REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO
KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS
SUDSKI SAVET KOSOVA - KOSOVO JUDICIAL COUNCIL
GODIŠNJI
IZVEŠTAJ
SADRŽAJ
1
UVODNA REČ
05
ORGANIZOVANJE SSK
09
AKTIVNOSTI SSK
15
ORGANIZACIONA STRUKTURA SSK
31
SUDOVI: STRUKTURA I AKTIVNOSTI
43
CILJEVI I IZAZOVI
55
2
AKRONIMI
SSK
Sudski savet Kosova
SSSK
Sekretarijat Sudskog saveta Kosova
DK
Disciplinska komisija
KDT
Kancelarija disciplinskog tužioca
JPPD
Jedinica za pregled pravosudne delatnosti
JPI
Jedinica za pravosudnu integraciju
KOV
Kancelarija za ocenjivanje i verifikaciju
VS
Vrhovni sud
Okr.S
Okružni sud
PS
Privredni sud
Opš.S
Opštinski sud
OSP
Opštinski sud za prekršaj
AS
Apelacioni sud
OS
Osnovni sud
BF
Budžet i finansije
AP
Adminsitracija i personal
IKT
Informativna i komunikaciona tehnologija
EK
Evropska komisija
MP
Ministarstvo pravde
EROL
Program USAID-a za Efektivnu vladavinu prava
MEF
Ministarstvo ekonomije i finansija
NSK
Nacionalni savet Kosova
APK
Agencija protiv korupcije
EU
Evropska Unija
VLV
Vodič za liberalizaciju viza
SIEU
Specijalni izaslanik Evropske Unije
SSP
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju
3
4
UVODNA REČ
Čast mi je i zadovoljstvo da vam predstavim Godišnji izveštaj za 2012 godinu,
koji osim opštih odvijanja u funkcionisanju pravosuđa, u fokusu ima i odvijanja
koja se nadovezuju sa reformom pravosuđa i procesom transformisanja sudova.
U ovom izveštaju, osim izazova, predstavljena su i niz dostignuća, sa posebnim
naglaskom na imenovanje sudija, usvajanje niz uredbi koje proizilaze iz paketa
zakona o Savetu i sudovima, sprovođenje i dostignuća u smanjenju nerešenih
predmeta, uključujući i visoki nivo saradnje sa akterima iz međunarodne
zajednice.
Po pravilu, i u ovom izveštaju hronološki su predstavljene aktivnosti Sudskog
saveta i Sekretarijata, aktivnosti disciplinske komisije, misiju i sastav iste; pitanja
budžeta i osoblja, kao i statistike sudova. Takođe, zbivanja u izveštavanju u
poređenju sa prošlogodišnjem izveštaju su očigledna, jer sadrže novine i
sveobuhvatne podatke, kako za pravosuđe, tako i za širu javnost.
Ovo je bila godina izazova za pravosuđe, ali je postignut uočljiv napredak u
pogledu upravljanja pravosudnim pitanjima. Nadam se da ćemo godinu, koja je
pred nama a koja takodje predstavlja izazov ispuniti našim radom, stvaranjem
materijalnih, tehničkih i logističkih uslova, za obezbeđenje efikasnosti rada,
performanse i transparentnosti u pružanju pravde.
Uprkos izazova koji nas očekuju, Sudski savet se angažuje za garantovanje,
obezbeđenje i uspostavljanje uslova za razvoj efikasne pravde, putem
profesionalnog i nepristrasnog pravosudnog sistema i onog koji je nezavisan od
bilo kakvog političkog uticaja. Ovaj izveštaj predstavlja ovu posvećenost, koja će
svake godine biti veća i odražavaće se u profesionalizmu u nezavisnošću.
Objavljivanje ovog izveštaja je veoma važno ne samo radi evidentiranja rada
pravosuđa na Kosovu, već i kako bi se svakom zainteresovanom građaninu
pružila mogućnost pristupa u pravosudnom sistemu u cilju poboljšanja
transparentnosti i vraćanja poverenja građana Republike Kosovo u pravosudni
sistem.
Hvala
Predsedavajući Sudskog saveta Kosova,
Enver Peci
5
6
UVOD
Godišnji izveštaj SSK pruža opis mandata, organizacione strukture, uloge i odgovornosti ove
institucije, aktivnosti koje su završene tokom 2012 god, i izazova SSK i pravosuđa u njihovom
radu ubuduće. U prvom poglavlju čitalac može naći opis odgovornosti SSK, članova, a u
nastavku sledi objašnjenje unutrašnje strukture i obavljenih aktivnosti. Ovaj izveštaj je
fokusiran posebno u opisivanju preduzetih aktivnosti od strane SSK za sprovođenje novog
zakona o sudovima i pravosudne reforme. U jednom poglavlju izveštaja se opisuju aktivnosti
sudova tokom izveštajne godine. Učestvovanje SSK u procesu Evropske integracije Kosova
takođe je opisano detaljno, kao i saradnja SSK sa ostalim institucijama Kosova i sa onim
međunarodnim. Zadnje poglavlje predstavlja glavna dostignuća ove institucije u 2012 godini,
i opisuje ciljeve i izazove za budućnost.
7
8
ORGANIZOVANJE I DELATNOST SSK
Sudski savet Kosova je osnovan na osnovu Ustava Republike
Kosova kao upravni organ pravosu a. Njegove glavne
odgovornosti obuhvataju obezbe ivanje nezavisnosti i
nepristrasnosti pravosudnog sistema, regrutiranje sudija i predlog
za njihovo imenovanje, nadzor pravosudne inspekcije,
upravljanje sudske administracije i određivanje pravila za
odgovarajuce funkcionisanje sudova.
ULOGA I NADLEŽNOST SSK
Nadležnosti SSK su određene Ustavom i zakonom o Sudskom savetu Kosova, na osnovu
kojih Savet ima fundamentalnu ulogu u obezbeđivanju nezavisnosti i nepristrasnosti
pravosudnog sistema. Funkcije SSK uključuju postupke zapošljavanja, imenovanja,
reimenovanja, premeštaja, discipline, procene, unapređenja i obučavanja sudija i sudija
porotnika, kao i upravljanje sudovima, u razvoju i praćenju budžeta pravosuđa, i osnivanju
sudova i novih ogranaka.
9
ČLANOVI SSK
Predviđeno je da SSK ima u svom sastavu trinaest (13) članova: osam (8) članova koje bira
Skupština Republike Kosovo, dok preostalih pet članova biraju se neposredno od strane
pravosuđa. Mandat članova Saveta traje pet (5) godina, uz jednu mogućnost ponovnog
izbora. 1
SSK aktuelno ima jedanaest (11) članova, od koji pet (5) su pripadnici albanske nacionalnosti,
četiri (4) nevećinske zajednice, dok dva članova su (2) međunarodni.
Enver Peci - je predsedavajući SSK. Od 1987 do 1992 godine je radio kao sudija u Opštinskom
sudu u Mitrovici, dok je u periodu od 1993 do 2000 god. radio kao advokat. Od 2000 do 2002
godine je ponovo radio kao sudija u Opštinskom sudu u Mitrovici. G. Peci je posle toga
imenovan kao sudija u Okružnom sudu u Mitrovici, gde je radio do 2010. Od 2004 godine
radi i kao trener u Kosovskom institutu za pravosuđe. Februara 2010 godine, dekretom
Predsednika Republike Kosovo, biva imenovan kao sudija u Vrhovnom sudu Kosova, dok od
strane SSK dana 19 marta 2010 god. izabran je kao predsedavajući SSK.
Muharrem Shala - je zamenik predsedavajućeg SSK. Od 1977 do 1981 godine je radio kao
stručni saradnik Opštinskog suda u Peći. Od 1981 do 1984 godine je radio kao sudija u
Opštinskom sudu u Peći. Od 1984 do 1992 godine je radio kao sudija Okružnog suda u Peći.
Od 1996 do 2000 godine je radio kao advokat. Od 2000 do 2013 godine je radio kao sudija
Okružnog suda u Peći. Od januara 2013 godine radi kao sudija u Apelacionom sudu u
Prištini. Jula 2010 godine, dekretom Predsednika Republike Kosovo, imenuje se za člana
Sudskog saveta Kosova.
Živojin Gojko Jokanović - je - Od 1954 do 1956 godine je bio sekretar građevinskog preduzeća
„Kosovo“. Od 1956 do 1959 godine radio je kao sekretar kosovskog rudnika u Obiliću. Od
1962 do 1973 godine je radio kao glavni šef Direktorata za zdravstvo i socijalnu politiku i kao
glavni šef Direktorata za urbanizam, komunalna i stambena pitanja. Od 1973 do danas radi u
svojstvu advokata. Od 1999 do 2007 godine bio je član Sudskog i tužilačkog saveta. U 2007
godini od strane Skupštine Republike Kosova imenovan je za člana SSK.
Valdete Daka - Od 1985 do 1986 godine radila je kao referent za pripremanje zasedanja
Skupštine opštine u Prizrenu. Od 1986 do 1992 godine radila je kao sudija Opštinskog suda u
Prizrenu, u oblasti građanskih parnica i kao sudija za maloletnike. Od 2000 do 2001 godine
radila je kao sudija Opštinskog suda u Prizrenu. Od 2001 do 2002 godine je bila sudski trener
u Kosovskom institutu za pravosuđe. Od 2003 godine radila je kao sudija Okružnog suda u
Prizrenu, u oblasti krivičnog i za maloletnike. Od februara 2010 godine radi kao sudija
Vrhovnog suda Kosova, u oblasti krivičnog, i iste godine dekretom Predsednika Republike
Kosovo imenovana je za člana SSK.
Gerrit-Marc Sprenger - Od 1990 do 1992 godine radio je kao viši advokat u sudskoj službi, od
oktobra 1993 godine je radio kao sudija za krivične postupke u Okružnom sudu
Gere/Nemačka, nakon čega je oko 17 godina radio po različitim sudovima.Od aprila 2002 do
juna 2003 godine je radio kao pravni službenik u Jedinici za sudsku inspekciju (JSI), u okviru
Pravnog Departmana – UNMIK, dok od aprila do juna 2008 godine je radio kao pravni
stručnjak u Ekipi za planiranje Evropske unije (EUPT). Od jula 2008 godine radi kao sudija
EULEX-a na Kosovu i od 2010 godine je međunarodni član SSK.
1
Član 108 Ustava.
10
Malcom Simmons - Od 1990 godine je bio pravni zastupnik Vrhovnog suda Engleske i Velsa.
Od 1997 do 2002 godine je radio u Kancelariji pravosuđa ove države. Od 2001 do 2003 godine
je radio kao predsedavajući Kancelarije Nezavisne sudske komisije (Bosna i Hercegovina); od
2003 do 2005 godine je bio međunarodni član Visokog sudskog i tužilačkog saveta Bosne i
Hercegovine; od 2004 do 2008 godine je radio kao međunarodni sudija za krivične postupke u
sudu Bosne i Hercegovine - Specijalno veće za organizovani kriminal, ekonomski kriminal,
korupciju i u Specijalnoj komori za ratne zločine; od 2008 godine je međunarodni sudija
EULEX-a za krivične predmete i od 2010 godine je član Sudskog saveta Kosova.
Agim Maliqi - Od 2004 do 2008 godine je radio kao stručni saradnik Opštinskog tužilaštva u
Uroševcu. Od 2008 do kraja 2012 godine je radio kao sudija Opštinskog suda u Uroševcu. Od
2010 godine radi kao trener u Kosovskom institutu za pravosuđe. Od januara 2013 godine
radi kao sudija u Departmanu za teška krivična dela u Osnovnom sudu u Uroševcu. Jula 2011
godine, posle organizovanih izbora od strane SSK imenovan je kao član Sudskog saveta
Kosova.
Asllan Krasniqi - Od 1989 do 1990 god. i od 1999 do 2001 godine radio je kao referent
imovinsko-pravne službe u Mališevu. Od 2001 do 2004 godine radio je kao šef imovinskopravne službe u Mališevu. Od 2004 do 2008 godine radio je kao sudija Opštinskog suda za
prekršaje u Mališevu. Od 2008 do juna 2012 godine radio je kao sudija Opštinskog suda u
Mališevu, od juna 2012 do kraja decembra 2012 godine radio je kao sudija Opštinskog suda u
Prištini, u oblasti za maloletnike, dok od januara 2013 godine radi kao sudija u Departmanu
za ekonomska pitanja u Osnovnom sudu u Prištini. Od jula 2011 godine, posle organizovanih
izbora od strane SSK imenovan je kao član Sudskog saveta Kosova.
Sali Mekaj - Od 1977 do 1980 godine je radio kao advokat. Od 1980 do 1990 godine je radio
kao rukovodilac pravne službe D.P.FBI „Trepča“ u Peći. Od 1991 do 1998 godine je radio kao
upravnik P.P za pravne usluge i savetovanje „S-U-S“ u Peći. Od 2000 do 2008 godine je bio
sudija Okružnog suda u Peći. Od 2008 do 2009 godine sudija Vrhovnog suda Kosova. Od
2009 do kraja 2012 godine je bio predsednik Okružnog suda u Peći. Decembra 2011 godine,
od strane Skupštine Republike Kosovo, je imenovan za člana Sudskog saveta Kosova.
Nebojša Boričić - Od 1986 godine je radio u Opštinskom sudu Lipljana do 1989 godine, kada
je prešao da radi u Opštinskom tužilaštvu Prištine, gde je radio do 1994 godine. U periodu od
1994 - 2000 godine je radio kao advokat. Od 2001 do 2003 godine je radio u svojstvu
istražitelja u Instituciji obmudsmana Kosova, a decembra 2003 godine je imenovan za tužioca
Javnog okružnog tužilaštva u Prištini. Od 2008 do 2011 godine je radio kao advokat.
Decembra 2011 godine dekretom Predsednika Republike Kosovo imenovan je za sudiju
Vrhovnog suda, dok od strane Skupštine Republike Kosovo imenovan je člana Sudskog
saveta Kosova.
Raima Elezi - Od januara 1992 godine do juna 1993 godine, je radila kao stručni saradnik u
Okružnom sudu u Prizrenu. Od juna 1993 do juna 1999 godine je radila kao zamenik tužioca
u Javnom opštinskom tužilaštvu u Prizrenu. Juna 1999 godine počela je da radi u Okružnom
sudu u Prizrenu, gde je u istoj poziciji radila do decembra 2012 godine. Od januara 2013
godine je imenovana za sudiju, a od februara 2013. godine je izabrana za potpredsednika
Osnovnog suda u Prizrenu. Decembra 2011 godine, od strane Skupštine Republike Kosovo
imenovana je za člana Sudskog saveta Kosova.
11
KOMISIJE SSK-a
Komisije SSK su osnovane radi pružanja podrške Savetu u vršenju svog mandata. Svaka
komisija ima najmanje tri (3) člana, koje SSKt bira na mandat od dve (2) godine. Komisije
imaju predsednika koji se bira iz redova članova komisije. Komisije podržavaju SSK po
odgovarajućem mandatu.
Savet ima četiri stalne komisije:
•
Disciplinsku komisiju
•
Komisiju za normativna pitanja
•
Komisiju za budžet, finansije i osoblje, i
•
Komisiju za upravljanje sudovima
DISCIPLINSKA KOMISIJA
Disciplinska komisija SSK u sastavu od tri (3) člana, formira u cilju pokretanja i rešavanja
slučajeva, u prvom stepenu, disciplinskih prekršaja sudija i sudija porotnika, i u cilju izricanja
odgovarajućih sankcija po utvrđivanju prekršaja.
Ova komisija je tokom 2012 godine održala ukupno 13 disciplinskih sednica, u kojima je
razmotrila ukupno 34 izveštaja KDT-a kojima se sudije terete za nedolično ponašanje.
Komisija je razmotrila i tri (3) zahteva za suspenziju: jedan podnet od strane KDT-a i dva (2)
po službenoj dužnosti SSK.
Prilikom razmatranja ovih izveštaja, na gore navedenim sednicama, doneto je 27 odluka,
kojima su izrečene sledeće mere:
-
Disciplinska mera ukor (5 odluka)
-
Disciplinska mera ukor sa naredbom preduzimanja korektivnih mera (7 odluka)
-
Smanjenje plate za 50% od mesečne plate (3 odluke)
-
Oslobađanje od disciplinske odgovornosti (7 odluka)
-
Privremena suspenzija sa funkcije sudije do završetka disciplinskog postupka (1
odluka)
-
Suspenzija do donošenja odluke od strane suda (sudije osumnjičeni za krivično delo),
donete su dve (2) odluke; i
-
Predlog za razrešenje sudije ili sudije porotnika (2 odluke).
Članovi Disciplinske komisije SSK su Muharrem Shala (predsednik), Valdete Daka i GerritMarc Sprenger.
12
KOMISIJA ZA NORMATIVNA PITANJA
Ova komisija ima mandat da predlaže i pregleda pravilnike i podzakonske akte za
funkcionisanje SSK i pravosuđa. Na zahtev SSK Komisija monitorira zakone koji regulišu
pitanja pravosuđa. U ovom pogledu, Komisija održava kontakte sa kolegama iz Skupštine i
Ministarstva pravde kako bi obezbedila da se interesi pravosuđa uzimaju u obzir u
predloženom zakonu
Komisija za normativna pitanja je tokom 2012 godine, održala 7 sednica, tokom kojih je
razmotrila i preporučila za usvajanje podzakonsih akata SSK.
Članovi komisije za normativna pitanja su: Agim Maliqi (predsednik), Živojin Gojko
Jokanović i Malcom Simmons (članovi).
KOMISIJA ZA BUDŽET, FINANSIJE I OSOBLJE
Komisiju za budžet, finansije i osoblje ima mandat da razvija i preporuči politike za razvoj,
preispitivanje i upravljanje budžetom SSK.
Članovi komisije za budžet, finansije i osoblje su: Enver Peci (predsednik), Nebojša Boričić i
Raima Elezi (članovi).
KOMISIJA ZA UPRAVLJANJE SUDOVIMA
Komisija za upravljanje sudovima ima mandat da pripremi i preporuči politike za razvoj
upravljanja sudom, uključujući upravljanje toka predmeta, informacione tehnologije
upravljanja predmetima, objekata, javnog pristupa, logistike i bezbednosti, stvaranje i
koordiniranje programa i projekata u cilju poboljšanja administracije sudova, nadzor
sprovođenja normativnih akata u vezi upravljanja sudovima, itd.
Članovi Komisije za upravljanje sudovima su: Sali Mekaj (predsednik), Asllan Krasniqi i
Raima Elezi (članovi).
KOMISIJA ZA OCENJIVANJE PERFORMANSE SUDIJA
Ova Komisija je osnovana od strane SSK shodno Pravilniku za ocenjivanje performanse sudija
i ima mandat ocenjivanja sudija shodno kriterijumima propisanim u ovom pravilniku.
Komisija se sastoji od sedam (7) članova:
•
Emine Mustafa, Predsednik Komisije, sudija, Vrhovni sud;
•
Ajser Skenderi, sudija, Okružni sud u Prizrenu;
•
Nenad Lazić, sudija, Okružni sud u Prištini;
•
Isa Kelemendi, sudija, Okružni sud u Peći;
•
Avdullah Ahmeti, sudija, Okružni sud u Peći;
13
•
Ferit Osmani, sudija, Okružni sud u Mitrovici; i
•
Ahmet Idrizaj, sudija, Opštinski sud u Đakovici.
14
AKTIVNOSTI SSK
SSK je tokom 2012 godine održao ukupno 25 sednica, u kojima su između ostalog razmotrene
i usvojene odluke i podzakonski akti u vezi sprovođenja novog Zakona o Sudskom savetu
Kosova i Sudovima. U ovom pogledu SSK je preduzeo aktivnosti vezane za restrukturiranje
sudova i imenovanje-raspoređivanje sudija po novoosnovanoj strukturi, a zatim imenovanje
predsednika, potpredsednika Osnovnih sudova i nadzornih sudija ogranaka ovih sudova.
Tokom ove godine SSK je dao traženi doprinos u procesu Evropske integracije, angažovao se
u sprovođenju Državne strategije za smanjenje starih predmeta i organizovao je godišnju
Konferenciju za sudije.
Sudski savet tokom 2012 godine doneo je akte kao u nastavku:
1. PRAVILNIK O OCENJIVANJU PERFORMANSE SUDIJA
Ovaj propis utvrđuje kriterijume i pravila postupka u pogledu ocenjivanja rada sudija u svim
sudovima i služi za postizanje različitih svrha ocenjivanja, unapređenja u zadaktu,
premeštaja, predloga za stalni mandat sudija sa početnim mandatom itd. U skladu sa
Ustavom i odgovarajućim zakonima, ovaj pravilnik takođe ima za cilj postizanje ravnoteže
između produktivnosti/efikasnosti sudija u završavanju predmeta i kvalitetu njihovih
odluka.
Po ovom pravilniku redovno ocenjivanje sudija koji su imenovani kao stalni vrši se svake
treće (3) godine, dok onih sa početnim mandatom pre nego što istima istekne ovaj mandat.
Ocenjivanje sudija se vrši od strane Komisije od sedam (7) članova, osnovane od strane SSK.
Konačnu odluku o ocenjivanju sudija donosi SSK.
2. UREDBA O ORGANIZACIJI I DELATNOSTI SUDSKOG SAVETA KOSOVA
Ova uredba određuje način rada, organizovanje i funkcije SSK. U skladu sa Zakonom o SSK
određuje detaljna pravila o unutrašnjoj organizaciji SSK, uključujući komisije, tela i njene
jedinice.
Odredbama ove uredbe propiuju se sve operativne aktivnosti SSK, njegove sednice, postupak
odlučivanja kao i specifične aktivnosti u vezi formulisanja budžeta pravosuđa, godišnjeg
izveštavanja itd.
3. UREDBA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI SUDOVA
Ova Uredba propisuje organizaciju, upravljanje i delatnost sudova u Republici Kosova,
obuhvatajući: pravila za upravljanje sudovima i upravljanje, registrovanje i arhiviranje
predmeta.
15
4. PRAVILNIK O POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA U SUDOVIMA
Ova pravilnik propisuje postupke zapošljavanja pripravnika po sudovima i institucijama
sudske administracije. Ovaj Pravilnik predviđa dve različite mogučnosti služenja u svojstvu
pripravnika u pravosdunom sistemu, a to su: 1) Vršenje prakse nakon završetka studija, u
trajanju od jedne ( 1 ) godine sa ciljem podvrgavanja pravosudnom ispitu; i 2 ) Vršenje prakse
tokom studija na Pravnom fakultetu.
5. ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO O POSTUPKU
OSUĐENIM ILI UHAPŠENIM BEZ RAZLOGA
NAKNADE ŠTETE
LICIMA
Ovo uputstvo propisuje opšte kriterijume i sprovođenje postupaka za naknadu štete licima
osuđenim ili uhapšenim bez razloga. Zahtevi za nadoknadu razmatraju se od strane komisije
od tri (3) člana, osnovane od strane SSK.
6. ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO ZA SUDSKI SAVET KOSOVA I OSTALE SLUŽBENIKE
KOMISIJA I RADNIH GRUPA
Ovo uputstvo propisuje pravila i finasijske postupke plaćanja u vidu honorara za članove
SSK i ostale zvaničnike u komisijama i radnim grupama SSK.
7. KODEKS ETIKE ZA ČLANOVE SSK
Ovaj Kodeks definiše standarde etike i profesionalnog ponašanja koji se treba sprovoditi od
strane članova SSK. Povreda ovog Kodeksa može sačiniti osnovu za sakcionisanje u skladu sa
Zakonom o SSK.
16
SPROVOĐENJE NOVOG ZAKONA O SUDOVIMA
Dana 21 novembra 2011 godine SSK je usvojio Plan sprovođenja (PS) novog zakona o
sudovima. SSK je osnovao Nadzornu Komisiju (NK), za obavljanje poslova koji su određeni u
pomenutom planu. Marta 2012 godine, NK formirala je radnu grupu (RG) kako bi obezbedila
tehničku pomoć tokom sprovođenja PS, obuhvatajući : planiranje aktivnosti koje proizilaze iz
PS, a koje se tiču ljudskih resursa, fizičkih resursa, sudske administracije i logistike. RG je
počela sa formiranjem novih registara za sudove Kosova. Zatim je odredila stručnjake i
dodatne radne grupe da rade zajedno u cilju realizacije svih zahteva PS. Takođe formirane su
i podradne grupe koje su imale u svom sastavu članove iz SSSK (rukovodioci podgrupa) i iz
EROL-a. Formirane su sledeće komisije, radne grupe i radne pod-grupe:
Formiranje Grupe i podradne grupe su kao u nastavku:
•
Radna grupa za pružanje tehničke pomoći Nadzornoj komisiji
•
Radna grupa za logistiku i fizičke resurse
•
Radna pod-grupa za ljudske resurse
•
Radna pod-grupa za upravljanje sudovima, i
•
Radna pod-grupa za komunikaciju sa javnošću
NK je usvojila konačni dizajn registara, a radna grupa je obezbedila sve potrebne beleške od
Departmana za logistiku, kako bi se krenulo sa procesom tendera za štampanje novih
registarskih knjiga. Ovom aktivnošću radna grupa se fokusirala na obavljanje drugih
zadataka, kao što je određeno planom sprovođenja.
Urađena je analiza pravnih faktora i politika koje ograničavaju upravljanje nerešenih sudskih
predmeta, koji će se premeštati pre 1 januara 2013 god. Cilj analize je bio da se adresira
premeštaj predmeta koji su samo dati u radu i koji su razmotreni od strane sudskog veća do 1
januara 2013 god. Članovi upravne komisije su se složili sa pomenutom analizom. Sastavljeno
je administrativno uputstvo o podeli nerešenih predmeta; međutim, ono je bitno samo onda
kada se odnosi na nerešene predmete EULEX-a i sudije Kosova, koji su članovi veća u
zajedničkim većima sa sudijama EULEX-a.
Takođe, tokom procesa imenovanja novih predsednika sudova, SSK je organiyovao
Konsultativne konferencije sa većima sudija u svakom okružnom sudu, uključujući i
Opštinski sud Uroševca i onaj u Đakovici. Najmanje je jedan član SSK-a prisustvovao ovim
konferencijama. Na kraju ovih konsultativnih konferencija obezbedila su se imena troje sudija
koje će SSK uzeti u obzir za funkciju predsednika svakog osnovnog suda. Na posebnoj
sednici SSK-a, članovi su glasali za imenovanje sedam predsednika osnovnih sudova.
UPRAVLJANJE SUDOVIMA
Ključna komponenta restrukturiranja sudova je obuhvatila transfer više od 240.000+/predmeta iz postojećih sudova u one nedavno formirane. Sistem odgovornosti za sve spise
17
predmeta je odobren kao sredstvo za upravljanje procesom, kao i u cilju obezbeđivanja
integriteta procesa. U većini slučajeva transfer predmeta nije uključivao fizički prenos dosijea,
zato što su ti predmeti ostali u sudovima u kojima su podneti slučajevi, međutim vođena je
evidencija za svaki predmet, jer su svi slučajevi uklonjeni iz registra suda koji je
transformisan i prebačeni u inventaru novoformiranog suda. Deo transferisanih predmeta –
oko 9.660, od kojih 6.031 su predmeti u drugom stepenu, su direktno preneti iz jednog u
drugi sud.
