T.C.
DINARKAYMAKAMLIGI
IlGeMilliEgitimMud批1鴎u
Sayl:90872454/821.05/2383944
04/03/2015
Konu:SEV’dePaylaslmG龍nleri
(Slnl請anYasamaMatematik)
…………………………………‥MUDURLUGUNE
ilgi:ilMilliEg証mM庇貼rl蝉ntin27・02・2015tarihve89496728/821・05/22007385saylllyaZISl.
Ilgl yaZl ekinde allnan,Bakan噂lmlZ Yenilik ve Egitim TeknoldileriGeneI Mudtir嘩屯ntin
24/02/2015tarihlive88013337/821・05/2073479SaylllyaTSlgeregiJzmiriliKonaki19eSindefaaliye備e
bulunanOzelizmirSEVOrtaokuluMndurl蝉皿norganlZaSyOnuileokullardakiOgretmenlerey6nelik
duzenlenen“SEVldePayIaSlm GmIeri(SInl請an YaSama Matematik)一●konulu9all軸yileilgili
yazllar,yaZlmlZekindeg6nderilmi担r.
Bilgileriniziveilgilietkinliginokulunuz6gretmenlerineduyurulmaslnlricaederim.
HasanTAHTAOGLU
IleeMilliEgitimMtidum
EKLER
l)YazIVeekleri(6sayfa)
NOT:EkIerinM櫨diir1時iim櫨zWcbsayrasIndanindirilmesi.
DAGITIM
−Ilkokul,Ortaokul,Lise veDengiOkulMud融ltiklerine.
−Mud血1鴫umtizWebsayfaslna.
90872424 0zelEg函mveRehberlikSube Md.
79038795−IdarlBmmKimllkKodu
SEF− B.OzTURK
帥e同一h郭705叫−ぬ面ng噂ince
AdilyeMahAdliyeCad.HukumetKonaglO3400DinarKurumKodu:115605
TelO2723536020(1204)Faks,02723534577
e−POSta:dlnarO3@meb・gOV・tr・
[−imzaikimZa−ahdCltaSdikolunur
か1.他見/Z。l言.
Buevrakgovenlieiektronlkmzaile−mZalanm叫rhttp//evraksorgumebgovtradres−nden4875−a4ce−3895−95b0−7a64kodulIeteyltedllebli∼r
T.C.
AFYONKARAHIsARVALiLIGI
IIMilliEgitimMtidtirltigii
SaJ′1;89496728/821.05伍207385
27/02/2015
Konu:SEV−dePayla即mGiinleri
(SlnlftanYaSamaMatematik)
…….KAYMAKAMLIGINA
(主19eMilliEgitimMudurl鴎ti)
……MUDURLUGUNE
Bakan蒔lmlZ Yenilik ve Egitim Teknolq串eri GenelMudtirltigtintin24/02/2015
tarihlive88013337/821・05/2073479SaylllyaZISlgeregi,IzmiriliKonakileeSindefaaliyette
bulunan Ozelizmir SEV Ortaokulu Mtidtirl鴎tiIntin organizasyonuile okullardaki
Ogretmenlere y6nelik dtizenlenen“SEV−de PaylaSlm Gtinleri(SlnLftan Yaiama
Matematik)‖konulueallStayileilgiliyazllar,yaZlmlZekindeg6nderilmi担r.
Bilgilerinizi veilgili etkinliginilCeniz/Okulunuz/kurumunuz 6gretmenlerine
duyurulmaslnlricaederim.
MetinYALqN
Valia.
主1MilliEgitimMudtiru
Ek:6sayfa′
DAGITIM:
BILGI:
−17IleeKaymakamllglna
−OzelOgr.Kurumlarl;b.
−MerkezveMerkezebagllResmi/6zelilkokul,OrtaOkul
−DinOgr.Sb.
liseOkul/KurumMtidtirluklerine.
−Mes・YeTekn・Egt;b・
−Bilgii;1emVeEgitimTeknol〔河eriiubesine
−OrtaO打Sb.
(M前説rl噂umuzunWebsitesindeyaylnlarmakuzere)
Ab′OnkarahisarrlMi11iEgitimMildnrlilgu
Tel.No:(272)2137603/162−133 F永S:(272)2137603
e−POSta:OZelegitimrehberlikO3@meb.gov.tr
−TemelEgt.Sb.
Bilgi申n:
i.TOPCU
VHKI
O22
BuevrakguvenIielektronlkimZalleimzalanmi印rh的〝evraksorgu.mebgovtradreslndenOael−C13a−398fibee3−8be2kodulleteylediIebillr
T.C.
ⅣHLLIEGITIMBAKANLIGI
YenilikveEgitimTeknolojileriGenelMtidHrl鴫ti
Sayl:88013337/821.05/2073479
24/02/2015
Konu:SEVldePaylaSlmGtinleri
(Sln甫anYaiamaMatematik)
……VAL主LIGINE
(主IMilliEgitimMtidtirlu軸)
Ilgi:izmirilMilliEgitimMudurl噌批通n19/02/2015tarihlive81973927/405.99/1890865
SaylllyaZISl.
izmiriIi∴Konaki19eSinde faaliyette bulunan Ozelizmir SEV OItaOkulu
Mudurl鴫茸n血l ulkemiz genelindeki resmi/6zel ttim okullardaki6gretmenlere y6nelik
‖SEV’dePaylailmGmlleri(SlnlftanYasamaMatematik)‖konulubir9allStayduzenleme
istediklerineili;kinilglyaZIVeekleriincelenmiStir.
S6zkonusuetkinligin;Ttirkiye CumhuriyetiAnayasasl,MilliEgitimTemelKanunu
ile Tnrk Milli Egitiminin genel ama91arlna uygun Olarak,ilgili yasal diizenlemelerde
belirtilenilke,eSaSVe ama91ara ayklrlllkte*iletmeyecek箪kilde,denetimleriilgiliokul,
il/ileemilliegitimmtid揖ukleritara魚ndangereekleStirilmektizere,g6n皿tiltikesaslnag6re
yapllmaslhususundabilgilerinizivegereglniricaederim.
DinCerATES
Bakana.
GeneLMudur
EK:工lgiyaZIVeekleri(5sayfa)
Not:EtkinlikdetaylarlnaYEGiTEKieaitasagldakiwebsayfasluZerindenula河abilecektir.
http:朽regitek・meb・gOV・tr/wW/yarisma−Ve−etkinlik−duyurulari/kategori/18
DAGITIM:
Geregi: Bilgi:
BPIanl
TemelEgitimGenelMudurlu主担
OIta6gretimGenelMudtirltl担
DinO菖retimiGenelMudtirll増血
MeslekiveTeknikEgitimGenelMddtir璃軸
OzelO菖retimKurumlarlGenelMudurlu鄭
Ozel主zmirSEVOrtaokuluMu(追rl鴫ti
TeLmikokullar06500Yenimahaue−ANKARA
BiIgiiein:HasanSamiGENC
TelefbnNo;(0312)2969400FaksNo:(0312)2238736 0gretmen
ePosta:)′egitek@meb.go、′.trintemetAdresi:yegitek.meb.gov.tr TelefbnNo:(0312)2969400−9555
Buevrakguvenllelektro…k−mZalie,mZalanmi沖rhttp〟evraksorgumeb.gol′.tradresindenf719−95bd−380d−ab9b−abeOkodulieteyltedlieb冊
T.C.
主ZMIRVALILIGI
IIMilliEgitimMtidtir1時ti
19/02/2013
Sayl:81973927/405.99/1890865
Konu:SEV’dePaylailmGtinleri
(SlnlftanYa;amaMatematik)
MILLIEGITIMBAKANLIGNA
(YenilikveEgitimTeknolqjileriGenelMtidurl鴫tl)
ANKARA
Ilgi:KonakIleeMilliEgitimMudtirlui担ntinll/02/2015tarihlive1513996sa)′lllyaZISl
ilimizKonakIleeSindefaaliyettebulunanOzelSEVOrtaokuluMmdur塵血,ulkemiz
genelindekiresmi/6zelokul噌rencileriney6nelikolarak∴’SEV−dePaylaSlmGunleri−Slnlflan
YaSamaMatematiki−konulubireallStaydtizenlemekistedikleriniilglyaZlbildimiS01up;ilgl
yazl亘CretbilgisiveSartnameiliSiktesunulmu担r・
Gereginibilgivetakdirlerinizearzederim・
FatihDAMATLAR
Valia.
ValiYardlmCISl
EKLER:
1一千1giYazIVeEkleri(4Sayfa)
11高相liEgitimM抗durl堕u
Ayrmtlllbilgi函n:OzelEgitimKurumlanSubesi
Viゆ′etKonaglCBlokK:1135268Konak/izpl′IIR
ElektronikAg:http誰zmir.meb.go、′.tr
Tel:(0232)4772142
E−POSta:OZelogretim35@meb.go\′.tr
Fax:(0232)4772155
Bue、・rakg帥enlieiektronIk皿ZaiieimzaianmIi両hup・〝evraksorgumeb.gov.tradresmdenbdab−801bje6b−adc4−aCCbkodu−ietey−tedik,b掴「
T.C.
KONAKKAYMAKAMLIGI
IlCeMilliEgitimMiidiirlii郵
11/02/2015
Sayl:39275254/400/1513996
Konu:SEV’dePaylaSlmGunleri・
(SlnlflanYa韓maMatematik)
ILMILLIEGITIMMUDURLUGU
(OzelOgretimHizmetleri)
Ilgi:OzelizmirSEVOrtaokuluMudurltigtintmlO/02/2015tarihlivelOsaylllyaZISl・
Ileemiz,OzelSEVOrtaokuluMtidtirl嘩tintin;14Mart2015tarihindeSEV’de
Pa)′laSlmGtinleri−SlnlftanYa;amaMatematikkonulueall*ayc追zenlemeistegiileilgiliilgi
yazISlektesunulmuitur・
Arzederim.
ArifAYTAN
MhdurV.
Eki:Yazl.(3sayfa)
KONAK主LCENI掛′I
OzEL6gritimHiz.
1393sokakno:2AIsancak−エZMiR
Tel:(0232)4648100
e−POSta:konak35@meb.gov.tr
Faks:(0312)4633033
BuevrakgOvenIleIektronIklmZa−ieimzaianml;血hup・〝eYraksorgumebgov.tradreslnden397年9aO8−338C−9dOa−a27lk。du−ieteytted栂Ii一「・
T.C.
KONAKKAYMAKAMLiGI
OzelizmirSEVOrtaokulu
10SubatZO15
SaY仁400−イO
KonuこSEV’dePaYIa引mGUnleri
(S旧誼anYaSamaMatemat諒)
Il鉾M帥EgitimMdd扉i蒔ii
(ezeIOgretimKu…mtarlSubesi)
iZMiR
ezelizmirSEViLk彊retim Okulu oiarak14Mat2015tarihinde′′SEV’de PayIa引m
G輔Ier十Sin血anYaSamaMatematik〝konulubirfa恒tayddzenEemekiStemekteyiz・〔alIStaV〃
duzenJemektekl amaclmLZ,matematik ei押minde gtincel konuLar‖持直日面versitelerin
akademiSyenJeri rehber噂nde tartFSmak,matemat蘭n anramlandlrIlarak6grenilmesinde
kuIlan南n teknikleri ve uYguramalari deney証emeieri 蘭∩ 彊retmenlerimize oianak
sai的mak,gerCekIestiriIecek at61Yeierde,matemat蘭n ger⊆ek va箪mdan uzak bir SaYtIar
dUnyaside削,yaiamIntakendiSio剛gunuortavakoyacakuvgulamaiaryapmaktlr・
SEV’de Payia;Im G血ierinde se的nJniversitelerden davet ett蘭miz matematik
aianmdauzmankonukakademisyenlerimizinv虹批ece善亘a鳴tayIarvemesIekta三高rlmlZlniyi
uyguはma6mekSerinipavEaiaCakiarIParaIeloturumlaroSmaSJPlanSanmSt旧
Ttirkiyegene帖dekioku剛InGgretmenler‖SepavはSmakisted蘭miz(由i担Yagere畑
izninve同mesiveT鉦kivegeneIindekireSmiveGze自説moku帖raduyurulmas同uSuS…ubiigi
Sayg而rImlZIa,
K
Ek:1.′/sEV′dePayIa51mGdnleri−Sin血anYaSamaMatematik’’progra…
OD
0当
U
N湘an錐高N
n世軒
vemusaadeier而ZearZederiz,
SEV’DEPAYLAS ̄iMGUNL哩i=
SiN肝TANYASAMAMATEMATiK
AmacveKapsam:MatematikyaHm両eraiamndayera而ktadIr。
!ocukEarya;amdanedindikIerimatematikkaVramrariYlaokulage旧er.
Ogrenmeyeham,merak白,Say而riEebarl河..
One捕otan′yaSamdans而ata;周ando組matematikmerak−nlCaniItutarak,
Zenginie担rerekmatematikSe帖ik輸b沌n,germkproblemdurumIarmdaetk時6zdmler
ureteb沌nvebunhrIYaiamayanSrtanbireyLeryetiStirebiImektir.
SEV’dePaVlaSlmG回erindeamac剛Z;matematike帥mindegmcelkonuhrItaklSmak,
matemat蘭nanramIand面arak6gre捕mesindeku嶋n而teknikk証veuYgulamalarI
deneyimIemektiri鴫erdiSipIinler厄日i5kitendirerek,matematigingereekyaSamdanuzakbir
SaYllard加YaSIde副,yaiamIntakendisioidugu…ispatbmakt旧
SEV’dePayia5mGunle而deSeCkin踊verSiteierdenmatematikaianindauzmankonuk
akademisyenierimiziny航tece善高鳴taylarvemeStekta両「刷紺‖Yiuyguはma6rnekIer面
PaY廟acaklarlParaleloturumfaroIacaktir・SizLerdebiruyguIamaikveyaizieyicioIarak
katIIab硝rsiniz.
5eminerKonularI
・SayIDuYuSu
. Mode陸me
・ OkuidncesindeMatematik
・MatematikteOYun
・MatematikEgitimindeTeknoiojiEntegrasyonu
・Fark用a5t面mI;MatematikEき蘭mi
・MatematikE的minde鴎renmeperformanSlniGeiistirmeveY6ne臨Ca座maIar
・MatematikE帥mindeCa約aSPtanlamaModetleri
・窮retimStratejiIeri
Program
O8・30−09・00Kayit
O9・00−09・45Ae両veAc用;Ko…;ma5I
Dof.Dr.AliDOGANAKSOY−ODTO
’Mofematigin50yUtDunyasIi/eGeIfekDunyqAro51ndakiBagl1
09.45−10.00Ara
lO.00−10.45ParaieIOturumklr(1)
10、45−11,00Ara
ll.00−11.45Para凪OturumIar(Z)
11、45−12.00Ara
12.00−13.00Panei
13.00−14.00Yemek
14・00−15・005剛ftanYa箪maAt6時eCa時maはri−1
15.00−15.15Ara
lS・15−16・1551nlftanYaSamaAtelYeC8時maiarLlJ
16・ヨO
KapanlS
一 宇工船iiVeler
1− 5aYIDuyusu−Prof,Dr.AYSunUMAY
2− Modelieme−Prof.Dr.AvSunUMAY
3− ProbIem〔azmeSdrecininGe崎meSiieinOzddzenleme−Prof.Dr.Em活eERKTiN
4− TasarlD函8nmeModei主Yrd,Doe,Dr.BurakKARABEY
5− MatematikDerSindeTeknoIojiEntegrasyonu−GiriSDuzey主Yrd.Do?.Dr.HakanYAMANve
Dr.Bahad汀YILDIZ
6− MatematikDersindeTekn°bjiEntegrasyo…一日eriD龍ey−Yrd.DoC.Dr.HakanYAMANveDr
BahadIrYiLDSZ
7− AppLePLatformSarIileSTE(A)MortammaS=saB席冊Ve6mekdersuYgulamalari−Burak
GENCAY
8−iPadSTEMDersOrnt浄Sunumu−CuneytDOSTOGLU
Panelve PaneEistler
21.ytizy/!inSanInIyet庫irirkenmatemotik肇refiminaSl/0/ma/I?
Prof.Dr.AymUMAY一日acettepeUniversiteSii濫庫etimB組jmOMatematikE芭帝mi
Prof.Dr.EmineERKTiN−Bo強Z高向iverSkesiE帥mFakditesiDekanI
Prof.Dr.ismihanBAYRAMOGLU工zmirEkonomiUniverSitesiFenEdeb時atFak ejiDekanl
Prof.Dr.0冊GORLER−BiikentUnNer諒esiEkonomiB引博mu
Kat正mUcreti
DmieyicioiarakkatiiIm 70TL
S
numYaParakkatuIm 50TL
Lisar
Ogrenciieri 50TL
BaSVuru
h坤://sevdepayias而・COm
Download

yarışma yazı ve ekleri için tıklayınız