│lι
‐
いい
→iミ `
T.C.
心
POSTA VE TELGRAF TEsKILATI ANONlM siRKETi
ptt
insan Kaynakhri DJre Ba,kanh諄
IVI]1)1
08/10/2014
Sayr :53754184-799-13576
Konu :44.Uluslararast Mektup Yazma Yangmast
MiLLi DCl■ M BAKANLICI
enHikVe
EttimTeknOuneHGenel M田 廿h:勤
α
06100/ANKARA
Dunya POsta Birli」 (UPU)tarafmdan her y」 duzenlenen mektup yazma yar,masi bu y」 da
ulusiararasi duzeyde yap」 acak olup,44.Uluslararasl Mcktup Yazma Yarttmasl i9in“ Nasll bir
diinyada yeti,mek istersiniz?"konwse9ihnis、
31kemiz bu yarsmaya 1983 yttldan bu yana kat」 makta olup,Mektup Yazma Yarttmasma ait
kurallar ili,Ikte muhnu,tur.['lke genelinde duyuru yaplarak,okullarln yarl,ma kurallarina
uygun,ckilde yarl,maya katlhmhrlШ n sattlanmaSl,
_Mekmplarda mudaka ad,soyad,tarih,yer ve adayln imzasinln yer almaslve l adet vesikallk
fOtOttnh euerlmesi,
―
Mebuplarm 500 kelimeden az9 800 kelimeden ise fazlaohnayacak,ekilde yazmasち
‐
Mektuplarm "UPU Mektup Yazma Yarl,masE PTT Aos. Genel Midurliこ i lnSan
陥 ynaklarl Daire Ba,kanl屯 1 06101 Ulusノ ANKARA"adresine gё nde五 lmesi gerelⅡ ЮktedI.
BH」 Vegeretini alzederiz.
鈎
ABAs
Genel Mtidiir Yardlllrsl
OsmanTURAL
Yttim Kllrulu
Genel M岡 歯
EK:
Ek‐
1:KURALLAR
Yenilik vc EJtinl l・
鮨ヽ
01olilCn l
Gcllcl Miditrlitiit
鰤
々5イ
r■ :千
Not: Bu belge, 5070 sayrh Elektronik imza Kanununun 5. Maddesi geretince elektronik imza ile imzalanmtgfir.
SehiTCemに nK」 nlaz Cad No 2 Kati2/3 Ayr耐 血blgl th mbat:ZKARAGOZ
Ⅲ
rt
…
∼
ビFll,Eleho血
Tclcfon:(312)509 56 85 Faks:(312)3095694
R
●11■ 1,
き
,
α
Uluslararasr Mektup Y aizma Yangmastnm Kurallart
Konu:
Dinya Posta Birlitti(UPU)taranndan 44.Uluslararasl Mektup Yazma Yarl,masl i9in“ Nasll
bir dinyada yeti,mek istersiniz?"konusu se9ilmi,tir.
1。
Amac
Uluslararasl Gen91er Mektup Yazma Yarl,masinin allnacl; gen91eHn yazl yazlma ve
di,incelerini a91k9a ifade etme yetenettini geli,tillllck,mektup yazma zevklerini te,vik
etmek, ve UPU'nun temel gё revlerinden biri olan uluslararasl dostluk battlarinl
kuvvetlendillllektir.
2。
Katlllm
‐ 15 ya,ve altlndaki gel191er yarl,maya katllabilirler.
‐ 研 sル rα rα β夕
α
力
″
S″ r″ ra/J′ あ″ッ
ルr ν
肋′
あ″ο
″
0,あ ま″
″z″ ′bω ″rν ″″
να∫
“′θ θノθεθた′
J/.
