IILDIZ TEKNiK ONiVER
ESI
Elektrik - Elektronik Fakiiltesi
Ittι ル θ
″ルッ
′Irfb`″ ′ /1ii力 θ
″″
お′
Bσ ′
″
″″
を′
D′ ッ
/6〃 υ
″ソ
′S換薄θ
″
z々 ″
`Frrr′
И″α
b′′
′
″Dα ル3α メα
″ヵ
ξι
rr・
18
Temmuz2014
ElektrOnik ve Haberle,me ndihendislitti Bё lim Ba,kanll言
Ina,
Dcvrcler vc Sistemler anabilim dallnda a91lan 21395 numarall Ara§
kadrOsu ilanl i9in;OЁ rCtiln iiyesi dl,lndaki
tlrma Gё rcvlisi
ёЁretim clcmanl kadrolarina naklen veya
a91ktan yapllacak atamalarda uygulanacak merkezi sinav ile giris sinavlarina ili§
kin
usul vc csasIT hakklndaki yё nctmelitte(Tarih:31.07.2008 Sayl:26953 Rcsmi Gazetc)
gё rc
yapllan
ёn dcЁ erlendirme sOnu91arl a§
ElektrOnik ve Haberlesmc MuhendisliЁ
Ara§ tllllla Gё rcvlisi
aЁ lda
tab10 01arak vcrilmi§
i Bё limt
tir.
Devrelcr ve sistcmler Anabilim Dall
giri,smav1 23 Tcmmuz 2014 car§ amba gunu saat 14:00'dc
ElektrOnik vc Haberle,Ine Miihcndislitti Bё
liirll TOplant1 0daslnda yapllacaktlr.
GereЁ inin yaplinlasl i9in bilgilerinizc arz cderiz.
Srra
Ad‐ Soyad
ALES PUAN!
Y.DIL
On DeЁ erlendirme Puanl
PUANI
(%60 ALES′ %40 Yabancl DiL)
1
Halime Gozdem Seven
81′
58857
68′
75
76′
45314
2
Sibel CiMEN
78′
21410
57′
50
69′
92846
3
Nazan Dettirmenci sOMER
72′
46213
63′
75
AZAMi OCn. Sune . DoLMUS
4
Funda C!RIK
84′
38454
61′
25
Y.LiSANSI EHMIDE YAPM!YOR
5
Erhan TiRyaKi
94′
00153
6
Sercan sA丁 IR
88′
27259
7
Kaan GENcAY
84′
89572
*
8
Selcuk KIYL!
75′
25666
*
9
Sercan AYGUN
82′
51271
81′
25
LiSANS EHM DEGiL
10
Muharrem Selim Can
80′
11842
82′
50
LISANS EHM DEGiL
Omer Faruk ZENGiN
77′
90849
53′
75
LISANS EHM DEGiL
Y.DiL BELGESiGECERSiz
Y.DiL BELGESiGEgERSiz
Y.DiL BELGESi GECERSiZ
Y.DiL BELGESi GEQERS|Z
Download

eef devreler ve sistemler abd 21395 kadrosu ön değerlendirme