T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- / 6 8 ü - 3 ^ 6 )
Konu: Konyaaltı 6482 ada 1,2 parseller NİP. İtirazlar
EXP02016
ANTALYA
O C f/09/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 025A-13B nolu imar paftasında yer alan
Arapsuyu Mahallesi 6482 ada 1, 2 parsellerin Özel Eğitim Tesisleri alanından İlköğretim
alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi
içerisinde yapılan itirazların incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine
havalesi hususunu arz ederim.
Uygun görüşle arz ederim.
..../09/29
•6endHSekreter Yardımcısı
Uygun görüşle arz ederim
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
Ekler: -1/5000 ölçekli NİP. fot.
-İtirazlar fot.
02/09/2014 Şehir Plancısı
O .L /09/2014 Pln. Şb. Md. V.
: S .P A L L A V U Ş - ^ ^
: M .ALK AN
S.
Adres: Antalya Büyilkşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
Web: w w w .antalva.bel.tr
E-posta: info@ antalva-bld.gov.tr
planlam a@ antalva.bel.tr
KONYAALTİ BELEDİYESİ
G E R E K Ç E : İL M İLLİ E Ğ İT İM M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 'N Ü N 2 1 .0 5 .2 0 1 4 TA R İH VE 2 0 1 3 3 3 9 S A Y IL I Y A Z IS I
İLE 2 7 .0 5 .2 0 1 4 T A R İH V E 6 6 3 9 9 -3 0 7 S A Y IL I YAZI İLE İLE TİLE N 2 0 1 4 -1 4 5 3 /0 2 S A Y IL I
İÇ D E N E T İM R A P O R U D O Ğ R U L T U S U N D A V E A N TA LY A 2. İD A R E M A H K E M E S İN İN
2 0 0 9 /6 4 3 E. 2 0 0 9 /1 0 8 7 S A Y IL I K A R A R I V E D A N IŞ T A Y 6. D A İR E S İN İN 2 0 1 0 /1 0 7 5
E. 2 0 1 3 /1 3 1 7 K. S A Y IL I K A R A R L A R IN IN Y E R İN E G E T İR İL M E S İ
PARSEL NO: 6482 ADA 1,2 PARSELLER
PAFTA N0:025A-13B
MEVCUT PLAN
K
ÖLÇEK: 1/5000
ÖNERİ PLAN
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
İT İR A Z ED EN
: Toros Özel Eğitim H izm etleri Tic. AŞ
Meydan kavağı Mah. Avni Tolunay Cad. 1565 Sk. No: 3/ Antalya
KONU_____________: 16.06.2014 tarihli 322 sayılı, Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Arapsuyu
Mah. 6482 ada, 1 ve 2 parsellerin yeniden planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar
planı değişikliğinin kabulüne dair meclis kararına itirazlarımızın sunulmasıdır.
A ÇIKLAM ALAR
Büyükşehir Belediye Başkanlığınız tarafından 16.06.2014 tarihli 322 sayılı karar ile, maliki
olduğumuz, Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Arapsuyu Mah. 6482 ada, 1 ve 2 parsellerin yeniden
planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin kabulüne karar verilmiş
olup, karar gerekçeleri tamamen dayanaksız olmakla usul ve yasaya aykırı olan karara
aşağıdaki gerekçelerle itiraz ediyoruz.
1- Meclis k a ra rın ın 1. No.lu gerekçesinde, 10.12.2013 tarih 741 no.lu meclis k a ra rı ile
m ahkem ece verilen iptal k ararın ın şeklen yerine getirildiği, ancak 10.12.2013 tarih ve
742 no.lu k a ra rla m ahkem enin iptal k a ra rın ın etkisiz hale getirildiği ifade edilm iştir.
Şirketimiz tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı’na yapılan başvuru neticesinde, Bakanlık
müfettişleri tarafından hazırlanan 21.05.2004 tarihli 410/62 sayılı ‘Özel Okul Yeri Tahsisi’
konulu inceleme raporu doğrultusunda, Bakanlık tarafından muvafakatname hazırlanarak
şirketimize verilmiştir. Şirketimiz bu muval'akatnameye dayanarak Antalya Büyükşehir
Belediye’sine müracaat ederek, taşınmazın resmi okul alanından özel eğitim tesis alanına
dönüştürülmesi amacıyla başvuruda bulunmuş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
tarafından, 12.09.2005 tarih 584 no.lu meclis kararı uyarınca söz konusu 6482 ada 1 ve 2
no.lu parsellerin özel eğitim alanına dönüştürülmesi uygun bulunmuştur.
