1
9
8
7
ArATÜRKniYoRKi...
Tüccar, milletin
emegı ve uretımını
kıymetlendirmek için
eline ve zekasma
emniyet edilen ve
bu emniyete liyakat
göstermesi gereken
\J •
• •
•
•
•
adamdır
3
••
ONsöz
İstanbul Ticaret Odası, bugün 120.000'i aşan üye sayısı ile ülkemizin en eski ve en
büyük mesleki kuruluşudur. Odanın faaliyet alanına Yalova dışındaki İstanbul'un
bütün ilçeleri dahil bulunmaktadır. Bu faaliyet alanı içinde bulunan, Ticaret Siciline
kayıtlı
her tacir ve (5590
sayılı
Kanunun 2. maddesi ile tanımlanan sanayici kapsamına
girmeyen) küçük sanayici Odamıza kaydalma zorunluluğundadır. Oda üyeleri, her yıl
yıllık aidat ile ticari kazanca göre belidenen bir munzam aidatı Odaya ödemekle
yükümlüdürler.
Buna karşılık,
Odanın
ne gibi hizmetler sunduğunu, üyelere ve kamu oyuna kısmen de
olsa tanıtabiirnek amacıyla bu yayın hazırlanmıştır. Odamızın faaliyetlerini şu veya bu
ölçüde bilen veya izleyebilen, fakat bunlardan doğrudan yararlanmayan üyelerimiz,
Odanın yararı
konusunda tereddüde düşebilmektedirler. Bu değerlendirmeyi
yaparken, genel menfaatlere uygun olarak
serbest teşebbüsün mevcudiyetini
sürdürmesini ve gelişmesini sağlama
yönündeki,
Odanın
ana görev ve
fonksiyonunun gözönünde
bulundurulması gerektiğini hatıriatmakta
yarar görmekteyim.
yakın
Ayrıca, Odamız
ile
temas kurulursa, her üyemizin
mutlaka kendilerine yönelik bir hizmet
bulabilecekleri kanısında olduğumu da
belirtıneden geçemeyeceğim.
Başan
ve mutluluk dileklerimle
saygılar
sunanm.
Nuh Kuşçulu
Yönetim Kurulu
Başkanı
}ssı'DEN
•
BUGÜNE/TO
İstanbul'da bir Ticaret Odası kurulması girişimlerine Padişah II. Abdülhamid döneminde
başlanmış
ve bu amaçla 21 Nisan
ı880'de
Düyun-u Umumiye'nin kurulduğu
Odası"
"Cemiyet-i Ticariye" adlı örgüt kurulmuştur.
ı882 yılında
"Cemiyet-i Ticariye" "Dersaadet Ticaret
haline dönüştürülmüştür.
Bu şekliyle, örgüt, İstanbul Ticaret Odası olarak resmen ( 14. ı. ı 982) faaliyete başlamıştır.
Cumhuriyetten sonra, 8 Mart ı950 tarihinde 5590 sayılı "Ticaret Odalan, Sanayi Odalan,
6
Ticaret Borsalan ve Ticaret-Sanayi Odalan Birliği Kanunu" yürürlüğe girmiştir.
30 Mayıs 1952'de Oda bünyesindeki büyük sanayicilerin "İstanbul Sanayi Odası" adı
altında yeni bir Oda'da bir araya gelmeleri ile "İstanbul Sanayi ve Ticaret Odası",
''İstanbul Ticaret Odası" na dönüşmüştür.
İlk kuruluş yıllannda Karaköy'de Mehmet
Ali Paşa Hanı'nda faaliyetini sürdüren Oda,
1925 yılında IV. VakıfHaruna taşınmış,
bugünkü yerlne ise 1970'de yerleşmiştir.
Bugün İTO 120 bini aşan üye sayısı, 300'e
yakın personeli, çağın
gerek1 ~rine uygun
ekipman (hafızali daktil o makinalan,
otomatik pullama
zaıilama
makinalan,
teleks, .telefaks gibi modem büro araç ve
gereçleri, mikrofılm cillazlan
baytlık
odasının
1040 mega
bilgisayan) ve modem bir ticaret
tüm fonksiyonlannı yerine getiren
yapısı
ile Türkiye'nin en etkin kurumlanndandır.
Aldığı
bütün kararlarda, gösterdiği bütün faaliyetlerde memleketin ve tüccann hizmetinde
olduğunu daima gözönünde bulunduran İTO'nun başlıca görevi, kuruluş kanunu olan
5590 sayılı yasa gereğince; üyelerin müşterek ihtiyaçlannı karşılamak, mesleki
faaliyetlerini
kolaylaştırmak, mesleğin
sağlamak, mensuplannın
genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini .
birbiriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni
hakim kılmak, mesleki disiplin, ahlak ve tesanüdü korumaktır.
Milli kalkınmanın ancak, memleketteki bütün kuwetlerin samimi bir işbirliği yapmalan
durumund~ mümkün o_lacağına inanmış bir kuruluş olan İTO, Devlet ve hükümet
organlan ve memlekette mevcut her türlü mesleki, ilmi, sosyal ve kültürel kuruluşla, sanat
topluluklan ve merkezleri ile sıkı bir işbirliği içindedir.
\'
İTO bu kanunun kabulünden önce de tüm geçmişi boyunca daima kamu yaranın ve
ülkenin menfaatlerini ön planda tutmuştur. Esasen İTO ve kuruluşlannı, sendikalar,
birlikler ve demekler şeklinde oluşmuş diğer meslek kuruluşlanndan ayıran en önemli
özelliği de, şüphesiz
"kamu yarannın" ön planda tutulmuş olmasıdır.
7
.fTo
ÇALIŞANLAR/NDAN BiR GRUP
İTO'nun temel hedefi genel menfaatlere uygun surette özel teşebbüsün hızla
gelişmesini sağlayacak
tedbirler almak, bu amaçla özel teşebbüsü özendirmek, bu
konuda aydınlatıcı faaliyetlerde bulunmak ve meslek ahlakını ve tesanüdünü
korumaktır.
İTO serbest teşebbüsün hak ve çıkarlarını, emniyet ve istikrarını bozan karar ve
hareketleri önlemeye çalışmayı ve bunların milli menfaatlere aykırı olduğunu her türlü
· vasıta ile ilgili makamlara ve gerektiğinde kamuya duyurmayı kendisine zorunlu bir görev
addeder.
Ticari işlemlerin sürati gerektirdiğini bir an için batırdan çıkarmayan İTO, üyelerine hızlı
8
ve eşit muamele etmeyi temel prensip olarak benimsemiştir.
İTO'nun çalışmalan kanunlar, tüzükler, iç yönetmelikler, iç talimatlar ile düzenlenmiştir
ve yıllık programlar uyannca uygulanır.
İTO'nun üyelerine doğrudan hizmet veren 13 şubesi ve bunlann da alt servisleri
vardır. Ancak İTO'nun tüm üyelerini ilgilendiren başlıca faaliyetleri arasında, ticaret ve
sanayiye ait bilgi ve istatistikleri derlemek, menşe şahadetnamesi, faaliyet belgeleri, kalite
ve yeterlik belgeleri gibi ticari belgeler, fatura tasdiki, fiyat tesbiti yapmak, kapasite raporu
vb .. belgeleri düzenlemek, başlıca maddelerin piyasa fiyatlannı izleyerek ve kaydederek
indeks hazırlamak, Bakarılıklarca odalara aktarılan işleri yapmak, genel ekonomik sorun
ve olaylar hakkında ilgili bakanlık ve resmi kuruluşlara görüş bildirmek ve üyelerimizin
karşılaştığı
sorunlarm çözümünde yardımcı olmak sayılabilir.
Oda ülkemiz ekonomik durumu
hakkında görüş oluşturmak
için ilim
adamlanndan bir ekonomik çalışma
grubu teşkil
etmiştir.
Bu grup sık
sık
toplanarak genel ekonomik durum
değerlendirmesi
yapmakta ve bunu
rapor halinde Oda yönetimine
sunmaktadır.
Oda'nın
kamuoyuna yeterince
tanıtılamamış
tüketicinin
faaliyetlerinden biri de,
korunması
çalışmalandır.
konusundaki
Bu alanda çok defa öncü
rolü oynamış olan İTO, bu konuda
çeşitli
kariun teklifleri hazırlamış, dürüst
reklamcılık,
öZürlü mallar, etiketierne
gibi hususlarda riayeti mecburi çeşitli mesleki kararlar çıkarmış ve tüketici şikayetlerini
değerlendirip sonuçlandıran
ayn bir masa oluşturmuştur.
Son olarak Taeider Gönüllü Taahhütnamesi adı altında yeni bir uygulama başlatılmıştır.
Belirli bir depozito yatırarak bu sisteme girecek üyeler standarta aykın ve bozuk mal
9
satınarnayı ve tüketici ile çıkacak ilitilafta Oda'nın kararianna kayıtsız şartsız uymayı
taahhüt etmektedirler. Sisteme kabul edilen ya da sistemden çıkarılan
üyeler kamuya duyurulacaktır.
İTO'nun kanunlar, tüzükler, iç yönetmelikler,
iş
yönetmelikleri ve talimatlar gereği yai?tığı
hizmetler yanında eğitim ve kültür alanında
gerçekleştirmekte olduğu
hizmetler de şunlardır:
1972 yılında başlatılan ve günümüzde de devam eden
akşam
teknik kurslan ile sanayinin
çeşitli
dallardaki
vasıflı eleman açığı giderilme çabalan sürdürülmektedir.
Oda, aynca gereksinim duyulan dallarda uygulamalı özel
teknik kurslar ve seminerler düzenlemektedir.
Mesleki kuruluşlarla üniversite işbirliğinin öneminin
bilincinde olan İTO, 1944 yılında başlatılmış olan pratik
akşam ticaret kurslanna Marmara Üniversitesi işbirliği ile devam etmektedir.
Belirli niteliklere sahip, Ticaret Lisesi ve Ekonomi eğitimi gören Üniversite öğrencilerine .
karşılıksız
burs vermektedir.
/.
Bilgisayar ve satış elemarn yetiştirme kurslanna da başlanmış bulunulmaktadır.
Türkiye ekonomisinin dışa açılma çabalanın her zaman destekleyen İTO, yabancı ticaret
heyetleri ile Oda üyeleri ve işadamlan arasında toplantılar düzenleyerek, Türkiye ile olan
ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için çalişınalanın kesintisiz sürdürmektedir. Bu amaçla
Oda'mn İngilizce periyodik bir yayım vardır. Oda'yı ziyaret eden yabancı heyet ve
temsilcilerin sayısı ise yılda 140-150'yi bulmaktadır.
Yurt içinde ve yabancı ülkelerdeki ticari faaliyetleri ilgilendiren gelişmeleri ve Oda'nın
çeşitli çalışmalanın
üyelere ve Oda dışından ilgilenecek şahıslara duyurabilmek amacı ile
her hafta Cuma günleri yayınlanan "İstanbul Ticaret Gazetesi" Oda'mn yaptığı kültür ve
eğitim faaliyetlerinin bir parçasım oluşturmaktadır. Üyelere hızlı ve üstün hizmet vermek
amacıyla
1979 başlannda geçilen bilgisayar sistemi gün geçtikçe daha da
geliştirilmektedir.
lO
Bir faaliyet belgesi makbuzunu 30 sn. de üyeye verebilmeyi sağlayan bu
sistem aynca oluşturulan bilgi bankası sayesinde ekonomiye ait çeşitli tahmin ve makro
ekonomik model çalışmalanın da mümkün kılmaktadır.
Ancak, İTO kültür, eğitim ve turizm için verdiği bu mütevazi hizmetleri hiçbir zaman
yeterli görmemiş, yapılanlada yetinmemiş ve daima daha etkin, daha kalıcı girişimlerin
arayıcısı olmuştur. İşte bu düşünce ve anlayış içersinde alt yapı hizmetlerine de yönelmiş
ve 1968 yılından günümüze kadar 7 okulu Türk Milli Eğitiminin hizmetine sunmuştur.
İTO 1882'den bu yana biriken deneyimi ile hür teşebbüsün ve serbest rekabetin
gelişmesine
çabasında
önem veren çalışmalanyla üyelerine ve tüm kamuoyuna yararlı olmak
olan bir kuruluştur.
YAYJN FAALİYETLERİ
İstanbul Ticaret Odası'nın yayınlarının konulara göre dökümü şöyledir:
1- Periyodik Yayınlar
(Her hafta yayınlanan Oda Gazetesi ve üç ayda bir yayınlanan İngilizce mecmua
periyodik yayınlara örnek gösterilebilir)
2- Rehberlik Yayınlan (Tüccar Rehberi, Küçük Sanayici El Kitabı gibi)
3- Mevzuata İlişkin Yayınlar
(İthalat ve İhracat Rejimleri, yabancı girişimcilere yönelik İngilizce olarak hazırlanmış
ülkemiz mevzuatı bu bölüme örnek gösterilebilir)
4- Seminer Çalışmalanna İlişkin Yayınlar
(Odamızca
düzenlenen seminerlerde tartışılan tebliğierin yer aldığı kitaplar)
5- Makro ve Mikro Ekonomik Konularla İlgili Araştırmalar
6- Adres Kitaplan ve İhracat Kataloglan
(Dış Müteahhitler Rehberi, İhracatçı Kuruluşlar Kitabı, İthalatçı Kuruluşlar Kitabı gibi .. )
7- DıŞ Pazar Araştırmalan ve Ülke Etüdleri
(Odarnızca belli dış
pazarlar konusunda yapılan araştırmalann toplandığı kitaplar.
Mısrr, Tunus, Ürdün, Malezya, Portekiz ve İspanya için hazırlanan kitaplar bu bölüme
örnek gösterilebilir)
•
I TO'NUN VERDİGİ KARŞILIKSIZ BURSLAR
Burslar 1952 yılından bu yana verilmektedir. İstanbul ili hudutlan içinde, İktisat-İşletme
dalında öğrenim yapan
üniversite öğrencileri ile Ticaret Lisesi öğrencilerine karşılıksız
burs verilmektedir. İstanbul Ticaret Odası'nın burs uygulamasından yararlananların sayısı
8000'e yaklaşrnıştrr.
Ayrıca 1963 yılından bu yana İstanbul Ticaret Odası tarafından AISEC staj burslan da
12
verilmektedir.
•
ıTO'NIN
TÜRK MİLLİ EGİTİMİNE İNŞA ETIİREREK
BAGIŞLADIGI OKULLAR
İTO Karamandere İ1koku1u/Şile/1968
İTO Kadınlar Çeşmesi İ1koku1u/Şiş1i/1971
İTO Ticaret Odası 50. Yıl İ1koku1u/Levent/1973
İTO Lice İ1koku1u/Diyarbakır/1977
İTO Kanarya İlkokulu/Küçükçekmece/1977
İTO 100. Yıl İlkoku1u/Bakırköy/1987
İTO Anadolu Ticaret Lisesi/Okmeydanı/1987
•
JşTİRAKLERİMİZ
e UMUMi MAGAZALAR T.A.Ş e
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. e TÜRKİYE CUMHURİYETİ
MERKEZ BANKASI A.Ş. e TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. e BASIM
İSTİHLAK KOOPERA TİFİ e BASIN İLAN KURUMU e
İSTANBUL DÜNYA TİCARET MERKEZi A.Ş.
İSTANBUL DüNYA
TİCARET MERKEZİNİN MAKET;
•
[sTANBUL ]JcARETODASrNIN
TEsKiLATI
5590 sayılı kanun ve buna ait tüzük hükümlerine göre İTO, biri seçimle diğeri tayinle
kurulan iki esas teşkilata sahiptir.
1- SEÇİMLE KURULAN 1EŞKİLAT
A- Meslek Komiteleri
B- Oda Meclisi
C- Yönetim Kurulu
olmak üzere seçimle kurulan teşkilat üç organdan oluşmaktadır.
MESLEK KOMİTELERİ
Meslek gruplannın üyeleri tarafından dört yılda bir seçilen istişari nitelikte ve mesleki
ihtisas organlandır.
Belli bir veya birkaç meslek kolunu içerir.
5,7 veya ll asil üye ile aym sayıda yedek üyeden oluşur.
İTO'da 80 meslek komitesi bulunmaktadır.
Meslek komiteleri şunlardır:
1) Hububat, Bakliya~, Yağlı Tohumlar İhracatçılan ··
2) Yaş ve Kuru Meyve Sebze İhracatçılan
3) Yağlar ve Gıda Maddeleri İhracatçılan
4) Sanayi Mamulleri İhracatçılan
5) Hayvani Mahsuller ve İhracatçılan
6) Yaprak Tütün ve İhracatçılan
7) Tiftik, Yaprak, Keçi Kılı, Paçavra ve İhracatçılan
8) Su Mahsulleri ve İhracatçılan
9) Kereste ve İhracatçılan
10) Filmcilik, Reklamcılık, Tiyatro, Sinema, Yerli Film ve İhracatçılan
ll) Maden ve İhracatçılan, Toprak İşleri ve İhracatçılan
12) Halı Kilim İhracatçılan
13) Canlı Hayvan ve İhracatçılan
14) Kasaplar, Tavukçular
15) Hububat, Bakiiyat
15
16) Yağlı tohumlar ve Bahçe Kültürleri
17) Yaş Meyve ve Sebze
18) Soğan, Sanmsak, Patates
19) Bakkaliye
20) Aktariye ve Kuru Yemiş
21) Yağ, Peynir, Yoğurt
22) Zeytin, Zeytinyağı, Gül Yağı
23) Hububat Temizleme ve Öğütme, Fınncılar
24) Şekerli Mamuller, Konserve, Alkollü ve Alkolsüz içkiler
25) Mensucat
26) Yünlü Kumaş Arnilieri
27) Trikotaj
28) Tuhafiye
29) Bilumum İplik
30) Hazır Elbise ve Hazır Kürk
31) Ham ve Mamul Deri Saraciye
32) Kundura imalcileri
33)Örme
34) Tüccar Terziler
35) Boyahaneler, Elbise Temizleyiciler ve Çamkaşırhaneler
36) İnşaatçılar (İnşaat Müteahhitleri)
37)Demir
38) Nalburiye
39) Sıhhi Tesisat Alet ve Malzemesi
40)Cam
41) İnşaat ve Taşıt Boyalan
42) Elektrik Tesisatı Malzemesi
43) Elektrik Aletleri
44) Her Nevi Ziraat Makinalan ve Aletleri
45) Her Nevi Makinalar, Toprak Makineleri veRulmanlar
46) Demir Hırdavat
47) Bilumum Kara ve Deniz Motorlan
48) Kamyon, Otomobil, Lastik
49) Kamyon, Otomobil, Otobüs Yedek Parça
50) Fotoğraf ve Sinema Makineleri, Malzemeleri ve Fotoğrafhaneler
51) Pamuk, Keten, Kendir, Çuval, Sızal ve Elyaf Mamulleri
52) Tuhafiye Hırdavatı
16
53) Kuyumcular ve Hediyelik Eşya
54) Mefruşat, Mobilya ve Ahşap Eşya
55) Züccaciye
56) Eczahaneler, Ecza Depolan, Tıbbi Müstahzar İmalatçılan, İthalatçılan
57) Tıbbi Aletler, Gözlük ve Dişçilik Malzemesi
58) Tıbbi İspençiyari Malzeme
59) Kimyevi Madde ve Kimyevi Boya
60) Odun, Kömür ve Maden Kömürü
61) Petrol Arama Rafıneri ve Satış
62) Bankalar, Bankerler ve Sigortacılar
64) Kara Nakliyatı, Nakliye Komisyonculan, Seyahat ve Turizm Acentalan
65) Kağıt
66) Kitap, Matbaa, Karton Kutu
67) Bilumum Müteahhitler
68) Hususi Mektep ve Hastahaneler
69) Otel, Lokanta ve Eğlence Yerieri
70) Madeni Eşya
71) Kauçuk ve Plastik
72) Ticaret Komisyonculan
73) Emlak Komisyonculan
74) Gümrük Komisyonculan
75) Saatçilar
76) Yumurtacılar .