Pripremljeni plan za transfer predmeta određivao je da: „U cilju postizanja uspeha, treba
ispuniti četiri uslova. Prvo, na ili pre 1 januara 2013. godine, sve nerešene sudske predmete
treba dostaviti arhivi suda, koji će biti nadležan za te predmete. Drugo, transferisani predmeti
se treba registrovati u centralni registar, koji obezbeđuje informacije koje su neophodne za
potrebe sudske uprave. Treće, predmeti treba da se čuvaju tako da se mogu lako naći od
strane sudija, ovlašćenog sudskog osoblja i drugih ovlašćenih strana. Četvrto, sudovi treba da
obezbede mehanizam koji će omogućiti strankama koje čekaju rešavanje predmeta da se lako
informišu u vezi sa predmetom, posebno ako je dosije predmeta prenet u drugi sud“.
Tokom decembra 2012 godine razmotreni si i kategorizovani predmeti prvog stepena za
transfer u novo osnovane sudove u Đakovici i Uroševcu. Predmeti su spakovani i
transferisani u nadležni sud. Dosijei predmeta su transferisani iz okružnih u osnovne sudove,
po ovoj odredbi o jurisdikciji, tretirani su od strane lokalnog osoblja i sudova tih regiona.
Takođe su transferisani svi predmeti iz zgrade SSSK u novi Apelacioni sud Kosova.
Za transferisanje predmeta drugog i trećeg stepena kontaktirano je sudsko veće EULEX-a,
za one predmete koji su pod nadležnošću EULEX-a. Uspostavljanje i održavanje
sveobuhvatne i poverljive baze podataka je veoma bitna komponenta procesa transfera
predmeta. Baza podataka je služila kao stub sistema odgovornosti za praćenje transfera
predmeta, značajnog dela reorganizacije.
Na Kosovu, spisi predmeta često sadrže i dokaze u originalu i ostalu dokumentaciju potrebnu
za rešavanje sporova koji su i predmet datog slučaja – nameran ili slučajan gubitak spisa
predmeta tokom procesa reorganizacije bi predstavljalo jako veliki problem, stoga posvećena
je posebna pažnja, tražeći pomo policije tokom prenošenja predmeta.
Izveštaji iz baze podataka su korišćeni i za upravljanje izbora predmeta za fizički transfer,
prevoz predmeta iz jednog u drugi sud, raspoređivanje predmeta (a možda i sudija) sudskog
departmana kojem su namenjeni spisi predmeta, u cilju pomaganja u postupcima
registrovanja, kada je 240.000 predmeta transferisano u svojim novim jurisdikcijama, kao i
druge slične svrhe. Osim toga, predviđeno je i to da se baza podataka koristi kao deo napora
Saveta da analizira i smanji broj nagomilanih predmeta, posle transfera. Sudovi će takođe biti
u mogućnosti da koriste podatke za strateško planiranje, za poboljšanje toka rada, povećanje
transparentnosti i povećanje efikasnosti sudske delatnosti.
SSK i administrativno osoblje suda su koristili jednu tabelu pokazatelja u programu Excel kao
sredstvo za prikupljanje neobrađenih podataka i doprinos bazi podataka. Početno fokusiarnje
je bilo u pet okružnih sudova, koji su preobraženi u osnovne sudove shodno reorganizaciji, i
bili su magazini za najveći broj predmeta koji su fizički transferisani (pretežno u Apelacioni
sud), praćenih iz prikupljanja podataka u više od 40 sudova u sistemu.
Instaliranje baza podataka u kompjutersku mrežu sudova predviđeno je da se uradi u januaru
2013 godine, kako bi SSK i korisnici iz sudova mogli da počnu sa korišćenjem sistema za
čuvanje baze podataka i korišćenje karakteristika iste. Testiranje se za sada pokazalo uspešno,
18
iako se treba pomoći osoblje informativne tehnologije SSK-a u kreiranju veb portala za bazu
podataka u različitim sudovima.
Velika prepreka u vezi prikupljanja podataka i sudskih dosijea Okružnog i Opštinskog suda u
Mitrovici, je bila nemogućnost odlaska osoblja u sudove, zato što su bili zatvoreni zbog
bezbednosne situacije, iako je isti potpuno renoviran kao sud model.
O bezbednosnim pitanjima se razgovaralo i sa zvaničnicima EULEX-a i policijom Kosova, od
kojih je tražena pomoć u prenošenju predmeta drugog stepena iz objekta u Mitrovici u
privremenu centralnu kancelariju u zgradi SSK-a.
LJUDSKI RESURSI
Departman za ljudske resurse Sekretarijata SSK-a je podneo predlog za izbor sudskih
administratora i nesudskog osoblja. Ovaj predlog je usvojen od strane SSK. Imena izabranih
osoba za administratore Osnovnih sudova Kosova su objavljena na veb stranici, kao i
konačna lista osoblja Apelacionog suda, Osnovnih sudova i ogranaka istih, koja je takođe
objavljena na veb stranici SSK-a.
LOGISTIKA I FIZIČKI RESURSI
Obezbeđeni su svi susdski registri u elektronskom obliku. Ovo će stvoriti osnovu za tačan,
efikasan i pravovremeni prenos statističkih podataka iz svakog suda Kosova u SSSK. S druge
strane, podaci se mogu koristiti za više namena, uključujući kašnjenje i smanjenje
nagomilanih i nerešenih predmeta, pravosudnu performansu, težinu predmeta i tako redom.
SSSK je bio odgovoran za finaliziranje logističkih dužnosti, uključujući ali se ne
ograničavajući na, štampanje knjiga registara, omot predmeta, tabela sa nazivima suda, i sve
aspekte prevoza inventara i opreme sudova i ogranaka istih. Takođe je pomogao u
određivanju broja registara koji se treba odštampati, tako da SSSK na vreme obezbedi
štampanje registarskih knjiga i raspodelu istih sudovima.
KOMUNIKACIJA SA JAVNOŠĆU
Podgrupa SSSK za komunikaciju sa javnošću dizajnirala je program za podizanje svesti o
novom zakonu o sudovima, na osnovu kojeg je USAID/EROL ugovorio domaću kompaniju
da pomogne u pripremi materijala za ovu kampanju.
Javna televizijska objavljivanaj na pet jezika, tri radio obaveštenja na pet jezika, dizajniranje
tri parole na internetu na četiri jezika i dizajn tri reklama u novinama (dnevnoj štampi) na
albanskom jeziku, su samo neke od aktivnosti sprovedene u vezi pomenutog programa.
Sastavljene su i prosleđene brošure za informisanje javnosti u vezi restrukturiranja sudova
shodno zakonu o sudovima.
Završavanjem ovih aktivnosti iz Plana za sprovođenje novog Zakona o sudovima, vredi
pomenuti: transfer sudija i osoblja, upravljanje hitnim predmetima, prenošenje i registracija
istih, elektronski registri, itd.
19
PROCES IMENOVANJA SUDIJA
Tokom 2012 godine SSK je nastavio procesom imenovanja u Opštinskim sudovima i
Opštinskim sudovima za prekršaje. Za ove pozicije konkurisalo je ukupno 463 kandidata, od
kojih 242 kandidata su ispunili uslove za podvrgavanje fazi verifikovanja i profesionalnog
ocenjivanja. U ovom procesu su imenovani 55 sudija u Opštinskim sudovima i 41 u
Opštinskim sudovima za prekršaje.
Dalje SSK je preduzeo aktivnosti u vezi procesa imenovanja sudija u Specijalnoj Komori
Vrhovnog suda Kosova. Dana 10 januara 2012 godine objavljen je konkurs za pet (5)
slobodnih radnih mesta za sudije ovog suda.
Za ove pozicije konkurisalo je ukupno petnaest (15) kandidata od koji sedam (7) su ispunili
uslove za podvrgavanje fazi verifikovanja i profesionalnog ocenjivanja. Četiri (4) sudija su
imenovi za Specijalnu Komoru Vrhovnog suda, od kojih dva su iz redova nevećinske
zajednice na Kosovu.
Imenovanje – I Faza
Sud
Pozicije objavljene
konkursom 2011
Oslobođene pozicije–
unapređene sudije
Povećanje broja sudija
Imenovani
Vrhovni sud Kosova
6
-
-
5
Specijalna komora
4
-
-
4
Privredni sud
2
-
-
2
12
-
-
11
Povećanje broja sudija
Imenovani
Ukupno
Imenovanje – II Faza
Sud
Pozicije objavljene
konkursom 2011
Oslobođene pozicije–
unapređene sudije
Okružni Sud Priština
5
-
-
5
Okružni Sud Mitrovica
4
-
-
1
Okružni Sud Peć
2
-
-
-
Okružni Sud Gnjilane
2
-
-
2
Okružni Sud Prizren
2
1
-
3
15
-
-
11
Ukupno
20
Imenovanje – III Faza
Sud
Pozicije objavljene
konkursom 2011
Oslobođene pozicije–
unapređene sudije
Povećanje broja sudija
Imenovani
Opštinski sud u
Prištini
3
3
1
7
Opštinski sud u
Uroševcu
1
2
1
4
Opštinski sud u
Uroševcu – ogranak u
Štrpcu
2
-
-
1
Opštinski sud u
Podujevu
3
1
-
4
1
-
-
1
Opštinski sud u
Kačaniku
2
-
-
2
Opštinski sud u
Glogovcu
2
-
-
2
Opštinski sud u
Gnjilanu
3
1
-
4
Opštinski sud u
Kamenici
1
-
-
1
Opštinski sud u Peći
2
-
2
4
Opštinski sud u Istoku
1
-
-
1
Opštinski sud u Klini
3
-
-
3
Opštinski sud u
Prizrenu
2
-
3
5
Opštinski sud u
Dragašu
2
-
-
2
Opštinski sud u
Mališevu
1
1
-
2
Opštinski sud u
Mitrovici
4
-
1
5
Opštinski sud u Srbici
2
-
-
2
Opštinski sud u
Vučitrnu
5
-
-
5
Opštinski sud u
Leposaviću
1
-
-
-
Opštinski sud u Zubin
Potoku
1
-
-
-
Opštinski sud u
Lipljanu
Ukupno
42
55
21
Imenovanje – IV Faza
Sud
Pozicije objavljene
konkursom 2011
Oslobođene pozicije–
unapređene sudije
Povećanje broja sudija
Imenovani
Opštinski sud za
prekršaje u Prištini
8
1
-
9
Opštinski sud za
prekršaje u Uroševcu
3
-
-
3
Opštinski sud za
prekršaje u Štrpcu
1
-
-
1
Opštinski sud za
prekršaje u Podujevu
3
-
-
3
Opštinski sud za
prekršaje u Lipljanu
3
-
-
3
Opštinski sud za
prekršaje u Kačaniku
1
-
-
-
Opštinski sud za
prekršaje u Gnjilanu
3
-
-
2
Opštinski sud za
prekršaje u Peći
2
-
-
2
Opštinski sud za
prekršaje u Đakovici
4
-
-
4
Opštinski sud za
prekršaje u Klini
2
-
-
2
Opštinski sud za
prekršaje u Prizrenu
2
-
-
2
Opštinski sud za
prekršaje u Orahovcu
2
-
-
2
Opštinski sud za
prekršaje u Mališevu
1
1
-
2
Opštinski sud za
prekršaje u Dragašu
1
-
-
1
Opštinski sud za
prekršaje u Mitrovici
5
-
-
4
Opštinski sud za
prekršaje u Srbici
1
-
-
1
Opštinski sud za
prekršaje u
Leposaviću
1
-
-
-
Ukupno
43
41
22
Imenovanje – V Faza
Sud
Pozicije objavljene
konkursom 2011
Oslobođene pozicije–
unapređene sudije
Povećanje broja sudija
Imenovani
Specijalna komora
Vrhovnog suda
5
-
-
4
Ukupno
5
-
-
4
DODATNE AKTIVNOSTI
Na osnovu postignutog sporazuma između Sudskom savetu Kosova (SSK) i Tužilačkog
saveta Kosova (TSK) datuma 15/10/2012 god. br. prot. 01/031-5/2,Kancelarija za ocenjivanje
i sudsku verifikaciju SSK, je podržala TSK u istrazi prošlosti (mišljenja u zajednici, radnom
mestu itd. I krivični istorijat) za kandidate koji su konkurisali u Okružnim i Opštinskim
Tužilaštvima. Istrage prošlosti su vršene za ukupno 84 kandidata.
23
PROCES EVROPSKIH INTEGRACIJA
SSK je među institucijama Kosova koja dopinose u pogledu procesa Evropske integracije.
Glavne aktivnosti ovog procesa su: liberalizacije viza i pregovori o Sporazumu o stabilizaciji i
pridruživanju. SSK u okviru njegovog Sekretarijata osnovao je jednu kancelariju koja je
odgovorna za proces Evropske integracije.
VODIĆ ZA LIBERALIZACIJU VIZA
Juna 2012 god. Evropska komisija odobrila je Plan za liberalizaciju viza (VLV). U tom
dokumentu navodi se niz reformi koje Kosovo treba da usvoji i sprovede, kako bi se mogao
ukinuti vizni režim za državljane Kosova koji putuju u zemlje EU. Prema standardima koje
sadrži VLV, Sudski savet Kosova radi i sarađuje sa drugim institucijama za vladavinu prava
kako bi se:
Stvorili efikasni mehanizmi za sprečavanje korupcije i obezbedio integritet, transparentnost i
odgovornost pravosuđa; ojačao kapacitet sudija za rešavanje složenih predmeta
organizovanog kriminala, korupcije, ekonomskog i finansijskog kriminala, terorizma i
trgovine ljudima, stvaranje baze pouzdanih podataka o prošlosti krivičnog dela i da poboljša
međunarodnu
pravosudnu
saradnju
i
razmenu
informacija
sa
evropskim
sudijamaEvropskom komisijom i EULEX-om predmetima organizovanog kriminala ,
korupcije i terorizma .
