T.C.
YENi~EHiR KAYMAKAMLIGI
. il~e Milli Egitim Miidiirliigii
Say• : 93181423/160.01/6513297
Konu: (:ocuk izlem Merkezi.
16/12/2014
DAGITIM
......................................................................... MUDURLUGUNE
YENiSEHiRIMERSiN
ilgi
il Milli Egitim Mudiirluguniin 15/12/2014 tarih ve 6454619 say1h yazlSl.
Saghk
Bakanhgmm
koordinatOrlugiinde
cinsel
istismar
olgulanmn
kurumdaki yonetimi suasmda bu kurumlat;m i~ini kolayla~tlrmak,yocugun tum
gereksinimlerini kar~Ilamak ve bunu yaparken kurumlan 9ocugun ayagma getirerek 9ocugu
sistem i9inde ikincil orselenmeden korumak amac1yla 19 tane <;ocuk izlem Merkezinin
(<;iM) a9Ildigma ili~kin yaz1 ve eki ili~ikte gonderilmi~tir.
Bilgilerinizi ve kuiumunuzda
duyurUJ.unun yapilmasm1 rica ederim.
gorev
yapan
Rehber
Ogrtetmenlere
gerekli
Ali H1d1r AKKILI<;
Mudiir a.
~ube Mudiiru
:·.
EKLER:
Ek-l)Yazt ( 2 adet)
DAGITIM
Tum Resmi Ozel Okul ve Kurum Mudurliiklerine.
;
Gi.ivenli Elektronik imzall
A~h ile Aymdor
,to..~1.2r.12o.l~
··:
HtGtUt GUR
~vaemur
Adres
:Egri9am Mah.GMK Bulvan 12.Cadde No:S PK:33160 YENiSEHiR!MERSiN
ilgili Birim :Ozel Egitim
Tel
:032412'i 41·2'i-2ti (1?1-1??)
T.C.
MERSiN VALiLiGi
ii Milli Egitim Miidiirliigii
'',.'
Say1 :49099378/160/6454619
Konu: vocuk izlem Merkezi
15/12/2014
···········••t············· KAYMAKAMLIGINA
( il~e Milli Egitim Miidiirliigii)
ilgi: 05/12/2014 tarihli ve 6l_.16300 sayth yaz1
··r
Saghk Bakanhgmm k;oordinatOrlugiinde cinsel istismar olgularmm kurumdaki
yonetimi suasmda bu kurumlarm i~ini kolayla~tumak, 9ocugun tfun gereksinimlerini
kar~Ilamak ve bunu yaparken kurumlan 909ugun ayagma getirerek 909ugu sistem i9inde
ikincil orselenmeden korumak amactyla 19 tane 909uk izlem Merkezinin (viM ) aylldtgl
Bakanhgtmtz Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Miidurlugiiniin ilgi yaztsmda
belirtilmektedir.
voyuklarm cinsel saldmlara kar~l korunmasml artirmak ve orselenmesini asgariye
indirmek amactyla a9Ilan viM' lere vaka yonlendirme siirecinde yapllmas1 gereken
siire9lere ili~kin koordinatOr kurum tarafmdan hazulanan ve ekte yer alan Tiirkiye Halk
Saghgt Kurum Ba~kanhgmm yaztsmm i19enizde gorev yapan rehber ogretmenlere
duyurulmas1 hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
'',..'
··r
ismail ALICI
Valia.
~ube Miidiirii
EKi:
1-Yazt
(3 Sayfa)
DAGITIM:
( 13 il9e Kaymakamhgma
il9e Milli Egitim Mudiirliigu )
··r
/
T.C.
SAGLlK BAKANLICI
Tiirld)'e Balk Sajltjl Knrnmn Ba,kani~;Ji:
I
Say1 : 23859370
Konu : (:ocuk tzlem Merkezi {C1M)
L
NI.iLLi ECirtM B·AKANLIGINA
(Ozel E~itim ve Rehbedik Hizmerleri GeneJ Miidudugu)
t;ocukl:ann cinse1 satdtnlara kariJ 'korurtmruant artm:nak ve 6r.selenmesini: asgariye
indinnek amat1yla Bakanl1gumz koordin.aror[ugunde 19 Ci:M ,(Adana. Antalya. Ankara.
Bursa, Diy8Ibak1r. t.mUr:. Gaziantep. Kayseri~ Samsun. Elaza&, Kocaeli. Kony~ Sivas.
istanbul Anadolu Gtmey Bolgesi, istanbul' Bak1t:k6y BOigesi. Van. Manisa. Edime ve Mersin)
3.91lmr:ptr.
· .
c;iM~lerin amac1. cinsel istismat olgulannm kurumlardaki yOiletimi strasmda. bu
kurumlann i~ini kolayli$Jrnlak, 9ocugun tiim gereksinimledni kar~tiam.ak ve bmu yaparken
knrurnlan ·~ aya~na getirerek, "oculu sistem iftinde ikincil ,orselemeden koru:rn.aktlJ'.
0-18ya§ grubu.cinsel istismata ugmdt.§t diip.nulen cocuklann adli gOtiifmeJeri. adli w
psikiyatrik muayene ve takiplerl CiM' de yaptlmaktadu. MesJek ~lemanlar1 bir ~cup cinsel
olamk istismar edildigine i1ifkin bilgi edinirse ya da. $Uph_e edetse &tcelikle kolluk
kuwetlerine ya da Cumhuriyet Saval:i~tna. ihbar etmek zotur1&tmr. ibban alan jan.darma ya
da polisc9ocugun c;:i.M.'-e uta~umm saglar.
-~~
~uphe d~J~YUlmasJ
(:ocugun <:insel istismara ugrad~gt. konus:tmda
haHnde; dantima ya da
konsuhasyon gereksinimi ·varsa ~cu.k dogrudan CW'e yon1endirilebilir. Bu durumda
~eup CiM'e nak1i dant~ gereksinimi dt1yan personel ya. da ailesl tataf1ndan yaptllr.
ClM"de on mceleme ve degerleudirme yapdu. Bu degerlendinnenin SOfiU.Curtda cinsel
istisrnamt vatbiJna ili§ldn bit ~iJphe ol~u ise Cutr.ihur.iyet Sav~tsuta bildirimde buhm.ulur ve
~cuk CfM~deki degerlendinne protokoliine altn1t. Eger einset istismara i~kin bir iilphe
o1u§madl ise ~euk sahip oJdugu risklerin durumuna gere p$ikiy~trik degerlenditme ya da
sos.yal bizmetyiklqJmlicin g,erekli 'kurumtara yonlendiri1ir.
. ~tM btlhman illerde g6rev yainnakta ohm wm reltber ogret.menlere ve suu.f
6gretmenlerine (.tM"leritt amact ve g6rev alam ile ilgiH btt bi1ginin. iieti1erek farkmdldtk
~lanmasJ hususunda;
•t • •
. .
g.; •
....:........::
B 1'lg~.~.emu
ve gerel!i"m
arz ~um.
: Pro£ Dr. Se~il OZKAN
Baka.n a.
KurumBw,karn
-~
',
Stlittk BaUn~•f> Tndiyt> Ha!.k SaAJlit K:urumu Bli$kWijl•fhth ~~~' l'm8tiillltan Ditire R.~~jb.rtb~t
Sd.hk Mill. SW!k 1.&k..No311l<ut S Ymi$dlir! ANKARA
T,cJ: (!BJl) SM'Oi28
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı