T.C.
.::·Y:ENiSEHiR KAYMAKAMLIGI
II~~ Milli Egitim Miidiirliigii
Say• : 93181423/160.01/6654335
18/12/2014
Konu: 1VIadd~J1~rM ),j,.o;l 0jl'2M
pt~ nl \~ ~ l (ln+r..s 1
DAGITIM
....................................................................................................... MDDDRLDGONE
ilgi
, :a)il Milli Egitim 02/10/2014 tarih ve 4364226 sayi11 yaz1s1.
b)08/10/2014 tarih ve 12815 sayth yaz1m1z.
c)il Milli EgitimMu?tirliigiinlin 17/12/2014 tarih ve 6573096 sayth yazlSl.
,'"I
2014-2016 yth Uyu~turucu Yerel Eylem Plam kapsammda hazulanan ve
ekte gonderilen takvim yer9evesinde devam eden eylem plam toplantlsma ili~kin ilgi (c) yaz1
ek form ili~ikte gonderilmi~tir. ,
Soz konusu toplantlya i19emizde gorev yapan rehber ogretmenlerinin takvim
dogrultusunda kat1lmas1 ve ekte gonderilen formun doldurularak beraberinde gOtlirmeleri
hususunda;
'
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Ali Htdu AKKILI~
Mtidlira.
~ube Mtidiirli
, "I
EKLER:
Ek-1 i-lgi Yaz1 (5adet)
Ek-2 -Form (Iadet)
DAGITIM
TUm Resmi ve Ozel Okul Miidtirltiklerine
-·r'
G~venll Elektronik imzah
Ash ile Aynuhr
/,/, ,JI. 2 ./'JJJ. L~
H!>l~
:-:r .
:~·~~rrMur
Adres
:Egri~am Mah.GMK Bulvan 12.Cadde No:8 PK:33160 YENi$EHiR!MERSiN
ilgili Biiim :Ozel Egitim
~1
.(11'lA 1')<; A1 ')<;_'),,;
f1'lL1'l'l\
T.C.
MERSiN VALiLiGi
it M;illi Egitim Miidiirliigii
Say1 : 49099378/160.02/65~3096
Konu: Madde Ba~1111hhgi Eylem Plam Toplanttsi.
17/12/2014
................................ KAYMAKAMLIGINA
( il9e Milli Egitim Miidiirliigii)
ilgi:
02.10.2014 tarihli ve 4364226 sayi11 yaztmiz.
2014 -2016 y1h uyu~turucu yerel eylem plam kapsammda hazulanan ve ilgi
yaztmiz ekinde gonderilen takvim 9er9evesinde 14.10.2014-21.10.2014 tarihlerinde ilki
ger9ekle~tirilen bilgilendirme toplantiSimn 23.12.2014- 26.12·.2014 tarihleri arasmda ikincisi
.
yapilacakttr.
Soz konusu toplantiya , il9enizde gorev yapan rehberlik alam ogretmenlerinin
katilimtmn saglanmasm1 ve toplantiya katllacak olan rehber ogretmenlerin yazimtz ekinde
gonderilen formu doldurarak beraberinde gotiirmelerini rica ederim.
ismail ALICI
Valia.
~ube Miidiirii
EK:
Form ( 1 Adet)
DAGITIM:
Akdeniz, Mezitli, Toroslar veXeni~ehir Kaymakamhgma
(il9eMEM)
I
I.
'!
''
OKUL:
HEDEF KiTLE
BIREVSEL r;:ALISILAN
0GRENCI SAYISI
GRUPLA r;:ALISILAN
0GRENCI SAVISI
SINIF D0ZEVI
r;:ALISILAN
Ot'iRENCI SAVISI
TOP LAM
TESPIT EDILEN
RISKLI 0GRENCI
SAVISI
S.SIINF
6. SIN IF
7. SIN IF
8. SIN IF
..
,
9. SIN IF
10. SIN IF
~
'
'1'!/.SINIF
12. SIN IF
TOP LAM
OGRENCi EGITiMLERI GENEL TOPLAM:
f.,
OGRETMEN
DiGER PERSONEL
AiLE
TOP LAM
DIGER PAVDASLARIN ISBIRLIGINDE VAPILAN tALISMALAR
ISBIRLIGI VAPILAN
KURUM/KURUMLAR
1.
2.
,,.
3.
