KUrArryA BELEDiYESi/uLA$IM HizMETLERi MiiDURlUGii-qinicln
$urlnr,nneusl orosiis rrnruixu,i voxprurrI,ix rnsr-^lGI
ARA$TIRMA VE TANITIM XOTVTiSYON RAPORU
Kt●hya Belediyesi/Ula,lm Hizmetleri MndurltЁ u_cinigar sehirleraras1 0tobOs Terrninali
YOnetmelik Tasiaこ l Belediye Meclisimize sunulmu,, 04/H/2014 tanh ve 364 sayll Belediye Meclヽ
Kararlyla“ KOtahya Belediyesi/Ulawm Hizmcde」 Mudurligt_cinigar sehirleraras1 0tobus Telllinali
YOnetmelik Tasiagr'■ ln daha detayll incelenerek hazlnanmak ozere Ara,■ 1lna ve Tan■ lm Komお yonuna
havale edilmesine oy birlittl ile karar vcrilmi,tir,denndittinden;
Kuねhya Belediyesi/Ula,lm HizmetleH Midirli薔 │― Cinigar sehineraras1 0tobOs Telulinali
YOnetmelik Taslag: Ara,tl● na ve Tan■ lm Komisyonumuzun 21/11/2014 tarihinde yapml, oldugu
,meler
toplantl馴 nda,cinigar sehirleraras1 0tobOs Terminali YOnetmelik TaslaLl incelendi,yapllan g6■
mnucunda geκ n 9油 沖 山 phnkl」 yё ndmeh!iSttli騰
鮒 ∵ヽ肌 i↑ 選 lЧ ぷ I難 服
Komisyonumuzun 21/11/2014 tarihinde yapml, ol
netmelik
Tasiattinl
inCelemi,,yapnan go■ ,meler
YOnetme‖ ginde Detti,iklik Yapllmasina Dair Yё
sonucunda gerek1 9a11,malar yaplarak ilgi yё
netmclik tasiattl ektCki gibidir
Bilgilerinize arz ederiz
Sehm DURMAZ
Ralnazan YILDIRIM
Ba,
/
sule UYKUN
Oye
Download

Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması