i
f
V K İT A B I
O R D İN A R Y
The
Invısible
M an'’
Ve
L 11 i
lifi
DISTINCTION KlTABI‘' W i d e
H o r i z o n s 1’
RÜ STEM
K İ T A B E V I ’n e
GELMlŞTtR
TOPTAN VE PERAKENDE
SATILIR.
Kore Meselesinde Görüş V
Ayrılığı Yoktur
ili
Takıp ed ilecek yol h a k k ın d a V a şin g to n d a 14
m illet tem silcileri m ü za k e re y a p m a k ta d ır
Kuzey Kore göklerinde dûn Kore harbinin
en büyük hava çarpışmaları olmuştur
Tokyo, 7 (Royter): Yalu
nehri üzerinde bugün komü­
n ist ve
Amerikan
tepkili
uçakları aıaslnda
cereyan
eden hava muharebeleri bir
hıftadanberi yapılanların en
şiddetlisi olmuştur.
Karada
ise, m üttefikler 7 0 - 8 0 ki
lom etrelik bir cephe ü?erinde kuzeye doğru
ihtiyatla
ilerlem elerin e devam e tm iş ­
lerdir. 1 0 Birleşmiş Millet
ler tüm eni Kuzey Korede
dağlık bölgede hücumlarına
devam etmektedirler. Lâkin
bu kuvvetler, halen
esas
kom ünist ordusu ile
karşı*
laşm am ışlardır.
M ısırın Teklifi B atılılar
Tarafından M üzakere
Edilecok
Londra, (Royter) 7: logiliz
D>şıgleri bakanlığı sözcüsünün
bu gün b<*yan ettiğine göre, Mı*
sırın îsraı!—Suriye hududunda
cereyan kanlı hâdiselerin sona
edirdiritmesi hutusundı y. ptıgı
ricayı incelemek maksadiyle İn ­
giltere, Fransa ve Amerika m ü’
yaveri de bulunacaklardır. Sözcü,
müşavere ve müzakerelerin nor
mal diplomatik kanallar vasıta
s yle Loodrada yspdm ası muhte­
meldir.
•i
oO)
5 0 Amerikan «Thunder
Jet» tepkili uçağının
40
komünist «Mig. 15» tepkili
uçağı ile
karşılaştığı hava
muharebelerinde bir kom ü­
nist uçağının
düşürülmüş
olması muhtemeldir. Vaşing
tondan gelen haberlere göre,
Yeni Bir Tecavüz
Bu defa da Bursada O.P. lo k alin e ta a rru z edilerekA tatürkün ve B a y a rın ta b lo la rı parçaland ı
Bursa:
Tırilya
bucağında
çirkin bir hâdise olmuş, buca­
ğın Halilbey mahallesinde Aziz
Tozan adında bir şahıs D P.
buca’r me kezi lokaline taarrua
ederek duvarda 8sılı bulunan
Atatürkle Cumhurbaşkanı Celâl
Bayarın tablolarını purçalamıg-
idt>
liye
jeni
ltew
cen«
beth
toria
r
r
tır. HUlk tarafından yakalanan
mütecaviz jandarmaya teslim
edilmiş, savcılık tahkikata baş­
lamıştır. Bu hâdise Tirilya ve
Bursalılar arasında teessür uyan*
dırmigtır. Mütecaviz Azizin bu
igi bir tahrik neticesi yaptığı
tahmin edilmektedir.
DUNKU TÜRKİYE GAZETELERİNDEN ÖZETLER
ÜNKÜ gazetelerin verdik­
leri haberlerden bazıları:
Türkiyede matbaacılığın ilk
kurucusu olan İbrahim Mütefarrikanln ölüm yıldönümü olması
hasebiyle dün basın mensupları
Beyoglunda Tünel
bağındaki
kabrini ziyaret ederek çelenk
koymuşlardır. İbrahim Mütefer*
rika 1 7 2 9 yılında Sultanahmetteki evinde ilk matbaayı açmış
ve Yalovada ilk kâğıt fabrika­
sını kurmuştu.
D
rek, bu hâdisenin bütün yurtta
memnunlukla karşılandığını ifa­
de etmektedir.
LUS gazetesinde
Hüseyin
Cahit Yalçın ayni konuyu
ele alarak son günlerde partile­
rin, hakikî demokrasi rejiminin
icap ettirdiği olgunluğu göster­
meğe bağladığını kaydettikten
sonra dahildeki bu cereyanın
hariçte de iyi akisler uyandırabi­
leceğini ilâve etmektedir.
U
ÜRSES gazetesinde Nibat
Geçen yll Ankarada ilk sergi­
Erim
Amerikan Ayan
sini açan ve eserlerinden bazıla* meclisinin Türkiyenln Biti Sa­
' n Amerika müzeleri için satın vunma sistemi İçine alınması
Tel Aviv (R oyter) : R e sm ’ alınan çocuk ressamı
Haşan hususundaki kararını memnun*
raporlar* göre bugün Suriye Kaptan dünu in ci sergisini
aç lukla kaydettikten sonra ezcüm*
Jsıagatli hudut b ö g ’slnd s sü* mistir.
ie «Amerikalılar Atlantik paklı
kûnet hüküm .sü r m ljtû r . 7 tt jÜ R S E S gazetesinde Cıvıt
çerçevesi içine yeni yeni millet*
Yahudi po'isluln v u r m a s ı n » J |j [ Oral Amerika Ayan mec­ lerin katılmasına taraftar değil­
m isliyle m ukabele etm ek m ık - lisinin Tûrkiyunin Atlantik Pak- lerdi. Bu infiratçılık siyasetini
8"dlyle h f<a ip ’id darında tı çerçevesi içine alınması yo* güdenler «hazırlığımız kâfi de
tırall u çakları bu bö g?yl lundaki kararını alkıgladıktan ğildir, bu yükü kaldıramayız»
bom bard m an
ctm lş'erdlr. sonra Amerikalıların son zaman* diyorlardı. Eisenhower’ın son
Mııır dün S u riyeyc yspdan a>da kaypık Rus siyasetine bel Avrupa seyahatinden dönüşünde
t'c ıv ü z ü n durdurulm ası İçin bağlamayıp fevkalâde hazırlan- Batı Avrupa müdafaasında Doğu
lo g ü t r -, F ran sa v s Am erika makta ve faal bir siyaset güt­ Akdenizin önemini belirttikten
n 'îd in d e tr şeb b ü sa t» bulun mekte olduklarını kaydetmekte­ sonra Amerikan görüşünde bümuştur İsrail H ü rriyet teşki dir.
yük değişiklik olmuştu. Ameri»
lâtı lideri M entch em Belgin
AFER gazetesi partiler ara­ kadan sonra Atlântik Paktına
verm'ş oldu ğu d em eçte ez
sında esmeye başlayan dost* dahil diğer 11 devletin de TürCümle şöyle d< rnişti rr: “ Su
luk havasını bahis konusu ede(D evam ı sayfa 4 te)
llyenln tecavüzü İsrail hükü
m etinin su'hçu po'etikustnın
Müitünıüz Peristeronayı Ziyaret Etti
bir neticesidir!”
Kıbrıs müftüsü Bayın Yakup den gelen erkek, kadm ve öğ­
Paris K o n feran sı
Menzilcioğlu geçen Cuma günü renciler vazü nasihatları alâka
Peristeronayı ziyaret etmigtir. ile dinlemişler ve tatmin edil­
Ç ıkm aza G irdi
Paris, 7 (Royter) : Dışişleri Köylüler tarafından tezahüratla mişlerdir.
Bakam yardımcıları konfe­ karşılanan Yakup Menzilcioğlu
Bundan sonra müftümüz köy
ransı bu gün de biç bir g e ­ Cuma namazını köy camiinde eşrafından Bay Arifin evinde
lilme kaydetmemiştir. A m e­ eda etmiş ve namazdan sonra •ğırlanmıslardır.
rikan Delrgeıl Dr. Philip evlenme ve çocuk yetiştirme gcMüftümüzün bu vazü nasiha­
Jerrup Rus delegasyonunun ye ve faydalarından bahsetmiş,ik tinde, evvelce yapmış olduğu
gündem Üzerinde ısrar etmsk t.sadî kalkınma davamızın ana veçhile ezanin Arepçı okunması
ten vazgeçmesini söyllyerek hatlarını çizmişler ve din! konu­ ve selâmların Arapça verilmesin,
dünya halkının sulha susa* larda rıaaihatlarda bulunmuştur. den bahsetmemesi halk arasında
Periatetona ve etraf köyler­
dıgını belirtmiştir.