Bu meclis kararma karşı Antalya Şehir Plancıları Odası tarafından, Antalya 2. İdare
Mahkemesi 2006/344 E. sayılı dosyasından işbu nazım imar planı değişikliğinin iptali istemli
dava açılmıştır. Antalya 2. İdare Mahkemesi, Danıştay 6. Dairesinin bozma kararı
doğrultusunda, 2009/643 E. ve 2009/1087 K. Sayılı kararı ile “kaldırılan semt spor alanı
(4107 ada 2 parsel) için yeni eşdeğer alan ayrılmadığı anlaşıldığı” gerekçesiyle 25.09.2009
tarihinde meclis kararının iptaline karar vermiştir. Anılan karar, Danıştay gözetiminden de
geçerek kesinleşmiştir. Kesinleşen işbu karar, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi
tarafından re’sen uygulanması gerekirken, uygulanmamıştır.
D aha sonra, B ayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 09.04.2011 tarihli, plan yapım ına
ait esaslara ait yönetmeliğe d a ir değişikliklerde ve M ekansal P lan lar Yapım Yönetmeliği
Ek-2 tablosunun 8. Bendinde izah edildiği üzere, özel kreş, anaokulu, özel ilköğretim ,
özel ortaöğretim vs. özel eğitim alanlarının yönetm elikte belirtilen alan büyüklüklerinin
altına düşülm em ek ve im ar planı k a ra rı ile ayrılm ak, oranları ilgili bakanlık ve/ veya
kam u k u ru lu şların ca belirlem ek kaydıyla bu tabloda belirtilen kişi başına asgari
s ta n d a rt değerinin içinde yer alacağı hususu düzenlenm iştir. B ir başka anlatım la,
b akanlık ta ra fın d a n , kişi başına m2 hesabında, özel okuî-kam u okulu ayrım ı
yapılm aktan vazgeçilerek, özel okulların resm i okul alan ları içinde değerlendirileceği
hüküm altın a alınm ıştır. Dolayısıyla, Antalya 2. İdare Mahkemesinin iptal kararma dayanak
teşkil eden, eş değer alan ayrılmaması gerekçesi, yapılan yasal değişikliklerle, ortadan
kalkmıştır. Bu sebeple tarafımızca, söz konusu taşınmazın resmi okul alanından özel okul
alanına dönüştürülebilmesi amacıyla, Milli Eğitim B akanlığından alman muvafakatname de
eklenerek, yeniden plan tadilatı talebinde bulunulmuştur.
Esasen belediye, mahkeme kararının uygulamayı atladığını, tarafımızca yapılan başvuru ile
fark ederek, tarafımızın bilgisi dışında, mahkeme kararını re’sen meclis gündemine getirerek
uygulamış ve daha sonra haklı ve her türlü yasal dayanağı olan plan değişikliği talebimizi
meclis tarafından değerlendirerek, imar komisyon raporuyla da uygun bularak kabul etmiştir.
Bu nedenle, 16.06.2014 tarihli meclis kararının 1. Bendinde yer alan mahkeme kararının
etkisiz hale getirildiği iddiası Büyükşehir Belediyesi’nin mahkeme kararının geç uygulaması
nedeniyle yanlış değerlendirilmektedir.
2- Meclis k a ra rın ın 2, 3 ve 4 No.lu gerekçelerinde, plan yapım ına ait esaslara d air
yönetm eliğin 3. M addesinde kam u y a ra rın ın gerekliliğine ilişkin zorunluluğa
uyulm adığı ve plan bütünlüğü ve sosyal donatı dengesinin bozulduğu, K O P alan ların ın
p lan lard a belirlenm iş m ak satlar dışında kullanılm ak üzere plan değişikliğine gidildiği
ifade edilm iştir.