ETKINLIGiN T0R0
HEDEF KITLE
KATILIMCI SAYISI
AILE
OGRENCI
0GRETMEN
-·
vNOT:
!;ALI~MA TAKVIMiNDE 8. VE g; SINIF tl~RENCILERINE YtlNELIK !;ALI~MALAR ISTENMI~ OLUP, Di~ER SIN IF D0ZEYLERINDE DE !;ALI~MA VARSA YAZILACAK
UV~!JLAMALARDA
KARSILASILAN SORUNLAR:
ONERiLER:
REHBERLiK OGRETMENi
ADI SOYAD/iMZA
REHBERLiK OGRETMENI
ADI SOYAD/IMZA
,, .
Okul MOd OrO
ADI SOYAD/iMZA
T.C.
YENl$EHiR KAYMAKAMLIGI
ii~e l\1illi Egitim Miidflrlttftii
Say1 :40188931-160.01-..... 12g 15
Konu :Madde Bagunhhgl Eylem
Plant Toplantlst.
DAGitiM
...................... •Jt• ..................................MC.D~fiG'iJNE
ilgi
:II Milli Egitim MUdilrliigi:lntin 02/10/2014 tarih ve 4364226 sayth yaztsl.
2014-2016 yJ11 Uyll§tumcu Yerel Eylem Plaru kapsammda· haztrlanan ve ekte
g5ndcrilen takvim yCrye~esin.de yap1lmas1 planlanan eylem plaru toplanttst ile ilgili yazt ve
makam onayt ekte gonde.rilmi~tir.
S5z konusu Eylem Plam takviminde yap1lacak olm1 toplanttya il9emize baglt okullarda
gorev yapan tilm Rehber Ogretmen.lerin. katdmas1 hus'l;l~unda;
Bi.lgilerinizi ve geregini rica cderim. '
EKLER
:
Ek 1-ilgi Yaz1 (1 adet) ·'Ek 2-l\llakam Oh.rru (l adet)
Ek 3-Toplautt Takvimi (1 adet)
DAGfriM
· Tilin Resmi ye Ozel Okul MiidUrliiklcri.nc.
'
:
t
Adrei.i
ilgiiiBirlm
Telefon ··
Fax
c.Egtl~m M;ah. GMIC 8ulvar1 12. «::acid'~ No;S PKI S31GO YI'!Ni~I!HiR/ MERSiN,
Egltlm
· . .. .
"
1 6zel
4 (0324) 325 43 25 ;" 26 (:l.a1Mla2)
I ~03~~ 32~ 4~ _~?'_
_
/
.
.
T.C.
-
MERSiN vALiLiai
DMilti Bfitlm Mudidiigii
SayJ : 490993181160.0214364226
Konu: Madde Bajunhhit Eyiem
.Plam Toplanttm.
02/10/2014
2014-2016 yJh U~turucu Yerel Eylem Plam kapsan.unda haztrlanan ve ekte
gonderllen takvim 9eryevesinde yapdmast planlanan eyJem plant toplanttSt ile ilgili abnan
01.10.2014 tarlh ve 4348877 saYth valilik oluru ckte gonderilmi.fltir,
Bilgilerlnizi ve ekli takvi:min i~de garev yapan. rehber Ogretmenlerine
duyurulmwm ve katdmalanntn saglanmasmt rica ederim.
Erol OZDEMiR
Valia.
Mtidiir Yanhmctst
1-Valilik Oluru
2-CallfDUl Takvimi
DAGITIM:
Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yen:ijlebir Kaymakamlt8tna
(it~MEM)
Of I<>
OMK,Blv.l'lumlupmar Mah. Yeni~min
Eleklronik Aj: www:mm.inrneb.gov.tr
e-posra: [email protected]
.o\ymltth bilgi )9in: Fatlb R.SAVURIVHKl
Tel: (0324)3291481~319
Faks:(O 324) 327351&·19
T.C.
w *
MERSIN VALILIGI
it Mim Ej(tim Miidiirliiji
•
·.
Ill
•
Say• : 49099378/160.02/4348877
Konu: Madde Baltmhltil Bylem
01/10/2{}14
Plam Tophmttlan
.itgJ : Mersin ili2014..2016 ydt Uyu,tumcu Yerel Bylem Plam.
