Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Kosovës në New York
Generalni Konzulat Republike Kosove u New York
Consulate General of the Republic of Kosovo in New York
_____________________________________________________________________
KËRKESA PËR FITIMIN E SHTETËSISË SE REPUBLIKËS SE KOSOVËS
REQUEST FOR OBTAINING CITIZENSHIP OF REPUBLIC OF KOSOVO
ZAHTEV ZA STICANJE DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE KOSOVA
Formulari të plotësohet në mënyrë të lexueshme.
Për saktësinë e të dhënave përgjigjet parashtruesi i kërkesës.
Application form should be filled in readably.
The applicant shall be liable on the accuracy of information
Obrazac popuniti čitko.
Za tačnost podataka odgovara podnosilac zahteva.
PRANUAR
RECEIVED
PRIMLJENO
NUMRI
/NUMBER /
BROJ
EMRI I ORGANIT TË CILIT I
PARASHTROHET KËRKESA / NAME
OF AUTHORITY THE REQUEST IS
DIRECTED TO/ IME ORGANA KOME
SE PODNESE ZAHTEV
ADM.KOMUNALE/MUNICIPAL
ADMIN / OPŠTINSKA
ADMINISTRACIJA
SHTOJCA
ANNEX
PRILOG
Me rastin e parashtrimit të kërkesës për fitimin e shtetësisë se Kosovës duhet të
shënjohet (o) e duhura:
When submitting the request for citizenship of Kosovo, the right one has to be marked
(o)
Prilikom podnošenja zahteva za sticanje državljanstva Kosova da se naznače potrebni
(o)
•
në bazë të vendbanimit të lajmëruar në Republikën e Kosovës,/based on
notified indwelling in Republic of Kosovo/po osnovu prijavljenog boravka u
Rešublici Kosovo,
•
në bazë të lindjes në Republikën e Kosovës./based on the birth in Republic of
Kosovo,/po osnovu rođenja u Republici Kosovo.
•
në bazë të martesës me shtetasin kosovar/e, / based on the marriage with a
Kosovo citizen / po osnovu sklapanje braka državljanstvom kosovar/ka
•
në bazë martesës me të shpërngulurin kosovar/e i/e cili ka fituar shtetësinë
kosovare /based on the marriage with a Kosovo migrated who has obtained
Kosovo citizenship / po osnovu sklapanje braka sa iselenikom kosovar/ka
koji/ja je sticao/la Kosovsko državljanstvo,
•
në bazë të rekomandimit të organit kompetent sipas nenit 10.3 të ligjit për
shtetësinë e Kosovës / based on the recommendation of the competent body,
according to Article 10.3 Law on Kosovo Citizenship / po osnovu preporuke
nadležnog organa prema članu 10.3 Zakona o Državljanstvu Kosova,
•
në bazë të shtetësisë së prindërve të cilët me natyralizim kanë fituar shtetësinë
e Kosovës (vetëm për personat e mitur të cilët e bazojnë kërkesën në baze te
nenit 12 të Ligjit për Shtetësinë e Kosovës) / based on the citizenship of the
parents, who obtained Kosovo citizenship naturally ( only for minors, who
make their request according to Article 12 Law on Kosovo Citizenship), based
on adoption / po osnovu državljanstva roditelja koji su naturalizacijom stekli
državljanstvu Kosova (samo za nepunoletna lica koja baziraju zahtev na članu
12 Zakona o Državljanstvu Kosova),
•
në bazë të adoptimit me veprimin prindëror / based on the adoption by a
parental action / po osnovu roditeljskog adoptiranja deteta,
•
fitimi i serishëm i shtetësisë kosovare (pas humbjes së shtetësisë kosovare me
lirim / regain of Kosovo citizenship (after losing Kosovo citizenship with
probatin / ponovno sticanje kosovskog državljanstva (nakon prestanka
kosovskog državljanstva otpustom),
•
në bazë të nenit 29 te Ligjit për Shtetësinë e Kosovës / according to Article 29
Law on Kosovo Citizenship / po osnovu člana 29 Zakona o Državljanstvu
Kosova,
•
ne baze te natyralizimit te pjesëtarit te diasporës kosovare / based on
naturalization of a member from Kosovo Diaspora / po osnovu naturalizacije
pripadnika kosovske dijaspore,
•
ne baze te marrëveshjes ndërkombëtare / based on international agreement / po
osnovu međunarodnog sporazuma.
PYETËSORI KRAHAS KËRKESËS PËR FITIMIN E SHTETËSISË KOSOVARE
QUESTIONNARE ON THE REQUEST FOR OBTAINING KOSOVO CITIZENSHIP UPITNIK
PORED ZAHTEVA ZA STICANJE KOSOVSKOG DRŽAVLJANSTVA
1.
