T.e.
MEZiTLi KAYMAKAMLIGI
il~e Milli Egitim Miidiirliigii
967617
SaYI : 79248296/6401 ~3:>
Konu : I-Deren Enerji izolasyon in~.Taah.
Miih. Tar.Hayv.Glda San.Tic.Ltd.Sti.
2- Baytur in~.Taah.A.S.
3- KOyoglu in~.San.Tar.Hay.A.S.
2
o.~/ll/2014
(TELEFON ZiNCiRi)
..................................••.•••.••............................MUDURLUGUNE
MEZiTLi
ilgi:
il Milli Egitim Miidiirliigiiniin 04111/2014 tarih ve 5012381 saYII! yazlSl.
Takip alacakl!sl Deniz Faktoring A.S. Vekili Av.Suna TASTEKiN tarafmdan Deren
Enerji izolasyon in~.Taah.Miih.Tar.Hayv.Glda San.Tic.Ltd.Sti., Baytur in~.Taah.A.S. ve
KOyoglu in~.San.Tar.Hay.A.S. hakkmda ba~latIlan takip dosyasl ile ilgili il Milli Egitim
Mlidlirlliglinlin ilgi yazlsl ve ekleri ili~ikte ganderilmi~tir.
Adl geyen takip borylulan ile OkulunuzIKurumunuzun i~ yaplp yapmadlgmm, yapllml~
ise herhangi bir hak ve alacagmm bulunup bulunmadlglmn tespit edilerek, konu ile ilgili en ge~
05/11/2014 (:ar~amba giinii saat 12:00'ya kadar Miidlirliigiimliz Strateji Geli~tirme Hizrnet
Biriminin [email protected] e-posta adresine bilgi verilmesini anemle rica ederim.
Cafer lV~KI\. aJl1ltn:ri
EKLER: 1- YaZI ve ekleri (4 sayfa ) DAGITIM Tiim Okul ve Kurum Mlidiirliiklerine NOT: internetten (:lktl Ahnacak Olup, Ayrtca Yazl Giinderilmeyecektir.
Mezitli ilye Milli Egitim Miidlirliigli - Strateji HizrnetIeri Subesi
Adres: GMK. Bulvan MezitIi Sanayi Sitesi Giri~i <;:elik Apt. Kat:2 MezitlilMERSiN
telefon:357 54 74-358 54 64
I.e \lEl<si, \ \ Liti{;i )I
"ouu;
D,.:r..;~:
r !~,,'r:1
~
;~
I
J/t'L:.":~P:l !Il~
: ..I.JtL \lui:
S..m. Ti~. 1 hi >t!.
[:1 .. , TJ;lh '\,S
T,\; I b:~ ...
!t:~. 't;:
\liII' E~ilim \liidjjrlii~ii
(jilt!
h;-:.
),HL
T;!L H.t;. .\ ~
id' I;;~ 1,l.1h~ \~:;~
TELEf-U" ll>;ciRI
K,\ Y.\lAK -\ \IUtW' "­
dh:( \fill! LJHlrn \1i.ldi.irluglu
I;;, ~<l/!,'.,t :~t;n;ld,.'n:; 14~dP
F..li<r;)llI!~ .\3 \\'h,!J .\\ Swu l.!"k'k~'j
(rk:~. "".H: I I..
\ :,; y' f'b) [;tl In;;" Lull. '\.S.: Kti~~~g!U In:- S~:f~ Llr IL1~ ,\.~ HJ.)1Hf [n;.. T::,\11 _\:-,
,i ,,':, It:;;,: 1'"'I_t""ll".IH :,i!-.ipt~ bur..;ium1l1 Baka:lh,~1rnrl n:':7ilrndl..' dt-'gmu?, \:.: d~\~':'h'::lk :u,') :;:L',
,:.:,. ,k :,11 f ll/.: L 11:...' li'1.~i1 k,)ntdJu~b;1..l d:tir :""ta~hui t1. k'ra \Hidii;'m~t·llh.k::; ,.I:W,,,I:1 1 L.~,'1/
\.;t,;!;
J!J,..:~:k!::'1 D('!ltl
)It.ln ;:I;"q"l t"1jr{,'!~bU 1)"1:':1) Fn~rp 17()l;~,~c'n In~. Taah. \lilh, Tdt H.I:,\
.::"11' i~i.\:",·lu";,1 h,.l"'''' Hh..lJ \ 1tldurlu~unill":
bagh llku! \.: kllru:rd~1I111l/·'.J.~ ;,.\1.. \,":
~,!~'l,', ht,i!mup hulJnm;'l1..lIi!lr:l:1, h~lk \.: :JL:,aj!l '~lr I;-o.C 115 1l ~{Ij"+ ;;!U:'l1 -.,~t~!1. !.,':; kJd,]:
j.,:,;-," li;/ :'.1.' ! ;1~!;-,.·,,;,ln,,~ '. ..::~! I:d.,--m,l b,kl!nlmc", hU:-<;;"llrtt.!:!.