S u riy e —İsrail
hududunda sükûnet
hüküm s ü r ü y o r
I
komünistler süratle
Man*
çuryaya uçak tahşit etm ek­
tedirler. Tokyoda teyid edil­
memiş olan bu
haberlere
bakılırsa, komünistler ilerle­
yen B.M. kuvvetlerine ha­
vadan
bir darbe indirmek
niyetindedirler.
Z
H
Londra, 7 (Royter): K ore!tonda 1 4 devletin devamlı
hakkmdaki Birleşmiş Millet- surette müzakerede bulundulerin gayelerini ihtiva eden ğunu açıklamıştır,
deklerasyon üzerinde IngilSözcü, Ingilizleirin harbi
tere ile Amerikanın ayrıldı- daima Koreye münhasır bığma dair yayılan haberleri rakmak fikrinde
olduğunu
Ingiliz Dışişleri
Bakanlığı söylemiş ve Koredeki askerî
sözcüsü bugün kat’i surette durumun kararsızlığını be­
yalanlamıştır. Bu haberlerin lirterek, Birleşmiş Milletler
birbirine tezad teşkil ettiğini kuvvetlerinin
3 8 nci
arz
belirten
sözcü,
tasarlanan dairesini
geçmesini
doğru
deklerasyon etrafında Vaşing-'görmemiştir
Kore Cephesinde Şiddetli
Hava Muharebeleri
Bir hattada 13,000 den îazla asker öldürüldü
Tokyo, (Royter) 7: Geçen se* avcı pilotlarının iddiasına göre,
kiz gün zarfında takriben 18 0 4 komünist uçağı tahrip edilmiş
Sovyet tipi tepkili jet uçaklar! ve diğer 4 uçak da hasara uğran n Mançurya hududundan gü* tılmlştır.
neye doğru uçtukları görülmüş­
Aydi hafta zarfmde Amer kan
tür. Amerikan hava subayları 5 inci hava filosu pilotları da,
geçen haftanın, Kore harbi bi- 120 kamyon tahrip ettiklerini
dayetinden beri en ziyade hava ( 1 3 ,0 0 0 den fazla komünist as
faaliyeti sarfedilen bir hafta ol* keri öldürdüklerini veya yara
duğunu söylemiştir. Amerikan ladıklarını iddia etmiştir-
ACENTE
ARANIYOR
Birleşik
Krallıktaki bir
çok ihracatçılar aşağıdaki
eşyalar için Kıbrıstaki acen*
talar ile temasa geçmeği
arzu etm ekted ir:
(a) Yüksek kaliteli elektrik
ısıtma cihazları
(b)Pamuklu parça eşyaları
(c) Disk sApanları ve zira­
at m akineleri.
Alâkalı şahısların Lefkoşa
da İmpcrlal T rade Corres»
pondent Levazım Dairesine
giderek
temasa geçmeleri
tavsiye olunur.
AKİSLER
Rezalet Edebiyatı!
O sm an TURKÂY
^Ü S T E H C E N n e ş riy a t, in s a n la rın
a h lâ k
ve
k a ra k te r in i
d e je n e re e d e n en m ü e s s ir v e a y n i z a m a n d a e n re z ilâ n e
b ir v a s ıta d ır. Z am a n z a m a n g e n ç le rin e ld e n
e le
d o h ş t ı r d ik l a r ı
açık sa ç ık
r e s im le r, ş e h v e t k u s m u k la riy le
ö rü lm ü ş y a z ıla r,
c e m iy e tin b ü n y e s in d e ru h î s a rs ın tıla r
ve ç ö k ü n tü le r
m eydana
g e tire b ilir. Ç ü n k ü b ir m ille t, m e m le k e t Veya c e m iy e tin
is tik b a li
o lan g e a ç le r, b u gib i
yazıları
okudukça
d u m u ra u ğ ra m a k ta n
k u r tu la m a z la r .
Bazı romancılar, fazla okuyucu toplamak gayesiyle insanın
şehvet duygularına hitap etmekte maharet göstermektedirler,
öyle romanlar vardır ki, bazı pasajları rezalet nümunesi olabi­
lecek derecede pespayedir. Müstehcen
resimleri ihtiva eden
albümler ve kartpostallar da ayni maksatla hazırlanmış, ayni
derecede tehlikeli şeylerdir.
Müstehcen neşriyat hükümetler tarafından şiddetle yasak
edilmelidir. Eoasen hiç bir san’at kıymeti olmayan eserlerin
cemiyet
ve insanlığa
ne
faydası
olabilir?
Halen
mevcut
yasaklık
maksada
kifayet etmiyecek derecede
hafiftir. Zaten, halen mevcut yasaklık da müspet bir semere
vermemektedir. Erkek ile kadını en rezilâne 'bir tarzda tespit '
eden resimler, şehvet kekan romanlar ve şiirler gizli piyasada
satılmaktadır.
Son günlerde memleketimizde elden ele dolaştırılmakta
olan iki şiiri! gençleri bedence ve ahlâkça dejenere edecek
kadar bayağı ve soysuzlaşmış bir edebiyatın mahsulüdürler. Hele
bir tanesi düpedüz bir şehvet şahlanışı, bir şehvet kusmuğundan
başka bir şey değildir. İsmi ‘'Fettahname” imiş. Geçen gün genç
.bir arkadanım yanımda okurken, yazana da, okuyana da gayri
ihtiyari bin kerre küfrettim;
İnsanlık düşmanı kalemlerin yarattıkları bu rezâlet
edebiyat! hakiki san’ata suikast işlemek demektir. Fakat ne ya- ,
zık ki, ahlâki meziyetleri bir ejder gibi tehdit eden bu yazılar, *1
elden ele kapışılmakta ve okunmaktadır, öğrenciler üzeıinde
yıkıcı tesirler bırakacak olan bu gibi yazılara karşı öğretmenle­
rin ve çocuk velilerinin uyanık olmaları lüzumludur kanaatindeyiz.
Gençlik bir memleketin istikbali ve her şeyidir. Körpe
dimağları zehirliyen «rezalet edebiyatı» nevinden olan «Fettana-
i
’
İ
w
Jl ♦
ÜIlÇlIAllliJViyiV VIAIV1 Ü0 1 VSIAVS NVONIdVidVl OVVIAI
n fliV ıa
BulgaristanlI Irkdaş
larımıza Yardım
İB u g U n D e B u ;
•
•
Nakil Yekûn £ 3o46 5-j
O KUM AK
js g g S
8 Nlı#n 1981
®«î Sev*
İrtica kıpırdamşlarıBastırılmak
üzere birçok tevkifler yapılıyor
LEYMOSUN HALK JNIN
BAI&ŞLARI:
Necip Fazılın İğrenç bir yazısı ve Ali Fuat BaşEdvvards StudyaVosJ!cyan£ 2.o.o
İbrahim Z ek i BURDURLU
gilin
h ayret ve infial uyandıran beyannam esi
Hacı Yahya Efendi gazinom
An
Vara:
5 Nisan (Hususi mu dan uyandım . Bir de baktım
ÜR K İY E’DE, İstanbul’da “ Varlık” adında bir dergi
müşterileri
2 5. o
Abdullah Evrenos öğret 1.0. o habirimiz NEJAT KONUK bil
yayınlanır. Edebiyat ve aanat yolunda yıllardanberi
akın akın leş kargaları.
1.0. o diriyor):
iierliyen bu dergi, ber sayısında memleketin bazı mesele* Nikolâı Melinyodi
Sim
siyah katran rengi kar*
Fatma Mehmet Ali
1.0 . o
lerini ortaya kor, inceler, bir sonunca varır. Derginin sa*
Şurda
burda
görülen
irtica
jalar.
Bunlar neydi, tahm in
Emine Ragtp Gül boy
1.0. o
bibi Yağar Nabi Nayır, Varllk'ln, Aralık ayında çıkan
kıpırdanışları halen devam et­ edebil r m isiniz?
10/-VERBNLER:
Sabahın
sayısında, okuma faaliyetinin ileri bir duruma gelebilmesi
Kâmil Mehmet Gümrük, Fehmi mektedir. Hükümetin bunlarla gazeteleri. H epsi başlıklarım
Ali Bahçeci, Halide İbrahim, amansu bir mücadele açtığı
için okullarda, öğretmenlerin gerçek bir okuma faaliyeti
siyaha boyam lşlar, matem
Ayşe Mehmet, Halide Ahmet, yapılan tevkiflerle anlaşılmakta*
yaratabilmelerinin gart olduğunu söylemişti. Yağar Nabledasına m em ur bir palyaço
Lûtfi Kâmil ve eşi, Emine Sa­
nin bu fikrini biz kabul etmigtik. Aradan zaman geçti,
dır.
G
çenlerde
Kırıkkalede
kılığına bürünm üşlerdi. V e
lih, Zehra Mustafa Lûtfi,
derginin Şubat Bayisi geldi. Bu sayida, bir okuyucu Ya*
(Aokarenın bir kazası) basılan senenin belli başlı bir gü*
5/- VERENLER:
gar Nahiye yukarıdaki konu üzerinde bir cevap veriyor ve
Pollli Karayanni, Kaçıdur Bl- Kadiri tarikatı meosublarindan nünde m azi ve istikbaldeki
bugün okuyucu sayısının düne göre fazla olduğunu sa­
çakcıyan, Ahmet Refet Maki­ 102 kişiden 23 ü sorgularını şeni ticaretleri adına bu kr
nist, Hüs;yin Sıtkı İmam, Hüse müteakip tevkif edilmişlerdir tığa girm ekle mükelleftiler.
vunuyor.
yin Zek&i İmam, Niko'.âs Ma- Kadiri tarikatının âyinlerinde,
Türkiyede okuyuca azlığına bir çok yazılarımızda
Bense etrafı simsiyah bir h a ­
llndyodi, Heniye M. Tevfik, Şa
igaret etmigtik. Okumak denen faaliyetin sadece okumak
reiMeri
Nuh
Baba
müridlerine
va
ve gayet ağır bir leş ko­
hure Hüseyin Cahit, Mahzar
olduğu kabul edilmelidir. Okumada, anlamak, anlatmak,
Nicat, Şazziye Turan, Zekiye Ca verdiği vaazlarda ipek çorap kusu yapan kargaların arka*
anlanan anlatılandan bir sonuç çıkarmak faaliyeti asıl ola­
vit, Pembe Hacı Haşatı, Şifa Ha­ giymenin, plajlara ve sinemaya smdan şöyle düşündüm : Ma*
tip, Melek Sıtkı, Şerif Mustafa gitmenin, gâvur kanuolarıyle tem lerine katılan elli bin
rak bulunacaktır- Her memleket meselesi, ber ayrı mesele*
Veli, Bmlne Münir, Şöhret Bu* İdare edilmenin günah olduguDu
nın bir kafada istenen biçimde yer alabilmesi ve mâna
kişi yerine, m atem lerinden
kayi, Fatma M ihm et, Kadrlye
kazana bilmesi için okuma faaliyetinin tam olması gere­
bildirmektedir.
iğrenen
yirm i m ilyon kişinin,
tfafl Kaptan, Aliye Sallb, Pem ­
kir. Bu çegit bir okuma yaratılabilmesi içinde okumanın ta*
aks<nl
görm
ek suretiyle ken*
M
üridierln
başları
tıraşlı
be Salih Gurra, Naclj-e Farac,
lim edildiği okullarda okuma'nln tâm m&naslyle yönle*
Ayşe Fikret, Radiye Tahlr, Emi1 ve çem ber saka’lıdır. T evkif dilerini satın alm ağa h szır
ne Alp Arslan, Hayriye Hacı edilen 23 m ürid adllyeye ge bulunduğum u bl seler, scab a
riyle tatbiki gereldr. Bunu da ancak okumasını seven, bi­
Yahya, Havva Derviş, Sevim
len öğretmen yapabilir. Eğer öğretmen gerçek bir okuma
bu leş kargaları hangi kılığa
Cemal Aziz, Pembe Ha&ao Ka­ tirlldiklerl zam an koridorlar*
dersi ve gerçek bir serbest okuma faaliyeti yara ta b iliy o r
girerlerdi?
L<ş k a rg a la .ı?
da
ezan
okum
uşlar,
b
aşlan
ragözlü, Hüseyin Haroza ve eşi,
mesele kökünden çözülür. Açma, böyle okumayı candan
Günü
geldiği
zam an siyah
na
siyah
takke
geçirerek
na
Akile Hakkı, Rüştüye Halil, Ha­
seven ve kitaben ezelî dostu olan öğretmeni
nereden
lil, Hatice Mustafa Garip,
tüylerlnial
trtş
etm ek için
m sza durm uşlardır. So gu
4/- VERENLER:
bulmalı. Maalesef, öğretmenlerimizin çoğu bu faaliyetin
a
rıy
ıca
ğ
ın
ız
ustura,
kendi
esnasında N u h Baba, taad ­
Ayşe Cemai N afl İkinci dtfe> düdü zcvcatı m üdafaa etmiş- elln lz’e dilinizi kesmek şartı*
yabancısıdır. Biz Yasar Nabinin fikrini olduğu gibi kabul
Nesibe Enver, Nezihe Mustafa tir.
na bağlı olarak tarafım ızdan
ediyoruz.
Kemal, Ayşe Haşan, Fatma Hü
Okumak, iyi bir eğitim iğidir. Bu tedbirli, düzenli
Bu arada m ahkem ede fo ­ verilecektir.”
seyln Helvacı,
A tatürke leş, gazetelere de
ve sonucunda verim alınan bir pedogojlk faaliyetle el*
to ğ ra f çeken gazetecileri işa­
3/- VERENLER:
Irş
kargaları diye hitap eden
de edilir.
Meliha İrfan, Aytcn H. Asova, ret ederek “ şeytan Icadlarıy
bu
iğrrn
yazının sahibi elb et­
meseleleri,
okuma
faaliyeti*
Birçok geri memleket
Fezlle Mustafa, Nazıfe Hulûs, ie bu herifler bfzi kepaze
te
ki
adaletin
şaşm az doğru*
zaman
halledilmiş
olacaktır.
Gflzüde
Haşan,
Gülsün
Meh­
nin tam bir kıvama girdiği
edeceklerdir"
diye
m&nl
met
Ali,
Fayika
Nihat,
Remziye
olunm asın! İstemiştir. T a ri­ luğ önünde lâyık o!duğu ce*
Bunda güpbe yokdur,
Mustafa, Nafia Ragip, Şaziye katın tam zam anında m ey­
(D e v im i 4 ü n cü d e)
Haşan, Kadrlye Muzaffer, Rem­
dana çıkarıldığı, yoksa daha
ziye
İbrahim,
Vaclde
Rag’p,
Sab'
Goeringe zehiri veren Bir “Federal Dünya riye Mustafa, Siddika Hüseyin da büyüyeceği haber verilKafa, Mujgan Fatıb, Cihan Ah inektedir.
r adara meydana çıktı Hükümeti kurulması met,
Necmiye Haşan, Ayşe HüH'diyeli bul.m çalar aerimis
D iğer taraftan geçen lerd e
•eyin, Nedret Mehmet,
•için çalışılıyor
A nsbach : S S. teşkilâtının
hurada
sona eriyor. Çürkü al.
bir
kum arhanede
kum ar
2/ - VERENLER:
eski kom utanlarından Gene
I
g'mız
çözülmüş bul mbc darda,
Rom a'da 22 devlete Panayl Katoyanni, Manteos Ar- oynarken yakalanan N ecip
rai E n c h v o n D e m B . c h hu
bulmı
c ıların baogi şlk’a da*
m ensup 5oe delege bu neftis, Avraam Parsilyank, A iye Faztl K ısakürek “ Büyük D o
Z evlevsk i, Mareşal H e r m a n
bil
oldukları
belin, lmemlgtir.
m ak satla to p lan d ılar Hüseyin, Fatma Şalih, Zehra M. ğu ” da çıkan InkÜâp aleyh ­
Goering’e intihar etm e k için
Bu
takdirde
«7»
numaralı beGüven, PErihan Mehmet, Rezi' tarı yazılar dolayısıyle tev
R o m a : insanlığı “ Federal
kullandığı zehiri kendisinin
iiyeli
bulmacamızın
ne)rine
ye K. Dsnlzer, Feriha Salih,
tasav­ Hamiye Cemal, Senlye Nedim, kif edilm iştir. N rc'p Fazıl, maddeten imkâa yoktur.
temin ettiğini, A m erikan iş­ Dünya Hükümeti”
A tatürke dil uzatacak kadar
Piyango çekili rek
kazanan
gal makamlarına itiraf et­ vuruna doğru bir adım da Ferdiye Nasır, Münüse Haşan, İşi azıtm ış b ulunuyordu. S»
Vedia Ali, Canan Mehmet, H«ha
yaklaştırmak
gayesiyle
önümüzdeki Pazcr günü bild •
miştir.
tlce İbrahim, Vedia Ömer, Ve­ bık şfllrin bir yazısından ba*
Goering, 1946 da Nüren* bugün Rom a’da 22 devlete dia Hacı Haşan, Şifa Nedim, zi kısımlar alarak onun şah rilecektir.
berg hapish an esin d e iken mensup 500 delege ve mü* Cemile Nazim, Remziye Ernle, slyeti hakkında size de fikir
MÜNECCİM
Melehat Mehmet, Halide Refet, ler verm ek istiyorum .
bu zehiri kullanmak, s u r e ­ şahit toplanmıştır.
