REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO
KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS/ SUDSKI SAVET КOSOVA/ KOSOVO JUDICIAL COUNCIL
SEKRETARIJAT SUDSKOG SAVETA KOSOVA
Sadržaj
Uvod .................. ...........................................................................................................1
Šema sudova ................................................................................................................2
Brojčano stanje predmeta u sudovima...........................................................................3
I VRHOVNI SUD KOSOV
Vrhovni sud Kosov.........................................................................................................4
Specijalna komora Vrhovnog suda................................................................................5
II APELACIONI SUD
Apelacioni Sud............................................................................................................7
III OSNOVNI SUD
Osnovni sud uopšte.......................................................................................................9
Osnovni sud Priština....................................................................................................10
Osnovni sud Priština Ogranak – Podujevo..................................................................11
Osnovni sud Priština Ogranak – Gračanica.................................................................12
Osnovni sud Priština Ogranak – Lipljane.....................................................................13
Osnovni sud Priština Ogranak – Gllogovac.................................................................14
Osnovni sud Gnjilane.................................................................................................. 15
Osnovni sud Gnjilane Ogranak – Kamenica................................................................16
Osnovni sud Gnjilane Ogranak-Vitina..........................................................................17
Osnovni sud Gnjilane Ogranak–NovoBrdo..................................................................18
Osnovni sud Prizren....................................................................................................19
Osnovni sud Prizren Ogranak – Dragaš....... ..............................................................20
Osnovni sud Prizren Ogranak-Suva Reka......... .........................................................21
Osnovni sud Mitrovica..... .........................................................................................22
Osnovni sud Mitrovica Ogranak-Leposavić.................................................................23
Osnovni sud Mitrovica Ogranak-Vučitrn...... ...............................................................24
Osnovni sud Mitrovica Ogranak-Zubin Potok..... .......... ...........................................25
Osnovni sud Mitrovica Ogranak- Skendera....j ..........................................................26
Osnovni sud Đakovica.................................................................................................27
Osnovni sud Đakovica Ogranak-Mališevo..... .............................................................28
Osnovni sud Đakovica Ogranak-Orahovac... . ...........................................................29
Osnovni sud Peć.........................................................................................................30
Osnovni sud Peć Ogranak- Istok ................................................................................31
Osnovni sud Peć Ogranak-Klina.................................................................................32
Osnovni sud Peć Ogranak-Dečane.............................................................................33
Osnovni sud Uroševac................................................................................................34
Osnovni sud Uroševac Ogranak-Kačanik...................................................................35
Osnovni sud Uroševac Ogranak-Štrpce.....................................................................36
Paušali i sudski troškovi..............................................................................................37
Potvrde ugovora potpisa i rukopisa apostil pečati.................................... ..................38
starna1
Uvod
Statistički izveštaj o radu sudova za I TROM. 2013 god. nazvan je
„Statistika sudova“ i odražava rad sudova pojedinačno, za svaki sud,
ogranak i za svaki nivo sudova. Prezentacija rada sudova na nivou
Kosova nije kompletna i upravo zbog toga je neuporediva sa beleškama
iz prethodnih perioda, kao i način reorganozovanja novim zakonom od
01/01/2013 god. čini istu neuporedivu.
U izveštaju su obuhvaćeni Vrhovi sud, Specijalna Komora Vrhovnog
Suda, Apelacioni sud, 7 Osnovnih sudova, ali u ovom izveštaju nedostaju
podaci o Osnovnom sudu Mitrovice Ogranak Leposavić i Zubin Potok
zbog ne funksionisanja ovih sudova.
Izveštaj odražava broj predmeta po vrstama, i takođe u njemu je
predstavljena jedna kratka analiza zaduženja sudije sa teškim i lakim
predmetima, o efikasnosti sudije u rešavanju teških i lakih predmeta kao i
o proseku na nivou Kosova, kako o zaduženjima teškim i lakim
predmetima, tako i o efikasnosti sudija u rešavanju teških i lakih
predmeta.
Analiza oblasti prekršaja je odvojena brojem predmeta i brojem sudija.
Kao teški predmeti smatraju se: Prethodni postupak, Krivični I-vog
stepena, (Departman za teška krivična dela i Opšti departman) Krivični IIog stepena - Krivični za maloletnike u pripremnom postupku, Krivični za
maloletnike u postupku pred većem, Civilni I-vog stepena, Civilni II-og
stepena, Administrativni, Administrativni II stepena, Privredni sporovi,
Privrednim sporovi II stepena, Predmeti o nasleđu i vanaparnični
predmeti.
Laki predmeti smatraju se: Žalbe protiv Rešenja o određivanju pritvora,
Izvršenja civilnih predmeta, Izvršenja krivičnih predmeta, i Izvršenja
privrednih sporova, dok ostali predmeti koji se odnose na potvrde, overe
ugovora, potpisa i rukopisa itd. ne obuhvataju se u zaduženjima i
efikasnost sudija.
Iz Strateškog državnog plana o smanjenju zastarelih nagomilanih
predmeta proizilazi da Departman statistike ne evidentira iste u izveštaju
kao predmete, dakle predmete koji se odnose na budžet, kao što su
Paušali i sudski troškovi.
starna2
Gjykata Supreme e Kosovës
Apeli I Agjencionit Kosovar I pronës
Departamenti i
Përgjithshëm
Gjykata Themelore
Prishtinë
Gjykata Themelore
Gjilan
Departamenti
për Çështje
Ekonomike
Dega në
Podujevë
Departamenti i
Përgjithshëm
Departamenti
për Krime te
Renda
Departamenti
për Çështje
Administrativ
e
Dega në
Graçanic
Departamenti i
Përgjithshëm
Departamenti
i
Përgjithshëm
Departamenti
për Krime te
Renda
Dega në
Lipjan
Departamenti i
Përgjithshëm
Departamenti
i
Përgjithshëm
Dega në
Gllogovc
Departamenti i
Përgjithshëm
Departamenti
për të Mitur
Departamenti
për të Mitur
Departamenti për Krime
te Renda
Gjykata Themelore
Prizren
Gjykata e Apelit
Gjykata Themelore
Mitrovicë
Dega në
Kamenicë
Departamenti i
Përgjithshëm
Departamenti
për Krime te
Renda
Dega në
Dragash
Departamenti
i Përgjithshëm
Departamenti
për Krime te
Renda
Dega në Viti
Departamenti i
Përgjithshëm
Departamenti i
Përgjithshëm
Dega në
Suharek
Departamenti
i Përgjithshëm
Departamenti i
Përgjithshëm
Dega në
Novobërdë
Departamenti i
Përgjithshëm
Departamenti
për të Mitur
Departamenti
për të Mitur
Dega në
Leposaviç
Departamenti i
Përgjithshëm
Dega në
Vushtrri
Departamenti i
Përgjithshëm
Dega në
Zubin Potok
Departamenti i
Përgjithshëm
Dega në
Skenderaj
Departamenti i
Përgjithshëm
Dhoma e Posaqme
Departamenti për
Çështje Ekonomike
Gjykata Themelore
Gjakovë
Departamenti për
Çështje Administrative
Gjykata Themelore
Pejë
Departamenti
për Krime te
Renda
Dega në
Malishevë
Departamenti i
Përgjithshëm
Departamenti
për Krime te
Renda
Dega në
Istog
Departamenti
i Përgjithshëm
Departamenti i
Përgjithshëm
Dega në
Rahovec
Departamenti i
Përgjithshëm
Departamenti
i
Përgjithshëm
Dega në
Klinë
Departamenti
i Përgjithshëm
Departamenti
për të Mitur
Departamenti
për të Mitur
Dega në
Deçan
Departamenti
i Përgjithshëm
Departamenti për të
Mitur
Gjykata Themelore
Ferizaj
Departament
i për Krime
te Renda
Departamenti
i
Përgjithshëm
Departament
i për të Mitur
Dega në
Kaçanik
Departamenti
i Përgjithshëm
Dega në
Shtërpc
Departamenti i
Përgjithshëm
starna3
Opšte informacije za redovne sudove
Kadrovsko stanje
Broj sudija koji
su rešavali
Podržno osoblje predmete u
civilni službenici
toku
izveštajnog
perioda
Sud
1
2
3
4
Vrhovni sud Kosova
Specijalna Komora Vrhovno
Gjykata e Apelit
Osnovni sud
Ukupno
15
10
34
286
345
22
28
69
1318
1437
Stanje predmeta:
Od ukupnog broja predmeta:
Broj predmeta
u radu u toku
IP
Sud
1
2
3
4
Vrhovni sud Kosova
Specijalna Komora Vrhovno
Apelacioni Sud
Osnovni sud
Ukupno
1127
10086
9264
451554
472031
Broj nerečenih
predmeta na
početku IP
904
9313
7613
342323
360153
Broj primljenih
predmeta na radu
u toku IP
223
773
1651
109231
111878
Broj rešenih
predmeta u toku
IP
Broj neršenih
predmeta na
kraju IP
444
1073
2120
86433
90070
683
9013
7144
365121
381961
U opštoj informaciji nisu obuhvaćeni predmeti koji se odnose na paušale i sudske troškove kao i ostali predmeti (
potvrda ogovora, potpisa i rukopisa, apostil pečata itd). Zaduženje sudije predmetima i prosek rešenih predmeta po
sudiji, kao i nerešeni predmeti na kraju I-vog TROM 2013, upoređujući sa nerešenim predmetima na kraju 2012 god.
Prosek
opterećenja
sudije sa novim
predmetima za
godinu dana
Sud
1
2
3
4
Vrhovni sud Kosova
Specijalna Komora Vrhovno
Apelacioni Sud
Osnovni sud
Osnovni sudovi – Ogra
Ukupno
5
26
16
47
303
xxxxxx
% Efikasnost
suda ( rešeni
predmeti/ novi
predmeti)
199%
139%
128%
58%
86%
xxxxxx
Prosek rešenih
predmeta po
sudiji za godinu
dana
10
36
21
27
261
xxxxxx
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS
Nerešeni predmeti
Na početku
izveštajnog
perioda
904
9313
7613
206928
135395
360153
Na kraju
izveštajnog
perioda
683
9013
7144
218382
146739
381961
%
(+) povećanje
ili (–)
smanjenje u
toku
izveštajnog
perioda
-24,45
-3,22
-6,16
5,54
8,38
6,06
starna4
I-Trom 2013
1
Krivična žalba za treći stepen API
ZKZ-Zahtev o zaštiti krivičnog
2 zakonodavstva
3
4
UKP- Ublažavanje krivične presude
Revizija " REV" i " REV II"
Ukupno broj predmeta u radu
Neršeni predmeti u toku IP
Neršeni predmeti na kraju IP
Struktura primljenih predmeta u
radu izražena u %
Efikasnost sudova na rešavanje
predmeta (rešeni predmeti/ novi
predmeti)
1
Novo primljeni predmeti
Redni br
VRSTA PREDMETA
Neršeni predmeti na kraju IP
Brojčano stanje predmeta u Vrhovnom sudu
2
3
4
5
6
7
8
7
8
9
PCP- Ponavljanje civilnog postuka
Razni civilni "RC"
Erev- Ekonomska revizija
10
4
8
1,35
133,33
-1
-11,11
13
41
54
30
24
18,39
73,17
11
84,62
3
27
30
22
8
12,11
81,48
5
166,67
808
131
939
370
569
58,74
282,44
-239
-29,58
0
0
0,00 #DIV/0!
0 #DIV/0!
19
10
29
5
24
4,48
50,00
5
26,32
11
2
13
3
10
0,90
150,00
-1
-9,09
1
3
4
2
2
1,35
66,67
1
100,00
39
4
43
7
36
1,79
175,00
-3
-7,69
1
PRAP-Ponovno razmatranje
12 administrativnog postupka
ZAZ-Zahtev o zaštiti administrativnog
13 zakonodavstva
1
SZ-Sudska zaštita
Arev-Administrativna revizija
9
12
AVPR- Administrativno vanredno
11 ponovno razmatranje
15
%
3
ZEZ-Zahtev o zaštiti ekonomskog
10 zakonodavstva
14
UKUPNO
9
ZPZ- Zahtev o zaštiti prekršajnog
5 zakonodavstva
ZCZ- Zahtev o zaštiti civilnog
6 zakonodavstva
(+) više ili (-) manje
nerešenih predmetaITromes. 2013
upoređujući sa
krajem 2012 godine
1
0
0
0,00 #DIV/0!
0 #DIV/0!
1
1
0,45
1 #DIV/0!
0
0
0,00 #DIV/0!
0 #DIV/0!
1
1
0,45
1 #DIV/0!
0
0
0,00 #DIV/0!
0
0,00 #DIV/0!
1
1
0,00
0,00
0 #DIV/0!
-1
-100,00
PSN-Poverljiva sudska naredba
0
0
0,00 #DIV/0!
0 #DIV/0!
AC-KAI-Žalbe Kosovske agencije za
17 imovinu
0
0
0,00 #DIV/0!
0 #DIV/0!
16
UKUPNO
904
223
1127
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS
444
683
100,0
199,10
-221
-24,45
starna5
Trom-I-2013
UKUPNO
Rešeni predmeti tokom izveštajnog
perioda
Nerešeni predmeti na kraju izveštajnog
perioda
Struktura primljenih predmeta izražena
u%
2
3
4
5
6
7
Efikasnost u rešavanju predmeta (rešeni
predmeti / novi predmeti)
Predmeti na radu tokom izveštajnog
perioda
1
C - I, Tužbe privatizacije
C - II, Lista radnika
C - III, Imovinske tužbe
C - IV, Tužbe likvidacije
C - V, Tužbe reorganizacije
AC - I, Žalbe protiv rešenja Specijalne
6
komore
AC - II, Žalbe protiv rešenja Domaćih
7
sudova
1
2
3
4
5
Primljeni predmeti tokom izveštajnog
perioda
Redni br.
VRSTA PREDMETA
Nerešeni predmeti na početku
izveštajnog perioda
Brojčano stanje predmeta u Specijalnoj komori Vrhovnog suda
(+) više ili (-) manje
Nerešeni predmeti: Ivo TROM. 2013 god.
u poređenju sa
krajem - 2012 godine
Ukupno
%
9
10
8
32
951
1971
34
4
106
215
377
2
36
1057
2186
411
2
2
4
262
4
34
1053
1924
407
2
0,53
14,10
28,59
50,13
0,27
50,00
3,77
121,86
1,06
0,00
2
6,25
102
10,73
-47
-2,38
373 1097,06
2 #DIV/0!
117
39
156
33
123
5,19
84,62
6
5,13
200
9
209
10
199
1,20
111,11
-1
-0,50
3305 752 4057
315
3742
100,0
41,89
437
13,22
RR. Zahtevi za povlačenje predmeta iz
1 ostalih sudova
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Predmeti na radu tokom izveštajnog
perioda
Rešeni predmeti tokom izveštajnog perioda
Nerešeni predmeti na kraju izveštajnog
perioda
Struktura primljenih predmeta izražena u %
Efikasnost u rešavanju predmeta (rešeni
predmeti / novi predmeti)
1
Primljeni predmeti tokom izveštajnog
perioda
Redni br.