,;(,
·\11,,-,.:' llRKK,\'
\' ,.1;; ; I
Sub-: \h;,jl.Jn.
I "I
1,f,j.;:
1)\(
'l-..Jl"--': !'k:-:n
(..J.S~lyf:11
dT!\1
; ~ 11,,; . :
~.i:.m'i~~ln~l:kL!l:nJ
,;;' ;! '. \ j
; .... ;., ... '-. \;
IT \I/l : f i (!1 n\! B \K,\ \"JIGI !L;_,
i?ll\lL"o:,,\'H 1:1;(lid.! S.U'L
I :<ai1 A 5
'. :"',,·..'qgil; In.." S:1ll T;s. HJ)
fiT'..-tdf
T.Lif'" \Iul:
1'1--'. L:d S!(
\_~
h;< i'a:di. ,\.)_
(.,.\';' ,11.~\._!l;ll:'1 D.:n!l L;;,,;wflng -\.S \"';Klli -\\. "lj!1~j Lj~L:k:n i,:".1!!l1,LJ'> 1.",:"1\1
:[;-"",' D..:r..:n [:h::qr i !.JhL--Yf)r: lrl::' T,j,lf: \ lull T;;::", f b: 'o, (jjd~~ S~~:l_ f ,,; L.td S11. H~;\ it;:
r :.,1; \ ~. K,'\.-'\!~;~l !rL;; S,t;l, 1:1<' H::,:. A.S._ Hayn!l 1;1~_ T;l:t;'j .\.:..; ;lk:.t~;!h: 1;.::-1.:;,\,1:
-,.. ,:-,:~ \ } . I. Lw(:"', !{,tk.::-:lq~:nT!!i' n.:/,!t:;\!...: d".,:!:nu.':' ;:.; d\·g.~~.:,:k lUlli h·,:;"; \'; .jLl.,;,~k;:!··; :_:?.:rpl~·
;Lh;/ ,·,,''':Ll,hi);nLI Ja:r hi+!:~b:Jl ,}
j
\hldihh:gi.l.fhL:n ~i:l!!;.H: l.lu,:!1 ,;)hJln,u::L''''; .:h:-,:
l'i'
;;~h: ~'",l!~'hmu!l bJ~ v;..':
;{,~~~:;:J, ..~!'l1iJ j
ALh,aji ~l!.t Ii) !: ':iH-l
Ink!;;" \1u~~n id!~1 ,'k- G.:'H;!i \ii-:Jiirlikg[imiJ;-,,'
H,lIy" I RTC RK KOV Bjkar••1 l)""" Bel,,,,,,,
Bdgl
llubtk \h.,,-.Iv,";
!,
T.e. .\IIUj E{;iTi\1 BAII:.\ -.;u{a Ifu&.;uk \Hi>avirli!!i
: :~:(",-(,; f!5"~I:\l!-l ,'-4.(l~} ...1\)'~:!J\~
",HI
. D':)';"'l1 I lh.''')l
"HIlIL
j
.::>
.!:, HJ:, \
l:oldc.:\,';I!p,,;,, Ta::(':
li;J~l S~Hi,
\h:J:_
~-H T!( LIJ,
B,I:iW' I;i~,
~.,
'J;lah. ;\.$. K,'.;u£l-d tn~_ S,m. f;}L Hi!} '\.S ~.
IL:'.1U1 ;'" Llilh «\) DV,lrl\IU
1..