Meryem İzzet, Sabriye M. Denitiyle asılmaktan
kurtul­
Bir hafta sürecek olan bu zer, Zehra Hüseyin Gardiyan,
Büyük D oğu . Sayı 37 . S a y ­
m uştu.
I'
konferansa 1949 senesi No* ürker B îhiç, Remziye M.Muh- fa 9 :
Bulmacrmızın Halli
Z e v le v sk i’vin bu yolda bel Sulh mükâfatını kaza» sln, Nadide Haşan Polis, Lûtfi“ Bİt s a b a h tı: T atlı uykum
itiraflarda b u lu n d u ğ u n u A P nan ve Birleşmiş Milletler ye Hüseyin, Nezihe Kemal,Ha*
SOLDAN SACA
tice Mahmut, Ayşe Mulla Rayıf,
ye bildiren Birleşik A m e r i­ İaşe ve Tarım
i . T a r ım —*ş 2 . O yuncak.
Tejkllâtı
ka Bölge savcısı W illia m eski Müdürü Lord Boyd-Orr Münüse Hüseyin, Peyker Haıan, fet Hüseyin, Fatma Mehmet, 3 Sa. 4 Resülm&l. 5 . A m a çMüesser
Haşan,
Elmaziye
Beh­
Zehra Hüseyin Kunduracı, Fer­
Canfield, bunun d o ğru lu ğu ­ başkanlık etmektedir.
a'ta. 6 . K a t—ok. 7 . A y—fa.
diye İsmail
ÇanbulAt, Beima çet, Zehra Ali,
na inanmağa n&eyyal o ld u ­
Mehmet Tahir, Halide İbrahim Betros Tslros 7 /-; Şöhret Ah­ 8 C ellât.
Delegeler “Federal D ü n y’ Cam, Pembe Osman, Ferdiye met 4Jkr.; Meryem Yusuf 4jkr.;
ğunu söylem iştir.
YUKARIDAN AŞACl
Münevver Mediha Hüseyin Rızkı 6/ ; N e­
Bildirildiğine göre, B ach - Hükümeti" tasavvurunun ta H ssm Karagözlü,
riman Mulla Salih 6/-; Bıy
i . T op rak . 2 . A v—emare.
Z evlevski, itiraiını savcılık hakkuk etmesi İçin Birleş­ Mehmet, Cemaliye Niyazi, Mü* Mehmet AH 3 kr,; Httice Sa­
3
.
R uhsat. 4 î n —ü ç —al. 5 bürosunda,
A m erikan ve miş Milletler anayasasının nüre Mustafa, Suzan AH Bıhrl, lim 2 k i; Melike Haşan 4kr.;
Senlye
İsmail,
Ülviye
Ahmet,
MC.—oya.
6 . Mak. 7 . Aksak.
iste*
Alman idarecilerin h u z u ­ gözden geçirilmesini
Fehime Ali, Fatma Abit, Safiye
Yekûn
£
3079
11-5
8
A
lam
an.
runda yapm ıştır. Bu şahıs mektedirler.
Mehuet, Zehra Hüseyin, Nezihe
G oeringle birlikte yargılan !} Bu Konferansa komünist Arif, Müfide Salih, Nevrus Ha*
m ış olup o tarihten beri j m em ıeketlerden yalnız Y a - sın, Cihan Hüseyin, Fahriye İs'
mail,
m evkul bulunm aktadır. Ge igoslavya bir murahhas he
1 2 3 4 5 6 7 8 Hazırlayan: IŞIK
1/- VERENLER:
neral B a c h -Z e v le v sk ı p o - j * et, göndermiştir,
— I— | BOLDAN SAâA
Ayşe Gardiyan Salih, Veclhe
tasyum sıyanıd ıhtıvıı eden
*— Jl— j
ı . Sıkıntılı rüyalard a
İn­
Cevdet,
Fedile
Hasım
Melek,
1946 Luksenburg’da ku­
zehir kapsülünü bir sabun
Mustafa, Vasfiye Yusuf, ülviye
iş in in göğsüne çöken karaba*
parçasının içine y e r le ş tir ­ rulan “Federal Dünya Hü Mehmet, Fatma Ali, Lem» Meh­
san—b r uzvu m u z 2 T evzi
teşkilâtı* met, Beslre Cemali, Şefika Şev­
diğini ve sabunu koridor* kümetl Hareketi,,
et. 3 . Sarkaç. 4 . ilâ v e —iki
150,000 üyesi ket, Cemaliye Ali Bahri, Tür­
lardan yanyana g e ç m e k te nın şimdi
şeyi
birbirine bağlam a.
5kân Saffet, Lûtflye Muatafa.Sab*
bulundukları bir sırada Go' vardır.
E
y—sinir
bağlı.
6
.
A
nne
anne
riye Mustafa, Sabriye Ahmet,
eringe verdiğini anlatm ıştır.
Üyelerin
40,000 kişilik Fatma Hüseyin, Refika Ahmet,
7 . U fu k la r -s a o a b ın
alıca
Bach Zevlevski ileri gelen en büyük grubunu Ameri­ Şifa Hüseyin, Fatma Mustafa,
karanlığı. 8 . G eçm iş olaylar­
Ayşe Haşan, Nemika lüleyman,
bir Nazi
idareci sıtatıyle kalılar teşkil etmektedir.
dan bahseden b ir ilim .
Fatma Ahmet, Fethiye A11 O l­
yargılanm ış ve 10 y ıl ceza*
YUKARIDAN AŞAGl
man, Ayşe Behçet, Nevin C-vIt,
ya çarpılmışsa da, nezaret
1. K an yuvarları. 2 . İlg i—dördüncü not». 3 Futbolda
Melek
Ahmet
Arnavut,
U
ht
altında çalışmukta m evlcnf yıp yargılam ıyacsğım ızı he* Adem, Fezlle AH, Zekiye Meh­ geriyi m üdafaa ed en —eski R us Im p t'a to r lâ r ın a verilen
nüz kararlaştırmadık. Ken' met, Seniha Süleyman, Feride
tutulmamaktadır.
ünvan. 4 D on b a ğ ı— ilgili zam iri. 5 Bugünkü R u s dikta­
Mıntaka savcısı dem iştir dişine bu su ç için verilebi* Ramadan, Neclâ AH, Şirin .En­ törü. 6 . H edefe vurm a, bulm a. 7 H udut bekçisi—zerzevat
ver, MlsU Mustafa, Havva Nazim,
ki 1 G oeringe zehir: tem in lecek azami ceza bir y ıl ha* Şuzlye Oaman, Arife Yusuf, Ul* •atan dükkâncı. 8 . Esasen.
R#
Dikkat
*
U llle r iı
M®e
y e n ijî*
ü
St
n
lı
.09’ !'
:1i
Vlk G ıu b t- o . *0
iku
I
a i S i « * ı- g s
Menderes, du
menucıv-,
- nıu j j j y , t
W „n k l.s;8l> M ‘ J Î
*
lırındM. g«'
kuvvetli •»
S
ı„|(|,ı]t
“ " V .
k»i|ilıs“ ‘51:r- î ; . .
M
OTI
ıtj
kaim bizi bıktaltrm kjbı m«
mr
(irilmesi ve ! « « « “
me
pede kakışı
js-ır,ikwciMeodeıes tıbıot^ i
sine epey gâçlflkler
.
mıjfır. Hnkûmel dibi 1 •' w
tntd ojd ilandın
itk
Baltanı R ik Şef kel Itce »p;
nin kabineden i*tıf sı dı gfif
mevcut yarıya tu,
1
ekmiştir.
hötl
Bd ıradı D.P. nın kır o
nf!