Mersin bi 20J4 ..20l6 yilt Uyu,t'lln.lcU Yerel
:Sytem Plam dojm.ltusunda
ha2'trlartan, 2014 ytlt sonUl'lll kadar okullanmtzda yilriitillecek madde bagtmbbga ve riskini
onleme, farkmdabk yamtmadtf ojretmen, veli ve ogrenci egitimine ili;ikin yalflma takvlmi
hazttlanmtJ ve .bu amaqla Akdeniz Rehberlik ~a Merkezi Mudilrliigu toplanti
salonundal41l0/2014. 21110/2014 tarihlerlnde bilgilendirme. 23/1212014 - 26112/2014
tmihleri arasmda da degerlenditme toplanttlm yap:drnast planlamna.ktadtt.
Hazttlman ve ekte· sunuhm yah~na takvimi dogrultusnnda Akdeniz Rehberlik ve
Arll#frma Merkezi toplanu salonunda 14.10.201'4 :- 2llt012:0l4 tarihleri arasmda
bilgilendirme, 23/12/2014- 26/12/2014 tarihleri arasmda da degerlendirme toplanttlannm
yaptlmasl ve soz konus'l!, toplanttlara Akdeniz;MezitlitTQroslar ve Yeni~hir ilvelerinde gorev
yapm Rehberlik Alant Ojretmenlerinin katdmalannt ve Qab~a takviminde belirtilen gib1 ve
saatte g&evli izinli sa~ midilrl~ uygun gOrlilmektedir.
· M~ca da UYIPl gorlildi.ijU takditde olurlamuza arz ederim.
BrolOZDEMiR
Mini Eiitim Mildilr v.
OLUR
01110/2014
4
Siileyman DBNIZ
Valia.
Vali YardunCl$1
A)111'1tlfl bilgi iyin: F.uh R.SAvtmJ\lHld
Tot:(0324) 3291481~319
Fat$: (0 324) 3273518·19
QMKJ)l.v.D\Qrlll!PUW Mah.Yeni~¢hit/fdain
Eleklmnik.Ai:www.~b.p.tt':
c-~·QBifun.33@~.BOV•tf
n
.
·r
;
mm
il*iil
e.:
1
MERSIN IL MILLI ECITIM MODORLOCO
MA:DDE BACIMLIU~INI ONLEME IL EYLEM PLANI(Z014)
~U$MA TAKVIMI
AkD
TOROSIAR
OlruUAR
OftTAOkUllAROA
USEU:ROE
G5rev Yap.an Rehbedik
Giirev Yapan Rebberlik
etmentert
enletl
TA :14.10.2014
TA H!16.10.2014
SAAT: 10:00
SAAT: 10;00
,;__'
It.kOKUltAROA
GarevYapan Rebbedik
nleri
TA :20.1();2014
SMT: 10:00
TARJH:14.10.20l4
SMT: 14:00
SAAT~14:00
T.
:20.10.2014
SAAT: 14:00
fARlH:1S.10.2014
SAAT: 10;00
TAR :17.10.2014
SMT;lO:OO
TAR H:21.10.2014
SAAT: 10:00
TAR H:15.10.2014
SAAl: 14:00
TARIH:17.10.2014
SAAT: 14:00
TARiH:21.10.2014
SAAT: 14:00
TARlH:l6.10.2014
YEF!
:&
=
.!:!
z
!
~
EldM AYJNQA YAPII.ACAK Ot.AN OKUl Ali.~ BIRd. GENEt KURUI. TOftlANTII.ARfNO
1JIIADDI!.BMIMt.ltf41 iJNUMI PROSRAMI" BllGii.INDIRMe TOPI.AN11$l YAPUACA
11
01-14 WlM 2014
l.ARI
TAiliH
SAAT
nde Giirev Yapan Ortaolcut Rehberlik Oitetmenleri
29.12.2014 SAAT: 10:00
AKDilNfz
------------------------------~------~--------~
"I(QENiz l"esinde Gtsrev Yapan Use Rehberlfk Ciretmenlerl
29.12.2014 SAAT: 14:00
RAM
X
c"
roROSlAR ·~slnde Gorev Yapan Ortaokul Rehbedlk 0Jretmenler:
Rast.AR ll"stnde Garev Yapan Use Rehberllk OJretmenJeri
YENf$EHfR [~lnde Gorev Yapan Ortaokul RehberJiJc 0Jretmenlerl
YENI$EHiR lf"sinde Gorev Yapan Use Rehberlik Olretmenlerl
\
·,i
SAAr: 14:00
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı