T.C.
EGE iJNivERSiTESi
REKTORLiJGiJ
Ogrenci i~leri Daire Ba~kanllgl
SAYI
KONU
: 55487599/140
: Rus<;a Kursu
~
FEN BiLiMLERi
~..bb./2014
ENSTiTiJSiJ
MiJDiJRLiJGiJNE
Klrglzistan- TUrkiye Manas Universitesi, Tiirk DUnyasl ara~tlnnalanna destek vermek ' ve
tanltlmlanru yapmak Uzere Tiirkiye'deki Universitelerde Rus Dili egitimi almakta olan ogrenci ve
ogretim elemanlarma yonelik Rus9a Yaz Kursu diizenlemesi planlamaktadu .
Rus9a Yaz Kursu programl ilgi yazl ekinde gonderilmi~ olup soz konusu kursa katIlacak
olan ogretim elemanl ve ogrenci listelerinin programda belirtilen tarihe kadar Kuglzistan- TUrkiye
Manas Universitesi'ne bildirilmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili Kuglzistan- Tiirkiye Manas
Universitesi'nin ilgi yazlSl ekte gonderilmi~ olup gerekli duyurularm yapIlmasl hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
~
Prof.Dr.Atilla
Rektor
Rektor
EKi: 3 Adet
DAGITIM:
-Fak.Dek.na
-Y0/MYO
-Enstitii
Miid.ne
Miid.ne
SiLKO
a.
Yardlmclsl
Ma'::1. 222014
PHONE NO. : 00996312543965
k ManasUniverSit~
KIRGJZJSTAN,
KbIPrLI3- TYPK
"MAHAC" YHHBEPCJi(TETH
MANAS
0'3:47AM
P1
L---
TURKIYE
UNivERSiTESi
(iF.NF-:(, SEKRE'l'EI{]4iK
Hi~kek
~.~..1P5"/2014
R.30.20 14/(JS~
RllS<;;a KllrSll
/
Sayl
Konu
E(jE
'Onivcrsitcmizill
ve O.niv~rsit.cmizin
81makta
olan
Yiiksekokulu
tanlttml111
v~
bUnyesinde
y,\pmtlk
ogrctim
clcmanlar1na
KUr5U programl
ogretim
yapllabilmesi
j9in-prugr(tmda
e)emanlan
ekte
vc
bc.:ljrtil(:n
bilgilcriJ'liz,1.' say~.flarlmla
o~rc~ci
tarjht'
deslek
vermck
uI1iversitelerde
Rus Dili
egil,jmj
Oniversitemiz
Yabancl
DilJcr
yonelik
diizenlenme...i
slinulmu-5
:J(?j(:rN ~~
l)liItyaSJ
uLer~ T(jrki)'~.dL'ki
"Rus<;a Yaz Kursu"
{}niversiteniz
geregini
REKT(.)I~I
misyol1ul1a liyl'UI1 olar,\k 'rlirk
ogrenci
RusCj:a yaz
ONivERSiTESi
ar(1$tlrmalanna
planl,mmakladtr.
O)l)P, $5z konusu
list:lcril)i~li
kadar l.ll\ivcr5itcmi7:c
ar7 ederim.
kursa
katllacak
otan
ptanlamanln
zamarunda
blldirilmesi
hususlll1d"
!/-
J
J
PI'Ol
Llapern
T eJ1e41oH
cf)aKG
3n.nO'{Ta
Web
6HWK$K waapbl.
TbllNThlK
00996
312) 54 1942-47
&
00996 312) 541935
manBS mana$,edu.kg
www.msnasedu.kg
npocrlQKTHClI!
56, KblpTbI3CT8I-I
Adres
Telefon
Faks (Beige
E-posta
Web
G~er)
[)r.
:
T,nctlk Caddesi No:56 B~kek f K:lrglzistan
00 996 (312) 54 1942-47
00996 (312) 54 1935
[email protected]
wwwmanasedu.kg
KiSk
PHONE NO. : 00996312543965
ManaSUniversity
KII{(;IZiSTAN-T{iRKivF:
MANAS
May.
22 2014 09: 47AM P2
(JNivIO:RSi'.'t:si
y.,b.~ncl Dillcr Viik.lick(.I,lilu
R,ls\,a Vaz Kurslarl
Onivcrsitcmj7,
.I'tirkiye vt' KIrglL.istan dcvlctlcri ara')ll1da yap11,ll1 ikili anla~mayla
kuruJan oze] statillu bir dcvlct tinjversitesi ()Iarak, h(:.r iki illkcyc vc TUrk dtinyasma yonelik
hizmetlerini
dctha ua yc~it.lcndjrmeyj
Oniversitemiz,
bulunmarun
Rus~tlmn
resmi
vc dil ogretimi
olman1D avantajlanrn
ve yaygll1la~tlrmayl
djl oIarak kulJal1lldlgl
aJarnnda birikimli
kullanarak
Ttirkjye'deki
ht:denemckt.cdir.
Klrglzi~tan.m
ve tecrtibcli
tiniversitelerin
ba~kenti
bir akadcmjk
ilgili
Bu kapsamda
Bi~kek'te
kadroya sahip
aJandaki
taleplerini
kar~llainak amaclyla "Rus9a Yaz Kurs)arl" programlm ba-5latmaktad]r.
Ama~
AmaClmlZ; Tlirkiye'deki tiniversitelerin Rus DiJ.j ve Edebjyatt Boliimii ogrencilerine,
TUrk diinyasma yonelik ar~tlm1a t"aaliyetJeriyUrt1tcnenstjtiiJerde gljrev yapan ar~tlntlac~lara
ve ~sek
lisans/doktora agrencilerine yljnelik, dil pratigini eglenerek geli~tirecek1eri bir
ortam haZlrlamak ve onlarm K1rglzis(.:m.l ve Oniversitemizi yaktndan taIuma1anna vesile
olmakt1r.
Ogretim Elemanlan
Progr8lnda yer alan dersler, Oniversitemizin Yab(mCl Diller Ytiksekokulu kadrosunda
g{jrev yapan t.ecriibeli {igretim elemanlan tara1mdan verilec~ktir. Ogretin1 elemanlarJmlz
genel oIarak Tiirkjye'den geJen ogrencjlerimi7.e ders verdikleri i9in) anadili TUrkc;e olan
ogrencilerin Rus<;ayJ 6grenme stirecinde ya~adlklarl zorluk1ara kar~l gereken birikime
sahiptiiler.
Kurs TarihJeri
"Rusya Yaz Kurslan" dort haftallk bir program ()larak haz1Ilamnl~hr. Kat1lImcIlara. 23
Haziran-20 Temmuz 2014 tarihleri ara.c;1
ve 4 Agustos-31 Agustos 2014 tarihleri arasl oImak
t\zere iki seyenek sunulacaktIr .Bir gruptaki (jgrenci saylSJ15 olarak planlanarak her iki tarih
arallgmda da grup aylhp a<;IlmayacagIveya bir tarih ,traIlgmda ka<; grup a<;llacagl, ba~vllru
sili.ecinjn sonunda helirIenecektir.
Ba.,\'urular
Kurumlann. t..1.1ept.c
bulunan (jgrcncilerinin list.c.~]c.~rini
vc 75 $ ( 150 TL .) k\1rs tlcretini
yatlrdlklanna ili~kin dekont1arl 13 Haziran 2014 tarihine kadar beJjrtjlen c-posta adresine
gondezmeleri gerekmektedir .
Hesap nurnarasl
Web
:
ydyo.manas.kg
,e~posta
: [email protected]
TIC.
: +996
(312)
54194]
(42-46)
KiSh
ManasUniversit~
PHONE NO. : 00996312543965
May.
22 20~_4 09:48AM
A~'k\ama1ar:
1. l<ursJar en az temel dil seviyesine sahip o'an ki~i'ere yonelik hazlrlanml~tlr.
2. Dersferde Ru5~anln pratik kuJlanImma yonelik bir program takip edilecektir .
3. Ders Programl, hafta i<;i her gun 4 saatlik ders (9.00.12.30 saatleri arasl) ve 3,5 saatlik
~ehir gelisini (14.00.17.30
s'()atleri arasl) kapsar. Dersin ogretim
diizenJenecek olan ~ehir geziJeri, ders programlnln tamamlaylcl
"e $ehir tanltlmlnln yanlslra sahada di' pratigi imkanl sunar.
4. Haftal,k programln
elemanlarl
e~liginde
unsuru niteligjndedir
bir gunu 'Isinema gunu" olarak belirJenmi~tir.
Sinema gununde
§ehrin farkJI sinema salonlarmdaki fi'm'eri Rus~a iz'eme imkanl sunulmaktadlr.
5. Hafta sonlarlnda
dersin
ogretim
~ehir dl$lna geziJer ve piknik'er d(jlenJenecektir.
elemanlarl
e~Jig;nde Rus~a rehberl;k
hizmetiyle
Bu gez;lerde de
dil pratigi
;mkanl
sunulacaktlr .
6. KatlJlmclJara kurs sonund'() katlllm beJgesi veri'ecektir.
Ocret A~lklamalarl
:
1. Kurs Ucreti 75 $ oJarak belir'enmi~tir.
2. Oniversjtemiz,
isteyen
kursiyerlere
6grenci
EvleriJnde
(jcretsiz
barrnma
imkanl
sunacaktlr .
3. KursiyerJerimize
uygun fiyatlf ve denge'i beslenme olc;(jtlerine uygun yemek temini
konusunda yardlmcl olunacaktlr (8ir ijgun yemek yakla$lk o'arak 2,5 $).
4.
Progr'C1m dahilindeki
katll,mcllar
taraflndan
~ehir gezilerinde
bowling,
havuz, sinema
kar~/lanacakt/r. Ancak bu ucret'er
vb. giri~ Ucretleri
T(jrkiye'ye
nezaran daha
uygundur. (Ornegin, sinema veya paintbal' seans ucreti 2,5 $ civarlndadlr.)
S. Hafta son'arlnda ~ehir dl$lna duzen'enecek gezi ve piknjkler istege basil olup 15 ki~jljk
grubun
tamamlanmasl
halinde gergekle~tirilir-
Bli kapsamda ger~ekfe~tirilecek
faaliyet i~in ula~lmJ yiyecek, i~ecek giderleri d~hil20 $'I,k bir (jcret ongorulmektedir.
her
P3
Download

n - ADM Ajans