İnşandan beri partiye kirş
olan sempatilerim ıcıkcı it’
tır. i
bar eden birçok Istıcbu
Cilt
gazeteleri de yeni kıbtaeye
t«ŞH
kirşi oldukça kurretlı kır
cephe knrmnşlar, teok.tle İti,
fiyle Adntn Menderes' epet h e
hırpalamışlardır. Menden
s'D iri caa karşı alduğa ,c’.
dı» edilen gevşek do ua
'« kılleıınm «İllet
’eşkıl ediyotdu D P •,
tu nn g*ielelerin biunri
gîlen “\ atan*’ açıkttn ıtı
° er* sı başbakanltkt n
davet elmj, r 0i
St
oeklnp'arla S
*
5'^yetlerde 5
269 Numaralı
BULMACA NO. 270
.
.
Partiler A—
T
ettiği için kendisini yargıla* pistir..
Te
A1KARA MEKTUPLARI:
Yalman kah
!.
m
a
Um.
lÇl
f d llt
i ’®fI
h n û . k'M f "
K rant
ktt,,^
oe. yeni kab ,,^.1*»
, r Ş‘ duvdnfci*0* * 'û ! l e n
■ 'd|«ivL 1 a«Ça $t r ı
T ' «I
î; u,ıi«i«\ ; "'>i«
danjJİlilgUhjOl jı .cıli*Gnü
no
SS&raki
dü.
^'esiıj
“etiı
k"
e Ntan 1(11
8f f c »
(H P R 80Z )
ANKARA MEKTUPLARI
Gazetelerin Tenkitleri, Devlet Bakanı
Refik Şevket ince’nin İstifası D. P. II
Milletvekillerinin Gruptaki muhalefeti
yeni kabineyi epey üzdü
Partiler Arası Münasebet Düzelmek istidadı Gösteriyor
Ankara: 5 Nisan (Hususî mu­ man, nutkun m ülâyım lisj* birçok tenkitlere
rağmen
habirimiz NEJAT KONUK bil­ nı nazarı Dikkati çekm iş ve D,P. m illetvekilleri ta ra fın ­
diriyor:)
muhalefet taralından müsait dan da müsait karşılanmış*
N ihayet, ik in c i M enderes bir şekilde karşılanmıştır. tır. Arada bir D P. sırala'
Kabinesi ilk G ıub tan. s o n ­ Programın tetkiki husu su n ­ rından fırlatılan s ö z le ıe Ba*
ra da Meclisten G üven Oyu da m uhalefete gün bırakıl­
rütçu’nun verdiği metin dışı
alarak norm al çalışmalarına ması ve h em en güven o y u ­ kısa ve güzel cevaplar bü*
başlam ış b ulunu yor. Fakat na mürrcaat edilm em esi de tün m illetvekilleri Özerinde
M enderes, bu muvaffakiyeti ayrıca m em nun iyete m ucip iyi bir tesir yaratm ış ve
kolaylıkla s jğ la m ış değildir. olmuştur.
b ılh a ssı Barulçu’nun “ eski'
G erek kendi p3i tıli arkadaş­
P rogram ın
m üzakeresi ve özenm ek yok , ben bu
larından, gerekse basından
ise geçen günkü B.M.M. Meclisi ıslahatçı ve milletin
kuvvetli
bir
m uhalefetle toplantısında yapılm ış ve hayatıua yenilikler getirecek
karşılaşmıştır. M enderes ka­ ikinci M enderes
kabinesi bir Meclis olsun itiyorum ’’
binesind ek i değişikliğin sa­ 395 mevcuttan 345 itimat şeklindeki sözlerinden son*
d e c e ü ç bakana inhisar et­
oy u almıştır. Adem i itimat ra Meclisteki dostluk havası
tirilm esi ve tenkide maruz
reyi verm iş olanlar C .H .P . büsbütün artmıştır.
kalan b iz i bakanların k s b iMüzakereler sonun da, Başm ensublariyle Millet P arti­
nede kalması hususundaki
sinin tek m eb ’usu ve müs* bakanın yaptığı konuşma
js-ar,ikinciM endeıes kabine
takil m eb ’us Kemal Türk* ise, zaman zaman C .H .P y e
sine epey güçlükler yarat­
oğludur. D P. m en su p lan kuvvetli tarizler
bulunmıştır. H üküm et daha iti ise kendi G rublanndaki m ü 1 makle beraber um um iyetle
m«d o y u almadan Devlet
zakerden sonra parti di* partiler arasında iyi mü'
Bakanı R .fik Şevket îc c e s plinine uyarak H üküm ete nasebetler kurmaya çalışan
nin kabineden istif sı da
güven o y u vermişlerdir.
ve C.H P. Meclis Grubu
m evcut yaraya tuz, b i l e r
Müzakereler esnasında,ilk mensuplarını öven güzel ve
ekmiştir.
sözü C .H .P. adına Faik Ah. tatminkâr cüm leler bulunu*
Bu arada D .P . nin kuru­
met Barutçu almış ve çok yordu. U m u m iy e tle
hasıl
luşundan beri partiye karşı
güzel bir k on u lm a y a p m ış ­ olan kanaat bundan sonra
olan sem patilerim açıkça iz*
tır. Hazırlanışında ciddilik, Mecliste iki partinin birbi*
bar eden birçok İstanbul
öslüp ve ifadesinde vekar rini daha iyi anlıyarak ça­
gazeteleri de yeni kabineye
taşıyan, m evzularının tetkik lışmasına imkân
verecek
karşı oldukça kuvvetli bir
m ahsulü oldnğu anlaşılan bir sahanın açılmakta o ld u ­
cephe kurmuşlar, tenkitle­
hu konuşma ihtiva ettiği ğudur.
riyle Adn&n Menderesi epey
hırpalamışlardır. Mendere­
MISIR NOTLARI»
s e irt caa karşı alduğu id­
dia edilen gevmek durum
te .kitleıinin siklet m erke­
zini teşkil ediyordu D P.-m
A ysın S. Selçuk
tutan gazetelerin
b aşında
(IIII)
-----------K.T.
Lis si
galen “ Vatan’’ açıktan «çı­
Bunların bazısı
hep al-' yorlar ve tabit bu m um ya­
ğa m uhalefete bpşlami;,Meo
d e r t s ’ı başbakanlıktan çe tından yapılm ış, bazıları ise lar binlerce seneden beri
kılm tğ e davet etm iş, Cura altınla kaplanm ış, bunlar böyle oldukları gibidirler.
hurbaşkanına yazdığı s çık hep caroekânlar içinde d u ­ Ibt mal dünyanın sonuna
mektup'arla M enderesin ıc* ruyorlar v e yanlarında da kadar hiç bir şey olmadaD
ruattndan acı acı bir dille silâhlı polisler nöbet bekli­ kalırlar. Mumya
dendiği
şikâyetlerde
bulunm uştur. yorlar. Bunları da gördük­ zaman i c s ı n ı n olduğu g bi
•‘Vatan’’ başyazarı Ahmet ten sonra sıra mumyalara vücudu çıplak o H u ğu anlaEmin Yalm an kabine dışın' geliyor. H eyecanlanıyoruz, şılm asır, bunlar hep m ü­
d.
bırakılan
Fevzi bir an evvel m u m y a la n göı- kem m el s arılı. Sonra ye.
ilfı K raosm anoğlu'uun mek istiyoruz, nihayet m um ­ mek almak için lokantaya
pakın dostudur, »cı ten yaların olduğu odaya g ri- gidiyoruz. Lokanta sahibi
îrini de bu yüzden yap yoruz. D oğrusu takdire şa Kıbrıslı olduğu iç n bize
rivayetler c ü m le s in d e n yan. M um yalanm ış insanlar karşı çok iyi davranıyor.
B öyle olm sk la b e r a b e r ! oldukları gibi sarılı, tahta, Şim dil k bütün arkadaşlar
r bağımsız İstanbul ga, ! taş ve altın, ölünün şekline çok iyiyiz, a i l e l e r i m i hiç
!erı de yeni kabineye göre yapılm ış mezarlar üze­ merak etm esinler.
Yarın
ksrşı duydukları m em n u n i­ rinde çok sağlam duruyor­ yani 31.3.51 de hayvanat
yetsizliği oldukça sert ten- lar. N e bir yeri çürük ne bahç°sini ziyaret edeceğiz.
de kırık, sapa s ğlam duru(D e v a m ı v a r)
kidleıiyle b e lir tm -şle r d i-.