Oysa ki; plan değişikliği, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’in 3/6 Maddesinde;
“Plan ana kararlarım, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini
bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunlu
kılması halinde yapılan plan düzenlemeleri ” olarak tanımlanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullar projesi kapsamında, özel okullara teşvik vermektedir ve
resmi okul alanlarının kamulaştırılması ve okul binası inşa edilmesinin maliyetli olması gibi
sebeplerle, özel eğitimi teşvik kapsamına almıştır. Bu nedenle yapılan plan değişikliğinde
hem eş değer alan ayrımının, yapılan yönetmelik değişiklikleriyle ortadan kaldırılması ve hem
de eğitim-öğrenim hizmetlerine ayrılan bütçeye yük getirmemesi, hatta devlet tarafından
eğitimin teşvik kapsamına alınarak, vergisel anlamda bir takım kolaylıklar sağlandığı gerçeği
karşısında, kamu yararının gerçekleşmediğini iddia etmek, hayatın olağan akışına aykırıdır.
Bu nedenle, meclis kararının 2. Bendinde yer alan kamu yararının bulunmadığına ilişkin
gerekçenin kabulü olanaklı değildir. Esasen yapılan plan değişikliği, tam da yönetmelikte
tanımı yapılan hususla birebir uyum göstermektedir.
Yukarıda da söz edildiği üzere, eş değer alanlara dair düzenlemede yapılan değişiklik sonrası,
artık, özel okul alanı ile resmi okul alanı eş değer sayılmakta olduğundan, sosyal donatı
dengesinin bozulduğu iddiası da gerçekçi değildir.
Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen muvafakat yazısında da “imar planında
ilköğretim alanı olarak ayrılan taşınmazın imar planındaki amacı değiştirilmemek koşuluyla
üzerinde, özel ilköğretim alanı yapılmasına izin verilen ...” peklinde görüş bildirilerek, plan
değişikliklerinde eğitim faaliyeti maksadının değiştirilmediği ifade edilmiştir. Bu halde, söz
konusu taşınmaz üzerindeki özel eğitim tesis talebinin, taşınmaza dair önceki maksat ile aynı
olduğu tartışmasız olup, aksi yöndeki meclis kararının iptali gerekir.
3- Meclis k a ra rın ın 5 no.lu gerekçesinde im ar tad ilatın a ilişkin 10.12.2013 tarih ve 742
no.lu meclis k a ra n m a İm a r K a n u n u ’nun 8. M addesinde belirlenen ilan usullerine
uyulm am ası nedeniyle hukuken geçersiz olduğu ileri sürülm üştür.
İşbu karar gerekçesi, somut bir veriye dayandırılmaksızın, yalnızca imar kanununda yer alan
tüm düzenlemelere aykırılık olduğu genel iddiasıyla ve esasen hangi usullere uyulmamış
olduğu hususunu da muallakta bırakacak niteliktedir, adeta, karara gerekçe oluşturma
çabasıyla ileri sürülmüştür. Kararın imar kanundaki hangi usul ve esasa, hangi yönden aykırı
olduğu açıkça ortaya konmamıştır.
Öte yandan, kararda yasal bir uygunsuzluk olduğu varsayımında dahi, Büyükşehir Belediye
M eclisi’nin, bizzat oluşturduğu karara karşı daha sonradan, hata olduğu gerekçesiyle, kararın
geçersiz olduğunu ileri sürmesi mümkün değildir. Zira idari işlemlerin şekil şartlarını yerine
getirmekle yükümlü olan, yine bizzat Büyükşehir Belediye Başkanlığı’dır. Kaldı ki, tüm ilan
ve askı süreçleri, yasal usullere uygun olarak tamamlanmış olup, ilan usullerine aykırılık ile
neyin kastedildiği de tarafımızca anlaşılamamıştır.
Bir diğer deyişle idare, yapmış olduğu bir hatayı, plan iptaline gerekçe gösteremez. Bu durum
idarenin işlem ve eylemlerinde devamlılık ve istikrar esaslarına aykırılıktır.
4- Meclis k a ra rın ın 6 no.lu gerekçesinde, plan değişikliğine ilişkin olarak, Milli Eğitim
B akanhğı’ndan gerekli k a ra rın alınm adığı ifade edilmiş olup, M illi Eğitim B akanlığı’nm
21.05.2004 ta rih , 01.07.2013, 26.07.2013, 27.09.2013, tarih li yazıları dikkate alındığında,
bu gerekçenin hiçbir geçerliliği bulunm am aktadır.
Tarafımızca 2004 yılındaki başvuruda, bakanlıktan muvafakat alınmış, daha sonra bu
muvafakatin halen geçerli olarak devam ettiği bildirilmiş, bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından 25.07.2013 tarihinde müfettiş inceleme raporu hazırlanıp, bölgede resmi okul
alanına ihtiyaç bulunmadığı ve özel okul alana dönüştürme yönündeki plan değişikliğinin
uygunluğuna dair rapor alınarak süreç tamamlanmıştır. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair
Yönetmelik’in ‘İmar Planlarında Uyulması Gereken Esaslar’ başlıklı 27. Maddesinde, imar
planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik alt yapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek
ilgili yatırımcı bakanlık ve kuruluşların görüşü yeterli görülmüş ve Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından da bu konuda olumlu görüş yazıları verilmiş olmasına iken ve Milli Eğitim
B akanlığından başkaca hangi kararın alınması gerektiği anlaşılamamıştır.
5- Yine k a ra r gerekçesinin 7. Bendinde, 13.01.2014 tarih 58 no.lu meclis k ararın ın
yönetm elik hüküm lerine aykırı olduğu şeklindeki gerekçenin kabulü olanaklı değildir.
Zira, taşınmazın 1/1000 ve 1A500Q-öl^ekH-pk n dcğişikliklcrir-gerek—Konyaaftı-Etefediyesi-vegerekse Büyükşehir Belediyesi tarafından usul ve yasalara uygun olarak yapılmış ve
onaylanmış olup, ilgili belediyelerce onaylanarak kesinleşen planlar hakkında, daha sonradan
yönetmelik hükümlerine aykırılık iddiasıyla, artık geçerli bir nazım imar planı değişikliği
bulunmadığı iddiası ileri sürülemez. Kabul anlamına gelmemekle birlikte, bir an için idarenin
hata yaptığını farz etsek dahi, işlem yapan idarelerin, kendi hatalarına dayanmaları ve hatalı
yaptığını iddia ettiği işlem üzerine tesis edilen diğer işlemleri geçersiz ve yok sayması kabul
edilemez.
6- İtiraz a konu meclis k a ra rın ın 8 no.lu bendinde,
Milli Eğitim B a k a n lığ ın ın
21.05.2014 ta rih ve 2013339 sayılı yazısının dikkate alındığı ifade edilmiş ise de,
bakanlığın çok sayıdaki olumlu görüş yazısı haricinde tarafım ızca, aksi yönde b ir görüş
olduğu veya bakanlığın görüş değiştirm iş olduğuna d a ir b ir bilgilendirm e yoktur.
Gerçekten de, yukarıda da izah edildiği üzere, gerek ilk başvuru sürecinde, gerek daha sonraki
yapılan tüm yazışmalarda, bakanlık tarafından, bölgede okul ihtiyacı olmadığı, imar
planındaki amacı değiştirilmemek kaydıyla özel ilköğretim okulu yapılmasında uygunluk
olduğu bildirilmiştir. Bakanlıkça verilen bu olumlu görüş yazılarında, taşınmazların da yer
aldığı parsellerin bulunduğu bölgede, eğitim ihtiyacı, nüfus, sosyal gelişme ve okullaşma
oranlarının incelendiği, imar planlan incelendiğinde 7 adet okul yerinin yer aldığı ifade
edilmiştir. Meclis karar gerekçesinde bahsedilen, bakanlık yazısının ise, hangi gerekçelere
dayandığı, bakanlığın önceki olur yazılarında yer alan kriterlerin değişip değişmediği,
bölgenin nüfus yoğunluğu ve eğitim ihtiyacı yönünden değişiklik gösterip göstermediği
hususları açıklanmamıştır. Bakanlığın, bölgede okul ihtiyacı olmadığı ve özel okul alanı
yapılmak şartıyla plan değişikliğine muvafakat verildiği gerçeği karşısında, bakanlığın bu
görüşünden dönmüş olduğuna dair bir bilgilendirme ve çelişen bu görüşlerden hangisinin
geçerli olduğu konusunda netlik kazanmadan ve bakanlığın bu konudaki çok sayıdaki
uygunluk yazısına rağmen, okul ihtiyacının varlığı peşinen kabul edilerek, meclis kararma
gerekçe oluşturulması kabul edilemez.
Bu bağlamda, o bölgede kaç tane özel okul alanı olduğu taranarak, mevcut okul alanlarının
kaç tanesinin üzerinde bina inşa edilmiş olduğu, geçen zaman içinde bölgenin demografik
yapısının değişip değişmediği incelenmediği açıktır. Oysa, okul ihtiyacının varlığına karar
vermek için gerekli tüm kriterler, Milli Eğitim Bakanlığın 25.07.2013 tarihli inceleme
raporunda detaylı olarak izah edilmiştir.
Bunların yanı sıra, meclis görüşme ve oylamalarında, toplantı usul ve esaslarına
uyulmamıştır. Toplantı tutanaklarının incelenmesinde, daha önce meclisin oybirliği ile
gündemden geri çektiği bir konunun, re’sen yeniden gündeme getirilerek oylandığı
görülmektedir. İtiraza konu işbu meclis kararma bu yönüyle de itiraz ediyoruz.
Neticeten; meclis kararma gerekçe olarak yer verilen hususların her biri, yukarıda detaylı
olarak izah ettiğimiz üzere, gerekçe dışı ve dayanaksız olmakla, karar gerekçelerinin,
itirazlarımız doğrultusunda yeniden değerlendirilmesini ve itirazlarımızın kabulü ile
16.06.2014 tarih ve 322 sayılı meclis kararının iptaline karar verilmesini talep ederiz.
08.08.2014
İtiraz Eden
Toros Özel Eğitim H izm etleri Tic. AŞ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞFNA
İT İR A Z EDEN
: Toros Özel Eğitim H izm etleri Tic. AŞ
Meydan kavağı Mah. Avni Tolunay Cad. 1565 S k No: 3 / Antalya
V EK İLİ
: Av. Ammar YILMAZ
Deniz Mah. Konyaaltı Cad. Akdeniz Apt. 132. Sk K:3 D:9 Antalya
KONU
: 16.06.2014 tarih 322 sayılı meclis kararma itirazlarımızdır.
A Ç IK LA M A LA R
Büyükşehir Belediye meclisinizin 16.06.2014 tarihli 322 karar numaralı, Antalya İli,
Konyaaltı İlçesi, Arapsuyu Mah. 6482 ada, 1 ve 2 parsellerin yeniden planlanmasına ilişkin
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin kabulüne dair meclis kararında belirtilen 8
maddeden oluşan gerekçelerin hiçbirinin yerinde olmaması ve önceki meclis kararının usul ve
yasaya ve Milli Eğitim Bakanlığından alman muvafakatnameye dayalı olarak yapılması
gerçeği karşısında süresi içinde itiraz ediyoruz. Sayın meclisçe itirazımızın kabulü ile
16.06.2014 tarih ve 322 sayılı meclis kararının iptaline karar verilmesi saygılarımızla arz ve
talep ederiz. 07.08.2014
u m m . »evacrgmr- e a g jv e ri
;
1& Z S ? Ekler
KOTİLGİLİ
>)i
:/cj
:
. VEKALETNAME
T.C.
İ\NTALYA
DÖRDÜNCÜ
NOTER
a uner GÜRDAL
E lm alı Mah. S u b a şı C ad .
(M urstpaşa C am ii C ivarı)
İs m a ilS a v c ı Han M o.22/10
Vekil E d en ; T 0 R 0 S ÖZEL E Ğ İT İM H İZ M E T L E R İ T İC A R E T
a d ı n a M u h a s ip Ü y e s A R İF CRHAN
M s y d a n k a v a ğ ı m a h tftV ö i T o lu n a y c a d „ 1 5 6 5 s o k » n o : 3
-c5c
ANTALYA
V e kil
: A N T A L Y A BAROSU A V U K A T L A R IN D A N
A V U K A T F E R İD U N Ç IT A K
: SSK
n o :5 0 5 8 1 3 2 0
A V U K A T M» S E Ç K İN ARKAN
sSSK
n o - .2 0 3 2 4 7 4 8
A V U K A T B A Ş TU Ğ Ç A L IŞ IR
:S S K
n o :2 134 4 4 7 2
A V U K A T AMMAR Y IL M A Z
:Ü 5k a p ı la r V .D ^9 6 7 0 1 5 5 5 6 9
A V U K A T E Z G İ ONAT
.g S S K n o s . 0 7 0 1 2 0 0 3 0 8 7 1 7