VRSTA PREDMETA
Nerešeni predmeti na početku izveštajnog
perioda
Brojčano stanje predmeta u Specijalnoj komori Vrhovnog suda (po starim registrima)
2
3
4
5
6
7
8
(+) više ili (-) manje
Nerešeni predmeti: Ivo TROM. 2013 god.
u poređenju sa
krajem - 2012 godine
Ukupno
%
9
10
13
13
1
12
0,00
0,00
-1
-7,69
SCA. Žalbe protiv rešenja ostalih sudova
138
138
7
131
0,00
0,00
-7
-5,07
SCC. Tužbe privatizacije i imovinske
SCEL. Žalbe iz liste radnika
SCL. Tužbe likvidacije
SCR, Predmeti reorganizacije
SR, Predlozi za povlačenje tužbi iz ostalih
sudova
ASC. Žalbe protiv rešenja Specijalne
komore
SCC-R. Zahtevi za ponovni uvid rešenja u
tužbama privatizacije i imovinskim
SCPL. Zahtevi za zaštitu zakonitosti
775
4886
67
1
775
4907
67
1
20
714
1
755
4193
66
1
0,00
0,00
100,00 3400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20
-693
-1
0
-2,58
-14,18
-1,49
0,00
43
43
4
39
0,00
0,00
-4
-9,30
84
84
11
73
0,00
0,00
-11
-13,10
1
1
1
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
UKUPNO
UKUPNO(TAB.I +TAB II)
21
0
6008
21 6029 758
9313 773 10086 1073
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS
0
5271
9013
0 #DIV/0!
100,0 3609,52
-737
-12,27
100,0
-300
-3,22
138,81
A
1
ASC. Žalbe protiv rešenja
Specijalne komore
SCC-R. Zahtevi za
ponovni uvid rešenja u
2
tužbama privatizacije i
imovinskim
SCPL. Zahtevi za zaštitu
3
zakonitosti
Žalba je odbačena
Potvrđena je
B
Broj predmeta na radu tokom
izveštajnog perioda
Žalbe u odlukama drugog
stepena
Broj primljenih predmeta na radu
tokom izveštajnog perioda
1
2
3
4
5
6
84
84
1
6
1
1
Total 85
0
85
Broj nerešenih predmeta na kraju
izveštajnog perioda
365
11
24
1
0
0
0
Način odlučivanja izraženo u %
25,6
55,8
2,3
0,0
0,0
0,0
48
Broj rešenih predmeta tokom
izveštajnog perioda
Ukupno 317
Rešeno je na drugačiji način
AC - II, Žalbe protiv rešenja
200
Domaćih sudova
Izmenjeno je
2
4
5
6
39
156
7
23
1
9
209
4
1
Način odlučivanja izraženo u %
9
10
11
12
1
2
11
73
1
0
1
0
0
0
11
74
1
9,09
54,55
6
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS
1
9,09
7
7
8
Broj nerešenih predmeta na kraju izveštajnog perioda
8
Broj rešenih predmeta tokom izveštajnog perioda
Ukinuto je
Rešeno je na drugačiji način
Prvostepena odluka
Izmenjeno je
Zbog pojavljivanja dokaza i novih činjenica
Zbog povrede proceduralnih odredaba
Zbog pogrešnog i nepotpunog utvrđivanja
činjeničnog stanja.
3
Zbog pojavljivanja dokaza i novih
činjenica
117
2
Zbog povrede proceduralnih
odredaba
AC - I, Žalbe protiv rešenja
Specijalne komore
Zbog pogrešnog i nepotpunog
utvrđivanja činjeničnog stanja.
1
Potvrđena je
1
Žalba je odbačena
B
Broj predmeta na radu tokom izveštajnog perioda
A
Broj primljenih predmeta na radu tokom
izveštajnog perioda
Broj nerešenih predmeta na početku izveštajnog
perioda
Žalbe u odlukama drugog
stepena
Broj nerešenih predmeta na
početku izveštajnog perioda
Brojčano stanje predmeta u Specijalnoj komori Vrhovnog suda u drugostepenom postupku
starna6
Broj rešenih predmeta
Trom-I-2013
9
10
11
12
2
33
123
5
10
199
7
0
0
1
0,00
0,00
9,09 18,18
2
43 322
16,3 100,00
Brojčano stanje predmeta u Specijalnoj komori Vrhovnog suda (po starim registrima)
Broj rešenih predmeta
Prvostepena odluka
Ukinuto je
100,00
starna7
Rešeni predmeti u
izveštajnom periodu
Nerešeni predmeti na
kraju izveštajnog perioda
4
5
1460
202
1662
662
1000
265
87
352
72
280
5357
792
6149
924
5225
24
77
101
507
7613
VRSTA PRDMETA
101
75
582
80
502
418
418
383
35
1651
9264
2121
7143
Nr
a
Nr
1
Krivični II-go stepeni ( DP)
1
2
Krivični II-go stepeni ( DKR)
2
3
Civilni II-go stepeni
3
4
II-go stepeni administrativni sporovi
4
5
Administrativni sporovi - Fiskalni II-go stepeni
5
6
Ekonomski sporovi II-go stepeni
6
7
Prekršajni II-go stepeni
7
1
2
1460
%
3
4
-460
-31,5
#DIV/0!
12,24
327,72
5,27
82,76
116,67
5357
5225
-132
-2,5
47,97
24
101
77
320,8
4,66
#DIV/0!
#DIV/0!
507
7348
UKUPNO
1000
RAZLIKA
502
-5
35
35
6863
-485
Efikasnost suda (rešeni
predmeti / primljeni
predmeti X 100)
Ukupno predmeta na
radu
3
Nerešeni predmeti na
kraju izveštajnog perioda
Primljeni predmeti na
radu
2
Broj nerčenih predmeta
na početku IP
Broj nerčenih predmeta
na početku IP
1
Nerešeni predmeti : I-vo Trom
2013 upoređenju sa krajem
2012 godine (+) više ili (-) manje
Struktura primljenih
predmeta na radu
izraženo u %
Pregled rada za I-vo TROMESEČJE, 2013 godina
APELACIONI SUD PRIŠTINA
-1,0
#DIV/0!
-6,6
4,54
106,67
25,32
91,63
100,00
128,47
Broj sudija
Primljeni predmeti na radu
1651
Rešeni predmeti
2121
19
Teški predmeti
1233
Teški predmeti
1738
Lakši predmeti
418
Lakši predmeti
383
Ukupno
22
Br. sudij za prekršaje
SUDIJE ZADUZENI SA TESKIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (Primljeni predemeti )
7
EFIKASNOST SUDIJA NA RESAVANJU TESKIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Reseni predmeti)
30
EFIKASNOST SUDIJA NA RESAVANJU TESKIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Reseni predmeti)
6,7
SUDIJE ZADUZENI SA TESKIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (Primljeni predemeti )
27,9
EFIKASNOST SUDIJA NA RESAVANJU TESKIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Reseni predmeti)
25,5
5
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS
starna8
KRIVIČNI PREDMETI U DRUGOSTEPENOM POSTUPKU
Broj rešenih predmeta (žalbi)
1460
6
7
8
10
11
12
13
166
7
7
1
16
0
28
425
352
0
32
15
8
0
0
4
10
3
289 2014
12
198
22
15
1
16
4
38
428
Način rešavanja izraženo u %
1,6
27,0
3,0
2,0
0,1
2,2
0,5
5,2
58,3 100,0
Departman za teška krivična dela
265
Gjithsej Gjykatat Themelore 1725
87
CIVILNI PREDMETI U DRUGOSTEPENEOM POSTUPKU
8
9
10
11
792 6149
12
427
25
403
0
14
43
924
Način rešavanja izraženo u %
1,3
46,2
2,7
43,6
0,0
1,5
4,7
100,0
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS
Broj neršenih predmeta na kraju IP
Broj rešenih predmeta u toku IP
7
Rešen na drugi način
6
Izmenjena
5
Zbog prikazivanja novih činjenica i dokaza.
4
Zbog povrede proceduralnih odredbi
3
Zbog pogrešne konstatacije ili nepotpunog
faktičkog stanja.
2
Potvrđena
Žalba je odbijena
1
Broj predmeta u radu u toku IP
B
Ukupno Osnovni sudovi 5357
Prvostepena odluka
Odbijena/abrogiran
a
Broj Primljenih predmeta na radu u toku IP
Žalbe protiv odluke prvog stepena
pripadaju sledećim sudovima:
Broj nerčenih predmeta na početku IP
Broj rešenih predmeta
A
662
12
2
202 1662
9
Broj neršenih predmeta na kraju IP
5
Broj rešenih predmeta u toku IP
Zbog povrede krivičnog zakona
4
Zbog ostalih razloga
Zbog predstavljanja novih činjenica i dokaza
3
Olakšajući
Zbog povrede odredaba krivičnog postpuka
2
otežavajući
Zbog pogrešne konstatacije ili nepotpunog
faktičkog stanja
Opšti departman
Izrečena
presuda/kaz
na
Potvrđena
1
1
Izmenjena
Zalba je odbijena
b
Ukinuta/abrogirana
Broj predmeta u radu u toku IP
a
Broj nerčenih predmeta na pošetku IP
Žalbe protiv odluke prvog stepena
koje pripadaju sledećim sudovima:
Broj primljenih predmeta na radu u toku IP
Prvostepena odluka
12
5225
72
734
1000
280
1280
starna9
Broj rešenih
predmeta u toku IP
Broj nerešenih
predmeta na kraju
IP
Preneti predmeti
4
5
6
0
669
71
491
71
1160
70
483
1
677
VRSTA PREDMETA
Nr
a
Nr
1
Žalbe na rešenje o određivanju pritvora
1
2
Predhodni postupak
2
1
2
0
669
1
677
%
4
1
Nerešeni predmeti : I-vo
Tromes. 2013 god.upoređujući
sa krajem 2012 godine (+) više
ili (-) manje
Razlika
3
Efikasnost suda
)rešeni predmeti /
primljeni predmeti X
100)
Broj predmeta u
radu toku IP
3
Nerešeni predmeti
na kraju IP
Broj primljenih
prodmeta na radu u
toku IP
2
Nerešeni predmeti
na početku IP
/izveštajnog
perioda/
Broj nerčenih
predmeta na
početku IP
1
Struktura primljenih
predmeta u radu
izraženi u %
Pregled rada za I-vo TROMESEČJE, 2013 god.
OSNOVNI SUDOVI
2
1
8
#DIV/0!
1,2
0,07
98,59
0,47
98,37
36991
6815
43806
4822
38984
3
Krivični I-vo stepeni ( OD)
3
36991
38984
1993
5,4
6,54
70,76
2491
2606
5097
198
4899
4
Krivični I-vo stepeni ( DTKD)
4
2491
4899
2408
96,7
2,50
7,60
Krivični za maloletnike u pripremnom postupku -
5
102
148
46
45,1
0,11
58,56
1215
48609
4186
1152
47913
3889
-63
-696
-297
-5,2
-1,4
-7,1
0,17
134,81
3,92
117,02
0,44
165,13
3529
3680
151
4,3
1,26
88,46
102
111
213
65
148
5
1215
48609
4186
181
4090
456
1396
52699
4642
244
4786
753
1152
47913
3889
6
Krivični za maloletnike u postupku pred većem
6
7
Civilni 1 stepen
7
8
Nasleđa
8
3529
1309
4838
1158
3680
9
Van parnični
9
Ekonomski sporovi
10
301
172
473
70
403
10
301
403
102
33,9
0,17
40,70
1947
425
2372
112
2260
11
Administrativni
11
1947
2260
313
16,1
0,41
26,35
135395
77212
81907
2486
217302
79698
70563
785
146739
78913
12
Prekršajni
12
13
146739
78913
11344
1701
8,4
2,2
86,15
Izvršenje odluke po autentičnom dokumentu
135395
77212
78,60
13
2,39
31,58
18051
2860
8902
1262
282
1540
19313
3142
10442
693
121
1535
18620
3021
8907
14
Izvršenje odluke po izvršnom dokumentu
14
15
16
3,2
5,6
0,1
42,91
Izvršenje krivičnih predmeta
569
161
5
0,27
16
18620
3021
8907
54,91
Izvršenje ekonomskih sporova
18051
2860
8902
1,21
15
1,48
99,68
342460
104204
446664
86458
360206
342460
360206
17746
5,2
100,00
82,97
0
UKUPNO
Broj sudija
Primljeni predmeti na radu
22226
Doveršeni predmeti
15825
193
Teški predmeti
Lakši predmeti
16656
5570
Teški predmeti
Laški predmeti
12691
3134
28,8
Ukupno (nisu obuhvaćeni sudij. za prekršaje )
28,8
Prosek Kosova
SUDIJE ZADUŽENI SA LAKŠIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (primljeni predmeti)
9,6
Prosek Kosova
9,6
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU TEŠKIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti)
21,9
Prosek Kosova
21,9
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU LAKŠIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
5,4
Prosek Kosova
5,4
90
Br. Sudija za prekršaje
SUDIJE ZADUŽENI PREDMETIMA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
303,4
Prosek Kosova
303,4
SUDIJE ZADUŽENI SA TEŠKIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU PREDMETA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS
261,3
Prosek Kosova
261,3
starna10
Broj rešenih
predmeta u toku IP
Broj nerešenih
predmeta na kraju
IP
Preneti predmeti
4
5
6
8
101
0
109
5719
1457
0
VRSTA PRDMETA
Nr
a
Nr
1
Žalbe na rešenje o određivanju pritvora
1
2
Predhodni postupak
2
1
2
0
8
0
48
%
4
1
Nerešeni predmeti : I-vo
Tromes. 2013 god.upoređujući
sa krajem 2012 godine (+) više
ili (-) manje
Razlika
3
Efikasnost suda
)rešeni predmeti /
primljeni predmeti X
100)
Broj predmeta u
radu toku IP
3
Nerešeni
predmeti na kraju
IP
Broj primljenih
prodmeta na radu
u toku IP
2
Nerešeni
predmeti na
početku IP
/izveštajnog
Broj nerčenih
predmeta na
početku IP
1
Struktura primljenih
predmeta u radu
izraženi u %
Pregled rada za I-vo TROMESEČJE, 2013 god.
OSNOVNI SUD PRIŠTINA
2
61
0
48
0
40
#DIV/0!
500,0
0,00
0,57
60,40
7176
261
6915
3
Krivični I-vo stepeni ( OD)
3
5719
6915
1196
20,9
8,16
17,91
198
198
14
184
4
Krivični I-vo stepeni ( DTKD)
4
0
184
184
44
7
51
5
46
5
Krivični za maloletnike u pripremnom postupku -
5
1,11
7,07
44
46
2
4,5
0,04
71,43
135
14288
853
89
832
9
224
15120
862
68
639
45
156
14481
817
6
Krivični za maloletnike u postupku pred većem
6
7
8
Nasleđa
8
156
14481
817
21
193
-36
15,6
1,4
-4,2
76,40
Civilni 1 stepen
135
14288
853
0,50
7
478
236
714
107
607
9
Van parnični
9
478
607
129
#DIV/0!
#DIV/0!
4,66
76,80
0,05
500,00
27,0
1,32
45,34
301
172
473
70
403
10
Ekonomski sporovi
10
301
403
102
33,9
0,96
40,70
1947
425
2372
112
2260
11
Administrativni
11
1947
2260
313
16,1
2,38
26,35
26205
25697
13064
603
39269
26300
14222
23
25047
26277
12
Prekršajni
12
13
25047
26277
-1158
580
-4,4
2,3
108,86
Izvršenje odluke po autentičnom dokumentu
26205
25697
73,14
13
3,38
3,81
7108
2860
1149
344
282
42
7452
3142
1191
267
121
217
7185
3021
974
14
Izvršenje odluke po izvršnom dokumentu
14
15
16
Izvršenje krivičnih predmeta
16
7185
3021
974
77
161
-175
1,1
5,6
-15,2
77,62
Izvršenje ekonomskih sporova
7108
2860
1149
1,93
15
86792
17861
104653
16232
88421
86792
88421
1629
1,9
0
UKUPNO
1,58
42,91
0,24
516,67
100,00
90,88
Broj sudija
Primljeni predmeti na radu
4797
Doveršeni predmeti
2010
41
Teški predmeti
Lakši predmeti
3526
1271
Teški predmeti
Laški predmeti
1382
628
SUDIJE ZADUŽENI SA TEŠKIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
28,7
Prosek Kosova
28,8
SUDIJE ZADUŽENI SA LAKŠIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (primljeni predmeti)
10,3
Prosek Kosova
9,6
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU TEŠKIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti)
11,2
Prosek Kosova
21,9
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU LAKŠIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
5,1
Prosek Kosova
5,4
15
Br. Sudija za prekršaje
SUDIJE ZADUŽENI PREDMETIMA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
290,3
Prosek Kosova
303,4
Ukupno (nisu obuhvaćeni sudij. za prekršaje )
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU PREDMETA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS
316,0
Prosek Kosova
261,3
starna11
Broj rešenih
predmeta u toku IP
Broj nerešenih
predmeta na kraju IP
Preneti predmeti
4
5
6
0
3
3
3
0
VRSTA PRDMETA
Nr
a
Nr
1
Žalbe na rešenje o određivanju pritvora
1
1
2
0
Razlika
0
3
0
%
Struktura primljenih
predmeta u radu
izraženi u %
Broj predmeta u radu
toku IP
3
Nerešeni predmeti
na kraju IP
Broj primljenih
prodmeta na radu u
toku IP
2
Nerešeni predmeti
na početku IP
/izveštajnog perioda/
Broj nerčenih
predmeta na početku
IP
1
Nerešeni predmeti : I-vo
Tromes. 2013 god.upoređujući
sa krajem 2012 godine (+) više
ili (-) manje
4
1
#DIV/0!