Böylelikle, yeni M enderes
k a b ıu s in in M eclis G ubun
dan itinan! oyu 1 asi gü
nü yaklaştıkça D.P- li mil
lelvekilleri tarafından gös
Kimy&ger Mr. J. SKURIDI tarafından imal edilen
terilen muhalefet de ar:ıyor
«GREENMALT» içki fabrikasının birasını tecrübe eden­
dû. Hatta bu yüzden Men­
ler, biraniD, Avrupanın en iyi birası derecesinde ve mü­
deresin İst tı etm ek üzere
kemmel olduğuna kanaat getirmelerdir.
jAyi o lm u şs-d a
tahakkuk
^ İlân sız ve reklamsız olarak derhıl beğenilen B lR A ’dır.
etmedi, Adnan M enderes n
D A î M t STOK i
Gmbda kullandığı mutedil
G en el Tevziat Y eri
; lisan s'oirleri yatıştırm ış ve
NIKOLA
HRISTOFIDI
(Baleomeşidi)
ûelicede kabine 311 m e v uttan 244 itimat, 6 l itimat
Liberti Bokağı 6 9 — 7 0 , Tel. 5 3 0
alık oyu alm ış, 6 kişi de
PETRIDI SKURIDI M gazası
bkinser kalmıştır.
Belediye meydanı ve içki satan bütiin diğer mağa­
Jpıogrsm Büyük
Millet
zalarda bulunur.
'«JCİ s nde okun d ığu t
Kıbrıslı İzciler Mısırı
Ziyaret Ettiler
'« s m a M M U L ir
içki Fabrikası
! Türkiye Ğazeteİerİndeü i
I• Her Gün Bir Fıkra
.......
^
“f
e
i»
iiV
r
“Su destisi su yolu n da kırılır99
“ Bizim «evglH SarıçizmeU’ etm ez m i?
m lzln tabiri İle şu şirin A h­ H a y ır : çünkü r edem e şu gi­
m et Emin Yalm an şimdi de rin A hm et Em in Yalman'ın
Fevzi Lûlfi K araosm anoğlu- bizzat kendisi bugünlerde ik­
nun Arkaaına iki sivil tahar­ tidarın arkasını bir sivil ta ­
ri m em urunun takıldığını id ­ harri m em uru gibi tAkılmiş
ve rapor edecek bir şey b u ­
dia ediyor...
A hm et Em in Y alm an böyle lam ayınca, uydurm a jurnal*
bir şey d u y u , derhal yalanl lar yazm ağa başlamıştır!
o'duğunu anlam az ve tekzip! Sen de mi BrûtOs?....
i
II
Rus halkı bir _
rejimine İsyan edesek
B. Smith bir konuşmasında bu yoldaki seyrin
hızlandırılmasını istedi
VVashlngton: Birleşik Am e
Fakat Sovyet Başkanı Sta
rlka’nın eski Moskova Büyük ı l ı zam anında bir
isyan
elçisi General W alter Bedeli beklemek
m evsimsiz
olu r
Sm ltd, pazar günü verdiği zira
Sovyet
halkının
beyanatta ezcüm le şunları gözü bala açılm am ıştır.
H adiselerin bu yolda ıey<
söylem iştir ı
“ Sovyet R u sya’yı
im h a rini hızlandırm ak ve Sovyet
edecek olan unsurlar Sov­ halkının dim ağ ve zih n iy e­
yet
komünist
sistem inde tinin K rem lln'deki efendileri
m evcut bulunm aktadır. Ma- tarafından tam am en inhlaar
amafih halihazırda bir ih ­ altına
alınm alını önlem ek
tilâlle bu Rejim in devrile* m akıadıyle elim izden gelen
bileceğini hiç zannetm iyo­ ber türlü gayreti, larfetm erum .
Hğlz.*
R om a İm paratorluğu, İn
Ankara Radyosunun
hitAttan sonra 6oo sene ya­
şamağa devam etm iştir.
Bugünkü Programı
Polis devleti olan Sovyet 8.28 Açılı; ve Program.
Rusya da halk aon derece 7.30 M. S. Ayarı, Haberler ve
iıkı bir kontrole tabidir.
Hava Rapora’
1946 dan 1949 a kadar 8.45 Müzik. Günaydın. (Pi)
Motkova büyükelçisi olan ve 9.10 Günün Programı.
9,15 Radyo tle İngilizce.
halihazırda Birleşik A n eri- 9.30 Sevilmiş Parçalar. (Pl)
ka'da Merkezi G izli istih ­ 10.10 Pazar Sohbeti.
barat Servisini idare eden 10.25 Makamlardan Bir Demet.
Bedeli Sm ith, bugün
bir 11.15 Hep Beraber Söyliyelim.
kitabın yayınlanm ası m üna­ 11.45 Telden Tele.
12.15—13.15 Aaker Saati.
sebetiyle pazar günü yaptı­ (16 m. 83-17820 Kc/a T.A.V. Kııa
ğı basın konferasında bu be Dalga Poataaıyle Beraber Yayın)
yanatı verilm iştir
12.15 Memleketten Selâm.
Bahis m evzuu kitap Phill 12.30 Pazar Skeçı.
ys Penn K ehler'in tercüm e 13.00 M. S . Ayarı ve Haberler.
13.15 Radyo Salon Orkeateftai. ettiği “ Marki dö Gustlne’in 18.30 öğle Gazeteai.
hatıratı,, dır. Bedel Sm ith 13.45 Radyo Salon Orkeatraaının
bu
kitap
İçin
yaz
D e v a m ı.
dığı mukaddemede ezcüm le 14.00 Hava Raporu, Aksam prog­
ramı ve Kapânif.
şöyle demektedir.
17.58 Açılış ve Program.
“ İstibdat altında inleyea 18.00 M.S. Ayan
Sovyet halkı bir gün m uh. 18 00 lnceaaz, (Muhayer Faali)
trmelen isyan ederek hür 19.00 M.S. Ayan ve Haberler.
insanlar gibi yaşamak hak­ 19.15 Tarihten bir yaprak
19.20 Akşamın Karma Müziği.
kını isteyecektir.
Lido Pİâjı
Giıne Kazafana yolu 3 ün*
cü milinde LİDO PLAJI
nı icar ettiğimi ve en miiş*
kilpesent olanları bile mem.
nun bırakacak her türlü ser­
vis ve meşrubatın sayın
halkımızın emrine olduğu­
nu bildiririm.
Ayrıca bu mevkide bu*
lunan evlerin yaz tatili mii*
nasebetiyle icar edileceğini
de bildiririm.
20.00
20.15
20.30
20 45
21.30
21.15
22.00
22.45
23.00
Şarkılar.
Radyo Gazeteai.
Müzik.
Dansa Davet. (Pı)
Hazır Cevap Adam.
Film Melodileri.
Müzıkaeveıin Saati.
M, S. Ayarı ve Haberler,
Program ve Kapama.
Piâj 14 Nisanda açıla­
caktır.
Kebabcı
Salih Ahm et
Y eşilb aş
KtfFl BCZÂlESt L İD .
L E F K O Ş A.
Alman V EG A Dikiş Makinelerini Dalma Terolh
LEFKOŞA.
Ediniz
ORTAMA AKTAR LMIŞTIR
a ııS ım ıu v D iv v m ı u o
iv s ia v s n v o n u v ü v i
avvını
J S C & _____________ __________________ ________________________ __________ iS Ö S te S L
l A&n a k a d a n
V eda
Z iyafeti
A n k a r a M e k tu k la rn
(1 inciden kalan)
Dünkü Türkiye
G azetelerin d en
Ö ze tler
Kssabamızın polis kuman* zayi bul»c*k ve çekccektif.
d a o ı Mr. W h y m a rk ve po*
N > c‘p F i zil kurmuş old u ­
I
Ü0
>HT
SjCC J„t ^
«İE
W" |jt
°|D"L ^ A ı:' *' ’
lıs m üfettişi Mr. P a v lid ısin ğu “ Büyük D oğu Cemiyeti*
(I inciden kala»)
b eca y işlık ler i m ü n a seb etiy le ne" y pıian hibelerle seıv et kiyenin çerçevesi »çiocs alınması
L E F T E R İ A g a zetesi Ati- d ikleri h aberlere göre L ond ar la ıi ıdan ayrılacak ları do sfch bi olm uştur. C em iyetin
kabul etmesi
lâzımdır, fakat
nadaki
m u h abirin d en rada
ve
N iyork ta intişar la y ıs ıy le d ön p o lis (er t a r a h;s»ptarı tcdkik edilm ekte Amerikadan
sonra
onlaıdan
aldığı bir telg r a fı n e jr e tm işed en bazı g a ze teler , Y unan fından şer efler in e bir ved a dir. S ,b ık ş»ir cahil halktan ciddî bir itiraz beklenmemektetir. T elg ra fta ez cü m le şunlar h ük ü m etin in K ıb rıs davasını part si v erilm iştir.