Sudski savet Kosova je u potpunosti posvećen u ispunjavanju uslova za liberalizaciju viznog
režima . U vezi s tim, SSK je rešio da obezbedi da slučajevi korupcije dobiju pririotetni status,
kako bi se uspostavile delotvorne mere za suzbijanje korupcije. U cilju obezbeđivanja
unutrašnjeg integriteta i profesionalizma, SSK je usvojio Etički kodeks za svoje članove, a
planira da ažurira Etički kodeks za sudije i sudije porotnike. SSK je doprineo u ocenjivanju
pravnog zakonodavtsva i razmenio veliki broj informacija o organizovanom kriminalu, antikorupcijskim merama, trgovini ljudima, pranju novca i narkotika, sa međunarodnim
pandanima i drugim kosovskim institucijama. Preko Departmana za statistiku, SSK prikuplja
i stavlja na raspolaganje najnovije statistike iz sudova u vezi sa organizovanim kriminalom,
korupcijom i terorizmom. SSK aktivno učestvuje u Koordinacionom odboru za liberalizaciju
viznog režima koji je osnovala Vlada Kosova.
Sprovođenjem pravosudne reforme prema standardima VLR, SSK unapređuje sprečavanje i
borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala na Kosovu, istovremeno doprinoseći
napredovanju evropskog integrasanja Kosova i postizanju cilja bezviznog kretanja državljana
Kosova u Evropskoj uniji.
STUDIJA IZVODLJIVOSTI ZA SPORAZUM
PRIDRUŽIVANJU SA EVROPSKOM UNIJOM
O
STABILIZACIJI
I
Oktobra 2012., Evropska unija je donela Studiju izvodljivosti o Sporazumu o stabilizaciji i
pridruživanju između Evropske unije i Kosova. U studiji se ocenjuju potencijali Kosova za
preuzimanje odgovarajućih obaveza i identifikuju kratkoročni i dugoročni prioriteti.
Na polju Vladavine prava, standardi koje treba dostići Sudski savet Kosova i pravosuđe, a
koji proizlaze iz Studije izvodljivosti, uključuju:
24
•
Obezbeđivanje nezavisnosti, nepristrasnosti, odgovornosti i profesionalizma u
pravosuđu;
•
Smanjivanje broja nerešenih sudskih predmeta;
•
Sprovođenje novih zakona o strukturi sudova i KPJ;
•
Kontinuiranu i kvalitetnu saradnju sa EULEX-om;
•
Jasnu predanost borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala;
•
Pružanje zaštite sudijama i sudskom osoblju protiv pretnji i zastrašivanja;
•
Obezbeđivanje odgovarajućih prostorija za suđenja; i
•
Nastavak regrutiranja sudija iz redova manjinskih zajednica.
Sudski savet Kosova u potpunosti je posvećen sprovođenju pravosudnih reformi prema
standardima navedenima u Studiji izvodljivosti. Razni napori i aktivnosti SSK na tom polju
tokom 2012 god. navedeni su u relevantnim delovima ovog izveštaja.
25
DRŽAVNA STRATEGIJA ZA SMANJENJE STRAIH PREDMETA
SSK u okviru sprovođenja Državne strategije za smanjenje starih predmeta tokom ove godine
je nastavio realzovanje aktivnosti.
Sudski savet Kosova je sastavio 8 tromesečnih izveštaja (u periodu od 24 meseca – od 1
januara 2011 god. do 31 decembra 2012 godine) u vezi uspeha koji je postignut u sprovođenju
Strategije za smanjenje starih predmeta.
Stepen realizovanja u % završenih predmeta od svih inventarizovanih predmeta (161273),
tokom osam tromesečja (za 24 meseca), prema sudovima je 2:
svi sudovi
60.62%
vrhovni sud
89.02%
okru ni sudovi
41.09 %
privredni sud
13.75 %
opštinski sudovi
54.22 %
sudovi za prekršaje
54.22 %
Sud sa najvišim stepenom smanjenja starih predmeta je Vrhovni sud Kosova. Ovaj sud iz
opšteg broja inventarisanih predmeta, koji su bili kao ne završeni/odlučeni predmeti od
januara 2011 godine do 31 decembra 2012 godine postigao je da reši/odluči 89,02 %
predmeta.
Sudovi sa najnižim stepenom realizovanja plana su Okružni sudovi sa opštom realizacijom od
41,09 % predmeta, Opštinski sudovi 54,22 % predmeta i Okružni privredni sud 13,75 %
predmeta.
Sudovi Mitrovice koji fizički deluju u Vučitrnu nisu bili u stanju da predstavljaju broj
predmeta starijih od marta 2008 godine, obzirom da se sudski predmeti od pre ovog datuma
nalaze u zgradi suda u Mitrovici, dok sudovi u Zubin Potok i Leposavić nisu uključeni u
Strategiju
U poređenju sa brojem sudija, posebno opštinskih sudova, postignut je zadovoljavajući
progres u rešavanju predmeta iz krivične oblasti (70% predmeta), dok 12 % manje u rešvanju
Opštinski sudovi za prekršaje okončali su i 78199 predmeta koji nisu obuhvaćeni u sveobuhvatnom broju
inventarisanih predmeta.
2
26
predmeta iz građanske oblasti 58 % i 31-17 % predmeta u oblasti izvršenja krivičnih sankcija
i građanskih izvršavenja (uglavnom kod autentičnih dokumenata).
U vezi strategije SSK je usvojio jedan poseban izveštaj koji je objavljen na veb stranici SSK.
DRUGA GODIŠNJA KONFERENCIJA ZA PRAVOSUĐE
Dana 24 novembra 2012 godine, SSK je u saradnji sa misijom OEBS-a, organizovao Drugu
godišnju konferenciju za pravosuđe na temu „Tok priprema pravosuđa za sprovođenje novog
Zakona o sudovima“. Konferencija je okupila više od 400 učesnika: sudije i predsednike
kosovskih sudova, predstavnike domaćih i međunarodnih pravnih institucija u oblasti
vladavine prava, drugih gostiju pravnog profila i medija.
Predsedavajući SSK, g. Enver Peci, je u svom uvodnom govoru izrazio zahvalnost OEBS-u za
svoje aktivnosti i angažovanja u održivoj izgradnji, ljudska prava
orijentisana u pravnom sistemu i jačanje vladavine zakona na
Kosovu. Usredsređujući se u značaj reforme pravosuđa, on je
istakao da nije samo nezavisnost pravosuđa ta koja čini
pravosudnu reformu, već i odgovarajuća primena pravde.
Ministar pravde, predsednik Vrhovnog suda, predsednik sudija
EULEX-a i predstavnik EU takođe su istakli značaj reforme
pravosuđa, kao način koji vodi napred izgradnju poverenja
javnosti u pravosudni sistem, koji zahteva veliku saradnju,
obazrivost i profesionalizam.
27
MEĐUINSTITUCIONALNA SARADNJA
U okviru nadležnosti i odgovornosti utvrđenih Ustavom i odgovarajućim zakonima, SSK
koordinira svoje aktivnosti sa raznim domaćim i stranim institucijama bivajući deo sastanaka,
Komsija i međuinstitucionalnih radnih grupa, među njima i:
Redovni zajednički sastanci sa Tužilačkim savetom Kosova - Tokom 2012 godine SSK-a i TSKa su održali zajedničke sednice da raspravljaju i konsoliduju stavove o pitanjima od
zajedničkog interesa za oba Saveta.
Nacionalni savet za borbu protiv korupcije – Predsedavajući SSK u svojstvu člana ovog
Saveta je aktivno učestvovao u sednice ovog Saveta i preduzima aktivnosti predviđene u
sprovođenju nacionalne strategije za borbu protiv korupcije.
Tematski okrugli sto za pravdu, slobodu i bezbednost - Direktor Sekretarijata SSK-a
predsedava ovaj sto kao deo među-institucionalne grupe za integraciju u EU. Ovi sastanci
služe kao konsultativni mehanizam da obezbede uključivanje državnih institucija,
organizacija civilnog društva, akademskih institucija, kao i međunarodnih organizacija i
donatora u procesu evropske integracije u vezi pitanja vladavine prava na Kosovu.
SSK takođe koordinira svoje aktivnosti sa Kosovskom policijom, Agencijom za borbu protiv
korupcije, Civilnim društvom, itd .
SARADNJA SA MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I PODRŠKA
DONATORA
SSK tokom ovog perioda njegovog mandata imao je stalnu podršku od strane raznih
međunarodnih organizacija i donatora, kao što su: Ambasada SAD, Kancelarija EU na Kosovu
i Projekat EU u podršci pravosuđu, Misija EULEKS-a, USAID svojim projektom EROL.
OBAVEZE SSK IZ KOMPAKTNOG SPORAZUMA ZA VLADAVINU
PRAVA POSTIGNUT SA SIEU I EULEX
Novembra 2012., Specijalni Izaslanik Evropske Unije (SIEU), Misija EULEX na Kosovu, i
Institucije Kosova sastavile su i usvojile zajedno niz akcija pod naslovom Kompaktan
sporazum o zajedničkim ciljevima Vladavine prava za period do juna 2014. 3 Akcije
predviđene ovim sporazumom kreiraju određene zadatke za SSK i pravosudni sistem. Stoga,
SSK se obavezao da preduzme neophodne mere za ostvarivanje ciljeva definisanih u
nastavku:
3
•
Jačanje pravosudnih institucija širom teritorije Kosova, uključujući i sever Kosova,
radi dobrobiti svih zajednica;
•
Jačanje kapaciteta kosovskog pravosuđa za rešavanje međuetničkog kriminala, teškog
i organizovanog kriminala i korupcije;
•
Unapređenje antikorupcijskih kapaciteta kosovskih institucija, posebno kroz sistem
krivičnog pravosuđa;
•
Povećanje odgovornosti Sudskog saveta Kosova kako bi u potpunosti preuzeo svoju
ulogu u skladu sa zakonom;
U ovom izveštaju navode se samo dogovorene akcije koje se odnose na SSK i na pravosuđe:
28
•
Konsolidovanju strateških, operativnih i organizacijsko-menadžerskih kapaciteta
kosovskog pravosuđa radi boljeg sprovođenja odgovarajućih zakona, strategija i
odgovarajućih planova akcije;
•
Podsticanje većeg stepena etničkog uključivanja i rodne ravnopravnosti u pravosuđu;
•
Poboljšanje reagovanja pravosuđa Kosova naspram podignutih uznemirenja od
strane manjina u vezi sa javnom bezbednošću, pristupnošću i tranparentnost;
•
Jačanje kapaciteta pravosuđa u rešavanju nerešenih imovinskih zahteva;
•
Sprovođenje sporazuma postignutih u dijalogu uz posredovanje EU i svih drugih
sporazuma iz oblasti vladavine prava koji se mogu postići ubuduće
SSK je počeo da sprovodi gore pomenute aktivnosti uz pomoć EULEX-a, posebno fokusirajući
se na: mere za institucionalno jačanje SSK u skladu sa Zakonom, dovršenje zakonskog okvira
(podzakonski akti koji proizlaze iz zakona o SSK i Zakona o sudovima), i process ocenjivanja
rada sudija.
29
30
ORGANIZACIONA STRUKTURA SSK
SSK ima i tri (3) unutrašnje organizacione jedinice:
-
Sekretarijat SSK,
-
Jedinica za pregled pravosudne delatnosti, i
-
Kancelarija disciplinskog tužioca (koja je istovremeno odgovara i Tužilačkom savetu
Kosova).
SEKRETARIJAT SSK
SSK u obavljanju svojih funkcija podržava se od strane Sekretarijata. Sekretarijat pomaže SSK
u njegovom radu, savetuje i pomaže u realizaciji njegovih odgovornosti, u upravljanju
pravosuđem i sudovima, i odgovoran je za sprovođenje odluka Saveta, kao i za obavljanje
svih administrativnih i funkcija i istraživanja koja se nadovezju sa pružanjem podrške Savetu,
u skladu sa pravilnikom o radu Saveta.
SSK sastavlja i usvaja uredbe koje se nadovezju sa organizacionon strukturom i
funkcionisanjem Sekretarijata. Sekretarijat takođe predlaže Savetu nove politike, pravila i
uredbe, kad god je to potrebno za efikasno i efektivno upravljanje sudovima. SSSK redovno
podnosi izveštaj Savetu o radu sudova i daje preporuke za poboljšanje.
Zakonom o budžetu za 2012 godinu za administrativno osoblje Sekretarijata i sudova
odobreno je 1483 pozicija; za pomoćno osoblje Specijalne komore Vrhovnog suda 20 pozicija;
za Kancelariju disciplinskog tužioca 20 pozicija, a za Jedinicu za pregled pravosudne
performanse 7 pozicija. Treba navesti da zahtev SSK za odobrenje dodatnih pozicija za
administrativno osoblje nije usvojen i broj tih pozicija je ostao isti kao tokom 2011 godine.
U nastavku u opštim crticama opisuju se aktivnosti Sekretarijata SSK.
ADMINISTRACIJA I OSOBLJE
Tokom 2012. godine, u skladu sa Uredbom br. 03/2010 O opisu radnih mesta, sastavljeni su
novi opisi radnih mesta za sve odobrene pozicije u Sekretarijatu, sudskoj administraciji i
drugim jedinicama SSK. U ovom pogledu formirana je jedna Komisija od pet (5) članova u
čijem sastavu su dva (2) administratora sudova, jedan (1) iz pravnog departmana SSSK i dva
(2) iz departmana opšte adminsitracije.
Za sve pozicije, prema novim opisima radnih zadataka, u skladu sa Uredbom br. 05/12 o
klasifikaciji radnih mesta, radna grupa je pripremila preporuku za sva radna mesta u vezi sa
klasifikacijom i određivanjem odgovarajućeg koeficijenta.
Decembra 2012. godine opisi radnih mesta i klasifikacija za svako radno mesto, shodno
odgovarajućem koeficijentu dostavljeni su Ministarstvu javne uprave.