Efikasnost suda )rešeni
predmeti / primljeni
predmeti X 100)
Pregled rada za I-vo TROMESEČJE, 2013 god.
OSNOVNI SUD PRIŠTINA OGRANAK -PODUJEVO
2
0,09
100,00
113
15
128
121
7
2
Predhodni postupak
2
113
7
-106
-93,8
0,43
806,67
4119
319
4438
529
3909
3
Krivični I-vo stepeni ( OD)
3
4119
3909
-210
-5,1
9,14
165,83
0
0
4
Krivični I-vo stepeni ( DTKD)
4
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
5
Krivični za maloletnike u pripremnom postupku -
5
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
Krivični za maloletnike u postupku pred većem
6
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
6
0
0
0
2268
131
2399
114
2285
7
Civilni 1 stepen
7
2268
2285
17
0,7
3,75
87,02
147
20
167
14
153
8
Nasleđa
8
147
153
6
4,1
0,57
70,00
197
18
215
17
198
9
Van parnični
9
197
198
1
0,5
0,52
0
0
10
Ekonomski sporovi
10
0
0
0
#DIV/0!
0
0
11
Administrativni
11
#DIV/0!
94,44
0,00
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
0
12216
2812
15028
3866
11162
12
Prekršajni
12
12216
11162
-1054
-8,6
80,55
137,48
3165
51
3216
9
3207
13
Izvršenje odluke po autentičnom dokumentu
13
3165
3207
42
1,3
1,46
17,65
547
39
586
23
563
14
Izvršenje odluke po izvršnom dokumentu
14
547
563
16
2,9
1,12
58,97
Izvršenje ekonomskih sporova
15
0
0
0
Izvršenje krivičnih predmeta
16
60
104
44
73,3
2,38
46,99
22832
21588
-1244
-5,4
100,00
135,63
0
15
60
83
143
0
39
104
16
22832
3491
26323
4735
21588
0
UKUPNO
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
Broj sudija
Primljeni predmeti na radu
676
Doveršeni predmeti
866
5
Teški predmeti
Lakši predmeti
503
173
Teški predmeti
Laški predmeti
795
71
9,1
Prosek Kosova
28,8
Ukupno (nisu obuhvaćeni sudij. za prekršaje )
SUDIJE ZADUŽENI SA TEŠKIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
SUDIJE ZADUŽENI SA LAKŠIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (primljeni predmeti)
3,1
Prosek Kosova
9,6
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU TEŠKIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti)
14,5
Prosek Kosova
21,9
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU LAKŠIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
1,3
Prosek Kosova
5,4
234,3
Prosek Kosova
303,4
Br. Sudija za prekršaje
4
SUDIJE ZADUŽENI PREDMETIMA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU PREDMETA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS
322,2
Prosek Kosova
261,3
starna12
Broj rešenih
predmeta u toku IP
Broj nerešenih
predmeta na kraju
IP
Preneti predmeti
4
5
6
0
0
VRSTA PRDMETA
1
2
Nr
a
Nr
1
Žalbe na rešenje o određivanju pritvora
1
0
%
4
1
Nerešeni predmeti : I-vo
Tromes. 2013 god.upoređujući
sa krajem 2012 godine (+) više
ili (-) manje
Razlika
0
3
Efikasnost suda
)rešeni predmeti /
primljeni predmeti X
100)
Broj predmeta u
radu toku IP
3
Nerešeni predmeti
na kraju IP
Broj primljenih
prodmeta na radu u
toku IP
2
Nerešeni predmeti
na početku IP
/izveštajnog
perioda/
Broj nerčenih
predmeta na
početku IP
1
Struktura primljenih
predmeta u radu
izraženi u %
Pregled rada za I-vo TROMESEČJE, 2013 god.
OSNOVNI SUD PRIŠTINA OGRANAK-GRAČANICA
2
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
2
Predhodni postupak
2
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
3
Krivični I-vo stepeni ( OD)
3
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
4
Krivični I-vo stepeni ( DTKD)
4
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
5
Krivični za maloletnike u pripremnom postupku -
5
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
Krivični za maloletnike u postupku pred većem
6
#DIV/0!
0
6
0
0
0
#DIV/0!
0,00
0
33
33
0
33
7
Civilni 1 stepen
7
0
33
33
#DIV/0!
94,29
0,00
0
2
2
0
2
8
Nasleđa
8
0
2
2
#DIV/0!
5,71
0,00
0
0
9
Van parnični
9
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
10
Ekonomski sporovi
10
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
11
Administrativni
11
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
12
Prekršajni
12
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
13
Izvršenje odluke po autentičnom dokumentu
13
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
14
Izvršenje odluke po izvršnom dokumentu
14
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
15
Izvršenje ekonomskih sporova
15
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
16
Izvršenje krivičnih predmeta
16
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
35
35
#DIV/0!
100,00
0,00
0
35
35
0
35
Broj sudija
Ukupno (nisu obuhvaćeni sudij. za prekršaje )
0
UKUPNO
Primljeni predmeti na radu
35
Doveršeni predmeti
0
Teški predmeti
Lakši predmeti
35
0
Teški predmeti
Laški predmeti
0
0
28,8
SUDIJE ZADUŽENI SA TEŠKIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
#DIV/0!
Prosek Kosova
SUDIJE ZADUŽENI SA LAKŠIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (primljeni predmeti)
#DIV/0!
Prosek Kosova
9,6
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU TEŠKIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti)
#DIV/0!
Prosek Kosova
21,9
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU LAKŠIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
#DIV/0!
Prosek Kosova
5,4
#DIV/0!
Prosek Kosova
303,4
Br. Sudija za prekršaje
SUDIJE ZADUŽENI PREDMETIMA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU PREDMETA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS
#DIV/0!
Prosek Kosova
261,3
starna13
Broj rešenih
predmeta u toku IP
Broj nerešenih
predmeta na kraju IP
Preneti predmeti
4
5
6
0
1
1
1
0
VRSTA PRDMETA
Nr
a
Nr
1
Žalbe na rešenje o određivanju pritvora
1
1
2
0
Razlika
0
3
0
%
Struktura primljenih
predmeta u radu
izraženi u %
Broj predmeta u radu
toku IP
3
Nerešeni predmeti
na kraju IP
Broj primljenih
prodmeta na radu u
toku IP
2
Nerešeni predmeti
na početku IP
/izveštajnog perioda/
Broj nerčenih
predmeta na početku
IP
1
Nerešeni predmeti : I-vo
Tromes. 2013 god.upoređujući
sa krajem 2012 godine (+) više
ili (-) manje
4
1
#DIV/0!
Efikasnost suda )rešeni
predmeti / primljeni
predmeti X 100)
Pregled rada za I-vo TROMESEČJE, 2013 god.
OSNOVNI SUD PRIŠTINA OGRANAK - LIPLJANE
2
0,03
100,00
11
13
24
21
3
2
Predhodni postupak
2
11
3
-8
-72,7
0,36
161,54
256
186
442
135
307
3
Krivični I-vo stepeni ( OD)
3
256
307
51
19,9
5,10
72,58
0
0
4
Krivični I-vo stepeni ( DTKD)
4
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
5
Krivični za maloletnike u pripremnom postupku -
5
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
Krivični za maloletnike u postupku pred većem
6
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
6
0
0
0
760
108
868
133
735
7
Civilni 1 stepen
7
760
735
-25
82
35
117
37
80
8
Nasleđa
8
82
80
30
11
41
4
37
9
Van parnični
9
30
37
0
0
10
Ekonomski sporovi
10
0
0
0
#DIV/0!
0
0
11
Administrativni
11
#DIV/0!
-3,3
2,96
123,15
-2
-2,4
0,96
105,71
7
23,3
0,30
36,36
0,00
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
0
2960
3006
5966
3303
2663
12
Prekršajni
12
2960
2663
-297
1353
131
1484
66
1418
13
Izvršenje odluke po autentičnom dokumentu
13
1353
1418
71
49
120
25
95
14
Izvršenje odluke po izvršnom dokumentu
14
71
95
Izvršenje ekonomskih sporova
15
0
0
0
Izvršenje krivičnih predmeta
16
400
423
23
5,8
3,01
79,09
5923
5761
-162
-2,7
100,00
104,44
0
15
400
110
510
0
87
423
16
5923
3650
9573
3812
5761
0
UKUPNO
-10,0
82,36
109,88
65
4,8
3,59
50,38
24
33,8
1,34
51,02
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
Broj sudija
Primljeni predmeti na radu
643
Doveršeni predmeti
508
5
Teški predmeti
Lakši predmeti
353
290
Teški predmeti
Laški predmeti
330
178
SUDIJE ZADUŽENI SA TEŠKIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
6,4
Prosek Kosova
28,8
SUDIJE ZADUŽENI SA LAKŠIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (primljeni predmeti)
5,3
Prosek Kosova
9,6
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU TEŠKIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti)
6,0
Prosek Kosova
21,9
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU LAKŠIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
3,2
Prosek Kosova
5,4
334,0
Prosek Kosova
303,4
Ukupno (nisu obuhvaćeni sudij. za prekršaje )
Br. Sudija za prekršaje
3
SUDIJE ZADUŽENI PREDMETIMA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU PREDMETA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
367,0
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS
Prosek Kosova
261,3
starna14
Broj rešenih
predmeta u toku IP
Broj nerešenih
predmeta na kraju IP
Preneti predmeti
4
5
6
0
5
5
5
0
VRSTA PRDMETA
Nr
a
Nr
1
Žalbe na rešenje o određivanju pritvora
1
1
2
0
Razlika
0
3
0
%
Struktura primljenih
predmeta u radu
izraženi u %
Broj predmeta u radu
toku IP
3
Nerešeni predmeti
na kraju IP
Broj primljenih
prodmeta na radu u
toku IP
2
Nerešeni predmeti
na početku IP
/izveštajnog perioda/
Broj nerčenih
predmeta na početku
IP
1
Nerešeni predmeti : I-vo
Tromes. 2013 god.upoređujući
sa krajem 2012 godine (+) više
ili (-) manje
4
1
#DIV/0!
Efikasnost suda )rešeni
predmeti / primljeni
predmeti X 100)
Pregled rada za I-vo TROMESEČJE, 2013 god.
OSNOVNI SUD PRIŠTINA OGRANAK-GLLOGOVAC
2
0,15
100,00
2
9
11
10
1
2
Predhodni postupak
2
2
1
-1
-50,0
0,27
111,11
684
138
822
229
593
3
Krivični I-vo stepeni ( OD)
3
684
593
-91
-13,3
4,09
165,94
0
0
4
Krivični I-vo stepeni ( DTKD)
4
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
5
Krivični za maloletnike u pripremnom postupku -
5
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
Krivični za maloletnike u postupku pred većem
6
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
6
0
0
0
925
77
1002
101
901
7
Civilni 1 stepen
7
925
901
-24
-2,6
2,28
131,17
33
13
46
30
16
8
Nasleđa
8
33
16
-17
-51,5
0,38
230,77
16
10
26
5
21
9
Van parnični
9
16
21
5
31,3
0,30
0
0
10
Ekonomski sporovi
10
0
0
0
#DIV/0!
0
0
11
Administrativni
11
#DIV/0!
50,00
0,00
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
0
4916
2952
7868
1864
6004
12
Prekršajni
12
4916
6004
1088
22,1
87,41
63,14
725
44
769
12
757
13
Izvršenje odluke po autentičnom dokumentu
13
725
757
32
4,4
1,30
27,27
527
53
580
19
561
14
Izvršenje odluke po izvršnom dokumentu
14
527
561
34
6,5
1,57
35,85
Izvršenje ekonomskih sporova
15
0
0
0
Izvršenje krivičnih predmeta
16
175
216
41
23,4
2,25
46,05
8003
9070
1067
13,3
100,00
68,40
0
15
175
76
251
0
35
216
16
8003
3377
11380
2310
9070
0
UKUPNO
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
Broj sudija
Primljeni predmeti na radu
420
Doveršeni predmeti
441
4
Teški predmeti
Lakši predmeti
247
173
Teški predmeti
Laški predmeti
375
66
SUDIJE ZADUŽENI SA TEŠKIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
5,6
Prosek Kosova
28,8
SUDIJE ZADUŽENI SA LAKŠIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (primljeni predmeti)
3,9
Prosek Kosova
9,6
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU TEŠKIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti)
8,5
Prosek Kosova
21,9
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU LAKŠIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
1,5
Prosek Kosova
5,4
492,0
Prosek Kosova
303,4
310,7
Prosek Kosova
Ukupno (nisu obuhvaćeni sudij. za prekršaje )
Br. Sudija za prekršaje
2
SUDIJE ZADUŽENI PREDMETIMA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU PREDMETA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS
261,3
starna15
Broj rešenih
predmeta u toku IP
Broj nerešenih
predmeta na kraju IP
Preneti predmeti
4
5
6
0
13
13
13
0
VRSTA PRDMETA
Nr
a
Nr
1
Žalbe na rešenje o određivanju pritvora
1
1
2
0
Razlika
0
3
0
%
Struktura primljenih
predmeta u radu
izraženi u %
Broj predmeta u radu
toku IP
3
Nerešeni predmeti
na kraju IP
Broj primljenih
prodmeta na radu u
toku IP
2
Nerešeni predmeti
na početku IP
/izveštajnog perioda/
Broj nerčenih
predmeta na početku
IP
1
Nerešeni predmeti : I-vo
Tromes. 2013 god.upoređujući
sa krajem 2012 godine (+) više
ili (-) manje
4
1
#DIV/0!
Efikasnost suda )rešeni
predmeti / primljeni
predmeti X 100)
Pregled rada za I-vo TROMESEČJE, 2013 god.
OSNOVNI SUD GNILANE
2
0,20
100,00
35
23
58
32
26
2
Predhodni postupak
2
35
26
-9
-25,7
0,36
139,13
2137
558
2695
272
2423
3
Krivični I-vo stepeni ( OD)
3
2137
2423
286
13,4
8,62
48,75
301
451
752
22
730
4
Krivični I-vo stepeni ( DTKD)
4
301
730
429
142,5
6,97
4,88
4
34
38
30
8
5
Krivični za maloletnike u pripremnom postupku -
5
4
8
4
100,0
0,53
88,24
232
32
264
36
228
6
Krivični za maloletnike u postupku pred većem
6
232
228
-4
-1,7
0,49
112,50
2721
283
3004
253
2751
7
Civilni 1 stepen
7
2721
2751
30
1,1
4,37
89,40
81
19
100
41
59
8
Nasleđa
8
81
59
-22
-27,2
0,29
215,79
99
80
179
38
141
9
Van parnični
9
99
141
42
42,4
1,24
0
0
10
Ekonomski sporovi
10
0
0
0
#DIV/0!