çekt'ği paralarla kum ar ma* dir.
k a y d ed ilm ek ted ir:
saia
tıo d a sab ahs kadar eğle*
h a lle tm ek için İn g ilte r e H û
Futbol
EN! SABAH gazetesi «îyi
nlp
d uruyordu.
“ D ün
(C u m a g ü n ü ) k üm eti ile r^ami m üzakere
B ugün k s sıb a m ız d a a ı e v
komşuluk» bıgtıklı bir ya­
H ıd l bunlar
bir tarafa
A tinada Başdespot M akario- lere g irişeceğ in i n eşretm ek ­ s.m in en h e le c a n lı m açın ı
zıda Yunan matbuatı ve Yunan
K
A
su n kald ığı B ritanya hote ü n ­ tedirler.
adanın <>n k u v v e tli iki t kı am a M edreseden yetişip Sor* din adamları Kıbrıs meselesi
(J ÎİS I
bon’a
k
dar
giden
O
ıd
.
de K ıb rıs davası iç in daha
için yaygara kopırırlatken Yunan
N iy o rk ta n g e le n td g rfla ra m ı olan Ç ,T .S .B . ile EBA
e v v e l yap ılacağı haber v eri­ göre, A tinadaki yabancı g a ­ yap acak tır. Bu m a ç , bu se* P to f. AH F uat Bsşgit'in ş e ı’i din adamlarının tasvip eder ma­
ilhakı
D’.st*na
şa m p iy o n lu ğ u n u da hukuku m üdafaa ve medeni hiyette susmasının Yunan«Tdrk
le n basın töp lan tısı yapılm ış* zete m u h ab irleri, pek yakın* n en in
tır. T oplan tıd a Y u n an mat* da Yunan h ü k ü m etin in K ıb b elli ed ecek tir. Bu vesı lt kanuna hücum una ne buy* dostluğuna aykırı olduğu yazıl,
buatı m ü m essilleri, İn g iliz, rTsı In g ilte red en resm en isti- ile k asabam ızda bazı s p o r lu 'u r. Bundan beş sene e v ­ mljtı.
A m erik an v e T ü r k iy e g a z e ­ y e c e ğ in i haber verm işlerd ir. se v e r le r tarafından bu m» vel yazdığı yazılarla Medenî Viktorya ve Lise Mezunlar
tunu
ai cin t!>
çın g a lib in e k u p a v e r i l i c e kanunu g ö tle r e çıkaran prof' Kurumu Sekreterliğinden:
te le ri m u h abirleri de hazır
„„U1Msk»rl0SU° ‘ f t ’iiH
A tinadaki yab ancı g a zete
ği sö y le n tile r i d o l a ş m a k t a şim di ty o i kanuna yaptığı
b u lu n m u ftu r.
m u h abirlerine g ö re Başbakan
hücum larla onu yedi kat
B asın toplantısında Başdes* V e n izelo s, I n g iliz h ük ü m etin dır. D ün gCzel bir ç ğ n
yerin
d ibine batırm aktadır.
8 N isan P azar b u g ^ n ö e .
pot 6Ö7, alarak K ıbrıs n u fu - den, K ıbrıs d avasın ın In g iliz kuU ğtm ızu şu c i m l e t e n işit
AH
Fuat,
taaddüdü zevcatı sa cl İ l d e B eliğ Paşa sinena*
tird
i.
G
S.Z
.
stad
ın
d
a
bu
su n u n 500 b in e y a k ın oldu Y u n an d o stlu ğ u ! çe rçe v esi
(öugün)
( l ' u l b o ı m üdafaa ediyor.
sınd a L .se m izın değerli ögğ u n u v e bunl&rln % 8 ı i R u m d ah ilin d e h a lle d ilm e si istiye» P ti zar,
Bu
yazılar,
basında
lâzım
r e lm e n le ıin d e n B a y E nioÇ«\,
atom
b
o
m
b
a
la
n
)
tec
ü
b
e
'
e
r
i
o ld u ğu n u ve esk id en beri Yu* çektir.
geten
alâka
ile
karştlanmı?
y
a
p
ı
l
a
c
a
k
t
ı
r
.
H
e
r
k
e
s
b
u
kıroğlu ta rtfın d a n bir kon'
nanistana ilh ak isted ik lerin i
erkek W * . / u t # # ’
ve
is
h
a
l
uyandırm
ıştır.
feran
s v er ile cek tir.
S
.
P
.
C
:
A
.
y
a
r
a
r
ı
n
a
D
a
a
s
l
b
o
m
b
a
r
d
ı
m
a
n
ı
g
ö
r
m
e
s
i
e
sö y lem iştir.
Başdespot
15
-------j •» n
O cak 1950 yap ılan p leb isite
K onu :
14 N isan C um artesi gü nü z e m d i r . D ı hs ş i m d i d e n h 1* LEYM OSUNDAN:
kı b ü y ü k b i r h e y e c ı n k ; p !3•
tem as ed erek R u m ların %95 L tfk ojad a
T
Ü
R
KİVI* D E E N D Ü S T R t
Lidra
Palasta
in p fe rin h
«Meşin atom»
i p
_ .....................
leb isite iştirak ett iğini söy* hayvanlara İşkenceyi ön lem e m a k t ı d ı r .
HAREKETLERt
Yeni ta y in le r ve
, h^ [ ;
b
a
k
a
l
ı
m
h
a
n
g
i
t
i
k
i
m
i
n
ka*
led ik ten sonra, B üyü k B ri- cem iyeti y ararın a L ady W ri,u Sdıi
S y ı n h a !kı u i i , üyeleri­
Türkler
l
eşini
b
e
r
h
a
v
a
e
d
e
c
e
k
.
{M
.lnbkbM
r
yi**»
tan yan ın p leb isiti kabul et* gh t’in yüksek başkanlığında
Leymo-un G üm rük
me* miz ve t a l e b e kar deş leri mi z
N o t : g e n ç l e r i m i z e mu*
m cd iğin i v e K ıbrıs davasını bir dans te ıtlp edilecektir.
lüvet o u . u r . _________"İl"
« İt#
m u r l a r n d a n Bay MuZi ffe
în g ilız le r in kapalı olarak ad* Biletler (B a y la r Qİ-, B ayan­ v f f ı k i y e t t e r d i l e r z.
H i l m i n i n ö l ü m ü dolayıs y k
“YuD»Bİlt»o’d*kİ fi)'lf! P J*
Nöbetçi Eczaneler
d ettik lerin i ilâ v e etm iştir
lar 4/« L id ra cad d esind e
aç ık k a l a n ve d i ğ e r iki m ü n
ta, Kıbm'ii
Lefkoşa
Lârn aka B elediye Reisi h a l y e r e ü ç m e ı u u r a l ı m c ı T N O S gazetesi Atinadan S pinneys’d en R eg en t kulü­
H
ık ı için b i r ; t 5 # f - B r
A.
Ferilcidea
12
L'dı»
B ritanya Feştivaline ğı ve b u h usust a İst da k abul
aldığı bir haberi neşret* bünden L îfio şa d a Defterdar*
H . T im u r
49
Gro#
k|m
rkle k ılu l r i t if> b '
davet edildi
lıkta Mr. S to tt’ tan ve L :fo l u n d u ğ u i l â n e d lmişti. Bu* G .M . E k o B o m iJp s
9L
Kıku
m iştir. H aberde şunlar kay*
de B ijvtkllleriri L o n d V n
H ab er aldığım ıza göre Lâr
koşada
B aytar D airesin d e
n u n ü z e r i n e y u k a r ı d a zi kre
d ed ilm ek ted ir :
gficdrnnrfe k ara. v » ra f
Limasol
naka
B elediye R eisi Mr Llsos d i l e n ü ç m ü n h a l m e v k i e öğ
Mr.