31
Usvojene pozicije za SSSK, sudove, JPPD, KDT
Direktor SSSK
Viši službenik za infrastrukturu
Službenik za vezu sa sudovima
Portparol – viši službenik za javno
informisanje
Službenik za inventar
Direktor DS
Administrativni službenik (dve pozicije)
Pomoænik službenika za nabavku
Viši službenik za statistiku
Izvršni službenik
Službenik za prijem robe
Službenik za statistiku
Službenik za sertifikaciju
Magacioner
Direktor DUR
Službenik za evropske integracije
Šef divizije za obezbeðenje
Unutrašnji revizor
Direktor DAP-a
Radnik obezbeðenja
Šef sektora za prevod
Asistent
Šef divizije za prevoz
Viši prevodilac
Šef Divizije za pitanje personala
Službenik za prevoz
Direktor DI
Viši službenik personala
Vozaè
Službenik za istraživanja
Službenik personala
Direktor DTI
Šef KOSV
Šef administrativne divizije
Administrator DB
Službenik za istraživanje
Službenik za obuke
Službenik za WEB
Službenik za procenu
Službenik za administraciju/referent upisnièar
Administrator mreže
JPPD
Drejtor i NJSHPGJ-së
Arhivista
Administrator sistema
Recepcionista
IT službenik za podršku
Dostavljač
Direktor DN
Direktor DBF
Viši službenik za nabavku
Viši inspektor
Šef divizije za budžet i finansije
Službenik za nabavku
Inspektor
Viši službenik za budžet i finansije
Direktor DL
Šef administracije
Službenik za BF
Šef divizije za normativna pitanja
Viši pravni službenik
Pomoænik službenika za BF
Šef divizije za podršku SSK
Pravni službenik
32
Viši službenik za razmatranje performanse
Službenik za razmatranje performanse
Direktor KDT
Šef divizije za prihode i depozite
Viši pravni službenik
Prevodilac
Viši službenik za PD
Pravni službenik
Administrativni asistent
Službenik za PD
Šef divizije za sudsku integraciju
Službenik za održavanje IT
Službenik za imovinu
Šef sektora za kancelarija za vezu sa
sudovima /šef sektora za integracije
Službenik za veze sa sudovima
Direktor DL
Viši pravni službenik
Šef divizije za infrastrukturu i nabavku
Izvršni asistent
ORGANIZACIONA STRUKTURA SUDOVA PREDVIĐENA ZAKONOM BR. 03/L-199 O
SUDOVIMA I PREDLOG ZA SISTEMIRANJE JAVNIH SLUŽBENIKA U SUDSKE UPRAVE
Tokom perioda izveštavanja je pripremljena organizaciona struktura sudova predviđena
Zakonom br. 03/l-199 o sudovima i predlog o sistemiranju civilnih službenika pravosudne
administracije, koji je usvojen od strane SSK. Prema ovoj strukturi je izvršena sistematizacija
administrativnog osoblja sudova.
Tokom perioda izveštavanja zapošljavanje radnika na slobodna radna mesta za civilne
službenike u Sekretarijatu, Kancelariji disciplinskog tužioca, Jedinici za pregled pravosudne
performanse, Administraciji pravosudnog sistema i Specijalnu komoru Vrhovnog suda se
odvijalo putem konkursa objavljenim u dnevnim listovima. Ovi konkursi su objavljeni i na
veb stranici Sudskog saveta Kosova.
Tokom 2012 godine objavljena su 28 konkursa i sprovođena 137 postupaka zapošljavanja i
unapređenja, što je rezultiralo sa 129 imenovanja.
DISCIPLINSKI POSTUPAK ZA JAVNE SLUŽBENIKE
Pokrenuta su četiri (4) disciplinska postupka protiv javnih službenika zbog sumnje da su
prekršili Kodeks etike javnih službenika.
Disciplinska komisija je izrekla disciplinske mere u tri slučaja, i to:
•
•
•
•
U jednom slučaju, obustava sa dužnosti sa 1/3 plate, na dva meseca.
U jednom slučaju, obustava 1/3 plate na mesec dana.
U jednom slučaju, obustava (suspenzija) sa posla i radnih zadataka, sa smanjenjem
plate za 50% do donošenja pravosnažne odluke suda.
U jednom slučaju je pokrenut disciplinski postupak, ali još nije završen.
AKT-IMENOVANJA
Sva akt-imenovanja javnih službenika, za pozicije koje su po svojoj prirodi, funkcionisanju i
zadacima, stalne radne pozicije, su izdate na neodređeno vreme, osim za javne službenike
33
Osnovnog suda ogranak u Leposaviću i Zubinom Potoku, gde su akt-imenovanja izdata na
određeno vreme, do 31.12.2013 god., zato što ovi ogranci još nisu funkcionalni.
BUDŽET I FINANSIJE
Prema Ustavu Republike Kosovo, Zakonu o Sudskom savetu Kosova, Zakonu o upravljanju
javnim finansijama i odgovornostima, SSK je odgovoran za nadgledanje procesa pripremanja
i sprovođenja godišnjeg budžeta za ceo pravosudni sistem Kosova, i odgovoran je za
monitoriranje trošenja izdvojenih sredstava i funkcije računovodstva i finansijske kontrole, u
skladu sa važećim zakonom.
Uz asistenciju Sekretarijata SSK planira, upravlja izvršenje budžeta, gde se uključuje budžet
za sve sudove na Kosovu i Sekretarijat Saveta, Jedinicu za pregled pravosudne performanse,
Kancelariju disciplinskog tužioca i Specijalnu komoru Vrhovnog suda.
Sekretarijat SSK-a takođe upravlja postupkom generisanja prihoda i sudskih depozita od svih
sudova i Specijalne komore Vrhovnog suda. Prihodi koji se generišu od sudova su:
saobraćajne kazne, sudske kazne, sudske takse, kaucije, depoziti, itd. Takođe Sekreatrijat
prima, priprema i procesuira uplate (račune) budžetskih troškova od strane unutrašnjih
službi Saveta u skladu sa planom rashoda i planom nabavke za usluge, nabavke i poslove
obavljene od strane ugovarača Saveta, kao i od svih sudova Kosova, kao što su uplate za
sudije porotnike, advokate po službenoj dužnosti, sudske stručnjake,itd.
BUDŽET ZA 2012 godinu
Opšti budžet SSK, kao budžetske organizacije i četiri programa iste, za sudove i Sekretarijat
SSK-a, Jedinicu za pregled pravosudne performanse, Kancelariju disciplinskog tužioca i
Specijalnu komoru Vrhovnog suda, bez prihoda i donacija, je iznosio 18,250,942 €, dok sa
prihodima 19,464,842 €,za ukupno 1929 pozicija, od kojih 399 sudija i 1530 administrativnih
pozicija.
Deo budžeta SSK u budžetu Kosova, izraženo u procentu iznosi 1.28 %.
Posle razmatranja opšti budžet SSK za 2012 godinu, bez prihoda i donacija, iznosi 17,500,942,
a sa prihodima 18,714,842 €, dakle imamo smanjenje bud žeta za 1,000,000 € u kategoriji
subvencije i transfera i povećanje za 250,000 € u kategoriji plate i dnevnice.
Takođe, do kraja 2012 godine, bilo je i nekih izmena u budžetu, prema odlukama Vlade:
prema odluci vlade br. 05/68 je došlo do smanjenja alokacije od 155,904 € u kategoriji roba i
usluge; prema odluci 23/109 je došlo do smanjenja budžeta u iznosu od 600,000 € u kategoriji
plate i dnevnice i 82,500 € u kategoriji kapitalnih troškova.
Posle ovih gore navedenih promena, konačni budžet SSK za 2012 godinu je iznosio
16,661,170.79€, bez prihoda i donacija, a sa prihodima i donacijama 18,161,465.21 €.
34
Ekonomska
kategorija
Godišnji budžet
prema Zakonu
br. 04/L-079
Godišnji budžet,
dodeljen posle
razmatranja i
promena
Dodeljen budžet
do 31.12.2012
god. u € (B)
Potrošeni budžet
do 31.12.2012
god. u € (A-B)
Potrošeni
budžet do
31.12.2012 god.
u €(C)
(A)
Potrošeni
budžet do
31.12.2012 god.
u procentu (AC)
Plate i dnevnice
10,558,462 €
10,207,095 €
9,975,100 €
9,975,100 €
95.58%
(od prihoda i
donacija)
Roba i usluge
95.58%
963,900 €
1,168,036 €
897,360 €
897,360 €
4,120,105 €
3,964,201 €
3,955,287 €
3,582,897 €
99.75%
(od donacija)
21,641 €
20,730 €
Komunalni
troškovi
583,475 €
583,475 €
533,095 €
Subvencije i
transferi
1,000,000 €
-
-
90.41%
20,545 €
91.36%
484,224 €
64.38%
(od prihoda)
82.98%
50.97%
250,000 €
310,616 €
200,000 €
158,324 €
Kapitalni
troškovi
1,988,900 €
1,906,400 €
1,905,559 €
99.95%
1,121,321 €
63.59%
Ukupno
19,464,842 €
18,161,465 €
17,487,132 €
96.29%
16,330,772€
89.92%
Prema ekonomskim kategorijama opšti budžet SSK je dodeljen i potrošen kao u sledećem:
•
Plate i dnevnice: od godišnjeg izdvojenog budžeta u iznosu od 11,375,132 €,
dodeljelno i potrošeno je 10,872,460 €, izraženo u procentu 95.58 %.
•
Roba i usluge: od godišnjeg izdvojenog budžeta u iznosu od 3,3,985,843 €
dodeljeno je 3,976,017 € izraženo u procentu 99.75 %, dok je potrošeno 3,605,107
€, izraženo u procentu 90.41 %.
•
Komunalni troškovi: od godišnjeg izdvojenog budžeta u iznosu od 583,475 €
dodeljeno je 533,095 €,izra ženo u procentu 91.36 %, dok je potrošeno 484,224 €,
izraženo u procentu 82.98 %.
•
Subvencije i transferi: od godišnjeg izdvojenog budžeta od 310,616 € dodeljeno je
200,000 € izra ženo u procentu 64.38 %, dok je potrošeno 158,324 €, izra ženo u
procentu 50.97 %.
•
Kapitalni troškovi: od godišnjeg izdvojenog budžeta od 1,906,400 € dodeljeno je
1,905,560 €, izraženo u procentu 99.95 %, dok je potrošeno 1,212,322 €,izraženo u
procentu 63.59 %.
35
DONACIJE (GRANTOVI)
Tokom 2012 godine SSK je dobio dva granta, koji su bili nastavak iz prethodnih godina, od
Norveške vlade „Podrška SSK (za KOSTV)“ u kategoriji plate i dnevnice (budžet potrošen
tokom godine: 29,135.40 €) kao i grant Norveške vlade „Strategija za ITK za SSK“, u kategoriji
roba i usluge (budžet potrošen tokom godine: 20,545 €).
KAPITALNE INVESTICIJE
U okviru kapitalnih investicija za 2012 godinu SSK je realizovao dva projekta za izgradnju
dva nova suda u čitavoj teritoriji Kosova. Ova dva projekta su:
- Izgradnja objekta Osnovnog suda u Gnjilane _ Treća Faza i
- Izgradnja objekta Osnovnog suda u Uroševac – Ogranak u Štrpce – Prva Faza.
Izgradnja objekta Osnovnog suda u Gnjilane za Treću fazu tokom 2013 godine koštala je
666.918,70 €. Dok ceo projekat u totalu za sve faze koštao je 2.303.152, 39 €.
Izgradnja objekta Osnovnog suda u Štrpce za Prvu fazu koš tala je 172.284,22 €. Dok ceo
projekat do konačnog završetka radova predviđeno je da će koštati oko 400.000,00 €. Ova dva
projekta predviđena za 2012 su završena. Objekat Suda u Gnjilane sada je spreman za
korišenje i vrlo brzo celo osoblje suda će preći u novom objektu. Dok u objektu suda u Štrpce
nastaviće se izgradnja do 2013 sa Drugom fazom radova, koja je predviđena da se okonča na
kraju 2013 godine.
Takođe bilo je i hitnih popravki u nekim sudovima, kupovine raznih oprema za sudove i SSK,
kupovina vozila za sudove i SSK itd.
ODNOSI SA JAVNOŠĆU I MEDIJIMA
I i tokom 2012 god. SSK je radio u pravcu poboljšanja usluga za javnost i medije, kao jedan od
svojih glavnih ciljeva. Štampani mediji i vizuelni su kontinuirano informisani o aktivnostima
SSK i pravosuđa .
Sekretarijat SSK je bio učesnik kampanje „Pravda i građani“, koju su sproveli ATRC, CLARD
i „Udruženje Advokata Sejdiu i Qerkini’’
Tokom 2012 godine, organizovani su sastanci u 26 opština Kosova, u cilju informisanja
javnosti o odgovornostima i zadacima pravnih institucija Kosova uopšte i motivisanju
građana da iskoriste pravo žalbe na nedolično ponašanje nekog od sudija, tužilaca, policajaca i
advokata. Tokom ovih aktivnosti građani su informisani o odgovornostima, ulozi i mandatu
institucija koje oni zastupaju, kao i o postupcima i načinu podnošenja žalbe protiv javnih
službenika relevantnih institucija.
Oko 900 građana je učestvovalo u ovim 26 javnim informativnim sastancima, gde su u
jednom stolu zajedno predstavnici pravosudnih institucija kao SSK, sudije, tužioci, policija i
advokati, razgovarali direktno sa građanima informišući i podsticajući ih o mogučnostima
korišćenja pravnih mehanizama za podnošenje žalbi, i upučujući iste da pokrenu svoje
slučajeve doprinoseći istovremeno poboljšanju pravosudnog sistema na Kosovu.
36
Novembra 2012 godine, misija EULEX-a je počela medijsku kampanju preko interneta,
dnevne štampe, televizije za informisanje gra đana o aktivnostima pravde na Kosovu, i istoj
kampanji se pridružio i SSK.
USAID je takođe Programom EROL, pomogao SSK multi-medijskom kampanjom za
podizanje svesti u vezi nove strukture sudova .