0
0
11
Administrativni
11
#DIV/0!
47,50
0,00
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
0
10971
4728
15699
5114
10585
12
Prekršajni
12
10971
10585
-386
4987
156
5143
1
5142
13
Izvršenje odluke po autentičnom dokumentu
13
4987
5142
406
65
471
40
431
14
Izvršenje odluke po izvršnom dokumentu
14
406
431
0
15
Izvršenje ekonomskih sporova
15
0
0
0
16
Izvršenje krivičnih predmeta
16
1811
1725
-86
-4,7
0,45
396,55
23785
24249
464
2,0
100,00
92,83
0
1811
29
1840
115
1725
23785
6471
30256
6007
24249
0
UKUPNO
-3,5
73,06
155
3,1
2,41
0,64
25
6,2
1,00
61,54
#DIV/0!
0,00
108,16
#DIV/0!
Broj sudija
Primljeni predmeti na radu
1730
Doveršeni predmeti
880
14
Teški predmeti
Lakši predmeti
1480
250
Teški predmeti
Laški predmeti
724
156
SUDIJE ZADUŽENI SA TEŠKIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
9,6
Prosek Kosova
28,8
SUDIJE ZADUŽENI SA LAKŠIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (primljeni predmeti)
1,6
Prosek Kosova
9,6
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU TEŠKIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti)
4,7
Prosek Kosova
21,9
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU LAKŠIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
1,0
Prosek Kosova
5,4
315,2
Prosek Kosova
303,4
Ukupno (nisu obuhvaćeni sudij. za prekršaje )
Br. Sudija za prekršaje
5
SUDIJE ZADUŽENI PREDMETIMA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU PREDMETA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
340,9
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS
Prosek Kosova
261,3
starna16
Broj rešenih
predmeta u toku IP
Broj nerešenih
predmeta na kraju IP
Preneti predmeti
4
5
6
0
0
VRSTA PRDMETA
Nr
a
Nr
1
Žalbe na rešenje o određivanju pritvora
1
1
2
0
Razlika
0
3
%
Struktura primljenih
predmeta u radu
izraženi u %
Broj predmeta u radu
toku IP
3
Nerešeni predmeti
na kraju IP
Broj primljenih
prodmeta na radu u
toku IP
2
Nerešeni predmeti
na početku IP
/izveštajnog perioda/
Broj nerčenih
predmeta na početku
IP
1
Nerešeni predmeti : I-vo
Tromes. 2013 god.upoređujući
sa krajem 2012 godine (+) više
ili (-) manje
4
1
0
#DIV/0!
#DIV/0!
Efikasnost suda )rešeni
predmeti / primljeni
predmeti X 100)
Pregled rada za I-vo TROMESEČJE, 2013 god.
OSNOVNI SUD GNILANE OGRANAK - KAMENICA
2
0,00
#DIV/0!
0
5
5
5
0
2
Predhodni postupak
2
0
0
0
989
126
1115
129
986
3
Krivični I-vo stepeni ( OD)
3
989
986
-3
0
0
4
Krivični I-vo stepeni ( DTKD)
4
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
5
Krivični za maloletnike u pripremnom postupku -
5
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
Krivični za maloletnike u postupku pred većem
6
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
-0,3
0,40
100,00
10,04
102,38
0
6
0
0
0
274
66
340
35
305
7
Civilni 1 stepen
7
274
305
31
11,3
5,26
53,03
39
9
48
1
47
8
Nasleđa
8
39
47
8
20,5
0,72
11,11
12
11
23
6
17
9
Van parnični
9
12
17
5
41,7
0,88
0
0
10
Ekonomski sporovi
10
0
0
0
#DIV/0!
0
0
11
Administrativni
11
#DIV/0!
54,55
0,00
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
0
2516
934
3450
914
2536
12
Prekršajni
12
2516
2536
20
484
40
524
4
520
13
Izvršenje odluke po autentičnom dokumentu
13
484
520
147
17
164
17
147
14
Izvršenje odluke po izvršnom dokumentu
14
147
147
0
15
Izvršenje ekonomskih sporova
15
0
0
0
16
Izvršenje krivičnih predmeta
16
123
136
13
10,6
3,75
72,34
4584
4694
110
2,4
100,00
91,24
0
123
47
170
34
136
4584
1255
5839
1145
4694
0
UKUPNO
0,8
74,42
36
7,4
3,19
10,00
0
0,0
1,35
100,00
#DIV/0!
0,00
97,86
#DIV/0!
Broj sudija
Primljeni predmeti na radu
321
Doveršeni predmeti
231
4
Teški predmeti
Lakši predmeti
217
104
Teški predmeti
Laški predmeti
176
55
SUDIJE ZADUŽENI SA TEŠKIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
4,9
Prosek Kosova
28,8
SUDIJE ZADUŽENI SA LAKŠIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (primljeni predmeti)
2,4
Prosek Kosova
9,6
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU TEŠKIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti)
4,0
Prosek Kosova
21,9
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU LAKŠIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
1,3
Prosek Kosova
5,4
155,7
Prosek Kosova
303,4
Ukupno (nisu obuhvaćeni sudij. za prekršaje )
Br. Sudija za prekršaje
2
SUDIJE ZADUŽENI PREDMETIMA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU PREDMETA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
152,3
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS
Prosek Kosova
261,3
starna17
Broj rešenih
predmeta u toku IP
Broj nerešenih
predmeta na kraju IP
Preneti predmeti
4
5
6
0
2
2
2
0
VRSTA PRDMETA
Nr
a
Nr
1
Žalbe na rešenje o određivanju pritvora
1
1
2
0
Razlika
0
3
%
Struktura primljenih
predmeta u radu
izraženi u %
Broj predmeta u radu
toku IP
3
Nerešeni predmeti
na kraju IP
Broj primljenih
prodmeta na radu u
toku IP
2
Nerešeni predmeti
na početku IP
/izveštajnog perioda/
Broj nerčenih
predmeta na početku
IP
1
Nerešeni predmeti : I-vo
Tromes. 2013 god.upoređujući
sa krajem 2012 godine (+) više
ili (-) manje
4
1
0
#DIV/0!
#DIV/0!
Efikasnost suda )rešeni
predmeti / primljeni
predmeti X 100)
Pregled rada za I-vo TROMESEČJE, 2013 god.
OSNOVNI SUD GNILANE OGRANAK - VITINA
2
0,07
100,00
0,07
100,00
12,57
60,97
0
2
2
2
0
2
Predhodni postupak
2
0
0
0
2036
351
2387
214
2173
3
Krivični I-vo stepeni ( OD)
3
2036
2173
137
0
0
4
Krivični I-vo stepeni ( DTKD)
4
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
5
Krivični za maloletnike u pripremnom postupku -
5
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
Krivični za maloletnike u postupku pred većem
6
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
1176
1202
26
2,2
4,40
78,86
130,00
6,7
0
6
1176
123
1299
97
1202
7
Civilni 1 stepen
7
8
10
18
13
5
8
Nasleđa
8
8
5
-3
-37,5
0,36
33
9
42
12
30
9
Van parnični
9
33
30
-3
-9,1
0,32
0
0
10
Ekonomski sporovi
10
0
0
0
#DIV/0!
0
0
11
Administrativni
11
#DIV/0!
133,33
0,00
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
0
645
2175
2820
647
2173
12
Prekršajni
12
645
2173
1528
236,9
77,87
29,75
1562
31
1593
8
1585
13
Izvršenje odluke po autentičnom dokumentu
13
1562
1585
23
1,5
1,11
25,81
217
17
234
4
230
14
Izvršenje odluke po izvršnom dokumentu
14
217
230
13
6,0
0,61
23,53
Izvršenje ekonomskih sporova
15
0
0
0
Izvršenje krivičnih predmeta
16
713
665
-48
-6,7
2,61
165,75
6390
8063
1673
26,2
100,00
40,10
0
15
713
73
786
0
121
665
16
6390
2793
9183
1120
8063
0
UKUPNO
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
Broj sudija
Primljeni predmeti na radu
616
Doveršeni predmeti
471
4
Teški predmeti
Lakši predmeti
495
121
Teški predmeti
Laški predmeti
338
133
SUDIJE ZADUŽENI SA TEŠKIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
11,3
Prosek Kosova
28,8
SUDIJE ZADUŽENI SA LAKŠIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (primljeni predmeti)
2,8
Prosek Kosova
9,6
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU TEŠKIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti)
7,7
Prosek Kosova
21,9
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU LAKŠIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
3,0
Prosek Kosova
5,4
241,7
Prosek Kosova
303,4
Ukupno (nisu obuhvaćeni sudij. za prekršaje )
Br. Sudija za prekršaje
3
SUDIJE ZADUŽENI PREDMETIMA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU PREDMETA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS
71,9
Prosek Kosova
261,3
starna18
Broj rešenih
predmeta u toku IP
Broj nerešenih
predmeta na kraju IP
Preneti predmeti
4
5
6
0
VRSTA PRDMETA
1
2
Nr
a
Nr
0
1
Žalbe na rešenje o određivanju pritvora
1
0
Razlika
3
0
0
%
Struktura primljenih
predmeta u radu
izraženi u %
Broj predmeta u radu
toku IP
3
Nerešeni predmeti
na kraju IP
Broj primljenih
prodmeta na radu u
toku IP
2
Nerešeni predmeti
na početku IP
/izveštajnog perioda/
Broj nerčenih
predmeta na početku
IP
1
Nerešeni predmeti : I-vo
Tromes. 2013 god.upoređujući
sa krajem 2012 godine (+) više
ili (-) manje
4
1
#DIV/0!
Efikasnost suda )rešeni
predmeti / primljeni
predmeti X 100)
Pregled rada za I-vo TROMESEČJE, 2013 god.
OSNOVNI SUD GNILANE OGRANAK- NOVO-BRDO
2
0,00
#DIV/0!
0
2
2
2
0
2
Predhodni postupak
2
0
0
0
#DIV/0!
0,46
100,00
0
196
196
20
176
3
Krivični I-vo stepeni ( OD)
3
0
176
176
#DIV/0!
45,48
10,20
0
0
4
Krivični I-vo stepeni ( DTKD)
4
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
5
Krivični za maloletnike u pripremnom postupku -
5
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
Krivični za maloletnike u postupku pred većem
6
#DIV/0!
0
6
0
0
0
#DIV/0!
0,00
0
21
21
0
21
7
Civilni 1 stepen
7
0
21
21
#DIV/0!
4,87
0,00
0
7
7
0
7
8
Nasleđa
8
0
7
7
#DIV/0!
1,62
0,00
0
1
1
0
1
9
Van parnični
9
0
1
1
#DIV/0!
0,23
0
0
10
Ekonomski sporovi
10
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
11
Administrativni
11
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
204
12
Prekršajni
12
0
204
204
#DIV/0!
47,33
0
0
13
Izvršenje odluke po autentičnom dokumentu
13
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
14
Izvršenje odluke po izvršnom dokumentu
14
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
15
Izvršenje ekonomskih sporova
15
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
16
Izvršenje krivičnih predmeta
16
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
409
409
#DIV/0!
100,00
5,10
204
0
431
204
431
0
22
409
0
UKUPNO
0,00
0,00
Broj sudija
Primljeni predmeti na radu
227
Doveršeni predmeti
22
1
Teški predmeti
Lakši predmeti
227
0
Teški predmeti
Laški predmeti
22
0
SUDIJE ZADUŽENI SA TEŠKIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
20,6
Prosek Kosova
28,8
SUDIJE ZADUŽENI SA LAKŠIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (primljeni predmeti)
0,0
Prosek Kosova
9,6
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU TEŠKIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti)
2,0
Prosek Kosova
21,9
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU LAKŠIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
0,0
Prosek Kosova
5,4
68,0
Prosek Kosova
303,4
0,0
Prosek Kosova
Ukupno (nisu obuhvaćeni sudij. za prekršaje )
Br. Sudija za prekršaje
1
SUDIJE ZADUŽENI PREDMETIMA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU PREDMETA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS
261,3
starna19
Broj rešenih
predmeta u toku IP
Broj nerešenih
predmeta na kraju IP
Preneti predmeti
4
5
6
0
8
8
8
0
VRSTA PRDMETA
Nr
a
Nr
1
Žalbe na rešenje o određivanju pritvora
1
1
2
0
Razlika
0
3
0
%
Struktura primljenih
predmeta u radu
izraženi u %
Broj predmeta u radu
toku IP
3
Nerešeni predmeti
na kraju IP
Broj primljenih
prodmeta na radu u
toku IP
2
Nerešeni predmeti
na početku IP
/izveštajnog perioda/
Broj nerčenih
predmeta na početku
IP
1
Nerešeni predmeti : I-vo
Tromes. 2013 god.upoređujući
sa krajem 2012 godine (+) više
ili (-) manje
4
1
#DIV/0!
Efikasnost suda )rešeni
predmeti / primljeni
predmeti X 100)
Pregled rada za I-vo TROMESEČJE, 2013 god.
OSNOVNI SUD-PRIZREN
2
0,07
100,00
88
67
155
34
121
2
Predhodni postupak
2
88
121
33
37,5
0,56
50,75
5026
481
5507
913
4594
3
Krivični I-vo stepeni ( OD)
3
5026
4594
-432
-8,6
4,00
189,81
118
219
337
72
265
4
Krivični I-vo stepeni ( DTKD)
4
118
265
147
124,6
1,82
32,88
0
26
26
5
21
5
Krivični za maloletnike u pripremnom postupku -
5
0
21
21
0,22
19,23
Krivični za maloletnike u postupku pred većem
6
461
402
-59
-12,8
0,19
356,52
4928
4615
-313
-6,4
2,26
215,07
9600,00
#DIV/0!
461
23
484
82
402
6
4928
272
5200
585
4615
7
Civilni 1 stepen
7
768
2
770
192
578
8
Nasleđa
8
768
578
-190
-24,7
0,02
1076
206
1282
286
996
9
Van parnični
9
1076
996
-80
-7,4
1,71
0
0
10
Ekonomski sporovi
10
0
0
0
#DIV/0!
0
0
11
Administrativni
11
#DIV/0!
138,83
0,00
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
0
2495
10307
12802
7392
5410
12
Prekršajni
12
2495
5410
2915
7248
254
7502
49
7453
13
Izvršenje odluke po autentičnom dokumentu
13
7248
7453
1258
90
1348
45
1303
14
Izvršenje odluke po izvršnom dokumentu
14
1258
1303
Izvršenje ekonomskih sporova
15
0
0
0
Izvršenje krivičnih predmeta
16
109
127
18
16,5
0,56
73,13
23575
25885
2310
9,8
100,00
80,79
0
15
109
67
176
0
49
127
16
23575
12022
35597
9712
25885
0
UKUPNO
116,8
85,73
71,72
205
2,8
2,11
19,29
45
3,6
0,75
50,00
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
Broj sudija
Primljeni predmeti na radu
1707
Doveršeni predmeti
2312
23
Teški predmeti
Lakši predmeti
1296
411
Teški predmeti
Laški predmeti
2169
143
SUDIJE ZADUŽENI SA TEŠKIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
5,1
Prosek Kosova
28,8
SUDIJE ZADUŽENI SA LAKŠIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (primljeni predmeti)
1,6
Prosek Kosova
9,6
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU TEŠKIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti)
8,6
Prosek Kosova
21,9
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU LAKŠIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
0,6
Prosek Kosova
5,4
286,3
Prosek Kosova
303,4
Ukupno (nisu obuhvaćeni sudij. za prekršaje )
Br. Sudija za prekršaje
12
SUDIJE ZADUŽENI PREDMETIMA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU PREDMETA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
205,3
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS
Prosek Kosova
261,3
starna20
Broj rešenih
predmeta u toku IP
Broj nerešenih
predmeta na kraju IP
Preneti predmeti
4
5
6
0
3
3
3
0
VRSTA PRDMETA
Nr
a
Nr
1
Žalbe na rešenje o određivanju pritvora
1
1
2
0
Razlika
0
3
%
Struktura primljenih
predmeta u radu
izraženi u %
Broj predmeta u radu
toku IP
3
Nerešeni predmeti
na kraju IP
Broj primljenih
prodmeta na radu u
toku IP
2
Nerešeni predmeti
na početku IP
/izveštajnog perioda/
Broj nerčenih
predmeta na početku
IP
1
Nerešeni predmeti : I-vo
Tromes. 2013 god.upoređujući
sa krajem 2012 godine (+) više
ili (-) manje
4
1
Efikasnost suda )rešeni
predmeti / primljeni
predmeti X 100)
Pregled rada za I-vo TROMESEČJE, 2013 god.