SeÜ^Ley^eafeySmfie aç[lmış^§^a^8fe^bitetoiirf?)a' ^ ,Tallf^vâ-iiıtj^flâ^9n^WI
ANTALYA
T e l: 0 242 242 09 95
242 07 46
F a *. 0 242 248 62 22
d o la y ı T .C . M a h k e m e le rin in m e c lis le rin in , d a ire v e m ü e s s e s e le rin in h e r kısım
ve d e re c e s in d e h e r tarik ve s u r e tle g i- r - İle P fİ^ ..........te m s ile h a k ve m e n fa a tle rim i
.........................tem in, m üdafaa ve m uhafazası için uygun g ö receği bütün m uam eleleri
HÜ3TENİT
takip, ikm al ve intaca, yeniden dâva açm ağa, k endi im z a sı ile icabeden istida ve
.Antalya ĞeTTot e r l i ğ i l n lâ y ih a la rı y a z ıp a it o ld u ğ u m a k a m ve m e rc ie v e rm e ğ e , te b liğ ve te b e llu ğ a ,
3f9f'2002 t a r i h l i ve,
ih tiy a ti ve ic ra i h a c iz ve te d b ir k a ra rla n a lm a ğ a , te d b ir ve h a c iz va z ve fe kkin e ,
ref'e, kararların tavzih ve ıslahını istem eğe, tem yizden feragata, Yargıtay Danıştay
19832 Y, S a y ı l ı im
ve d iğ e r idari ve m ali kaza ve m ercilerden tem sile ve m u ra fa a la rın d a bulunm ağa
s i r k ü l er.it!a gö re ş
ta s h ih i k a ra r ve ia d e i m uhakem e ta le b in d e b u lu n m a ğ a , ş a h itle ri d in le tm e ğ e ,
k e t i 2 ifS o 2005 ta rij
y e m in te k lif k a bul ve reddine, h â kim le ri ve k â tip le ri re d d e ve şikâ ye te ehlivu ku f
ne kadar münferiden,
m u h a s ip , H a ke m ta yin ve azline, k e ş if ta le b in e , ra p o rla ra itira z a , te s b it ya p tırt e m s il v e ilza m a y e
k i l i olduğu’ görülm e ^ l e m a ğ a , p ro te s to ç e k m e ğ e ve c e v a p v e rm e ğ e , ilâ m la r v e k a ra rla r a h k â m ın ın
te n fiz in e d u ru ş m a d a n vareste tu tu lm a y o lu n d a ta le p te b u lu n m a y a , ahzu kabza
iş b u m üstenit NcKo
s u lh ve ib raya , vareste tutulduğum d u ru ş m a la ra k a tılm a y a ve d avadan feraga te,
nun '7-9o'inad .u y a r ın c a
ç ık a r ılm ış t ı r .
feragati davayı kabul veya redde, ...X X _ X X .X X X - X .P ..X .X X - X X - X X
X X X X X X X X X X X X X X X
xxxxxxxx
XXIX
ic a b ın d a bu s e lâ h iye tle rin b ir kısm ı v e y a ta m a m ı ile b a şk a la n n ı. te vkil, teşrik ve
m ezun o lm a k Ü Zere.. J . y ? . . I 6 r i d u .û . & • * *
İ Ş Ü T , Av o A tomar
Y ilnısa v e
A V brE z -g i~ -0 -n a t-,’ i - a r a ..............................................................................................
vekil tayin ettim.
Ş ir k e t adına MrfıaBİp %-esARİ]? ORHAN
imza
V e ka le t Veren :
Av.Aza.zaa r YTL...MA2-
-i-br-as—e-t-t±-ği^ANTALYA^MERİCEZı nüfûs id a r e s in d e n y en ilem e
n e d e n iy le v e r ilm e 27^10:2003 t ’a r i h l i y e 'P09 182212 seri,
n o lu p 23251267176 Tâ G K im lik Do l u^f-o to ğr a f lı \t j ü i"£a cüzdani
g ö re Aftta ly a i l i Merkez i l ç e s i K l z ı l s a r - a ^ î g . ^ İ l e s i Rafeî]
v s N e f is e oğ0An ta ly a 1964 doğ. ARİF CRH-AN'-ai'iaİt:;o,lup d al
red e (0010 c i l t 003Ğ2 a i l e OOİO su?a «oda
Tt '
Harç ve Değerli Kâğıt
Bedeli Nakden Alınmıştır.
Ü İV§ 4 »
Download

Gündemin 96.Maddesi - Antalya Belediyesi