JEDINICA UNUTRAŠNJE REVIZIJE SSK
Na osnovu godišnjeg plana za 2012 godinu ova jedinica je vršila nekoliko revizija u oblasti
kao u nastavku:
•
Departman za budžet i finansije - Revizija upravljanja troškova,
•
Kancelarija za nabavke – Revizija postupka nabavke za kapitalne investicije i
servisiranje vozila – Održavanje vozila.
•
Okružni sud u Peći, opštinske sudove: Priština, Prizren, Peć i opštinske sudove za
prekršaje u Prištini i Prizrenu u vezi upravljanja sudskim prihodima, troškovima
sudskog postupka i izvršnog postupka.
•
Departman za Administraciju i Personal u Sekretarijatu SSK, Upravljanje postupaka
regrutovanja, Održavanje dosijea personala i Proces reimenovanja (unapređenja)
radnika SSSK.
•
Kancelariju obezbeđenja u SSSK, Okružni sud u Prištini, Okružni sud u Peći,
Opštinski sud u Prištini, Okružni sud u Prizrenu, i Okružni sud u Gnjilane u vezi
upravljanja postupka obezbeđenja.
•
Departman za budžet i finansije u vezi izveštavanja neizmirenih obaveza i gotov
novac.
•
Departaman Logistike i Sudove u nastavku:
•
Okružni sud u Gnjilane, - Okružni sud u Prizrenu, Okružni sud u Peći, Opštinski sud
u Dragašu, Opštinski sud u Prištini, - Opštinski sud u Peći, Opštinski sud u Kačaniku
u vezi usluge i upravljanja prevoza.
•
Opštinske sudove kao u nastavku: Opštinski sud u Uroševac, Podujevo, Orahovac,
Kamenici, Mitrovici i Vitini, u vezi upravljanja sudskim prihodima, troškovima
sudskog postupka i izvršnog postupka.
JUR je pripremila i dostavila kvartalne i godišnje izveštaje o svim revizijama, direktoru
SSSK,Centralnoj jedinici za usklađivanje MEF-a i Komisiji za unutrašnju reviziju.
SSSK praktikuje da nakon konačnih izveštaja JUR-a, Sekretarijat SSK prosleđuje dopise kojima
se zahteva da se preporuke JUR-a sprovode i sprovođenje istih da se monitorira u narednim
revizijama.
DIVIZIJA SUDSKE INTEGRACIJE
Divizija sudske integracije (DSI) nadgleda tretiranje pripadnika manjina u pravosudnom
sistemu u skladu sa Ustavom i zakonima na snazi, upućuje probleme pristupa pripadnika
manjina u pravosudnom sistemu zemlje, upućuje potencijalne slučaje diskriminacije,
37
sistematski prati sprovođenje zakona o upotrebi jezika i ostalih zakona koji utiču na
pripadnike manjina, kao i prati ostale pojave za prisup pripadnika manjina u pravosudnim
organima u zemlji.
DSI memorandumom koji je potpisan dana 15.09.2011 god. između SSK i Ministarstva Pravde
prešla iz MP u SSK, i na sednici SSK datuma 26 11 2011 god odlučeno je o integraciji ove
Divizije u okviru organizacione strukture SSK, odnosno Pravnog Deparmana Sekretarijata
SSK.
SSSK, sa ciljem veće efikasnosti u vršenju predviđenih aktivnosti sa mandatom ove divizije
vršila je reorganizaciju ove Divizije i kao ishod toga neke od Kancelarija za vezu, koje su
radile na terenu ugašene su kao i obavljen je unutrašnji transfer jednog dela osoblja DSI .
Neke od aktivnosti i rezultati DSI tokom ovog izveštajnog perioda su:
•
Primljeni su ukupno 81 novih slučaja različitih priroda (predmeti u sudskom
postupku) gde su obuhvaćeni pripadnici iz redova različitih manjina;
•
Postignuto je pružanje ukupno 195 različitih usluga konkretne pravne pomoći
strankama tokom upućivanja njihovih slučaja u raznim sudskim postupcima;
•
Za usluge i razne konsultacije, kancelarije DSI su posetile ukupno 1464 osoba
(stranaka);
•
Ukupno 2341 stranaka su tražile razne informacije i usluge preko telefona, kao i
obavljene su mnoge pravne i administrativne aktivnosti u okviru aktivnosti DSI;
•
Takođe, obavljene su i aktivnosti iz funkcije monitoriranja sprovođenja zakona o
upotrebi jezika i zakona protiv diskriminacije;
•
Sa namerom stimulisanja pripadnika manjina da se prijave za razne sudske pozicije
(posebno za sudske/tužilačke pozicije) DSI u saradnji sa partnerima iz programa
EROL-a ostvarili su informativnu kampanju, koja je trajala nekoliko meseci u
lokacijama gde su koncentrisani pripadnici manjina, i za ovu svrhu raspodeljene su
informativne brošure, objašnjene su mogućnosti apliciranja potencijalnih kandidata
za slobodne pozicije za sudije, kao i organizovani su informativni susreti u
određenim lokacijama.
38
JEDINICA ZA PREGLED PRAVOSUDNE PERFORMANSE
Prema uputstvima Saveta i njegovih Komisija za upravljanje sudovima, Jedinica za pregled
pravosudne performanse (JPPD) ocenjuje rad sudova i predlaže Savetu politike ili smernice
za reformu ili poboljšanje rada sudova.
Tokom 2012 god, Jedinica za pregled pravosudne performanse je bila zadužena od strane SSK
monitoriranjem i sprovođenjem Strategije za smanjenje starih predmeta, aktivnosti koje su
počele sprovođenjem od 1 januara 2011 god. U vezi ove Strategije JPPD je dostavio četiri (4)
izveštaja SSK-au o progresu smanjenja tokom zadnja tri meseca 2012 god.
Tokom 2012 godine, osim monitoriranja i izveštavanja o postignućima u sprovođenju
Strategije (smanjenje starih predmeta) JPPD je završila razmatranje performanse na temu
„Pregled procesa izvršenja kazne zatvora i novčane kazne u neizvršenim i
zastarelim/obustavljenim predmetima“ U ovom razmatranju JPPD je pregledala 17143
predmeta primljenih na izvršenje, u periodu od početka 2000 god. do 30 juna 2011 god. Od
17143 pregledanih predmeta, razmotreno je 2102 predmeta.
JPPD je kontinuirano u progresu ponovnog razmatranja performanse 13 sudskih slučajeva i
489 predmeta suda na temu „Relativni i apsolutni pregled zastarelosti predmeta krivičnih
predmeta, u slučajevima u kojima je KEK oštećena strana“
39
40
KANCELARIJA DISCIPLINSKOG TUŽIOCA
Kancelarija disciplinskog tužioca je osnovana kao služba odgovorna za inspekciju, reviziju i
disciplinske istrage u okviru pravosudnog sistema Kosova. Kancelarija disciplinskog tužioca
u administriranju svojih funkcija, postupa nezavisno i nepristrasno. KDT je odvojeni
nezavisni organ koji služi kako SSK, tako i TSK.
Mandat KDT obuhvata istragu podnesaka protiv sudija, sudija porotnika i tužilaca i
predstavlja preporuku za izricanje disciplinskih mera protiv njih. KDT poštuje nezavisnost
pravosuđa i tužilačkog sistema. KDT ne razmatra podneske koji se odnose na nezadovoljstva
protiv sudskih odluka, kao i zlonamerne podneske. Sudski inspektor ima puno ovlašćenje za
disciplinske istrage, ima pravo da sasluša bilo kog pojedinca koji može dati relevantne
informacije i imati pristup u bilo kom dokumentu i sudskom postupku.
KDT priprema svoj godišnji izveštaj.
41
42
ORGANIZOVANJE I DELATNOSTI
SUDOVA
Struktura sudova Republike Kosova do 2012 godine je bila kao u nastvaku:
•
•
•
•
Vrhovni sud Kosova
Sud specijalizovan za privatizaciju, Specijalna komora Vrhovnog suda
Okružni sudovi, pet (5)
Privredni sud, jedan (1),
•
Opštinski sudovi, dvadeset četiri (24), sa dva ogranka jedan u Gračanici i jedan u Štrpcu,
Viši sud za prekršaje, jedan (1) i opštinski sudovi za prekršaje, dvadeset pet (25).
Struktura e gjykatave të Republikës së Kosovës që ka ekzistuar deri në vitin 2012 ka qenë
si në vijim:
VRHOVNI SUD
SPECIJALNA KOMORA
OKRU NI SUD
GNJILANE
OKRU NI SUD
PRIZREN
OKRU NI SUD
PE
OKRU NI SUD
MITROVICA
OKRU NI SUD
PRIŠTINA
Opštinski Sud
GNJILANE
Opštinski Sud
PRIZREN
Opštinski Sud
PEĆ
Opštinski Sud
MITROVICA
Opštinski Sud
PRIŠTINA
Opštinski Sud
VITINA
Opštinski Sud
DRAGAŠ
Opštinski Sud
DJAKOVICA
Opštinski Sud
SRBICA
Opštinski Sud
UROŠEVAC
Opštinski Sud
KAMENICA
Opštinski Sud
SUVAREKA
Opštinski Sud
KLINA
Opštinski Sud
VUČITRN
Opštinski Sud
GLOGOVAC
Opštinski Sud
MALIŠEVO
Opštinski Sud
ISTOK
Opštinski Sud
LEPOSAVI
Opštinski Sud
PODUJEVO
Opštinski Sud
ORAHOVAC
Opštinski Sud
DEĆANE
Opštinski Sud
Z. POTOK
Opštinski Sud
LIPLJANE
Opštinski Sud
KAĆANIK
43
PRIVREDNI SUD
Ogranak
Graćanica
Ogranak
Štrpce
STANJE PREDMETA U SUDOVIMA
Pošto se u ovom izveštaju razmatraju aktivnosti 2012 godine, u nastavku predstavljamo rad
sudova u okviru postojeće strukture u izvještajnom periodu.
Stanje predmeta u svim redovnim sudovima u Republici Kosovo tokom 2012. godine bilo je:
• 312903 aktivnih predmeta
Od kojih:
•
216860 predmeta nasleđenih iz prethodnog perioda
•
96043 primljenih predmeta
•
94155 rešenih predmeta, i
•
218748 predmeta koja su ostala nerešena na kraju 2012 god.
Stanje predmeta za svaki nivo redovnih sudova u republici kosova tokom 2012 god je dole
navedeno.
44
VRHOVNI SUD
8116 aktivnih predmeta
[SERIES NAME]; Ostali
predmeti; [VALUE]
[SERIES NAME]; Privredni "AE":
[VALUE]
[SERIES NAME]; Krivične žalbe;
[VALUE]
[SERIES NAME]; Predlog za
preduženje pritvora i žalba protiv
rešenja "APM"; [VALUE]
Broj predmeta u radu u Vrhovnom sudu tokom 2012 godine r[SERIES NAME]; Revizija "REV
I" i "REV !!; [VALUE]
[SERIES NAME];Administrativni;
[VALUE]
Struktura aktivnih predmeta:
 37.2 % administrativni„A“,
 16.0 % revizija „REV“i REV II“
 12.3 % krivične žalbe
 13.5 % predloga za nastavak pritvora i žalbe na rešenje„APM“
 9.6 % privredni „AE“
 11.5 % drugih predmeta
Od kojih:
• 3422 predmeta nasleđena iz prethodnog perioda
• 4694 primljenh predmeta
• 4666 rešenih predmeta, i
• 3450 predmeta je ostalo nezavršeno na kraju 2012.
Broj nerešenih predmeta tokom 2012. godine (3450) je povećan za 0.82 %u poređenju
sa 2011 godinom (3422), međutim tokom 2012. godine je primljeno 14.6 % ili 599
predmeta više nego tokom 2011 godin
45
SPECIJALNA KOMORA VRHOVNOG SUDA
10422 aktivnih predmeta
Od kojih:
• 6121predmeta nasleđena iz prethodnog perioda,
• 4301primljenh predmeta,
• 1109rešenih predmeta, i
• 9313predmeta je ostalo nezavršeno na kraju 2012.
Na kraju 2012 godine ovom sudu je ostalo još 9313 ili (52.1%) nerešenih predmeta, u poređenju sa
2011. godinom (6121),
46
[SERIES NAME];Ostalih
predmeta; [VALUE]
[SERIES NAME]; AC - II Žalbe
protiv rešenja ostallih suda;
[VALUE]
[SERIES NAME]; AC ' I, Žalbe
protiv rešenja Specialne
Komore; [VALUE]
[SERIES NAME];C .- IV Tužbe
o likvidaciji; [VALUE]
[SERIES NAME];C - V
Predmeti reorganizacije;
[VALUE]
Broj predmeta u radu u Specijalnoj Komori Vrhovnog suda tokom 2012 godine [SERIES NAME];C - III
Imovinske tužbe; [VALUE]
[SERIES NAME];C - II Liste
Radnika; [VALUE]
[SERIES NAME]; C - I Tužbe
Privatizacije; [VALUE]
Struktura aktivnih predmeta:
 9.2 % C – I, tužbe privatizacije
 57.6 % C – II, liste radnika
 19.9 % C – III, imovinske tužbe
 1.0 % C – IV, tužbe na likvidaciju
 0.04 % C – V, tužbe za reorganizaciju
 3.0 % AC – I, žalbe protiv rešenja Specijalne komore
 6.0 % AC – II, žalbe protiv rešenja drugih sudova
 3.2 drugih predmeta
(pogledajte grafikon u nastavku)
PRIVREDNI SUD
4124 aktivnih predmeta
[SERIES NAME];
Stečaji; [VALUE]
[SERIES
NAME];Privredni
sporovi; [VALUE]
Broj predmeta u radu u Privrednom sudu tokom 2012 godine [SERIES NAME];
Izveršenja; [VALUE]
Struktura aktivnih predmeta:
 18.7 %privrednih sporova
 0.5 %stečajeva,
 80.7 % izvršenja,
(pogledajte grafikon u nastavku)
Od kojih:
• 2471 predmet nasleđen iz prethodnog perioda
• 1653 primljenih predmeta
• 958 rešenih predmeta, i
• 3166 predmeta je ostalo nezavršeno na kraju 2012
Broj nerešenih predmeta tokom 2012. godine (3166) se povećao za 28.1 % u poređenju sa 2011
godinom (2471), međutim tokom 2012 godine imamo više primljenih predmeta 34.6 % ili 425
nego 2011 godine.