OSNOVNI SUD PRIZREN OGRANAK - DRAGAŠ
2
0
#DIV/0!
0,44
#DIV/0!
0,29
0,00
7,02
31,25
100,00
0
2
2
0
2
2
Predhodni postupak
2
0
2
2
262
48
310
15
295
3
Krivični I-vo stepeni ( OD)
3
262
295
33
0
0
4
Krivični I-vo stepeni ( DTKD)
4
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
5
Krivični za maloletnike u pripremnom postupku -
5
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
Krivični za maloletnike u postupku pred većem
6
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
12,6
0
6
0
0
0
267
26
293
21
272
7
Civilni 1 stepen
7
267
272
5
1,9
3,80
80,77
65
8
73
21
52
8
Nasleđa
8
65
52
-13
-20,0
1,17
262,50
28
13
41
14
27
9
Van parnični
9
28
27
-1
-3,6
1,90
0
0
10
Ekonomski sporovi
10
0
0
0
#DIV/0!
0
0
11
Administrativni
11
#DIV/0!
107,69
0,00
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
0
85
511
596
469
127
12
Prekršajni
12
85
127
42
263
16
279
11
268
13
Izvršenje odluke po autentičnom dokumentu
13
263
268
99
18
117
19
98
14
Izvršenje odluke po izvršnom dokumentu
14
99
98
0
15
Izvršenje ekonomskih sporova
15
0
0
0
16
Izvršenje krivičnih predmeta
16
30
54
24
80,0
5,70
38,46
1099
1195
96
8,7
100,00
85,96
0
30
39
69
15
54
1099
684
1783
588
1195
0
UKUPNO
49,4
74,71
5
1,9
2,34
68,75
-1
-1,0
2,63
105,56
#DIV/0!
0,00
91,78
#DIV/0!
Broj sudija
Primljeni predmeti na radu
170
Doveršeni predmeti
116
2
Teški predmeti
Lakši predmeti
97
73
Teški predmeti
Laški predmeti
71
45
SUDIJE ZADUŽENI SA TEŠKIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
4,4
Prosek Kosova
28,8
SUDIJE ZADUŽENI SA LAKŠIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (primljeni predmeti)
3,3
Prosek Kosova
9,6
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU TEŠKIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti)
3,2
Prosek Kosova
21,9
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU LAKŠIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
2,0
Prosek Kosova
5,4
170,3
Prosek Kosova
303,4
Ukupno (nisu obuhvaćeni sudij. za prekršaje )
Br. Sudija za prekršaje
1
SUDIJE ZADUŽENI PREDMETIMA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU PREDMETA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
156,3
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS
Prosek Kosova
261,3
starna21
Broj rešenih
predmeta u toku IP
Broj nerešenih
predmeta na kraju IP
Preneti predmeti
4
5
6
0
4
4
4
0
VRSTA PRDMETA
Nr
a
Nr
1
Žalbe na rešenje o određivanju pritvora
1
1
2
0
Razlika
0
3
%
Struktura primljenih
predmeta u radu
izraženi u %
Broj predmeta u radu
toku IP
3
Nerešeni predmeti
na kraju IP
Broj primljenih
prodmeta na radu u
toku IP
2
Nerešeni predmeti
na početku IP
/izveštajnog perioda/
Broj nerčenih
predmeta na početku
IP
1
Nerešeni predmeti : I-vo
Tromes. 2013 god.upoređujući
sa krajem 2012 godine (+) više
ili (-) manje
4
1
Efikasnost suda )rešeni
predmeti / primljeni
predmeti X 100)
Pregled rada za I-vo TROMESEČJE, 2013 god.
OSNOVNI SUD PRIZREN OGRANAK - SUVA-REKA
2
0
#DIV/0!
0,10
#DIV/0!
0,27
81,82
5,12
111,79
100,00
0
11
11
9
2
2
Predhodni postupak
2
0
2
2
1272
212
1484
237
1247
3
Krivični I-vo stepeni ( OD)
3
1272
1247
-25
0
0
4
Krivični I-vo stepeni ( DTKD)
4
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
5
Krivični za maloletnike u pripremnom postupku -
5
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
Krivični za maloletnike u postupku pred većem
6
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
-2,0
0
6
0
0
0
772
125
897
146
751
7
Civilni 1 stepen
7
772
751
-21
-2,7
3,02
101
0
101
18
83
8
Nasleđa
8
101
83
-18
-17,8
0,00
98
27
125
16
109
9
Van parnični
9
98
109
11
11,2
0,65
0
0
10
Ekonomski sporovi
10
0
0
0
#DIV/0!
0
0
11
Administrativni
11
#DIV/0!
116,80
#DIV/0!
59,26
0,00
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
0
2190
3506
5696
2811
2885
12
Prekršajni
12
2190
2885
695
1757
27
1784
3
1781
13
Izvršenje odluke po autentičnom dokumentu
13
1757
1781
27
0
27
3
24
14
Izvršenje odluke po izvršnom dokumentu
14
27
24
0
15
Izvršenje ekonomskih sporova
15
0
0
0
16
Izvršenje krivičnih predmeta
16
609
660
51
8,4
5,55
77,83
6826
7542
716
10,5
100,00
82,71
0
609
230
839
179
660
6826
4142
10968
3426
7542
0
UKUPNO
31,7
84,65
24
1,4
0,65
-3
-11,1
0,00
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
#DIV/0!
80,18
11,11
Broj sudija
Primljeni predmeti na radu
632
Doveršeni predmeti
611
4
Teški predmeti
Lakši predmeti
375
257
Teški predmeti
Laški predmeti
426
185
SUDIJE ZADUŽENI SA TEŠKIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
8,5
Prosek Kosova
28,8
SUDIJE ZADUŽENI SA LAKŠIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (primljeni predmeti)
5,8
Prosek Kosova
9,6
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU TEŠKIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti)
9,7
Prosek Kosova
21,9
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU LAKŠIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
4,2
Prosek Kosova
5,4
389,6
Prosek Kosova
303,4
312,3
Prosek Kosova
261,3
Ukupno (nisu obuhvaćeni sudij. za prekršaje )
Br. Sudija za prekršaje
3
SUDIJE ZADUŽENI PREDMETIMA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU PREDMETA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS
starna22
Broj rešenih
predmeta u toku IP
Broj nerešenih
predmeta na kraju IP
Preneti predmeti
4
5
6
0
0
VRSTA PRDMETA
Nr
a
Nr
1
Žalbe na rešenje o određivanju pritvora
1
1
2
0
Razlika
0
3
0
%
Struktura primljenih
predmeta u radu
izraženi u %
Broj predmeta u radu
toku IP
3
Nerešeni predmeti
na kraju IP
Broj primljenih
prodmeta na radu u
toku IP
2
Nerešeni predmeti
na početku IP
/izveštajnog perioda/
Broj nerčenih
predmeta na početku
IP
1
Nerešeni predmeti : I-vo
Tromes. 2013 god.upoređujući
sa krajem 2012 godine (+) više
ili (-) manje
4
1
#DIV/0!
Efikasnost suda )rešeni
predmeti / primljeni
predmeti X 100)
Pregled rada za I-vo TROMESEČJE, 2013 god.
OSNOVNI SUD MITROVICE
2
0,00
#DIV/0!
205
48
253
41
212
2
Predhodni postupak
2
205
212
7
3,4
0,95
85,42
1773
70
1843
48
1795
3
Krivični I-vo stepeni ( OD)
3
1773
1795
22
1,2
1,39
68,57
1511
698
2209
12
2197
4
Krivični I-vo stepeni ( DTKD)
4
1511
2197
686
45,4
13,89
1,72
33
2
35
5
30
5
Krivični za maloletnike u pripremnom postupku -
5
33
30
-3
-9,1
0,04
250,00
92
5
97
4
93
6
Krivični za maloletnike u postupku pred većem
6
92
93
1
1,1
0,10
80,00
2410
273
2683
48
2635
7
Civilni 1 stepen
7
2410
2635
225
9,3
5,43
17,58
21
16
37
12
25
8
Nasleđa
8
21
25
4
19,0
0,32
75,00
155
81
236
76
160
9
Van parnični
9
155
160
5
3,2
1,61
0
0
0
10
Ekonomski sporovi
10
0
0
0
#DIV/0!
0
0
0
11
Administrativni
11
0
0
0
#DIV/0!
13512
3500
17012
650
16362
12
Prekršajni
12
13512
16362
2850
2069
182
2251
5
2246
13
Izvršenje odluke po autentičnom dokumentu
13
2069
2246
1195
69
1264
26
1238
14
Izvršenje odluke po izvršnom dokumentu
14
1195
1238
0
15
Izvršenje ekonomskih sporova
15
0
0
0
16
Izvršenje krivičnih predmeta
16
92
159
67
72,8
1,65
19,28
23068
27152
4084
17,7
100,00
18,76
0
92
83
175
16
159
23068
5027
28095
943
27152
0
UKUPNO
93,83
0,00
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
21,1
69,62
177
8,6
3,62
2,75
43
3,6
1,37
37,68
#DIV/0!
0,00
18,57
#DIV/0!
Broj sudija
Primljeni predmeti na radu
1527
Doveršeni predmeti
293
13
Teški predmeti
Lakši predmeti
1193
334
Teški predmeti
Laški predmeti
246
47
SUDIJE ZADUŽENI SA TEŠKIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
8,3
Prosek Kosova
28,8
SUDIJE ZADUŽENI SA LAKŠIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (primljeni predmeti)
2,3
Prosek Kosova
9,6
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU TEŠKIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti)
1,7
Prosek Kosova
21,9
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU LAKŠIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
0,3
Prosek Kosova
5,4
233,3
Prosek Kosova
303,4
Ukupno (nisu obuhvaćeni sudij. za prekršaje )
Br. Sudija za prekršaje
5
SUDIJE ZADUŽENI PREDMETIMA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU PREDMETA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
43,3
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS
Prosek Kosova
261,3
starna23
Broj rešenih
predmeta u toku IP
Broj nerešenih
predmeta na kraju IP
Preneti predmeti
4
5
6
0
0
0
0
VRSTA PRDMETA
1
2
Nr
a
Nr
1
Žalbe na rešenje o određivanju pritvora
1
0
Razlika
0
3
%
4
Efikasnost suda )rešeni
predmeti / primljeni
predmeti X 100)
Broj predmeta u radu
toku IP
3
Nerešeni predmeti
na kraju IP
Broj primljenih
prodmeta na radu u
toku IP
2
Nerešeni predmeti
na početku IP
/izveštajnog perioda/
Broj nerčenih
predmeta na početku
IP
1
Nerešeni predmeti : I-vo
Tromes. 2013 god.upoređujući
sa krajem 2012 godine (+) više
ili (-) manje
Struktura primljenih
predmeta u radu
izraženi u %
Pregled rada za I-vo TROMESEČJE, 2013 god.
OSNOVNI SUD MITROVICE OGRANAK - LEPOSAVIQ
1
2
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
2
Predhodni postupak
2
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
3
Krivični I-vo stepeni ( OD)
3
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
4
Krivični I-vo stepeni ( DTKD)
4
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
5
Krivični za maloletnike u pripremnom postupku -
5
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
6
Krivični za maloletnike u postupku pred većem
6
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
7
Civilni 1 stepen
7
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
8
Nasleđa
8
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
9
Van parnični
9
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
10
Ekonomski sporovi
10
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
11
Administrativni
11
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
12
Prekršajni
12
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
13
Izvršenje odluke po autentičnom dokumentu
13
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
14
Izvršenje odluke po izvršnom dokumentu
14
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
15
Izvršenje ekonomskih sporova
15
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
16
Izvršenje krivičnih predmeta
16
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
Broj sudija
Ukupno (nisu obuhvaćeni sudij. za prekršaje )
0
UKUPNO
Primljeni predmeti na radu
0
Doveršeni predmeti
0
Teški predmeti
Lakši predmeti
0
0
Teški predmeti
Laški predmeti
0
0
28,8
#DIV/0!
Prosek Kosova
SUDIJE ZADUŽENI SA LAKŠIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (primljeni predmeti) #DIV/0!
Prosek Kosova
9,6
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU TEŠKIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti) #DIV/0!
Prosek Kosova
21,9
#DIV/0!
Prosek Kosova
5,4
SUDIJE ZADUŽENI PREDMETIMA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti) #DIV/0!
Prosek Kosova
303,4
SUDIJE ZADUŽENI SA TEŠKIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU LAKŠIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
Br. Sudija za prekršaje
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU PREDMETA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS
#DIV/0!
Prosek Kosova
261,3
starna24
Broj rešenih
predmeta u toku IP
Broj nerešenih
predmeta na kraju IP
Preneti predmeti
4
5
6
0
4
4
4
0
VRSTA PRDMETA
Nr
a
Nr
1
Žalbe na rešenje o određivanju pritvora
1
1
2
0
Razlika
0
3
0
%
Struktura primljenih
predmeta u radu
izraženi u %
Broj predmeta u radu
toku IP
3
Nerešeni predmeti
na kraju IP
Broj primljenih
prodmeta na radu u
toku IP
2
Nerešeni predmeti
na početku IP
/izveštajnog perioda/
Broj nerčenih
predmeta na početku
IP
1
Nerešeni predmeti : I-vo
Tromes. 2013 god.upoređujući
sa krajem 2012 godine (+) više
ili (-) manje
4
1
#DIV/0!
Efikasnost suda )rešeni
predmeti / primljeni
predmeti X 100)
Pregled rada za I-vo TROMESEČJE, 2013 god.