77) Et Mamulleri, Sucuk, Pastırma, Kavurma ve Don Yağlan
78) Nebati Yağlar ve Sabun
79) Dokumacılar
80) Kundura Levazımı İhracatçı, imalatçı ve Satıcılan
81) Yünlü Kumaş Satıcılan
Not: 63 nolu Meslek Komitesi İstanbul Deniz Ticaret Odası'nın kurulmasıyla, 2.11.1982'den itibaren lağvedilmiştir.
17
OnAMECLisi
Oda Meclisi, 4 yılda bir 5 ve 7 kişilik Meslek Komitelerinin seçecekleri 2 şer ve ll kişilik
Meslek Komitelerinin seçecekleri 3 er asil üyeden oluşur.
Oda Meclisi kendi üyeleri içinden bir başkan ve iki başkanvekili seçer.
Başkan
ve başkanvekilierinin görev süreleri iki yıldır.
İTO'mn en büyük teşkilat kademesi, en yüksek karar ve denetleme organı olan Oda
Meclisi 161 üyeden oluşur.
İTO ODA MECLİSİ
NAZMİ
AKIN
ODA MECLİSİ BASKANI
. YöNETİM KURULU
Yönetim Kurulu, Oda Meclisi üyeleri arasından 2 yıl için seçilen ll asli üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan ve iki başkan vekili seçer.
NUH KUŞÇULU iTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI
20
1- Nuh Kuşçulu/Yönetim Krl. Bşk.
2- Tank Şehmen/Yönetim Krl. Bşk. Vekili
3- Dündar Uçar/Yönetim Krl. Bşk. Vekili
4- Ahmet Uluçay/Yönetim Krl. Üyesi
5- Ömer Lütfü Özgül/Yönetim Krl. Üyesi
6- Nurettin Doğanbey/Yönetim Krl. Üyesi
7- Aşur Kaya/Yönetim Kurulu Muhasip üye
8- Mustafa Kurman/Yönetim Krl. Üyesi
9- Doğan Torunoğlu/Yönetim Krl. Üyesi
lO-Üstün Çevik/Yönetim Krl. Üyesi
11- Narık Buda/Yönetim Krl. Üyesi
İTO YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
İTO YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
2-
TAYİNLE KURULAN İDARİ TEŞKİLAT
!ayinle Kurulan Teşkilat İTO'nın sürekli ve yönetim kadrosunu oluşturmaktadır. İTO'nın
idari teşkilatı aşağıdaki organizasyon şemasında gösterilmiştir.
BAŞKANLIK
Turizm ve Fuarlar Servisi ı-- DIŞ MÜNAŞEBETLER
Şefi Arif Irgaç
VE TURIZM ŞB.
~
Dış Münasebetler Tatbikat ~
MÜDÜRÜ
Servisi Şefi Müzeyyen Oral
Doğan Tamer
Muamelat Servisi Şefi
Nurten Saraç
Fiyat Servisi Şefi
Alpay Hepşen
Kapa<>ite Servisi Şefi
Abdullah Tuğhan
Sa!Jayi Servisi Şefi
!smail Erdoji:nl
~
L
r-
~
MÜDÜRÜ
BAŞKANLIK VE GENEL
SEKRETERLİK SERVİSİ ŞEFi
Neşe Salmayen/i
İÇ TİCARET
ŞUBESi MÜDÜRÜ
Doğan
~
Ararad
SANA Yİ ŞUBESi
MÜDÜRÜ
Ahmet Şenkal
~
'
r-Sicil Servisi Şefi
Akif Şahin
Sicil Muhafaza Servisi Şefi ı-Adnan Hamzaoğlu
Bağ-Kur
Servisi Şefi
Sedat Gedikoftlu
22
Evrak ve Dosxı;ı Servisi Şefi
Ali Ozen
r--
İdari
~
Hizmetler Servisi Şefi
VE GENEL
SEKRETERLİK
GRUPMÜDÜRÜ
Mehmet Aslantaş
1
TESCiL ŞUBESi
MÜDÜRÜ
Mete Akalm
---
EVRAK VE DOSYA
ŞUBESi MÜDÜRÜ
Necati Atabey
-
İDARi HİZMETLER
ŞUBESi MÜDÜRÜ
İsmail Toprakseven
-
GENEL SEKRETER
Prof Dr. İsmail Özaslan
ı
GENEL SEKRETER
YARDIMCISI
Renan Baykan
ı
~
MESLEKK9~~.LERİ
.
ŞB.