47
OKRUŽNI SUDOVI
22,928aktivnih predmeta
Struktura aktivnih predmeta:
 12.5 %građanski I ,
 30.0 %građanski II, ,
 22.3 %krivični I,
 9.9 % krivični II
 7.59 % prethodni postupak
 12.5 % potvrđivanje optužnice
 2.1 % krivičnih za maloletnike i
 3.0 % odluke o određivanju pritvora
[SERIES NAME];Žalba protiv rešenja
za određivanje optužnice; [VALUE]
[SERIES NAME];Krivični za
maloletnike; [VALUE]
[SERIES NAME];Potvrđivanje
optužnice; [VALUE]
[SERIES NAME];Prethodni
postupak; [VALUE]
[SERIES NAME]; Krivični II; [VALUE]
[SERIES NAME]; Krivćni I; [VALUE]
[SERIES NAME];Civilni II;
[SERIES NAME]; Civlilni I;
Broj predmeta u radu u Okružnim sudovima tokom 2012 godine Od kojih:
• 10376 predmeta nasleđenih iz prethodnog perioda
• 12552 primljenih predmeta
• 12195 rešenih predmeta, i
• 10733 predmeta nerešenih do kraja 2012. godine
Broj nerešenih predmeta tokom 2012. godine (10733) se uvećao za 3.4 %u poređenju
sa 2011. godinom (10376), međutim tokom 2012 godine ima više primljenih predmeta
za 6.5 % ili 767 nego 2011 godine.
48
OPŠTINSKI SUDOVI:
267,313aktivnih predmeta
Struktura aktivnih predmeta:
32.4 %građanskih izvršenja sa autentičnim dokumentima
22.4 %građanskih predmeta
20.8 %krivičnih predmeta u prvom stepenu
6.9 % krivičnih izvršenja
17.55 %drugih predmeta
[SERIES NAME]; Ostali
predmeti; [VALUE]
[SERIES NAME];Krivična
izveršenja; [VALUE]
[SERIES NAME]; Krivični prvog
stepena; [VALUE]
Broj predmeta u radu u Opštinskim sudovima tokom 2012 godine [SERIES NAME];Civilni predmeti
I; [VALUE]
[SERIES NAME]; Civlina
izveršenja sa autentintičnim
dokumentima; [VALUE]





Od kojih:
• 194470 predmeta nasleđenih iz prethodnog perioda
• 72843 primljenih predmeta
• 75227 rešenih predmeta, i
• 192086 predmeta koji nisu rešeni do kraja 2011.
Broj nerešenih predmeta tokom 2012. godine (192086) se smanjio za 1.2 %u poređenju sa 2011.
godinom (194470), bez obzira što je 2012 godine bilo više primljenih predmeta 5.1 % ili 3557, nego
2011 godine
49
VIŠI SUD ZA PREKRŠAJE
1697 aktivnih predmeta - 1697 rešenih predmeta
OPŠTINSKI SUDOVI ZA PREKRŠAJE
413,215 aktivnih predmeta
Struktura aktivnih predmeta:
[SERIES NAME];Prekršaj iz
saobračaja; [VALUE]







90.2 %saobraćajnih prekršaja
2.7 %privrednih/ekonomskih prekršaja
1.6 %javni red i mir
0.3 % javna bezbednost
5.0 % ekonomija
0.1 % finansije
0.2 % drugi prekršaji
(pogledajte grafikon u nastavku)
•
•
•
•
[SERIES NAME];Drugi
prekršaje; [VALUE]
[SERIES NAME];Finansije;
[VALUE]
[SERIES NAME];Privreda;
[VALUE]
[SERIES NAME]; Java
bezbednost; [VALUE]
[SERIES NAME];Javni red i
mir; [VALUE]
[SERIES NAME]; Prekršaj iz
privrede; [VALUE]
Broj predmeta u radu u Opštinskim sudovima za prekršaje tokom 2012 godine Od kojih:
109140 predmeta nasleđenih iz prethodnog perioda
304075 primljenih predmeta
291332 rešenih predmeta, i
121883 predmeti koji nisu završeni do kraja 2012. godine.
Broj nerešenih predmeta tokom 2012. godine (121883) se povećao za 11.6 %u poređenju sa
2011. godinom (109140),ali 2012 godine ima više primljenih predmeta 14.2 % ili 37950 nego
2011 godine.
50
NOVA STRUKTURA SUDOVA REPUBLIKE KOSOVO
Posle potpunog sprovođenja reforme pravosuđa, 1 januara 2013 godine, na Kosovu je počela
da funkcioniše nova struktura sudova
VRHOVNI SUD
SPECIJALNA KOMORA
OGRANCI
OSNOVNI SUDOVI
APELACIONI SUD
PRIZREN
PEĆ
MITROVICA
DJAKOVICA
GNJILANE
PRIŠTINA
UROŠEVAC
DRAGAŠ
ISTOK
VU ITRN
MALIŠEVO
KAMENICA
PODUJEVO
KAČANIK
SUVAREKA
KLINA
SRBICA
ORAHOVAC
VITIA
GLOGOVA
C
ŠTRPCE
DEČANE
LEPOSAVIĆ
N. BRDO
GRAĆANIC
Z. POTOK
LIPLJANE
51
VRHOVNI SUD
Je najviša sudska vlast na Kosovu i nadležan je za čitavu teritoriju Republike Kosovo.
Vrhovni sud uključuje i Apelaciono veće Kosovske agencije za imovinu i Specijalnu komoru
Vrhovnog suda.
APELACIONI SUD
Kao drugostepeni sud je nadležan za čitavu teritoriju Republike Kosovo i između ostalog ima
nadležnost da razmatra sve žalbe podnete protiv odluka osnovnih sudova. Apelacioni sud
takođe odlučuje i u trećem stepenu po žalbama koje su odobrene zakonom. Ovaj sud ima pet
departmana:
•
•
•
•
•
Departman za opšta pitanja
Departman za teška krivična dela
Departman za maloletnike
Departman za ekonomska pitanja
Departman za administrativna pitanja
OSNOVNI SUD: Priština, Mitrovica, Peć, Đakovica, Prizren, Gnjilane i
Uroševac
Osnovni sudovi su prvostepeni sudovi i nadležni su za suđenje o svim pitanjima, osim ako je
zakonom određeno drugačije. Osim glavnog sedišta, svaki osnovni sud ima svoje zakonom
osnovane ogranke. Osnovni sud u Prištini ima 5 departmana, dok ostalih 6 po 3 departmana.
Departmani osnovnih sudova:
•
•
•
Departman za opšta pitanja
Departman za teška krivična dela
Departman za maloletnike
Osnovni sud Prištine:
•
•
•
•
•
Departman za opšta pitanja
Departman za teška krivična dela
Departman za maloletnike
Departman za ekonomska pitanja
Departman za administrativna pitanja
Osnovni sud Prištine ima četiri ogranka: Podujevo, Gračanica, Lipljan i Glogovac
Osnovni sud Mitrovice ima četiri ogranka: Leposavić, Vučitrn, Zubin Potok i Skenderaj
Osnovni sud Peći ima tri ogranka: Istok, Klina i Dečane
Osnovni sud Đakovice ima dva ogranka: Mališevo i Orahovac
Osnovni sud Prizrena ima dva ogranka: Dragaš i Suva Reka
Osnovni sud Gnjilana ima tri ogranka: Kamenica, Vitina i Novo Brdo
Osnovni sud Uroševca ima dva ogranka: Kačanik i Štrpce
52
Albannci
Srbi
7
8
13
1
Apelacioni Panel- AKP
1
1
Specialna Komora
10
9
1
8
Apelacioni Sud
34
23
11
30
Osnovni Sud PRIŠTINA
56
31
25
55
Ogranak Graćanica
0
Ogranak Podujeo
9
8
1
9
Ogranak Lipljane
8
7
1
8
Ogranak Glogovac
6
6
Osnovni Sud UROŠEVAC
16
13
3
16
Ogranak Štrpce
3
2
1
1
Ogranak Kačanik
5
4
1
5
Osnovni Sud PRIZREN
35
26
9
30
Ogranak Suvareka
7
6
1
7
Ogranak Dragaš
3
2
1
3
Osnovni Sud DJAKOVICA
15
10
5
15
Ogranak Orahovac
5
5
5
Ogranak Mališevo
6
6
6
Osnovni Sud Peċ
26
17
9
26
Ogranak Klina
6
5
1
6
Ogranak Istok
4
4
Ogranak Deċane
4
2
2
4
Osnovni Sud Gjilan
19
15
4
18
Ogranak Vitina
7
6
1
7
Ogranak Kamenica
6
5
1
6
Ogranak Novo Brdo
1
1
0
1
53
R/E/A/G
ž
15
Turci
M
Vrhovni Sud
SUDOVI
Bošnjaci
Br. Sudija
RASPOREĐIVANJE SUDIJA PREMA NIVOU SUDOVA U REPUBLICI KOSOVO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
2
4
4
1
1
Albannci
Srbi
6
17
1
Ogranak Srbica
6
6
Ogranak Vucitrn
8
8
Ogranak Leposaviċ
1
1
Ogranak Zubin Potok
1
UKUPNO
341
54
9
3
2
6
0
8
1
1
249
R/E/A/G
ž
12
Turci
M
18
Bošnjaci
Br. Sudija
Osnovni Sud Mitrovica
SUDOVI
92
1
321
6
CILJEVI I IZAZOVI ZA 2013 GODINU
OCENJIVANJE PRAVOSUDNE REFORME
Sprovođenje reforme pravosuđa će se nastaviti. Broj ključnih mera za podršku ove reforme
već je usvojen i primenjen. SSK će se dalje fokusirati na razmatranje pravosudnog sistema
nakon reforme preko ocenjivanja i sprovođenja – uključujući razmatranje sprovođenja novog
Krivičnog zakona i Zakonika o krivičnom postupku – kako bi se identifikovali nedostaci,
dobre prakse i planirali odgovarajuće korektivne mere. Ovaj proces će obuhvatiti
učestvovanje SSK u razmatranju tekućeg zakonskog okvira, kao što je Zakon o sudovima i
Zakon o SSK. Relevantni pravni akti u okviru nadležnosti SSK takođe će se razmatrati i
izmeniti po potrebi.
ZAŠTITA NEZAVISNOSTI, INTEGRITETA I DOSTOJANSTVA SUDIJA I
BEZBEDNOST SUDIJA, OSOBLJA I SUDOVA
SSK će posvetiti značajan broj resursa za jačanje nezavisnosti i profesionalizma sudija i
sudskog osoblja. SSK će usvojiti i sprovoditi jasnu politiku kako bi obezbedio prevencije i
zaštitu sudija i sudskog osoblja od pretnji i ucena. U ovom pravcu SSK će usvojiti broj
standardnih operativnih procedura za bezbednost sudija, sudskog osoblja i objekata , ali i
pravovremeno reagovanje protiv svakog pokušaja mešanja u rad pravosuđa
STRATEŠKI PLAN
SSK je u procesu izrade novog strateškog plana za pravosuđe, za naredni 5 godišnji period.
STALNO IMENOVANJE SUDIJA
SSK će nastaviti sa postupkom imenovanja sudija. Tokom ove godine, jedan broj sudija biće
ocenjeni i predložiće se za stalno imenovanje. Sem toga, na osnovu rezultata ocenjivanja za
sprovođenje pravosudne reforme i analize rezultata popisa stanovništva SSK će odrediti broj
sudija za svaki sud i ustanoviće za koja upražnjena radna mesta treba započeti postupak
izbora.
POLITIKA ZA UKLJUČIVANJE NEVEĆINSKIH ZAJEDNICA
Uklučivanje sudija i osoblja iz manjinskih zajednica u Pravosudni sistem Kosova, takođe je
identifikovan kao jedan od ključnih prioriteta za 2013 godinu. SSK će imati koristi od
postignuća tokom kampanje podizanja svesti tokom 2012 godine. Kampanja će se nastaviti i
identifikovaće se druge mere kako bi se obezbedilo da pravosuđe u potpunosti odražava
multietnicitet Kosova. SSK i pravosuđe dokazaće njihovo angažovanje kako bi svim
građanima olakšali pristup pravosudnom sistemu. Kapaciteti upravo osnovane Jedinice za
integrisanje pravosuđa biće ojačani kako bi se lica iz manjinskih zajednica potpuno integrisali
55
u pravosudnom sistemu. SSK će obezbediti sprovođenje Zakon o upotrebi jezika u
pravosuđu.
EVROPSKA INTEGRACIJA SA POSEBNIM NAGLASKOM NA PITANJA
PROTIV KORUPCIJE
SSK i pravosuđe će nastaviti da doprinose procesu evropskih integracija. Mnoge aktivnosti su
u toku, a druge su planirane kako bi se adresirali prioriteti i identifikovane mere u Studiji
izvodljivosti i Vodiću za liberalizaciju viznog režima. U vezi s tim, SSK će se usredsrediti na
razradu i sprovođenje jedne sveobuhvatne politike za suzbijanje organizovanog kriminala i
korupcije kao i obezbeđivanje jasnih statičkih podataka koji su usklađeni sa drugim
relevantnim institucijama, za praćenje napretka. SSK je obećao da će se angažovati u jačanju
transparentnosti i odgovornosti pravosuđa. SSK će demonstrirati posvećenost pravosuđa u
povećanju kapaciteta za suđenje u predmetima visokog nivoa, ali i sprečavanju i
sankconisanju korupcije unutar pravosuđa i tela istog.
SSK će i dalje graditi međuinstitucionalne odnose i koordinirati njegove aktivnosti sa
međunarodnom zajednicom i donatorima. SSK ocenjuje pozitivne rezultate ove saradnje u
smislu izgradnje kapaciteta, dostignuća u pravosuđu i obezbeđivanju stvaranja pravosudnog
sistema u skladu sa međunarodnim standardima i najboljim evropskim praksama. Za SSK i
pravosuđe dragocena je stručnost domaćih i međunarodnih stručnjaka.
NOVA STRATEGIJA ZA SMANJENJE STARIH PREDMETA
SSK je 8 aprila 2013 god. osnovao Komisiju za ponovno razmatranje Državne strategije za
smanjenje starih predmeta, koja će razmatrati i preporučiti dalji pristup SSK i pravosuđa u
reduktiranju ovih predmeta.
STRATEGIJA ZA INFORMATIVNU TEKNOLOGIJU (IKT)
U cilju sprovođenja sistema za upravljanje predmetima u sudovima, marta 2012 godine, SSK
je usvojio Strategiju za informacionu i komunikacionu tehnologiju (IKT ) za period od 2012
do 2017 godine. U Strategiji IKT, SSK je predstavio svoju viziju za pravosuđe Kosova, da
primeni u punoj upotrebi informacionu i komunikacionu tehnologiju u podržavanju vizije
Sudskog saveta Kosova u uspostavljanju efikasnog pravosudnog sistema, koji je
transparentan, odgovoran u svome radu i dostupan svima. Realizovanjem Strategije IKT teži
ka realiziji specifičnih ciljeva kao u nastavku:
•
Transformacija sudova u elektronskim sudovima
•
Proaktivno upravljanje sudovima na osnovu podataka i izveštaja u realnom vremenu
•
Dostupnost online usluga za građane,
•
Stvaranje ljudskih resursa u SSK sa adekvatnim kapacitetima u oblasti IKT,
•
Saradnja u oblasti IKT-a sa drugim pravosudnim sistemima u regionu i šire,
56
•
Obezbeđivanje potrebnih sredstava za sprovođenje Strategije IKT-a kako od strane
Vlade Kosova, tako i od donatora.
U pripremanju Strategije IKT, SSK takođe su pomagali i međunarodni stručnjaci sa iskustvom
u sprovođenju sistema IKT u sudovima, koji su angažovani uz doprinos Kancelarije Evropske
komisije u Prištini i Vlade Norveške .
Nakon usvajanja strategije, SSK je angažovan u pripremi projekta za realizaciju strategije.
Ovom prilikom pripremljen je jedan projekat sa kojim je SSK aplicirao kod Norveške vlade za
jedan grant, juna meseca 2012 god. SSK je do sada bio u kontaktu sa Norveškom Vladom
pregovarajući o projektu. Projekat je blizu potpisivanja sporazuma, a realizacija se očekuje da
počne u drugoj polovini 2013 godine .
POBOLJŠANJE USLOVA RADA U ZGRADAMA SUDOVA
U 2013 godini SSK je planirao nove projekte koji će značajno uticati na poboljšanje uslova
rada u zgradama sudova. U okviru projekata koji će se realizovati 2013 godine za sudske
zgrade su:
•
•
•
Izgradnja zgrade Osnovnog suda u Uroševcu – Prva faza (grubi radovi)
Izgradnja zgrade Osnovnog suda u Mitrovici, Ogranak u Vučitrn – Prva faza
Izgradnja zgrade Osnovnog suda u Uroševcu – Ogranak u Štrpce – Druga faza
(finalna).
Tokom 2013 godine SSK podržan donacijom USAID-a renoviraće objekte ovih ogranaka
osnovnih sudova u: Vitini, Orahovcu, Istoku, Glogovcu, Suvoj Reci, Lipljanu, Dragašu,
Kaçaniku i Podujevu.
57
58
ANEKS - LISTA SUDIJA4
VRHOVNI SUD
Fejzullah Hasani – PREDSEDNIK
Avdi Dinaj
Emine Kaçiku
Emine Mustafa
Enver Peci
Erdogan Haxhibeqiri
Gyltene Sylejmani
Marija Ademi
Meleq Behxheti
Nazmije Ibrahimi
Nebojsha Boriqiq
Nesrin Lushta
Salih Toplica
Shukri Sylejmani
Valdete Daka
Apelacioni Panel – AKP
SYLEJMAN NUREDINI
Specijalna Komora
Sahit Sylejmani – PREDSEDNIK
Ilmi Bajram
Sabri Halili
Shkëlzen Sylaj
Sylejman Shumolli
Diellza Hoxha
Fikri Shishko
Cerim Fazlija
Hysen Gashi
Behxhet Muçiqi
4
Lista datira od 28 Feb. 2013 god.
59
APELACIONI SUD
Salih Mekaj - PREDSEDNIK
Abdullah Ahmeti
Biljana Rexhiqi
Dalip Bega
Driton Muharremi
Fëllanza Kadiu
Ferit Osmani
Fetije Sadiku
Fillim Skoro
Gani Avdiu
Gani Zabeli
Gëzim Pozhegu
Hasan Shala
Hashim Çollaku
Isa Kelmendi
Kujtim Pasuli
Majreme Zekaj
Makifete Saliuka
Mediha Jusufi
Mejreme Memaj
Muhamet Rexha
Muharrem Shala
Mursel Ahmeti
Nenad Lazic
Ragip Namani
Ramë Hyseni
Ramiz Kuqi
Rasim Rasimi
Shqipe Qerimi
Suzana Sejdiu
Tonka Berishaj
Vahid Halili
Vjollca Rizaj
Xhevdet Abazi
60
OSNOVNI SUD PRIŠTINA
Hamdi Ibrahimi ( Predsednik )
Afërdita Bytyçi
Albert Zogaj
Alltën Murseli
Anita Krasniqi-Prenaj
Anita Nikci
Asllan Krasniqi
Azra Cakolli
Bajram Miftari
Beqir Kalludra
Blerim Igrishta
Delushe Halimi
Drita Rexhaj
Elmaze Fazliu
Enver Shabanaj
Eset Murati
Fadil Hoxha
Faik Hoxha
Fatmir Behrami
Faton Bajrami
Florent Latifi
Franciska Zhitija-Ymeri
Frosina Sylejmani
Hajrie Shala
Hajriz Hoti
Halide Reka
Hasim Sogojeva
Hava Haliiti-Zekaj
Hunaida Pasuli
Isuf Makolli
Krenar Berisha
Latif Xhemajli
Lekë Prenaj
Lindita Jakupi
Mahir Tutuli
Manushe Karaqi
Murat Paqarada
Mustafë Selimi
Naime Krasniqi
Naser Foniqi
Nehat Idrizi
Nexhmmedin Sejdiu
Nora Bllaca-Dula
Rafet Haxhaj
61
Salihe berisha
Saranda Bogaj
Shadije Grguri
Shemsi Hajdini
Shpend Krasniqi
Shpresa Hasaj-Hyseni
Suzana Çerkini
Valbona Musliu-Selimaj
Vehbi Kashtanjeva
Vesel Ismajli
Vjollca Limani
Zenel Leku
OGRANAK GRAČANICA
n/a
OGRANAK PODUJEVO
Aziz Podvorica (Nadzorni sudija)
Binak Duqi
Bujar Muzaqi
Gazmend Bahtiri
Mehmet Emini
Minir Hoti
Sabit Çitaku
OGRANAK LIPLJANE
Avdirrahman Gashi (Nadzorni sudija)
Besim Kaloshi
Elife Uka
Isa Gashi
Jusuf Bytyqi
Rrustem Begolli
Selman Salihi
Shasivar Hoti
62
OGRANAK GLOGOVAC
Daut Behrami (Nadzorni sudija)
Avdi Haxhaj
Daut Qela
Shefqet Baleci
Skënder Zariqi
Vesel Gorani
OSNOVNI SUD UROŠEVAC
Bashkim Hyseni (Predsednik)
Agim Maliqi
Arben Hoti
Elmaz Zenuni
Enes Mehmeti
Faton Ajvazi
Fejzullah Rexhepi
Hysnie Gashi
Ibrahim Idrizi
Imri Sejda
Islam Musa
Kadrije Lubishtani
Musa Kongjeli
Nazife Beqiri
Sahit Krasniqi
Zenel Tasholli
OGRANAK ŠTRPCE
Adem Shabani ( Nadzorni sudija )
Bejadin Ibra
Servet Morina
OGRANAK KAČANIK
Ramadan Gudaci (Nadzorni sudija)
Isuf Hakiu
Riza Livoreka
Shabi Idriz
Zajrete Muhaxheri
63
OSNOVNI SUD GNJILANE
Zyhdi Haziri (Predsednik)
Afrim Shala
Agim Ademi
Berat Spahiu
Burim Emërllahu
Emine Salihu
Halil Zahiri
Hasan Sadiku
Ilmi Dalipi
Mevlide Shabani
Miodrag Pavic
Myrvete Alidema
Naser Maliqi
Ramush Ademi
Veli Kryeziu
OGRANAK VITINA
Skender Shefkiu (Nadzorni sudija)
Alush Sinani
Drana Simani
Hajriz Lubishtani
Nexhat Aliu
Raif Fazliu
Xhavit Haziri
OGRANAK KAMENICA
Zijadin Spahiu (Nadzorni sudija)
Burim Shala
Islam Thaçi
Memin Sylak
Sadri Krasniqi
Valbone Dervodelli
OGRANAK NOVO BRDO
Ramiz Azizi (Nadzorni sudija)
64
OSNOVNI SUD DJAKOVICA
Vaton Durguti (Predsednik)
Adem Ademaj
Afijete Sada
Ahmet Idrizaj
bardh Maksuti
Besarte Doli
Diana Sina-Baraku
Gëzim Pozhegu
Gjokë Radi
Hilmi Hoxha
Ilirjana Hoti
Manduhije Syla
Muhamet Delija
Nikollë Komani
Shaqir Zika
OGRANAK ORAHOVAC
Mizahir Shabani (Nadzorni sudija)
Agim Metbala
Flamur Hasku
Jonuz Bugari
Muharrem Bytyqi
OGRANAK MALIŠEVO
Lulzim Paqarizi (Nadzorni sudija)
Haki Kryeziu
Ilir Rashkaj
Lufti Shala
Menduhi Kastrati
Nehat Qelaj
65
OSNOVNI SUD PRIZREN
Ymer Hoxha (Predsednik)
Agron Hoxhaj
Ajser Skenderi
Arsim Hamzaj
Artan Sejrani
Atdhe Berisha
Besim Susuri
Edija Sezairi
Fatmir Krasniqi
Fazlji Alija
Gani Kastrati
Gjimshit Galushi
Hezër Duja
Kymete Kicaj
Luan Berisha
Lumni Skallauka
Mehmet Ndrecaj
Naim Kurtishi
Nazim Vllaço
Raima Elezi
Raman Aslani
Refki Piraj
Sadije Selmani
Sefer Gutaj
Shaban Shala
Shpresa Emra
Skender Çoçaj
Teuta Krusha
Valon Kurtaj
Valon Totaj
Vjollca Buzhala
Xheladin Osmani
Xhemil Elshani
Xhevdet Elshani
Zenulla Gashi
66
OGRANAK SUVA REKA
Nuredin Abazi (Nadzorni sudija)
Abdyl Elshani
Durmish Berisha
Lirija Kafexholli
Qemail Suka
Robert Tunaj
Shaban Zeqiraj
OGRANAK DRAGAŠ
Sebaheta Kurtishi (Nadzorni sudija)
Fahir Tershnjaku
Bekri Vehapi
OSNOVNI SUD MITROVICA
Kada Bunjaku (Predsednik)
Ali Kutllovci
Avni Mehmeti
Bekim Veliqi
Beqir Halili
Beshir Islami
Burim Ademi
Faton Ademi
Florije Sylaj
Namon Merovci
Nurije Shala
Pranvera Ademi
Ragip kadriu
Ruzica Simic
Sabir Pllana
Sabit Rama
Skender Shala
Zehra Vërbovci
OGRANAK SRBICA
Isa Shala (Nadzorni sudija)
Avdullah Mecinaj
67
Gani Veseli
Hajrullah Aruqi
Mentor Hajra
Rafet Ismajli
OGRANAK VUČITRN
Rifat Bllata (Nadzorni sudija)
Afet Mjeku
Besnik Feka
Emrush Potoku
Ferki Xhaferi
Hanefi Jashari
Kamer Cakaj
Liridon Maloku
OGRANAK LEPOSAVIČ
Zoran Pavic (Nadzorni sudija)
OGRANAK ZUBIN POTOK
Radmilla Kapetanovic (Nadzorni sudija)
OSNOVNI SUD PEĆ
Elmaze Syka (Predsednik)
Afërdita Mulhaxha
Ahmet Rexhaj
Armend Berisha
Bajram Rexhaj
Bujar Hoxha
Fatmir Baloku
Feti Gashi
Ganimete Puka
Hidajete Veseli
Hydajete Dervishi
Kadri Prekaj
Kreshnik Radoniqi
Lumturije Muhaxheri
Menduh Mulhaxha
68
Merita Baloku
Nushe kuka-Mekaj
Prenk Palushi
Qerim Ademaj
Rrustem Thaçi
Sali Berisha
Sami Sharraxhiu
Sejdi Blakaj
Shaban Shala
Sylë Lokaj
Violetë Husaj-Rugova
OGRANAK ISTOK
Ramadan Shatri (Nadzorni sudija)
Arben Mustafai
Daut Demiraj
Gani Rugovaj
OGRANAK DEĆANE
Safete Tolaj (Nadzorni sudija)
Ajshe Balaj
Nexhat Musaj
Sulltan Dobraj
OGRANAK KLINA
Jashar Gashi (Nadzorni sudija)
Bajram Dreshaj
Haki Gashi
Ibrahim Berisha
Ibrahim Shala
Myfera Hoxha
69
www.kgjk-ks.org
Download

- Këshilli Gjyqësor i Kosovës