OSNOVNI SUD MITROVICE OGRANAK - VUČTRN
2
0,15
100,00
7
20
27
17
10
2
Predhodni postupak
2
7
10
3
42,9
0,74
85,00
157
75
232
58
174
3
Krivični I-vo stepeni ( OD)
3
157
174
17
10,8
2,78
77,33
0
0
4
Krivični I-vo stepeni ( DTKD)
4
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
5
Krivični za maloletnike u pripremnom postupku -
5
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
Krivični za maloletnike u postupku pred većem
6
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
6
0
0
0
1073
248
1321
225
1096
7
Civilni 1 stepen
7
1073
1096
23
2,1
9,19
115
79
194
60
134
8
Nasleđa
8
115
134
19
16,5
2,93
75,95
109
131
240
135
105
9
Van parnični
9
109
105
-4
-3,7
4,86
103,05
0
0
10
Ekonomski sporovi
10
0
0
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
90,73
0,00
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
11
Administrativni
11
0
0
0
8569
1997
10566
1829
8737
12
Prekršajni
12
8569
8737
168
2,0
74,02
91,59
1136
100
1236
10
1226
13
Izvršenje odluke po autentičnom dokumentu
13
1136
1226
90
7,9
3,71
10,00
180
32
212
31
181
14
Izvršenje odluke po izvršnom dokumentu
14
180
181
1
0,6
1,19
96,88
Izvršenje ekonomskih sporova
15
0
0
0
Izvršenje krivičnih predmeta
16
58
53
-5
-8,6
0,44
141,67
11404
11716
312
2,7
100,00
88,44
0
15
58
12
70
0
17
53
16
11404
2698
14102
2386
11716
0
UKUPNO
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
Broj sudija
Primljeni predmeti na radu
697
Doveršeni predmeti
553
5
Teški predmeti
Lakši predmeti
553
144
Teški predmeti
Laški predmeti
495
58
SUDIJE ZADUŽENI SA TEŠKIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
10,1
Prosek Kosova
28,8
SUDIJE ZADUŽENI SA LAKŠIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (primljeni predmeti)
2,6
Prosek Kosova
9,6
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU TEŠKIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti)
9,0
Prosek Kosova
21,9
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU LAKŠIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
1,1
Prosek Kosova
5,4
221,9
Prosek Kosova
303,4
203,2
Prosek Kosova
Ukupno (nisu obuhvaćeni sudij. za prekršaje )
Br. Sudija za prekršaje
3
SUDIJE ZADUŽENI PREDMETIMA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU PREDMETA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS
261,3
starna25
Broj rešenih
predmeta u toku IP
Broj nerešenih
predmeta na kraju IP
Preneti predmeti
4
5
6
0
0
0
0
VRSTA PRDMETA
1
2
Nr
a
Nr
1
Žalbe na rešenje o određivanju pritvora
1
0
Razlika
0
3
%
4
Efikasnost suda )rešeni
predmeti / primljeni
predmeti X 100)
Broj predmeta u radu
toku IP
3
Nerešeni predmeti
na kraju IP
Broj primljenih
prodmeta na radu u
toku IP
2
Nerešeni predmeti
na početku IP
/izveštajnog perioda/
Broj nerčenih
predmeta na početku
IP
1
Nerešeni predmeti : I-vo
Tromes. 2013 god.upoređujući
sa krajem 2012 godine (+) više
ili (-) manje
Struktura primljenih
predmeta u radu
izraženi u %
Pregled rada za I-vo TROMESEČJE, 2013 god.
OSNOVNI SUD MITROVICE OGRANAK - ZUBIN POTOK
1
2
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
2
Predhodni postupak
2
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
3
Krivični I-vo stepeni ( OD)
3
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
4
Krivični I-vo stepeni ( DTKD)
4
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
5
Krivični za maloletnike u pripremnom postupku -
5
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
6
Krivični za maloletnike u postupku pred većem
6
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
7
Civilni 1 stepen
7
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
8
Nasleđa
8
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
9
Van parnični
9
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
10
Ekonomski sporovi
10
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
11
Administrativni
11
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
12
Prekršajni
12
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
13
Izvršenje odluke po autentičnom dokumentu
13
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
14
Izvršenje odluke po izvršnom dokumentu
14
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
15
Izvršenje ekonomskih sporova
15
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
16
Izvršenje krivičnih predmeta
16
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
Broj sudija
Ukupno (nisu obuhvaćeni sudij. za prekršaje )
0
UKUPNO
Primljeni predmeti na radu
0
Doveršeni predmeti
0
Teški predmeti
Lakši predmeti
0
0
Teški predmeti
Laški predmeti
0
0
28,8
#DIV/0!
Prosek Kosova
SUDIJE ZADUŽENI SA LAKŠIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (primljeni predmeti) #DIV/0!
Prosek Kosova
9,6
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU TEŠKIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti) #DIV/0!
Prosek Kosova
21,9
#DIV/0!
Prosek Kosova
5,4
SUDIJE ZADUŽENI PREDMETIMA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti) #DIV/0!
Prosek Kosova
303,4
SUDIJE ZADUŽENI SA TEŠKIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU LAKŠIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
Br. Sudija za prekršaje
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU PREDMETA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS
#DIV/0!
Prosek Kosova
261,3
starna26
Broj rešenih
predmeta u toku IP
Broj nerešenih
predmeta na kraju IP
Preneti predmeti
4
5
6
0
0
VRSTA PRDMETA
1
2
Nr
a
Nr
1
Žalbe na rešenje o određivanju pritvora
1
0
Razlika
0
3
0
%
Struktura primljenih
predmeta u radu
izraženi u %
Broj predmeta u radu
toku IP
3
Nerešeni predmeti
na kraju IP
Broj primljenih
prodmeta na radu u
toku IP
2
Nerešeni predmeti
na početku IP
/izveštajnog perioda/
Broj nerčenih
predmeta na početku
IP
1
Nerešeni predmeti : I-vo
Tromes. 2013 god.upoređujući
sa krajem 2012 godine (+) više
ili (-) manje
4
1
#DIV/0!
Efikasnost suda )rešeni
predmeti / primljeni
predmeti X 100)
Pregled rada za I-vo TROMESEČJE, 2013 god.
OSNOVNI SUD MITROVICE OGRANAK-SKENDERAJ
2
0,00
#DIV/0!
15
3
18
14
4
2
Predhodni postupak
2
15
4
-11
-73,3
0,12
466,67
44
48
92
24
68
3
Krivični I-vo stepeni ( OD)
3
44
68
24
54,5
1,90
50,00
0
0
4
Krivični I-vo stepeni ( DTKD)
4
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
5
Krivični za maloletnike u pripremnom postupku -
5
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
Krivični za maloletnike u postupku pred većem
6
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
6
0
0
0
1103
111
1214
91
1123
7
Civilni 1 stepen
7
1103
1123
20
1,8
4,40
81,98
29
15
44
17
27
8
Nasleđa
8
29
27
-2
-6,9
0,59
113,33
26
11
37
11
26
9
Van parnični
9
26
26
0
0,0
0,44
0
0
10
Ekonomski sporovi
10
0
0
0
#DIV/0!
0
0
11
Administrativni
11
#DIV/0!
100,00
0,00
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
0
8102
2234
10336
2459
7877
12
Prekršajni
12
8102
7877
-225
464
41
505
14
491
13
Izvršenje odluke po autentičnom dokumentu
13
464
491
181
39
220
10
210
14
Izvršenje odluke po izvršnom dokumentu
14
181
210
Izvršenje ekonomskih sporova
15
0
0
0
Izvršenje krivičnih predmeta
16
41
43
2
4,9
0,91
91,30
10005
9869
-136
-1,4
100,00
105,39
0
15
41
23
64
0
21
43
16
10005
2525
12530
2661
9869
0
UKUPNO
-2,8
88,48
110,07
27
5,8
1,62
34,15
29
16,0
1,54
25,64
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
Broj sudija
Primljeni predmeti na radu
291
Doveršeni predmeti
202
4
Teški predmeti
Lakši predmeti
188
103
Teški predmeti
Laški predmeti
157
45
SUDIJE ZADUŽENI SA TEŠKIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
4,3
Prosek Kosova
28,8
SUDIJE ZADUŽENI SA LAKŠIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (primljeni predmeti)
2,3
Prosek Kosova
9,6
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU TEŠKIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti)
3,6
Prosek Kosova
21,9
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU LAKŠIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
1,0
Prosek Kosova
5,4
372,3
Prosek Kosova
303,4
Ukupno (nisu obuhvaćeni sudij. za prekršaje )
Br. Sudija za prekršaje
2
SUDIJE ZADUŽENI PREDMETIMA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU PREDMETA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
409,8
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS
Prosek Kosova
261,3
starna27
Broj rešenih
predmeta u toku IP
Broj nerešenih
predmeta na kraju IP
Preneti predmeti
4
5
6
0
23
23
23
0
VRSTA PRDMETA
Nr
a
Nr
1
Žalbe na rešenje o određivanju pritvora
1
1
2
0
Razlika
0
3
0
%
Struktura primljenih
predmeta u radu
izraženi u %
Broj predmeta u radu
toku IP
3
Nerešeni predmeti
na kraju IP
Broj primljenih
prodmeta na radu u
toku IP
2
Nerešeni predmeti
na početku IP
/izveštajnog perioda/
Broj nerčenih
predmeta na početku
IP
1
Nerešeni predmeti : I-vo
Tromes. 2013 god.upoređujući
sa krajem 2012 godine (+) više
ili (-) manje
4
1
#DIV/0!
Efikasnost suda )rešeni
predmeti / primljeni
predmeti X 100)
Pregled rada za I-vo TROMESEČJE, 2013 god.
OSNOVNI SUD ĐAKOVICA
2
0,55
100,00
25
31
56
31
25
2
Predhodni postupak
2
25
25
0
0,0
0,75
100,00
1326
193
1519
167
1352
3
Krivični I-vo stepeni ( OD)
3
1326
1352
26
2,0
4,65
86,53
288
123
411
30
381
4
Krivični I-vo stepeni ( DTKD)
4
288
381
93
32,3
2,96
24,39
2
9
11
9
2
5
Krivični za maloletnike u pripremnom postupku -
5
2
2
0
0,0
0,22
100,00
141
10
151
30
121
6
Krivični za maloletnike u postupku pred većem
6
141
121
-20
-14,2
0,24
300,00
2713
241
2954
425
2529
7
Civilni 1 stepen
7
2713
2529
-184
-6,8
5,80
176,35
253
3
256
28
228
8
Nasleđa
8
253
228
-25
-9,9
0,07
933,33
127
60
187
59
128
9
Van parnični
9
127
128
1
0,8
1,44
0
0
10
Ekonomski sporovi
10
0
0
0
#DIV/0!
0
0
11
Administrativni
11
#DIV/0!
98,33
0,00
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
0
2817
3191
6008
2586
3422
12
Prekršajni
12
2817
3422
605
21,5
76,82
81,04
5524
140
5664
65
5599
13
Izvršenje odluke po autentičnom dokumentu
13
5524
5599
75
1,4
3,37
46,43
954
67
1021
29
992
14
Izvršenje odluke po izvršnom dokumentu
14
954
992
38
4,0
1,61
43,28
Izvršenje ekonomskih sporova
15
0
0
0
Izvršenje krivičnih predmeta
16
566
491
-75
-13,3
1,52
219,05
14736
15270
534
3,6
100,00
87,14
0
15
566
63
629
0
138
491
16
14736
4154
18890
3620
15270
0
UKUPNO
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
Broj sudija
Primljeni predmeti na radu
940
Doveršeni predmeti
1011
11
Teški predmeti
Lakši predmeti
670
270
Teški predmeti
Laški predmeti
779
232
SUDIJE ZADUŽENI SA TEŠKIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
5,5
Prosek Kosova
28,8
SUDIJE ZADUŽENI SA LAKŠIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (primljeni predmeti)
2,2
Prosek Kosova
9,6
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU TEŠKIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti)
6,4
Prosek Kosova
21,9
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU LAKŠIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
1,9
Prosek Kosova
5,4
212,7
Prosek Kosova
303,4
172,4
Prosek Kosova
261,3
Ukupno (nisu obuhvaćeni sudij. za prekršaje )
Br. Sudija za prekršaje
5
SUDIJE ZADUŽENI PREDMETIMA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU PREDMETA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS
starna28
Broj rešenih
predmeta u toku IP
Broj nerešenih
predmeta na kraju IP
Preneti predmeti
4
5
6
0
0
VRSTA PRDMETA
Nr
a
Nr
1
Žalbe na rešenje o određivanju pritvora
1
1
2
0
Razlika
0
3
%
Struktura primljenih
predmeta u radu
izraženi u %
Broj predmeta u radu
toku IP
3
Nerešeni predmeti
na kraju IP
Broj primljenih
prodmeta na radu u
toku IP
2
Nerešeni predmeti
na početku IP
/izveštajnog perioda/
Broj nerčenih
predmeta na početku
IP
1
Nerešeni predmeti : I-vo
Tromes. 2013 god.upoređujući
sa krajem 2012 godine (+) više
ili (-) manje
4
1
Efikasnost suda )rešeni
predmeti / primljeni
predmeti X 100)
Pregled rada za I-vo TROMESEČJE, 2013 god.
OSNOVNI SUD ĐAKOVICA OGRANAK - MALIŠEVO
2
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0,65
12,00
3,62
95,68
#DIV/0!
0
25
25
3
22
2
Predhodni postupak
2
0
22
22
1349
139
1488
133
1355
3
Krivični I-vo stepeni ( OD)
3
1349
1355
6
0
0
4
Krivični I-vo stepeni ( DTKD)
4
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
5
Krivični za maloletnike u pripremnom postupku -
5
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
Krivični za maloletnike u postupku pred većem
6
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0,4
0
6
0
0
0
786
92
878
73
805
7
Civilni 1 stepen
7
786
805
19
2,4
2,40
79,35
87
6
93
15
78
8
Nasleđa
8
87
78
-9
-10,3
0,16
250,00
79
40
119
37
82
9
Van parnični
9
79
82
3
3,8
1,04
0
0
10
Ekonomski sporovi
10
0
0
0
#DIV/0!
0
0
11
Administrativni
11
#DIV/0!
92,50
0,00
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
0
3397
3221
6618
2115
4503
12
Prekršajni
12
3397
4503
1106
32,6
83,88
65,66
652
26
678
4
674
13
Izvršenje odluke po autentičnom dokumentu
13
652
674
22
3,4
0,68
15,38
575
43
618
6
612
14
Izvršenje odluke po izvršnom dokumentu
14
575
612
37
6,4
1,12
13,95
Izvršenje ekonomskih sporova
15
0
0
0
Izvršenje krivičnih predmeta
16
491
624
133
27,1
6,46
46,37
7416
8755
1339
18,1
100,00
65,13
0
15
491
248
739
0
115
624
16
7416
3840
11256
2501
8755
0
UKUPNO
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
Broj sudija
Primljeni predmeti na radu
619
Doveršeni predmeti
386
4
Teški predmeti
Lakši predmeti
302
317
Teški predmeti
Laški predmeti
261
125
SUDIJE ZADUŽENI SA TEŠKIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
6,9
Prosek Kosova
28,8
SUDIJE ZADUŽENI SA LAKŠIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (primljeni predmeti)
7,2
Prosek Kosova
9,6
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU TEŠKIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti)
5,9
Prosek Kosova
21,9
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU LAKŠIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
2,8
Prosek Kosova
5,4
536,8
Prosek Kosova
303,4
Ukupno (nisu obuhvaćeni sudij. za prekršaje )
Br. Sudija za prekršaje
2
SUDIJE ZADUŽENI PREDMETIMA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU PREDMETA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
352,5
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS
Prosek Kosova
261,3
starna29
Broj rešenih
predmeta u toku IP
Broj nerešenih
predmeta na kraju IP
Preneti predmeti
4
5
6
0
0
VRSTA PRDMETA
Nr
a
Nr
1
Žalbe na rešenje o određivanju pritvora
1
1
2
0
Razlika
0
3
%
Struktura primljenih
predmeta u radu
izraženi u %
Broj predmeta u radu
toku IP
3
Nerešeni predmeti
na kraju IP
Broj primljenih
prodmeta na radu u
toku IP
2
Nerešeni predmeti
na početku IP
/izveštajnog perioda/
Broj nerčenih
predmeta na početku
IP
1
Nerešeni predmeti : I-vo
Tromes. 2013 god.upoređujući
sa krajem 2012 godine (+) više
ili (-) manje
4
1
Efikasnost suda )rešeni
predmeti / primljeni
predmeti X 100)
Pregled rada za I-vo TROMESEČJE, 2013 god.
OSNOVNI SUD ĐAKOVICA OGRANAK - ORAHOVAC
2
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0,03
100,00
5,58
53,27
#DIV/0!