MUD_uRU
Hatice lbiş
H
Meslek Komitel$<ri Servisi
Şefi Kadriye Ustündağ
Araştırmalar Servisi
Şefi Atıf Tezerten
Ticari
MÜŞAVİRLER
Prof Dr. Reha P~roy
Prof Dr. Ergun Ozsunay
Prof Dr. Erdoğan Alkin
Prof Dr. Demir Demirgil
Süreyya Avcıoğ/u
Veyse/ Çakır
Erdoğdu Pekcan
Mükerrem Ya/gm
r-
ETÜD VE ARAŞTIRMA
ŞUBESi MÜDÜRÜ t-Nebil Çabak (Tedvir)
NEŞRİYA T ŞUBESi
r-
MÜDÜRÜ
Yücel Demirkuş (Tedvir)
Istatistik Servisi Şefi
Sabiha Bayraç
Dökümantasyon Servisi Şefi
Sevim Tezcim (Tedvir)
H
Neşriyat
Servisi
Sermet Fer
Dış
r-
GRUPMÜDÜRÜ
Cer.ıgiz Ersun
DIŞ TİCARET
ŞUBESİ MÜDÜRÜ
Kemal Li/an
Servisi
H
Şefi
Ticaret Ara.ştırma
Şefi Tamer Kayacık/ı
Ihracat Tatbik~~ Servisi Şefi
Kemal Ozışık
TIR Servisi Şefi
Aliye Akyay
t--
r-
HESAP İŞLERi
ŞUBESi MÜDÜRÜ
Nevin Toprakseven
,)
-
Muhasebe Servisi
Tahakkuk Servisi
Aydın Bozer
Şefi
r-- Tahsilat ve İcra.. Servisi Şefi
Tuncay Oktem
Personel Servisi
Sema Yıldız
f--
r--
KÜTÜPHANE
ŞUBESi MÜDÜRÜ
Aytaç Barkat
BİLGİ-İŞLEMŞUBESi
MÜDÜRÜ
Emin Kesmen
H
Kütüphane Servis Şefi
Lütfiye Erses
H
Bilgi İşlem Servis Şefi
İbrahim Atmaca (Tedvil)
'
Istihbarat Servisi Şefi
Yükset Or
Tasnif Servisi Şefi
Semih Könü
İSTİHBARAT ŞUBESi
ı...-
MÜDÜRÜ
Yolalan
Sadık
23
GENEL SEKRETERLİK
Oda'nın İdari Teşkilatı iki ana üniteye aynlır. Bunlardan biri Genel Sekreterlik, diğeri
Şube
Müdürlükleridir.
Genel Sekreterlik, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve Grup Müdürlerinden
oluşur.
Genel Sekreter, İdari Teşkilatın amiridir. Oda Meclisinde ve Yönetim Kurulunda Başkan
ve Başkan Vekilieri seçimleri hariç oy sahibidir.
Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreterden sonra İdari Teşkilatın en yüksek amiridir.
Genel Sekreter görevde bulunmadığı zamanlarda kendisine vekalet eder.
Grup M üdürleri, çeşitli Şube ve Müşavirlerin doğrudan doğruya bağlı bulunduklan İdari
Teşkilat
kademesidir.
Genel Sekreterlik Oda işlerinin idaresi yanında personelin yönetiminden de sorumludur.
1- Prof. Dr.İsmail Özaslan
2- Renan Baykan
3- Cengiz Ersun
4- Mehmet Aslantaş
24
25
MüŞAVİRLER
-
Müşavirler çeşitli
konularda uzmanlaşmış kişilerdir.
Müşavirler
Genel Sekreterlikçe
istenen hususlarda mutalaa verirler. Aynca, ihtisaslan dahilindeki konularda etüd ve
araştırmalar yaparlar. G erek Oda Yönetimi ve gerekse Oda organlannın alacağı
kararlarda, diğer istisnai kaynaklar yanında,
müşavirlerin
yararlanılır.
1- Prof.
Dr.Erdoğan
Alkin
2- Prof. Dr.Demir Demirgil
3- Veysel Çakır
4- Mükerrem Yalgın
5- Prof. Dr.Reha Poroy
6- Av. Süreyya Avcıoğlu
7- Prof. Dr. Ergün Özsunay
8- Erdoğdu Pekcan
26
mutaalanndan geniş ölçüde
MÜSAVİRLER
27
ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ
Şubeler,
mahiyetleri itibanyle birbirine benzeyen veya birbirlerini tamamlayan çeşitli işleri
yürütmekle görevli idari teşkilat üniteleridir. Şubeleri Müdürler yönetir.
~ ETÜD VE ARAŞTIRMA ŞUBESi
~ NEŞRİYAT ŞUBESi
~ DIŞ TİCARET ŞUBESi
~ HESAP İŞLERİ ŞUBESi
~ KÜTÜPHANE ŞUBESi
~ BİLGİ İŞLEM ŞUBESi
~ İSTİHBARAT ŞUBESi
1- Cengiz Ersun
2- Emin Kesmen
3- Nevin Toprakseven
4- Aytaç Barkat
5- Hatice İbiş
6- Kemal LiHl.n
7- Sadık Yolalan
· 8- Yücel Demirkuş
ETÜD
VE
ARAŞTIRMA ŞUBESi
Ekonomik konularla ve iş alemi ile ilgili her türlü mevzuatı izler, İTO ve tacirleri
ilgilendiren bilgileri saptar, göriiş bildirir, gerekirse kanun tasarılan hazırlar.
Ülkemizi ilgilendiren uluslararası ekonomik faaliyet ve gelişmeleri izler.
Ekonomik konularla ilgili verileri derler,
aylık
olarak yayınlar.
Ülke ekonomisi hakkında yılda iki kez Türkçe ve İngilizce rapor hazırlar.
Türkiye'nin ekonomik durumu ile ilgili araştırmalar yapar.
Aylık indeksleri ve istatistikleri izler, İstanbul için Ücretliler Geçinme indeksi ve
Toptan EşyaFiyat indeksi hazırlar ,yayınlar ve bu konuda Oda'ya yapılan talepleri
cevaplandırır.
Tüm istatistiki konulardaki bilgi taleplerini gerek yazılı gerek sözlü
olarak karşılar.
Çeşitli
ekonomik ve ticari konularda seminerler, toplantılar düzerıler.
Tanm ve gıda maddeleriyle ilgili standartlan izler, göriiş bildirir.
Hazırlanan
rapor, etüd,
araştırma
ve derlernelerin yayımlanmasını sağlar.