R
oss’d
an
alınab
ilir.
146 St. Aoıtrevf
“B u g ü n k ü g a ze teler in ver*
Pb. Abopto'îdfs
_________
İt;,
K irye VtD r 'o ı , L om ) \
Sandam as Icg iiiz h ük ü m eti­
re n d i ğ i m i z e g ö r e o n k a d a r
ıı’y
l
gid etk, le n fiz B j - »
M ağusa
nin davetlisi o'arak Britanya
istida y a p r i m şt*r ki b u n l a : A le k sn n d oe L ipâtıdru 10 E'i»ar
«kiliyle
öç ıj :J ı b*| y a U J
LARNAKA STADINDA
Festivalini ziyaret edecektir.
T ü r k l e r tarafındandı. G ü m ­
ııp
ız
ırlık
edtc*k t l b ı r t ı J
Mr. Sandam aı 9 T em m uzda r ü k D a ia es i ndeki bu ü ç m ü n Lârn aka
Bugün Ö.8. saat 3 .5 0 de
(özü kapılı İDgi i ı l; n k ın - {
L ondrada bulunacaktır; B ü ­ h a l e ü ç
R u m t a y i n e d i l ­ 0 C. V uyunos
I m ı f ı m m f î îk o 'r c a k 'J
Mevsimin en heyecanlı futbol maçt
tün seyahat ücretleri ve Lond- miş ve bi r T ü r k m üs t e d i
vt Ingiltere'nin tl'cdm KV >
rada kalacağı m ü d detçe y t - bile m ü n a s i p g ö r ü l m e m i ş t i r
D i k iş M a k i n s l o r i n i n
»’ı î pp&dak koptne k '
p sca ğ ı m asraflar In g il’z h ü ­ Ş u n u i l âv e e d e l i m ki T ü n
ltl|.
İkinci devre lig maçları için karşılaşacaklardır
küm eti tarafından öden<çek­ m ü s t e d i l e r a r a s ı n d a h ü k ü m e t
H»yâl ne gütl
n- |
tir.
imtihanlarından
O rdin'ry,
bile
kendini
(
t
p
ı
»• î
Di st n ci ti on ve h a t t a M a t r i Ş J R O J R
»nnd»
ıınned
a
'
culation im t.hanlarını geç
«
H
t
Yunanlı
i
»t #W I• fm 1/
M E T A K S A S M E Y D A N I— L E F K O Ş A
Y.A.K. 4 ARARAT 0 miş b u l u n a n Mal yal ı bi r T ü r k
bu M e kftdimi b-*l i r
MAÛÜSA
LEYMOSUN
BAF
D ü n ö s saat 4 te Y A .K . g e nc i de v ar dı .
Bu
da
g
ö
s
t
e
r
i
y
o
r
ki
T
ü
r
k
MITSOS CHRISTOÜ ISMENE
DA k A AYŞE
“ B” takım ı ile E rm eni AraCİ “ !
‘ı v:f . î
Z ah ariad u
rat “ A " takım ı arasında ga l er e karşı h e r h u s u s t a b ü ­
I Cfs'M tamırdm
E czan esi
E czanesi
E czan esi
yet heyecanlı bir kupa m a ­ y ü k b i r i h m a l re va g ö r ü l ­
m e k t e d i r . Bu vesile le de
Telefon 192
Telefon 129
Telefon 103
C el^eleiin t; l .
çı yapılm ıştır.
mesul m akım atın
Maçın her iki devresi dr vaziyet i
Nlltte dev!{|i v
Y .A K . küçüklerinin baskısı naz arı d i k k a t ı n a a r z e d e r ve
i
s
t
ik
b
a
l
d
e
b
u
gi
bi
h
a
l
l
î
r
i
n
WM"°
ö ttü k le ri i j / ai
! : ''
altında cereyan ederek oyun
ö
n
ü
n
e
g
eç
i
l
m
e
s
i
n
i
b
i
l
h
as
s
a
Y
E
N
İ
A
L
M
A
N
M
O
D
E
L
L
E
R
İ
4-0 Y A K . m galibiyetiyle
D Ü N Y A N IN EN IY İ L E R İD İ R
net'celenmfg ve her iki takım re ca e d e r i z
G
e
ç
e
n
l
e
r
d
e
a
y
ni
Vaziyet
ö
d e m e d e k o l a y l ı k y a p ılır .
Bugün 8.4,1951 den II.4.1951 e k a d a r
Arasında
konulan
kup »yi
s is li f
T
ap
u
D
a
i
r
e
s
i
n
d
e
d
e
h
i
o
l
m
u
ş
­
Y A .K . küçükleri kazanm ıştır.
[Musulides & Oğulları
Seans saatlan: ö .s. saat
3 . 3 0 , 6 . 4 5 ve 9 . 1 5 te
I
tur.
M
ü
n
h
a
l
b
u
l
u
n
a
n
ü
ç
m
e
v
Y A K . gen çlerin i tebrik
'^oııdıki
»
Ermo Sokağı No. 101
Son za m a n la rd a y a ra tıla n bir şah eser
eder ve bundan sonraki m aç kie yine üç R u m t . y i n edi l'
te, Tİrt‘7 *■
(H elvacı Ç e rk e ş ’in
önünde)
■■
larında da daim a gallb g e l­ miştir. E ğ e r h e r m ü : ı h * l y e r e
LEFKOŞA.
h e r v ak i t R u m l a r t ı y i n edi*
m elerini tem enni ederiz.
MARAŞTA: Aynikoladaki
l eceks c T ü r k l e r i n istida y a ­
Gençler Birliği 5
Başrollerde :
i:
1
* ■’
yeai binalarda.
\
p
a
r
a
k
boş
y
e
r
e
vak
it
k
a
y
İngiliz takım ı 2
b
e
t
m
e
l
e
.
i
l
ü
z
u
m
d
eği
ldi
r.
VALERIE HOPSON
D ü n ö s saat 3 te O r ta lö y
Futbol ı^açı
* RICHARD TODD
sahasında O rta köy G en çler M ün ba l y e r v a r d ı r d i y e i l â n
Pazar günü L îym oıto ;TQfk
i f CHR1STINE NORDEN
Birliği ile bir İngiliz takım , e d i l e r e k istida k a b u l a d i l e Spor Kulübü Lârnakaya giderek
+ l'OW WALLS
arasında bir m ç yapılm ış ceğine, d o ğ r ud a n m ü n h a l yer*
orada EBA (b) takımı İle dostı*
ve G en çler Birliği d>h* üs­ l ere R u m g e n ç l e i n i n t a y . n ne bir futbol maçı yapacakdır.
* Erkeklerin bütün maceralarını tasvir eden ırauaztün bir oyu n çıkararak 5-2 o l u n m a s a l â h i y e t l e r i v a r d ı r
tam bir #ebeaer.
d e n i l s e d a h a y e r i n d e h a r e k e t BaaıtdıSı yer Hür 8Aı Ban«ef|
gallb
gelm iştir.
* Bahtiyar olau bir ailenin, bir kadın tarafından
G en ç sporcuları tebrik eder e d i l m ş o l m a z m İ ? d i y e düşü*
Temiztokiu sok 'ğı No. 29
bozulugu.
ııüyoruz.
b sş ııılftr dileriz.
L eîk o şı—Kıbrıs
E
Y
birf
Air
Konferans
“'“î »»«•■
z“ı
w
E
Ç.T.S.B.--EBA
KRALİÇESİ
R, IVINSTON-GözMülehassısı
ı»C*bütQ
nb5}kld;r h
M odel A ID A
ı b!. -T
ÖLÜ SEYAHATİ
P#îS
A
4
ki».
«
Beliğ Paşa ve Odeon Sinamalarında
Korede Haamset Destanları Yaratan Kahramanlarımızın En Büyük MtllîFilmi:
KO RED E T Ü R K KAHRAMANLARI
u
SNISAN
PAZAR BUOUN SAAT3 6 V E 9 DA
, i k ı U m ı n m l b i l e t l e r i b ugünden itib aren
n tt 1“l
Beliğ P o ? a ııoem aaıoda sa tj.b laat dan ı o ı 2 .e , ö.j. 2 deo 5 e k..d»r a .tılm a k ta d ır.
Y eni H alk Sinem a Şirketi
K * ı r ı i4C,ıft )*•*.:
Download

8Nisan1951-Hürsöz - KKTC Meclis Evrak Yönetim Sistemi