0
1
1
1
0
2
Predhodni postupak
2
0
0
0
1271
214
1485
114
1371
3
Krivični I-vo stepeni ( OD)
3
1271
1371
100
0
0
4
Krivični I-vo stepeni ( DTKD)
4
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
5
Krivični za maloletnike u pripremnom postupku -
5
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
Krivični za maloletnike u postupku pred većem
6
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
7,9
0
6
0
0
0
813
102
915
66
849
7
Civilni 1 stepen
7
813
849
36
4,4
2,66
174
65
239
40
199
8
Nasleđa
8
174
199
25
14,4
1,69
61,54
120
29
149
32
117
9
Van parnični
9
120
117
-3
-2,5
0,76
110,34
0
0
10
Ekonomski sporovi
10
0
0
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
64,71
0,00
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
11
Administrativni
11
0
0
0
584
3306
3890
2486
1404
12
Prekršajni
12
584
1404
820
140,4
86,18
75,20
1959
67
2026
13
2013
13
Izvršenje odluke po autentičnom dokumentu
13
1959
2013
54
2,8
1,75
19,40
417
27
444
12
432
14
Izvršenje odluke po izvršnom dokumentu
14
417
432
15
3,6
0,70
44,44
Izvršenje ekonomskih sporova
15
0
0
0
Izvršenje krivičnih predmeta
16
439
449
10
2,3
0,65
60,00
5777
6834
1057
18,3
100,00
72,45
0
15
439
25
464
0
15
449
16
5777
3836
9613
2779
6834
0
UKUPNO
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
Broj sudija
Primljeni predmeti na radu
530
Doveršeni predmeti
293
3
Teški predmeti
Lakši predmeti
411
119
Teški predmeti
Laški predmeti
253
40
SUDIJE ZADUŽENI SA TEŠKIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
12,5
Prosek Kosova
28,8
SUDIJE ZADUŽENI SA LAKŠIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (primljeni predmeti)
3,6
Prosek Kosova
9,6
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU TEŠKIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti)
7,7
Prosek Kosova
21,9
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU LAKŠIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
1,2
Prosek Kosova
5,4
367,3
Prosek Kosova
303,4
Ukupno (nisu obuhvaćeni sudij. za prekršaje )
Br. Sudija za prekršaje
3
SUDIJE ZADUŽENI PREDMETIMA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU PREDMETA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
276,2
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS
Prosek Kosova
261,3
starna30
Broj rešenih
predmeta u toku IP
Broj nerešenih
predmeta na kraju IP
Preneti predmeti
4
5
6
0
0
VRSTA PRDMETA
Nr
a
Nr
1
Žalbe na rešenje o određivanju pritvora
1
1
2
0
Razlika
0
3
0
%
Struktura primljenih
predmeta u radu
izraženi u %
Broj predmeta u radu
toku IP
3
Nerešeni predmeti
na kraju IP
Broj primljenih
prodmeta na radu u
toku IP
2
Nerešeni predmeti
na početku IP
/izveštajnog perioda/
Broj nerčenih
predmeta na početku
IP
1
Nerešeni predmeti : I-vo
Tromes. 2013 god.upoređujući
sa krajem 2012 godine (+) više
ili (-) manje
4
1
#DIV/0!
Efikasnost suda )rešeni
predmeti / primljeni
predmeti X 100)
Pregled rada za I-vo TROMESEČJE, 2013 god.
OSNOVNI SUD-PEĆ
2
0,00
#DIV/0!
52
60
112
19
93
2
Predhodni postupak
2
52
93
41
78,8
1,07
31,67
1584
351
1935
232
1703
3
Krivični I-vo stepeni ( OD)
3
1584
1703
119
7,5
6,24
66,10
273
189
462
27
435
4
Krivični I-vo stepeni ( DTKD)
4
273
435
162
59,3
3,36
14,29
19
14
33
8
25
5
Krivični za maloletnike u pripremnom postupku -
5
19
25
6
31,6
0,25
57,14
Krivični za maloletnike u postupku pred većem
6
19
5
24
7
17
6
19
17
-2
-10,5
0,09
140,00
4219
254
4473
723
3750
7
Civilni 1 stepen
7
4219
3750
-469
-11,1
4,52
284,65
360
28
388
30
358
8
Nasleđa
8
360
358
-2
-0,6
0,50
107,14
74
101
175
68
107
9
Van parnični
9
74
107
33
44,6
1,80
0
0
10
Ekonomski sporovi
10
0
0
0
#DIV/0!
0
0
11
Administrativni
11
#DIV/0!
67,33
0,00
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
0
1408
4278
5686
3784
1902
12
Prekršajni
12
1408
1902
494
35,1
76,05
88,45
6606
178
6784
403
6381
13
Izvršenje odluke po autentičnom dokumentu
13
6606
6381
-225
-3,4
3,16
226,40
1475
74
1549
52
1497
14
Izvršenje odluke po izvršnom dokumentu
14
1475
1497
22
1,5
1,32
70,27
Izvršenje ekonomskih sporova
15
0
0
0
Izvršenje krivičnih predmeta
16
306
309
3
1,0
1,65
96,77
16395
16577
182
1,1
100,00
96,76
0
15
306
93
399
0
90
309
16
16395
5625
22020
5443
16577
0
UKUPNO
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
Broj sudija
Primljeni predmeti na radu
1347
Doveršeni predmeti
1659
19
Teški predmeti
Lakši predmeti
1002
345
Teški predmeti
Laški predmeti
1114
545
SUDIJE ZADUŽENI SA TEŠKIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
4,8
Prosek Kosova
28,8
SUDIJE ZADUŽENI SA LAKŠIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (primljeni predmeti)
1,7
Prosek Kosova
9,6
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU TEŠKIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti)
5,3
Prosek Kosova
21,9
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU LAKŠIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
2,6
Prosek Kosova
5,4
203,7
Prosek Kosova
303,4
Ukupno (nisu obuhvaćeni sudij. za prekršaje )
Br. Sudija za prekršaje
7
SUDIJE ZADUŽENI PREDMETIMA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU PREDMETA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
180,2
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS
Prosek Kosova
261,3
starna31
Broj rešenih
predmeta u toku IP
Broj nerešenih
predmeta na kraju IP
Preneti predmeti
4
5
6
0
1
1
1
0
VRSTA PRDMETA
Nr
a
Nr
1
Žalbe na rešenje o određivanju pritvora
1
1
2
0
Razlika
0
3
0
%
Struktura primljenih
predmeta u radu
izraženi u %
Broj predmeta u radu
toku IP
3
Nerešeni predmeti
na kraju IP
Broj primljenih
prodmeta na radu u
toku IP
2
Nerešeni predmeti
na početku IP
/izveštajnog perioda/
Broj nerčenih
predmeta na početku
IP
1
Nerešeni predmeti : I-vo
Tromes. 2013 god.upoređujući
sa krajem 2012 godine (+) više
ili (-) manje
4
1
#DIV/0!
Efikasnost suda )rešeni
predmeti / primljeni
predmeti X 100)
Pregled rada za I-vo TROMESEČJE, 2013 god.
OSNOVNI SUD PEĆ OGRANAK-ISTOG
2
0,06
100,00
68
8
76
22
54
2
Predhodni postupak
2
68
54
-14
-20,6
0,48
275,00
1169
296
1465
287
1178
3
Krivični I-vo stepeni ( OD)
3
1169
1178
9
0,8
17,94
96,96
0
0
4
Krivični I-vo stepeni ( DTKD)
4
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
5
Krivični za maloletnike u pripremnom postupku -
5
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
Krivični za maloletnike u postupku pred većem
6
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
6
0
0
0
1161
95
1256
234
1022
7
Civilni 1 stepen
7
1161
1022
-139
-12,0
5,76
246,32
168
34
202
44
158
8
Nasleđa
8
168
158
-10
-6,0
2,06
129,41
29
32
61
31
30
9
Van parnični
9
29
30
1
3,4
1,94
0
0
10
Ekonomski sporovi
10
0
0
0
#DIV/0!
0
0
11
Administrativni
11
#DIV/0!
96,88
0,00
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
0
484
1108
1592
690
902
12
Prekršajni
12
484
902
418
86,4
67,15
62,27
1800
40
1840
18
1822
13
Izvršenje odluke po autentičnom dokumentu
13
1800
1822
22
1,2
2,42
45,00
604
30
634
10
624
14
Izvršenje odluke po izvršnom dokumentu
14
604
624
20
3,3
1,82
33,33
Izvršenje ekonomskih sporova
15
0
0
0
Izvršenje krivičnih predmeta
16
50
33
-17
-34,0
0,36
383,33
5533
5823
290
5,2
100,00
82,42
0
15
50
6
56
0
23
33
16
5533
1650
7183
1360
5823
0
UKUPNO
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
Broj sudija
Primljeni predmeti na radu
541
Doveršeni predmeti
669
4
Teški predmeti
Lakši predmeti
465
76
Teški predmeti
Laški predmeti
618
51
10,6
Prosek Kosova
28,8
Ukupno (nisu obuhvaćeni sudij. za prekršaje )
SUDIJE ZADUŽENI SA TEŠKIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
SUDIJE ZADUŽENI SA LAKŠIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (primljeni predmeti)
1,7
Prosek Kosova
9,6
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU TEŠKIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti)
14,0
Prosek Kosova
21,9
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU LAKŠIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
1,2
Prosek Kosova
5,4
369,3
Prosek Kosova
303,4
Br. Sudija za prekršaje
1
SUDIJE ZADUŽENI PREDMETIMA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU PREDMETA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS
230,0
Prosek Kosova
261,3
starna32
Broj rešenih
predmeta u toku IP
Broj nerešenih
predmeta na kraju IP
Preneti predmeti
4
5
6
0
0
VRSTA PRDMETA
Nr
a
Nr
1
Žalbe na rešenje o određivanju pritvora
1
1
2
0
Razlika
0
3
0
%
Struktura primljenih
predmeta u radu
izraženi u %
Broj predmeta u radu
toku IP
3
Nerešeni predmeti
na kraju IP
Broj primljenih
prodmeta na radu u
toku IP
2
Nerešeni predmeti
na početku IP
/izveštajnog perioda/
Broj nerčenih
predmeta na početku
IP
1
Nerešeni predmeti : I-vo
Tromes. 2013 god.upoređujući
sa krajem 2012 godine (+) više
ili (-) manje
4
1
#DIV/0!
Efikasnost suda )rešeni
predmeti / primljeni
predmeti X 100)
Pregled rada za I-vo TROMESEČJE, 2013 god.
OSNOVNI SUD PEĆ OGRANAK- KLINA
2
0,00
#DIV/0!
20
7
27
8
19
2
Predhodni postupak
2
20
19
-1
-5,0
0,21
114,29
1025
294
1319
154
1165
3
Krivični I-vo stepeni ( OD)
3
1025
1165
140
13,7
8,97
52,38
0
0
4
Krivični I-vo stepeni ( DTKD)
4
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
5
Krivični za maloletnike u pripremnom postupku -
5
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
Krivični za maloletnike u postupku pred većem
6
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
2255
2083
-172
0
6
2255
134
2389
306
2083
7
Civilni 1 stepen
7
91
10
101
6
95
8
Nasleđa
8
91
95
309
77
386
79
307
9
Van parnični
9
309
307
0
0
10
Ekonomski sporovi
10
0
0
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
-7,6
4,09
4
4,4
0,31
60,00
-2
-0,6
2,35
102,60
228,36
0,00
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
11
Administrativni
11
0
0
0
2452
2566
5018
2872
2146
12
Prekršajni
12
2452
2146
-306
-12,5
78,28
111,93
1293
81
1374
8
1366
13
Izvršenje odluke po autentičnom dokumentu
13
1293
1366
73
5,6
2,47
9,88
920
70
990
4
986
14
Izvršenje odluke po izvršnom dokumentu
14
920
986
66
7,2
2,14
5,71
Izvršenje ekonomskih sporova
15
0
0
0
Izvršenje krivičnih predmeta
16
170
178
8
4,7
1,19
79,49
8535
8345
-190
-2,2
100,00
105,80
0
15
170
39
209
0
31
178
16
8535
3278
11813
3468
8345
0
UKUPNO
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
Broj sudija
Primljeni predmeti na radu
712
Doveršeni predmeti
596
4
Teški predmeti
Lakši predmeti
522
190
Teški predmeti
Laški predmeti
553
43
11,9
Prosek Kosova
28,8
Ukupno (nisu obuhvaćeni sudij. za prekršaje )
SUDIJE ZADUŽENI SA TEŠKIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
SUDIJE ZADUŽENI SA LAKŠIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (primljeni predmeti)
4,3
Prosek Kosova
9,6
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU TEŠKIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti)
12,6
Prosek Kosova
21,9
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU LAKŠIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
1,0
Prosek Kosova
5,4
427,7
Prosek Kosova
303,4
Br. Sudija za prekršaje
2
SUDIJE ZADUŽENI PREDMETIMA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU PREDMETA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
478,7
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS
Prosek Kosova
261,3
starna33
Broj rešenih
predmeta u toku IP
Broj nerešenih
predmeta na kraju IP
Preneti predmeti
4
5
6
0
0
VRSTA PRDMETA
1
2
Nr
a
Nr
1
Žalbe na rešenje o određivanju pritvora
1
0
Razlika
0
3
0
%
Struktura primljenih
predmeta u radu
izraženi u %
Broj predmeta u radu
toku IP
3
Nerešeni predmeti
na kraju IP
Broj primljenih
prodmeta na radu u
toku IP
2
Nerešeni predmeti
na početku IP
/izveštajnog perioda/
Broj nerčenih
predmeta na početku
IP
1
Nerešeni predmeti : I-vo
Tromes. 2013 god.upoređujući
sa krajem 2012 godine (+) više
ili (-) manje
4
1
#DIV/0!
Efikasnost suda )rešeni
predmeti / primljeni
predmeti X 100)
Pregled rada za I-vo TROMESEČJE, 2013 god.
OSNOVNI SUD PEĆ OGRANAK - DEČANE
2
0,00
#DIV/0!
19
8
27
0
27
2
Predhodni postupak
2
19
27
8
42,1
0,56
0,00
83
100
183
58
125
3
Krivični I-vo stepeni ( OD)
3
83
125
42
50,6
7,05
58,00
0
0
4
Krivični I-vo stepeni ( DTKD)
4
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
5
Krivični za maloletnike u pripremnom postupku -
5
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
Krivični za maloletnike u postupku pred većem
6
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
6
0
0
0
397
128
525
81
444
7
Civilni 1 stepen
7
397
444
47
36
12
48
14
34
8
Nasleđa
8
36
34
53
28
81
20
61
9
Van parnični
9
53
61
0
0
10
Ekonomski sporovi
10
0
0
0
#DIV/0!
0
0
11
Administrativni
11
#DIV/0!
11,8
9,02
63,28
-2
-5,6
0,85
116,67
8
15,1
1,97
71,43
0,00
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
0
227
1015
1242
1061
181
12
Prekršajni
12
227
181
-46
-20,3
71,53
104,53
1396
51
1447
6
1441
13
Izvršenje odluke po autentičnom dokumentu
13
1396
1441
45
3,2
3,59
11,76
195
17
212
3
209
14
Izvršenje odluke po izvršnom dokumentu
14
195
209
14
7,2
1,20
17,65
Izvršenje ekonomskih sporova
15
0
0
0
Izvršenje krivičnih predmeta
16
308
295
-13
-4,2
4,23
121,67
2714
2817
103
3,8
100,00
92,74
0
15
308
60
368
0
73
295
16
2714
1419
4133
1316
2817
0
UKUPNO
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
Broj sudija
Primljeni predmeti na radu
404
Doveršeni predmeti
255
2
Teški predmeti
Lakši predmeti
276
128
Teški predmeti
Laški predmeti
173
82
SUDIJE ZADUŽENI SA TEŠKIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
12,5
Prosek Kosova
28,8
SUDIJE ZADUŽENI SA LAKŠIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (primljeni predmeti)
5,8
Prosek Kosova
9,6
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU TEŠKIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti)
7,9
Prosek Kosova
21,9
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU LAKŠIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
3,7
Prosek Kosova
5,4
169,2
Prosek Kosova
303,4
Ukupno (nisu obuhvaćeni sudij. za prekršaje )
Br. Sudija za prekršaje
2
SUDIJE ZADUŽENI PREDMETIMA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU PREDMETA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS
176,8
Prosek Kosova
261,3
starna34
Broj rešenih
predmeta u toku IP
Broj nerešenih
predmeta na kraju IP
Preneti predmeti
4
5
6
0
0
VRSTA PRDMETA
Nr
a
Nr
1
Žalbe na rešenje o određivanju pritvora
1
1
2
0
Razlika
0
3
%
Struktura primljenih
predmeta u radu
izraženi u %
Broj predmeta u radu
toku IP
3
Nerešeni predmeti
na kraju IP
Broj primljenih
prodmeta na radu u
toku IP
2
Nerešeni predmeti
na početku IP
/izveštajnog perioda/
Broj nerčenih
predmeta na početku
IP
1
Nerešeni predmeti : I-vo
Tromes. 2013 god.upoređujući
sa krajem 2012 godine (+) više
ili (-) manje
4
1
Efikasnost suda )rešeni
predmeti / primljeni
predmeti X 100)
Pregled rada za I-vo TROMESEČJE, 2013 god.