\,::" \'.:kl:1 \\ SU~l~1 T:.L,,~,-:,kin 1;;r~tt-lnJ:l!l t~lkl;'
In;'l T~)ah. 'hili Tar. H~!y\ Cillb 5,1'1 Th.:, I.\J. St,. Bd)f;n
. \ ) .. Kv.;uglu Ini" ),lfL T.u, Iby_ -'\.$., B~l)!Uf !:t", T~Jab :\
d ..,:-1ml:.; l'~l:"LI;!;,w
'n;iwwli B,lka!11i~IP.Hl Il,ZJlllt:'.: dil~mt!~ '.,-: Jn~;!:..;ak ll1!n iuk \;; ,:i..t:..:t~Ln tlf,,'jH:":
1 .. : ; '
d;;..H:.1J.dh: Denll FJk!tiring
~iq,-L;,:; D.,:r\:n
-, . .
I,L:;
t !l;.·IJII/(\LJ;';~L"n
>
,'... '/ i..,.;:,ild~l~tlna d,Hr b:.;:;,;bl.lI~I, L:ra \luJ~-Ir!i'lgti;i\kn Jil;lAIi \.; Ba~~lJ:ll~lml.-"l :~i I' ,~!:<;
',to
:,,;il\l~ l'l;~:;'lll ~!1\4'~~niJ7 Ul'>';'::: Hd<lo
ILl..:" ihl'\trn:II11':"1 ..:;';'l12 g~'!i.J.:n;;'l':l<;':
(" ;;'
d,:~:/ "\.l~;,.',,! :~blt~!,:..kn
BV1<..;"\;iHIO
;,,\/";':;:l....' ,:!(fU,dK
ltihar:::n -;
:!~in ..!Clr
n,lh~l!1Ir¥!l1111l1d)l ;!L!'::I~; \,hrp (ll:n,:d;~l i1u:,u".um:n .~I·lr~:~
en
~l'\
n
kt".j;~i~~
;)u ISIlECI
.\ \ uk;.!
Td,li~
tarihi:
i d •. if radii!
:
.'L'lIJ<IOI~
n~:11'2Hf-#
Il.l
U:;!I 1/101-& !!unil .'mal 11:00'a had:J1* \{(I~;":', !dl~mlili...' hddll·!q;..:. . :
i,
I.e L<; r -L'IIRlIl, '.1,'"" 'I{!)( lU.CCC'
'" ",0: lUI"-' 19J9' f­
OO~,
aliUNCillAclZ 1In!.. 1I.~ ...\t£Sl
T.t. Mil.l.i e4trtM aAiCANU41
ATAt1JI!K SUI.:vAAl~A
~
\.~J,fHr,'~ '11:\4 ~(CI>~w..m..
1>£"1, '''KTORlNG ,.,.
"1~;U;) "': aJr::L
A¥ S4"1ol Ta,s:ktJ1
I~td; ~k, P-vt.l~ Mt1't¢l1 ~,h) to;. ~ rr~'! C"""".,..II:\ K.~:rtr....,e~
1. t1o~I~.':.el""h"'C \NJoQ vc"i~iu;.~. '"
I. OI!RI!" .IIt"II iloi.AlYOH iII'''''TT.....HilT _,.cIlIlJ' 'AAl"
""WNCClUK GID.l SNI.~ll1CAIIfiT IJIlIno $1iIJ(El1 (\10.... Z~~::<l"IJ$"
2. BAYlIJR ""MnMH.A.$•.j(oc;;oCI.U~. SAN. lAlt ""Y.'~ I~ OIlT ~':>H,.
io):,-,(,I " .. ~.'
It:oe~l1i
J. J<O.~~. aAH, nR.....'( ,ll$llIAYlVA _MT TMH, ....,.~«;0<lW 1M3. SA" TAA. ""Y. "'~0II1AKuIlQ(I<t:..""
<, lIAYruRl.......T TAAI<A.$.I"''flURIH~TlMH. A" •• Ko<;o<lLu 11<$, s ....
T..... ""T,,,,,, OIlTAJO(UQJl
"_I
» ... ' - '
.(.