İstanbul tacirleri ve personeli için mesleki kurslar düzerıler.
Dış basında
yer alan Türkiye ile ilgili haberleri izler.
Yabancı girişimciler
için mevzuatımızı tanıtıcı el kitaplan yayınlar.
Türkiye ekonomisi ile ilgili ileriye yönelik ekonometrik talımirilerde bulunur.
Türkiye ekonomisini tanıtıcı Türkçe ve İngilizce kitapçıklar ve broşürler yayınlar.
İşadamlannın yerel yönetim, bakarılık ve diğer kuruluşlarla ilgili sorurılanyla ilgilenir,
çözüm arar.
Tüketicinin korunması ve haksız rekabetin örılenmesi için diğer ülkelerdeki
uygulamalan izler, Türkiye şartlaona uygun öneriler geliştirir, uygulanması için çaba
gösterir.
31
DIŞ 1İCARET ŞUBESi
Dış
ticaret mevzuatı ile ilgili gerek duyulan bilgileri derler, yayınlar, görüş ve öneri
üretir, ilgili merciiere iletir.
Dış ticaret ile ilgili karşılaşılan sorunları izler, çözümü için çaba gösterir.
Ülke ve mal bazında pazar araştırmaları yapar.
Dış ticaretle ilgili seminerler, konferanslar, sempozyumlar düzenler.
Dış ülkelerde ihraç ürünleri sergileri organize eder.
Yurtdışından gelen iş tekliflerini değerlendirir.
Yerli ve yabancı kuruluşlar arasındaki ticari anlaşmazlıkların çözümü konusunda
çalışmalar yapar.
Ülke etüdleri hazırlar.
İhracat ruhsatnamesine ait işlemleri yapar.
Tescil, lisans ve konsinye yoluyla ihracatta gerekli işlemleri yürütür.
Menşe şahadetnameleri ve ihracatla ilgili faturalan onaylar.
Tedavül Belgesi onay işlemlerini yürütür.
Halı ve hediyelik eşya ekspertiz işlemi yapar.
İhracatta numune belgesi verir.
Dövizin süresi içinde yurda getirilememesi halinde mücbir sebep belgeleri verir.
Dış ticaretle ilgili olarak diğer odalarca verilen belgelere ait imzalan onaylar.
Fiili ihracatların kaydını tutar.
Türkiye Odalar Birliği adına TIR karnesi ile ilgili işlemleri yürütür, kame verir.
Türkiye Odalar Birliği adına A.T.A. karnesi işlemlerini yürütür.
Uluslararası Karayolu'nda taşımacılıkla ilgili sorulan cevaplandınr, sorunlan saptar,
öneriler geliştirir.
32
H EsAP İŞLERi ŞUBEsi
Oda bütçesinin hazırlık çalışınalarmı yapar. Oda gelirlerinin tahakkuk ettirilip tahsilini
sağlar. Sarfiyatın
bütçeye ve mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapılmasını temin
eder.
Personelin Oda ile ilişkilerini, sosyal ihtiyaçlarını takip eder, bu ilişkilerin ve ihtiyaçların
iyi bir şekilde karşıianma imkanlannı araştırarak öneriler getirir.
•
lsrtımARAT ŞUBESİ
Yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan, Büyükelçilik, Ateşelik, Mahkemeler gibi resmi
dairelerden ve Oda Ünitelerinden sorulan fırmalada ilgili piyasada araştırma yapar.
'
Oda
üyelerinin derecelerini tesbit eder.
Re'sen Kayıt ile ilgili işlemleri yürütür.
Adres tahkikatı yapar.
Firmaların
sermaye değişikliklerini takip eder.
Firmalar hakkında istihbarat raporu tanzim eder.
33
..,. DIŞ MÜNASEBETLER VE TURİZM ŞUBESİ
..,. İÇ TİCARET ŞUBESi
..,. SANAYİ ŞUBESi
..,. TESCİL ŞUBESi
..,. EVRAK VE DOSYA ŞUBESİ
..,. İDARİ HİZMETLER ŞUBESİ
1- Mehmet Aslantaş
2- Ahmet Şenkal
3- Mete Akalın
4- Doğan Ararad
5- Doğan Tamer
6- Necati Atabey
7- İsmail Toprakseven
TESCİL ŞUBESi
Gerçek ve tüzel kişi taeirierin Oda'ya kayıt işlemlerini yapar.
Gerçek ve tüzel kişi taeirierin sicil kayıtlan ile ilgili değişikliklere ait tescil evrakını
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmek üzere kabul eder.
Bağ-Kur Kanunu'nun meslek kuruluşlarına yüklediği görevleri yerine getirir, belgeleri
düzenler, onaylar.
Üyelerin sicil kayıtlarında meydana gelen değişiklikleri izler.
Üyelerinesicil kayıt sureti, faaliyet belgesi, oda kimlik kartı, sicil gazete sureti verir.
İmza ve kefalet tasdiki yapar, ithalat ve ihracat belgesi istek formlannı sicil kayıtlauna
göre tasdikler.
Talep halinde, fırmalarm sicil kayıtlan hakkında yazılı ve sözlü bilgi verir.
İflas ve konkordatolan izler ve aylık olarak Türkiye Odalar Birliği'ne bildirir.
•
Iç TICARET ŞUBESi
Muhammen bedel tesbiti yapar.
Yed-i vahit araştırması yapar.
Piyasada mal varlığı veya yokluğu konusunda araştırma yapar.
Eski tarihli veya cari piyasa fiatı araştırması yapar.
Riayet-i Mecburi mesleki kararların uygulanması ile ilgili kontrol ve gerekli işlemleri
yürütür.
Oda Üyeleri Gönüllü Tacir Taahhütnamesi ile ilgili uygulamaları yürütür.
Tüketici şikayetleri ile ilgili işlemleri yürütür.
Firmalar arasındaki münasebetleri belgeler.
(Mümessillik, Distribütörlük)
Bayındırlık rayiçlerinde bulunmayan ve resmi taahhüt işlerinde kullanılan malzemelere
ait müteahhit faturalarının piyasa rayicine uygunluğunun tesbit ve tasdikini yapar.
Devlet Memuru ve SSK mensuplarına ait protez ve iyileştirme cihazları, cenaze
giderleri faturalarının tasdikini yapar.