OSNOVNI SUD UROŠEVAC
2
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0,23
100,00
6,21
43,05
#DIV/0!
0
27
27
27
0
2
Predhodni postupak
2
0
0
0
3514
734
4248
316
3932
3
Krivični I-vo stepeni ( OD)
3
3514
3932
418
0
728
728
21
707
4
Krivični I-vo stepeni ( DTKD)
4
0
707
707
#DIV/0!
6,16
2,88
0
19
19
3
16
5
Krivični za maloletnike u pripremnom postupku -
5
0
16
16
#DIV/0!
0,16
15,79
135
17
152
17
135
6
Krivični za maloletnike u postupku pred većem
6
135
135
0
0,0
0,14
100,00
2686
232
2918
305
2613
7
Civilni 1 stepen
7
2686
2613
-73
-2,7
1,96
131,47
572
8
580
42
538
8
Nasleđa
8
572
538
-34
-5,9
0,07
525,00
318
88
406
98
308
9
Van parnični
9
318
308
-10
-3,1
0,74
0
0
10
Ekonomski sporovi
10
0
0
0
#DIV/0!
0
0
11
Administrativni
11
#DIV/0!
11,9
111,36
0,00
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
0
27370
9615
36985
8551
28434
12
Prekršajni
12
27370
28434
1064
5955
197
6152
28
6124
13
Izvršenje odluke po autentičnom dokumentu
13
5955
6124
812
83
895
38
857
14
Izvršenje odluke po izvršnom dokumentu
14
812
857
Izvršenje ekonomskih sporova
15
0
0
0
Izvršenje krivičnih predmeta
16
856
870
14
1,6
0,64
81,58
42218
44534
2316
5,5
100,00
80,41
0
15
856
76
932
0
62
870
16
42218
11824
54042
9508
44534
0
UKUPNO
3,9
81,32
88,93
169
2,8
1,67
14,21
45
5,5
0,70
45,78
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
Broj sudija
Primljeni predmeti na radu
2209
Doveršeni predmeti
957
11
Teški predmeti
Lakši predmeti
1853
356
Teški predmeti
Laški predmeti
829
128
SUDIJE ZADUŽENI SA TEŠKIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
15,3
Prosek Kosova
28,8
SUDIJE ZADUŽENI SA LAKŠIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (primljeni predmeti)
2,9
Prosek Kosova
9,6
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU TEŠKIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti)
6,9
Prosek Kosova
21,9
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU LAKŠIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
1,1
Prosek Kosova
5,4
641,0
Prosek Kosova
303,4
Ukupno (nisu obuhvaćeni sudij. za prekršaje )
Br. Sudija za prekršaje
5
SUDIJE ZADUŽENI PREDMETIMA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU PREDMETA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
570,1
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS
Prosek Kosova
261,3
starna35
Broj rešenih
predmeta u toku IP
Broj nerešenih
predmeta na kraju IP
Preneti predmeti
4
5
6
0
4
4
3
1
VRSTA PRDMETA
Nr
a
Nr
1
Žalbe na rešenje o određivanju pritvora
1
1
2
0
Razlika
1
3
1
%
Struktura primljenih
predmeta u radu
izraženi u %
Broj predmeta u radu
toku IP
3
Nerešeni predmeti
na kraju IP
Broj primljenih
prodmeta na radu u
toku IP
2
Nerešeni predmeti
na početku IP
/izveštajnog perioda/
Broj nerčenih
predmeta na početku
IP
1
Nerešeni predmeti : I-vo
Tromes. 2013 god.upoređujući
sa krajem 2012 godine (+) više
ili (-) manje
4
1
#DIV/0!
Efikasnost suda )rešeni
predmeti / primljeni
predmeti X 100)
Pregled rada za I-vo TROMESEČJE, 2013 god.
OSNOVNI SUD UROŠEVAC OGRANAK - KAČANIK
2
0,23
75,00
1
3
4
3
1
2
Predhodni postupak
2
1
1
0
0,0
0,17
100,00
1066
149
1215
250
965
3
Krivični I-vo stepeni ( OD)
3
1066
965
-101
-9,5
8,60
167,79
0
0
4
Krivični I-vo stepeni ( DTKD)
4
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
5
Krivični za maloletnike u pripremnom postupku -
5
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
Krivični za maloletnike u postupku pred većem
6
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
6
0
0
0
455
69
524
59
465
7
Civilni 1 stepen
7
455
465
10
2,2
3,98
85,51
50
37
87
20
67
8
Nasleđa
8
50
67
17
34,0
2,14
54,05
25
4
29
3
26
9
Van parnični
9
25
26
1
4,0
0,23
0
0
10
Ekonomski sporovi
10
0
0
0
#DIV/0!
0
0
11
Administrativni
11
#DIV/0!
75,00
0,00
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
0
1260
1425
2685
619
2066
12
Prekršajni
12
1260
2066
806
1073
28
1101
23
1078
13
Izvršenje odluke po autentičnom dokumentu
13
1073
1078
103
10
113
8
105
14
Izvršenje odluke po izvršnom dokumentu
14
103
105
Izvršenje ekonomskih sporova
15
0
0
0
Izvršenje krivičnih predmeta
16
342
309
-33
-9,6
0,17
1200,00
4375
5083
708
16,2
100,00
59,12
0
15
342
3
345
0
36
309
16
4375
1732
6107
1024
5083
0
UKUPNO
64,0
82,27
43,44
5
0,5
1,62
82,14
2
1,9
0,58
80,00
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
Broj sudija
Primljeni predmeti na radu
303
Doveršeni predmeti
402
4
Teški predmeti
Lakši predmeti
262
41
Teški predmeti
Laški predmeti
335
67
SUDIJE ZADUŽENI SA TEŠKIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
6,0
Prosek Kosova
28,8
SUDIJE ZADUŽENI SA LAKŠIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (primljeni predmeti)
0,9
Prosek Kosova
9,6
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU TEŠKIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti)
7,6
Prosek Kosova
21,9
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU LAKŠIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
1,5
Prosek Kosova
5,4
475,0
Prosek Kosova
303,4
Ukupno (nisu obuhvaćeni sudij. za prekršaje )
Br. Sudija za prekršaje
1
SUDIJE ZADUŽENI PREDMETIMA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU PREDMETA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
206,3
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS
Prosek Kosova
261,3
starna36
Broj rešenih
predmeta u toku IP
Broj nerešenih
predmeta na kraju IP
Preneti predmeti
4
5
6
0
0
130
80
0
VRSTA PRDMETA
Nr
a
Nr
1
Žalbe na rešenje o određivanju pritvora
1
1
2
0
Razlika
0
3
%
Struktura primljenih
predmeta u radu
izraženi u %
Broj predmeta u radu
toku IP
3
Nerešeni predmeti
na kraju IP
Broj primljenih
prodmeta na radu u
toku IP
2
Nerešeni predmeti
na početku IP
/izveštajnog perioda/
Broj nerčenih
predmeta na početku
IP
1
Nerešeni predmeti : I-vo
Tromes. 2013 god.upoređujući
sa krajem 2012 godine (+) više
ili (-) manje
4
1
0
#DIV/0!
#DIV/0!
Efikasnost suda )rešeni
predmeti / primljeni
predmeti X 100)
Pregled rada za I-vo TROMESEČJE, 2013 god.
OSNOVNI SUD UROŠEVAC OGRANAK - ŠTRPCE
2
0,00
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
2
Predhodni postupak
2
0
0
0
183
3
Krivični I-vo stepeni ( OD)
3
130
183
53
0
0
4
Krivični I-vo stepeni ( DTKD)
4
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
5
Krivični za maloletnike u pripremnom postupku -
5
0
0
0
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
Krivični za maloletnike u postupku pred većem
6
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
210
27
40,8
20,83
33,75
0
6
0
0
0
159
14
173
26
147
7
Civilni 1 stepen
7
159
147
-12
-7,5
3,65
185,71
53
9
62
13
49
8
Nasleđa
8
53
49
-4
-7,5
2,34
144,44
38
5
43
4
39
9
Van parnični
9
38
39
1
2,6
1,30
0
0
10
Ekonomski sporovi
10
0
0
0
#DIV/0!
0
0
11
Administrativni
11
#DIV/0!
80,00
0,00
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0
0
0
14
252
266
259
7
12
Prekršajni
12
14
7
-7
44
2
46
2
44
13
Izvršenje odluke po autentičnom dokumentu
13
44
44
33
9
42
2
40
14
Izvršenje odluke po izvršnom dokumentu
14
33
40
Izvršenje ekonomskih sporova
15
0
0
0
Izvršenje krivičnih predmeta
16
4
10
6
150,0
3,39
53,85
475
519
44
9,3
100,00
88,54
0
15
4
13
17
0
7
10
16
475
384
859
340
519
0
UKUPNO
-50,0
65,63
102,78
0
0,0
0,52
100,00
7
21,2
2,34
22,22
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
Broj sudija
Primljeni predmeti na radu
132
Doveršeni predmeti
81
2
Teški predmeti
Lakši predmeti
108
24
Teški predmeti
Laški predmeti
70
11
SUDIJE ZADUŽENI SA TEŠKIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
4,9
Prosek Kosova
28,8
SUDIJE ZADUŽENI SA LAKŠIM PREDMETIMA ZA JEDAN MESEC (primljeni predmeti)
1,1
Prosek Kosova
9,6
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU TEŠKIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti)
3,2
Prosek Kosova
21,9
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU LAKŠIH PREDMETA ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
0,5
Prosek Kosova
5,4
84,0
Prosek Kosova
303,4
Ukupno (nisu obuhvaćeni sudij. za prekršaje )
Br. Sudija za prekršaje
1
SUDIJE ZADUŽENI PREDMETIMA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Primljeni predmeti)
EFIKASNOST SUDIJA NA REŠAVANJU PREDMETA IZ PREKRŠAJNE OBLASTI ZA JEDAN MESEC (Rešeni predmeti
DEPARTAMENTI I STATISTIKËS
86,3
Prosek Kosova
261,3
starna37
Paušali i sudski troškovi
ZA I TROM 2013
NAZIV SUDA
1
Sud
Osnovni Sud Priština
Osnovni Sud-Ogranak Podujevo
Osnovni Sud-Ogranak Gračanica
Osnovni Sud-Ogranak Lipljane
Osnovni Sud-Ogranak Gllogovac
Osnovni Sud Gniljane
Osnovni Sud-Ogranak Kamenica
Osnovni Sud-Ogranak Vitina
Osnovni Sud-Ogranak Novo Brdo
Osnovni Sud Prizren
Osnovni Sud-Ogranak Dragaš
Osnovni Sud-Ogranak Suvareka
Osnovni Sud Mitrovica
Osnovni Sud-Ogranak Leposavič
Osnovni Sud-Ogranak Vučitrn
Osnovni Sud-Ogranak Zubin-Potok
Osnovni Sud-Ogranak Skenderaj
Osnovni Sud Đakovica
Osnovni Sud-Ogranak Mališevo
Osnovni Sud-Ogranak Orahovac
Osnovni Sud Peć
Osnovni Sud-Ogranak Istog
Osnovni Sud-Ogranak Klina
Osnovni Sud-Ogranak Dečane
Osnovni Sud Uroševac
Osnovni Sud-Ogranak Kačanik
Osnovni Sud-Ogranak Štrpce
Ukupno
Nerešeni
predmeti na
početku
izveštanjog
perioda
Primljeni
predmeti u radu
2
3
Ukupno
predmeti u radu
4
4883
2951
0
1964
456
1981
337
1811
48
73
0
158
39
125
28
9
3404
155
1358
694
122
30
220
23
586
72
52
1875
735
847
1376
248
1301
1766
1497
821
27
31125
14
90
312
34
46
4
135
119
78
7
13
1799
4931
3024
0
2122
495
2106
365
1820
0
3526
185
1578
717
0
658
0
66
1965
1047
881
1422
252
1436
1885
1575
828
40
32924
Rešeni
Nerešeni
predmeti u toku
predmeti na
izveštanjog
kraju izveštanjog
perioda
perioda
5
6
126
22
0
61
23
232
40
148
49
3
532
45
25
27
112
110
16
33
0
16
30
57
26
7
1740
4805
3002
0
2061
472
1874
325
1672
0
3477
182
1046
672
0
633
0
39
1853
937
865
1389
252
1420
1855
1518
802
33
31184
starna38
Paušali i sudski troškovi
ZA I TROM 2013
NAZIV SUDA
1
Sud
Osnovni Sud Priština
Osnovni Sud-Ogranak Podujevo
Osnovni Sud-Ogranak Gračanica
Osnovni Sud-Ogranak Lipljane
Osnovni Sud-Ogranak Gllogovac
Osnovni Sud Gniljane
Osnovni Sud-Ogranak Kamenica
Osnovni Sud-Ogranak Vitina
Osnovni Sud-Ogranak Novo Brdo
Osnovni Sud Prizren
Osnovni Sud-Ogranak Dragaš
Osnovni Sud-Ogranak Suvareka
Osnovni Sud Mitrovica
Osnovni Sud-Ogranak Leposavič
Osnovni Sud-Ogranak Vučitrn
Osnovni Sud-Ogranak Zubin-Potok
Osnovni Sud-Ogranak Skenderaj
Osnovni Sud Đakovica
Osnovni Sud-Ogranak Mališevo
Osnovni Sud-Ogranak Orahovac
Osnovni Sud Peć
Osnovni Sud-Ogranak Istog
Osnovni Sud-Ogranak Klina
Osnovni Sud-Ogranak Dečane
Osnovni Sud Uroševac
Osnovni Sud-Ogranak Kačanik
Osnovni Sud-Ogranak Štrpce
Ukupno
Nerešeni
predmeti na
početku
izveštanjog
perioda
Primljeni
predmeti u radu
2
3
Ukupno
predmeti u radu
4
4883
2951
0
1964
456
1981
337
1811
48
73
0
158
39
125
28
9
3404
155
1358
694
122
30
220
23
586
72
52
1875
735
847
1376
248
1301
1766
1497
821
27
31125
14
90
312
34
46
4
135
119
78
7
13
1799
4931
3024
0
2122
495
2106
365
1820
0
3526
185
1578
717
0
658
0
66
1965
1047
881
1422
252
1436
1885
1575
828
40
32924
Rešeni
Nerešeni
predmeti u toku
predmeti na
izveštanjog
kraju izveštanjog
perioda
perioda
5
6
126
22
0
61
23
232
40
148
49
3
532
45
25
27
112
110
16
33
0
16
30
57
26
7
1740
4805
3002
0
2061
472
1874
325
1672
0
3477
182
1046
672
0
633
0
39
1853
937
865
1389
252
1420
1855
1518
802
33
31184
Download

republika e kosovës/ republika kosova/ republic of kosovo