;i&;;l-,~ "I!C)-~ L~ur:.ol~
,,~~ l1'~ktat
"' hkLN:t
8o.~""a and..1zd. do,..." '\( dtIIautl.,... tu..k ... ..a.c.UJ."~
itw iltfl!J;o::-
Y... Li..~<l $01. \'UI,I: :'IOl<;::..I:ann ~2dd.t l~~n ~"4 \:)'. ~
hc::r ""', ~ I1lalr~
.!Or-jijo:!OU f*'ft'n«
d",tiy"Got:"I t...d,7 bndmqu, Ab.c.U W!$': «:dincc:)t. bdw -!NndC\ '!JO!fI;
~a ie"l ~ ~n.:J:
~,:\:'" \'iQ,"<h.)'Io
;,~olu ~Urml!:.loir. ~,"IJ. vI:3l~; t:.al:i mw.. .::U kr. ~"'""",&' ~mr C".It".c:mz. YC- ~Jt.r.Y. v~er.ir. U~I haLSe aJllC-"'~
Irr.:"" ~I-.u_' --011 dIi~c: Ik,.mca' ~1V"...dIl 1.al..::apuz; boR'....M.a 01
h..,;:'..i ."lbtt-IMtI:~) !(hli~~ ~ ~ur. Mnl'll~l ~i'I. t'Mlln
ho-.r~L.t::.... atl .:i:nId"1! "'~ N;.tI~ kc:"'ldtfiu.: ~ef'.l:cdIl."TIIJ 011$'''''''' "'C)-1I
lilt" tr.r 1.:4IW --St:hl I~V j>";(":J; d:bt.'1\IIr.Ci1:n:.., -::bf~ i~ (7'
bo_h!'Nrt::"u:: i.Lu :wid!! ~"l-:::nr.wI:l'lI;::tk V(: .,..";11'1 (.1~:M.c4t "'YJ:aar.: ':filld. II):',.wlb '&lII~lc...;.: ~y.ar cm.r..!w.f
-. e) ,1
IMl
:1
~. f-..it edlJcr. malii! cI...~ 'Ilf....
z.t.jh
ih::4 ~br,.q. \v-.nmar. (lSmw,,:,;} U':t"!~ ~~p. t;J
aa:.',~:u:r
fO:1
• . .e~. "",lltlJl!' yen Ofttlla·,Ij. ~J<!..tf'\l -u. I(..~ JAir:si('\tC it~ }AlI~ \>(:)'1. ~'Dj..
..
k'Ol:~~~d. OJl~m:Lutni""o( t.;:,111?J
aa.. n1\):
\
\
"1'-.. ~ ( ~ '
."
~",
, 1 .@I'., Jl9'\m!l.l m....u:.r.,z" ",),....
.~~
t:.u-' (!'.el':'ll tJ.u !.'It.....
_ ,l!I\u::·\day...u. ,\
. . :""";t: S~ ~.t ). ". ~. !J~l:K1: s.ar.....: I:oco:e.r
~~ me..:.. yeC'w." ""'iIf".r~
t--Jt,.- ~"'I\I! ~v.i IJ'.IW .$tlt!ak ~d:::Wl \0'0)11 C.JSA.e"-J ~'mu.t'~'\ ~( ~ ~ 1ft w:r <,'IIMdJ" ..
t..CAlt4~ re,",..xil:l:it. ~dUf'll \e). . . . . Ii. ~~'.i!,.1 -,. ..
It_~~~in':') '"nei,u1loC t<tX.iti~ ".l~
1!fN"a'"
}'I::hJ
'!ottl:"", o-:.a.~ yoI.1t ~ i t . !<;ra d&~nt )1lth ~.,yQl Jt);ct3 C.;{'.~o fa,hll. htt::.t ~elin;:'I k!'r.l!H:1ftt :L't1;iJ;n4i:a It~ J(di ,tln 1~4t il JJII!:1din;it .YI:I!' .. if; ler.lfi,fll:;" ~rikr, "~:l i~~e .tCt't',t.:..",,* h_ et..'Midi&i, ~-It lKr..rnfttn~ _
...y~jd'j;l It'.ft"~ tllr ~t:ur.a.me itt ~dtr:lk au ttir;a iJ'.NmIr.~
~ ,ot..hr.
;;\~mm
~:nJ.\klt ~t!ll'~ tr:t:~ YeGi &Cr- irn.r. 00:'.(1 (I~ be:JrN!I'; ,;,e~"t'rt:: iliru41 tv-~~ j:-~
tn'k:l'.J'f';adl~ c..u;~
wr~ir,Oc ",_,01,," hur-;u Ktl4 a.W,.1-;'''''IC rdtt«tt .cya rcdM;dc ~~~!~ IM,'l -..:,.. J";:esinc\,JQ.ic: et=:l'!Cj; 1'r..c:tlU i'1l'..1I::­
::)"".r'LI.I1:(:-~ ~I 1;1Il;k .ril'al ;:M~ "-C: tl:::rmut.~.t.e nyJ~ bQ..". .ie. :SfOlt'.e ~It)o
yedir.~ 'IJ)";t&n Mid Iot.....
Jrwtt.11;\C kil.m ct':'lC".:rn t<.m:\l ~m.;~ ~ ,..u:~ ptr.yt ;";1'& ~~ l!QImc:!:. vcyt ~:;."Id4,1l.\>iIJJj nub ,,"1;,., ~es! \ "\vI b') '.r.."I'! .('IeU ;ncr," ~il c..YMI ~Illk\\. WI ,.U:.!i:,k ~1IIt:1:-tf.k ~1:-at'I befw Odcmc)'1! ~)'. )'t<.bdc ~rl:~ ",.d, ,¢3JH~e I~}f..ul"':~l hl;J:fiLl "1.1 b!~r"vlI .uc. ili-'O'..;.l $4hlf. 10 \A4:lbr.lfI; )'~~&t ~'. )"tt\e4.lm )'(':,taft lri:tr.JIedt'l joe
w4h!.t-ff'l«uin-lir ~r.."'C'Ii i~it.Ct ~I'i tbplt Cavui !l(ItQU\! C&ir bcl.flYI tllle:.rim.,. ~ep;l~~ JflilIJC) (c'')If':C }Vt'IJ, ~ ijl;lo;ir ;;t?I.
:<1'11 .k:-C'Wi!" ~a::it:'. nng:: tat,~. hdk!,.u ~le:t L.dJ;i iC'Jl itltmltri tUn; h!:ljtd ..t."M! loP.r~b '.-cr.lv. kaTv:)
IU:l,nle.fmQ-,,-'lC "..tu >:'.1'1'11" Ul.< ~drt' i~nd1 1;)6 m;l m~ bfti."!-at" iOtLef~, 3\; daua ~ ~I, I;I».jp
be" ..ll.Inou
eun;tr.. ol::\#:J.;"'r,~ "':::YA mtllft ~iC ~dlur,.~! {4"'1ldt~1 ape ~ -",=t.vrdlOJ' t:r:;bI;4 ~f ",b b; dt.~, U}!"I':""J.ttf(, .. ...A.('~. l!.'Wllton1.J$~ ,eyll'l ~uz.de }.IiT,::bir.Cc:1 ~ (!;-.n......... lUae~.t tAQ'lU'. .........dd-vtC Cldi!ll. BIl f'1linjt<l p61o: ectfL-.. ,,,e..1
mo:T\,(, ~"P;:
I ~y;.n,."tl
UVlA: :!t"", hare. i&;\.I!;: Jdh.il. h:,~.ciT. ;"~~t'..t fbc&:.t:i
.na
i~ :t;."'U «)e'f1.t.
**;,. (!<lm-:t: "","'1$::0 ~citl oev.t>\ti wirj 1C"<i ",JIh.:r-<SiI\C,-, i~r-: ~t '),;.\1r:>:D \.iIhM
.nc; tr~-;.n I "'-'<1 CI~ ttC)-.rr.~ ,ore oeutto14lnlrr.asml ve -IyTl.:.t r.a:,.,n:WlA .=.,d!t.w:1
-=1,Iry'lir_ irtt'\eh,l'l !;'":1l MAhl~. {umi"loW: t'.au,-;~i .av~7-: ~lll.llkM".h:!re: ~I'¢ !'.dcdo' f"..;t:J,-u tti',,}..\J:uru
.-:l:':1U:!':IZ,I" bir
m&'\1 x~"'~~ mCddti: I,;indt "':~ II'I~e".ftC' illnrt :unt'd1fi t~o1;:tk "'!
hlltr.:J 4}I--,iw>U' Hr. ".a.lt~ 1f;e.'iOl .)*.""-0. bf.rtk i1e
Y-:';'I'. teJ.lj,;, ¢It:tf f'I"-&I 111 ;.,J~t~i i~C:'~11: I toot
Nye'U tWKULyt icat';l ~n ~ 6;):mtil'
lJ')!n:.!)iU
1ll~.1Ir;
In... aldlg. ~1tI
Download

Cafer lV~KI\. aJl1ltn:ri