λαb″
J
s″
`“
3。
Mektuplarin sunumu ve 19eriこ
i
ao Yeni ve daha ёnce yaylnlanmalnl,rnektuplar sunulacaktlr.
b. ヽ4ektuplar, mektup follllunda yazllmalldlr ve bir mektupta ollnasl gereken ttim
unsurlarl ta,lmalldlr(yer ve tarib,ahcl adresi,nezaket ve selallllama kurallarl,
adaym imzasl)。
co Mektuplar yazlldlklarl dilde 800 kelimeyi ge9meyecektir(En az 500,en fazla 800
kelimeden olu,malldlr)。
d. 0言 renciler mektup kaゑ
ldl■ ln
arka savfasina adinl.sovadinl.sinlflnl.doゑ
unl tarihini.
okul adl ve adresini.telefon numarasinl belirten bir etiket yaplstlracaktlr.
eo Ottrencinin JPEG fo.1.latinda kaliteli bir fotoゑ rai mektuba eklenecektir.
■ Yan,maya katllacak mektuplar,okul midirliklerinde olu,turulacak komisyon
taraflndan deこ erlendirildikten sonra ilk ice giren nlektuplar ist yazl ve tutanak
ile kurumumuza gё nderilecektir.Kisisel ba,vurular deこ erlendirilmeyecektir。
4.Telif Hatth
Yarl,macllar, yarl,maya katllan mektuplarla ilgili olarak mektuplarin teslinlinden itibaren
herhangi bir hak talep edcmezler,iadesini isteyemezler.
ら
`
ぅ
_・
●
・
ⅣIcktup sahibinin hakkl sakh kalinak,artlyla mektubun tiinl imtiyazl yarl,mayl diizenleyen
Sirketimize aittir.Yarl,maya k江 1lanlar bu,artl kabul etmi,saylllr.
Odil alan mektuplar ile yaylmlallmaya uygun gё
rtilen tim mektuplar sirketimiz taraflndan
bir kitap haline getirebilir.
5.Teslim sekli:
il genelinde okullara duyuru yaplldlktan sollra mektuplar 20 Subat 2015 tarihine kadar okul
midirlikleri aracll屯 l
ile;
UPU Mektup Yazma Yan,masI PTT Aos.Genel M[idirliこ ■insan Kaynaklarl Daire
Ba,kanllg1 06101 Ulus/ANKARA
adresine postayla gOnderilecektir。 1lan edilen son tesliln giiniinden sollra gё nderilen inektuplar
yarl,maya dahil edilmeyecektir.
6.Yarl,ma Takvimi:
― Duyurularln Yapllmasl:
‐ Mektuplarm Son Teslim Tarihi:
- Komisyon call,malarl:
13 Ekilln 2014
23 subat 2015
Mart 2015
7.KoIElisyon 01u,umu:
revlendirilecek personel ve Ankara Valilitti n
Milli EEitiin NIltidiirliittiiniin gorevlendirecegl iki 6言 retrnenden olu,acak konlisyon taraflndan
Detterlendilllle,Genel ⅣIudtirliittiimiiZden
gё
yapllacaktlr.Konlisyon uyeleH kendi aralarinda bir ba,kan se9er ve detterlendilll.e klstaslarinl
belirler.
8.Deこ erlendirme ve Duyuru:
Yarl,maya katllan mektuplar komisyon taraindan deこ erlendiriliro Yarl,ma sonu91arl Genel
Midiirlittimiz―・ptt・ 2oV.tr adresli sitcsinde ilan edilecektir.
9.Odttller:
Birincilik Odiilii:
lkincilik Odiilii:
39inciiliik Odiilii:
3000(ii9bin)TL.ve orta boy pul albiimti
2500(ikibinbe,ytz)TL ve orta boy pul albiimii
2000(ikibin)TL ve orta boy pul albiimii
31kemizi temsil edecek mektup,Dllnya Posta Birltti UluSlararasl Biiro taraflndan yapllacak
de::erlendi11llede derece aldll:l taktirde ayrlca
ёdiillendirilecektir.
Download

Ek-6 için tıklayınız