı Kanunun l06 ncı maddcsi ile 5434 sayılı Kanunun ek l8 inci
maddesi 2008 yılı Hkinı ayı başından itibaren yürürliikten kaldırıldığından, 55l0 sayılı
Kanunun yürürlük tarihindeıı sonra ilk dctb bu Kanunun 4 üncü maddesinin bİrjnci fikıasının
(c) bendi kapsamında sigortalı sayılan personelin. daha önce rnülga sosyal güvenlik kanunlanna
tabi geçen sigortalı sürclerinin. emek|iIik kesenegine csas aylık derece ve kademe ilerlemesinde
değerlendirilrnesinc ilişkiıı 55l0 sayılı Kanunda bir hüküm bulunmadığından, söz konusu
sürclerin emeklilik keseneğine csas aylıklarını{a dcğerlendirilmesine imkan bulunmamakta olup
bu süreler yalnızca toplam hizmct sllresinin hesabında dikkate alınacaktır.
Bilgi edinilmesini ve yukarıda açıklandığı üzere dcvlet mt,muru olaıak görev yaponlann
sigortalı hiznıetlerinin ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüııden istenerek haklannda gerckli
işlemin yapılması hususun l}akanlığınız. nıerkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve iiişkin liirn
birimleri nize duy urulmas ı hıı§usunda gcreğinin yapı l ması nı arz ederi m.
sayılannın
t
ı
{
]
l
l
I
l
Kurum
Cenel
DAÖITIM:
Adalet i}akanlığına
Aile ve Sosyıl Politikalar t}akanlığına
Avrupa Birliği Bakanlığına
8ilim. Sanayi ve Teknoloji tsakanlığına
Dışişleri Bakanlığına
Bakaıılığına
vr,
Güvcnlik
Sosyal
Çalışma
Ii,ktınomi Bakanlığına
Çevre ve ŞehirciIik Bakanlığına
İçişltri Sakanlığına
Encrji ve Tabii Kaynaklar lJakanlığına
Kalkınrna Bakanlığına
Oençlik ve Spor Bakanlığına
Maliyc [iakanlığına
Cümrük ve Ticaret Bııkanlığına
§ağtık l}aknnlığına
Gıda, Tanm ve Hayvancılık llalianlığına
Milli tjğltim Bakanlığına
Kültür ve '['urizm Bakanlığına
Milli Savunma Bakanlığına
t}akanlığına
İşleri
Orman ve Su
lJ|aştırnıa. Denizci[ik vc I labcrlcşmc l}akınlığırıa
?ü2
lj-poİıa:
\g!!u!!zı1ıtıJıü!İ.,.,,,.ı,
|,İekl«ııik Ag: 11.11_,_i._şl.ş1"..g
'l
clcfon: 0 ] l2 458 ?6 l
l - 158 76 l]
Download

o . t.h - İncesu - Milli Eğitim Bakanlığı