Bedelsiz numune, hediyelik ve reklam eşyalan konusundaki belge taleplerini karşılar.
Geçici kabul yoluyla gelen ve süresinde yurtdışı edilemeyen·mallara ait mücbir sebep
belgeleri verir.
Bilirkişi tesbitleri yapar.
Resmi merciierden ve bankalardan gelen menkul ve gayrimenkullere ait değer ve kira
tesbitleri ile ilgili ekspertizleri yapar.
Firmalann, Teşvik Belgelerine istinaden yurt dışından ithal ettikleri makinalarla ilgili
KDV teminatlannın iadesi konusunda vaki ekspertiz işlemlerini yapar.
Türkiye'deki tamiri mümkün olmayan cihazlarla ilgili fırma müracaatlannı inceler.
Önceden ithal edilen malın, garanti müddeti içinde bozulan parçalan yerine 'gönderilen
yenileri ile ilgili ekspertiz işlemlerini yapar.
Makina parkı tesbitleri yapar.
Mahkemelerden gelen çeşitli soru, teamül ve bilirkişi taleplerini karşılar.
Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri için Yeterlilik Belgesi verir.
Fire ve zayiat oranlanın tesbit eder.
Türkiye'den temini zor olan ve büyük inşaat işlerinde kullanılan makinalar konusunda
belge-verir.
Yabancı uyrukluların istihdamı ile ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gelen soru ve
'
İstekiere cevap verir.
37
SANAYİ ŞUBESi
Sınai
müesseselerinin yıllık üretim kapasitelerini tesbit eder ve kapasite raporlannı
duzenler,
İş makinalarının tescil işlemlerini yapar,
Çıraklık sözleşmelerini onaylar ve İl Çıraklık Kurulu toplantılarına katılır,
Çeşitli
dallarda teknik kurslar düzenler,
Küçük Sanayicilerin çeşitli sorunlannın halliiçin gerekli girişimleri yapar, lüzumlu
belgeleri tanzim eder,
Küçük sanayicilerin ithalat taleplerini.inceler, Müsaade Belgesi düzenler,
Yurtiçi fuarlara üyelerimizin iştirakini sağlar, yurtdışındaki fuar ve sergilere inceleme
gezileri düzenler,
Uygulamalı seminerler, eğitici konferanslar düzenler ve çeşitli yayınlarla üyelere
yardımcı
olur,
Küçük sanayi siteleri yapımına yönelik her türlü girişimi destekler,
Tek imalatçılık Belgesi taleplerini inceler ve sonuçlandınr, bu konuda diğer odalarca
istenen bilgileri derler,
Türk Standartlan Enstitüsü'nce gönderilen standart taslaklarının incelenmesini sağlar.
38
Dış MÜNASEBETLER VE TURİZM ŞUBESi
•'
Yurtiçinde ve dışında açılan ve odaya bildirilen ihalelerle ilgili bilgileri Oda Gazetesi
kanalı ile üyelerine duyurur, şartnameleri üyelerinin inceleniesine sunar.
Ticari nitelikli yabancı yayın organlarında, üyelerinin ilanlarının bedelsiz olarak
yayıniatılması çalışmalarını . IBCS
(International Business Contact Service) adı altında
sürdürür.
Yurtiçi ve dışı fuar ve sergilere ait bilgileri Oda Gazetesi ve sirkülerlerle duyurur.
Uluslararası
Fuarlar Rehberi hazırlar.
Yurtdışı fuarlarakatılacak fırmalara
Uygunluk Belgesi verir.
Fuarlara, Türkiye'nin katılması için gerekli ilişkileri düzenler.
Yabancı konsolosluklar nezdinde üyelerinin dış seyahatleri için ticari vize işlemlerini
yürütür.
Turizm mevzuatına yönelik kitaplar yayınlar, üyelerin turizmle ilgili sorunlarının
çözümüne yardımcı olur.
Yüksek düzeyde vergi veren ve ihracat yapan üyeler ve Türkiye'den en çok ithalat
yapan yabancı kişi veya kuruluşlar için ödül törenleri düzenler.
Yabancı delegasyonlan a:ğırlama programı düzenler, üyelerle ilişkilerini sağlar.
Yabancı işadamlanna
bilgi verir, Türkiye ve üyelerle ilgili sorulan cevaplandınr.
Çeşitli yayınlarla ve video
gösterileriyle Türkiye'yi ve Oda'yı ziyaret eden yabancı
konuklara, yurtdışındaki fuarlara gelen işadamianna Türkiye ve Oda konusunda
aynntılı
bilgiler sunar.
Üyelerinin yabancı ülkelere yönelik dış gezi, temas ve tanıtım faaliyetlerine yardımcı
olur.
.
39
41
•
I ç"TİCARET ŞUBESi
A- Muamelat Servisi
İthalat sözkonusu olduğunda ithal aedilecek mal ile ilgili olarak numune, hediyelik ve
reklam eşyası belgesi gibi belgeleri talep edecekler İç Ticaret Şubesi Muamelat Servisi'ne
başvurabilirler.
Geçici ithalatta "Mücbir Sebep Belgesi", yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde
kullanılmak
üzere "Yeterlilik Belgesi" temin etmek ve küçük sanayici olmayan
taeirierin fiili sarfiyatlarının belgelenmesi için İç Ticaret Şubesi Muamelat Servisi'ne
başvurulabilir.
Sosyal Sigortalar Kurumu mensuplan protez vb. tıbbi cihazianna ait faturalann tasdiki
için Muamelat servisine başvurulabilir.
Devlet ihalelerinde kUllanılan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı rayiç fiyat listelerinde
bulunmayan emtealara ait faturalann tasdiki gibi işlemler İç Ticaret Şubesi Muamelat
Servisi'nde yerine getirilir.
İstanbul Ticaret Odası'na kayıt sırasında ya da daha sonra ortaya çıkacak durumlar
ile ilgili olarak meşgale tespitinin yapılmasını isteyenler İç Ticaret Şubesi Muamelat
Servisi'ne başvurabilir.
Çeşitli ürünle:de ilgili ekspertiz isteyenler İç Ticaret Şubesi Muamelat Servisi'ne başvurabilir.
B- Fiyat Servisi
Satın alındıktan
sonra bozuk, h,atalı veya eksik olduğu farkedilen mamuller ile ilgili
tüm başvurular İç Ticaret Şubesi Fiyat Servisi'ne yapılabilir.
Tacirler Gönüllü Taahhütnamesi sistemine katılmak isteyen üyelerimiz İç Ticaret
Şubesi
Fiyat Servisi'ne başvurabilir.
Uyulması
mecburi mesleki kararlar ile ilgili şikayetleri bulunanlar ile tek satıcılık
belgesi almak isteyenler İç Ticaret Şubesi Fiyat Servisi'ne başvurabilirler.
Yabancı bir mamülün veya firmanın Türkiye'deki mümessilinin öğrenilmesi için İç
Ticaret Şubesi Fiyat Servisi'ne başvurulabilir.
42
BİLGİ İŞLEM ŞUBESi
Odamıza kayıtlı
üyelerimizin ünvan ve adreslerini, meslek gruplan itibariyle temin
etmek isteyenler Bilgi İşlem Şubesi'nden bu listeleri ücreti karşılığı temin edebilirlee
İhracatçı ve İthalatçı üyelerimizin ünvan ve adreslerini gösterir listeler, ücreti karşılığı
Bilgi İşlem Şubesi'nden temin edilebilir.
SANAYİ ŞUBESi .
Kapasite tesbiti yapılmasını, sahip olduklan iş makinalannın tescilinin yapılmasını,
çıraklık sözleşmesinin onayıanmasını talep edenler Sanayi Şubesi'ne başvurabilirler.
Tek imalatçı Belgesi, fıili sarfiyat belgesi, küçük sanayici belgesi gibi belgeleri almak
isteyenler Sanayi Şubesi'ne başvurabilirler.
Stilist-Modelist Kursları, Akşam Teknik Kurslan, Bilgisayar kurslanna katılmak
isteyenler Sanayi Şubesi'ne başvurabilirler.
TEsciL ŞUBEsi
İstanbul Ticaret Odası'na kayıt olmak, faaliyet belgesi almak, sicil kayıtlannda
değişiklik yaptırmak, İTO kimlik kartı s~bi olmak, sicil gazetesi sureti alm~k, imza
tasdiki, kefalet tasdiki yaptırmak, ithalat ve ihracat belgesi talep formlannı sicil
kayıtlanna göre tasdik ettirmek isteyenler ile Bağ-Kur belgelerini tasdik ettirmek
isteyenler Tescil Şubesi'ne başvurabilirler.
HESAP İŞLERİ ŞUBESi '
Oda aidatı, munzam aidat konulanyla ilgili olarak Hesap İşleri Şubesi'ne başvurulabilir.
43
ETÜD VE ARAŞTIRMA ŞUBESi
Mali mevzuat vergi uygulamalan ile yabancı sermaye ve yatınm teşviki gibi konularda
bilgi almak isteyenler.
Valilik, Belediye, Defterdarlık gibi kuruluşlar ile ilgili sorunlan olanlar.
Muhasebe yardımcılığı ile satıcılık sertifikası imtihanlanna katılmak isteyenler ile Satış
Elemanı Yetiştirme
Kursu ve Pratik Akşam Ticaret Kurslanna iştirak etmek isteyenler.
Yükçü bölükleri ile ilgili sorunlan olanlar Etüd ve Araştırma Şubesi'ne başvurabilirler.
---~
-::;·. rmııi'
IIIJI 1 . 1 ~J
.
,IJ'
.
A- İstatistik Servisi
Toptan eşya veya ücretWe~ geçinme indeksi talebinde bulunan üyelerimiz, cüzi bir para
ödeyerek ve Etüd ve Araştırma Şubesi İstatistik Servisi'ne başvurarak taleplerini
karşılayabilirler.
Ülke bazında ve madde bazında dış ticaret istatistiklerini elde etmek isteyenler Etüd ve
Araştırma Şubesi İstatistik Servisi'ne başvurabilirler.
B- Dökümantasyon Servisi
Dış kaynaklı
mal ve hizmet talep ve tekliflerini incelemek isteyenler, ülke, mal ve sektör
bazında detaylı
inceleme yapmak isteyenler Etüd ve Araştırma Şubesi
Dökümantasyon Servisi'ne başvurabilirler.
DÖKÜMANTASYON
Dış TICARET ŞUBESi
A. Araştırma Servisi
Yabancı fırmalada ticari anlaşmazlığa düşen ve İstanbul Ticaret Odası kanalıyla
girişimde
Odamız
bulunmak;
üyesi ihracatçı ve İthalatçı fırmaların madde ve ülke bazında listesini almak;
İthalat, ihracaat, ihracatı teşvik, gümrük ve kambiyo mevzuatı hakkında bilgi almak
ve/veya mevcut sorunların çözümünü sağlamak;
Ülkemizin diğer ülkelerle yaptığı sınai, ticari ve iktisadi anlaşmalan incelemek;
Dış
piyasalar hakkında görüş ve öneri almak, inceleme yapmak;
Yurtdışından
işbirliği
gelen mal ve hizmet talepleri ve teklifleri ile ortak yatırım ve benzeri
önerileri hakkında bilgi derlemek;
İthalatçı belgesi ile ilgili işlemler için bilgi temin etmek;
isteyenlerin yanısıra;
Başarılı
mal ve hizmet ihracatçılannın ödüllendirilmesine katılmak ve bu konuda
bilgi edinmek;
Müsaadeye tabi mallar listesinden kendi ihtiyaçlan için 5000 ABD dolarına kadar
ithalat yapmak isteyen ihracatçılar (İhracatçı Birliklerine üye olmayanlar), turizm
belgesine sahip turizm şirketleri ve uluslararası nakliye fırmalan da, gerekli müsaade
belgesini almak için Dış Ticaret Araştırma Servisi'ne başvurabilirler.
B. TIR Servisi
TIR ve ATA karnesi almak isteyenler ve bu karneler ile ilgili talepleri bulunanlar Dış
Ticaret Şubesi TIR Servisi'ne başvurabilirler.
C. Tatbikat Servisi
İhracat Belgesi ve ruhsatnamesi, numune belgesi, menşe şehadetnamesi, tedavül
belgesi, mucbir sebep belgesi ile ilgili talebi bulunanlar Dış Ticaret Şubesi Tatbikat
Servisi'ne başvurabilirler.
46
Download

9 - ITO