Mbiemri / Surname / Prezime
2.
Emri / Name / Ime
3.
Mbiemri i lindjes /Maiden Name /
Rođeno prezime
Emri dhe mbiemri, data, vendi dhe shteti
i lindjes së babës dhe nënës dhe
mbiemri i vajzërisë së nënës.
Name and Surname, date, place and
country of birth of both parents and
mother’s maiden name.
Ime i prezime, datum, mesto i zemlja
rođenja oca i majke i devojačko prezime
majke.
Gjinia / Sex / Pol
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Dita, muaji dhe viti i lindjes / Data,
month and year of birth / Dan, mesec i
godina rođenja
vendi dhe shteti i lindjes / Place and
Country of birth / Mesto i zemlja
rođenja
Nacionaliteti
/
Nationality
/
Nacionalnost
Profesioni, emri dhe selia e ndërmarrjes
në të cilën punon / Profession, name
and headquarters of the company /
Profesija, ime i sedište preduzeće gde
radi
Shtetësia dhe vendi i regjistrimit në
regjistrin e shtetësisë / Citizenship and
registering country on the register of
citizenship / Državljanstvo i mesto
upisa u registar državljanstva
Shtetësia e mëparshme
/ Previous
citizenship / Prethodno državljanstvo
Vendi dhe adresa e vendbanimit aktual
(shteti, vendi, rruga dhe numri), si dhe
numri i telefonit të parashtruesit të
kërkesës / Place and address of current
dwelling place (country, place, street
and number),and telephone number of
the person making the request / Mesto i
13.
14.
15.
16.
17.
adresa aktuelnog boravka (zemlja,
mesto, ulica i broj), kao i broj telefona
podnosilaca zahteva
Vendi dhe adresa e vendbanimit të
fundit në botën e jashtme (shteti, vendi,
rruga dhe numri)
personat të cilët parashtrojnë kërkesë
nga bota e jashtme në këtë rubrikë
shënojnë të dhënat mbi vendbanimin e
fundit në Republikën e Kosovës
Place and address of the last dwelling
place in outside country (country, place,
address and number)
Persons applying from outside countries
on this column need to put the data of
the last dwelling place in Republic of
Kosovo
Mesto i adresa zadnjeg mesta boravka u
inostranstvu (zemlja, mesto, ulica i broj)
lica koja podnesu zahtev iz inostranstva
u ovoj rubrici naznače podatke o
zadnjem mestu boravka u Republici
Kosovo
A e ka shërbyer ushtrinë, cilën, kur dhe
ku (grada) / Has he served in army,
which one, where and when ( rank) / Da
li je služio vojsku, koju, kada i gde (čin)
Gjendja martesore, data dhe vendi i
lidhjes së martesës / Marital Status, date
and place of marriage / Bračno stanje,
datum i mesto sklapanje braka
Emri dhe mbiemri, data, vendi dhe shteti
i lindjes së bashkëshortit dhe shtetësia
Name and surname, date, place and birth
country and citizenship of the partner
Ime i prezime, datum, mesto i zemlja
rođenja bračnog druga i državljanstvo
Emri dhe mbiemri, data, vendi dhe shteti
i lindjes së fëmijëve të mitur dhe
fëmijëve të mitur të cilët përfshihen në
kërkesë (për fëmijët më të vjetër se 14
deri në18 vjet është i nevojshëm edhe
pajtimi i tyre)
Name and surname, date, place and
country of birth of the minor children
which are included on this request (for
children older than 14 up to 18 their
consent is also required )
Ime i prezime, datum, mesto i zemlja
rođenja maloletne dece koja se
18.
obuhvaćaju zahtevom (zas decu stariju
od 14 do 18 godina potrebna je i
njihova saglasnost)
A është ndonjëri prej të afërmve i
punësuar në organet shtetërore të
Republikës së Kosovës apo në botën e
jashtme (nëse po – të shënohet emri i
organit dhe funksioni)
Is any of the relatives employed in
government bodies of Republic of
Kosovo or outside Kosovo (if yes –
write the name of the body and its
function)
Da li je neko od rodbine zaposlen u
državnim organima Republike Kosova
ili u inostranstvo (ako jeste – da se
naznači ime organa i funkcija)
KRAHAS KËRKESËS varësisht nga mënyra e fitimit të shtetësisë duhet t’i
bashkëngjisin edhe dëshmitë / UPON REQUEST according to the manner of gaining
citizenship, the following evidence needs to be attached / PORED ZAHTEVA zavisno od
načina sticanja državljanstva treba priložiti sledeće dokaze:
•
Certifikata e lindjes / Birth certificate / Izvod iz matične knjige rođenih,
•
Certifikata nga regjistrat e gjendjes civile te prindërve / Certificates from
registers of parents civil status / certifikat iz registra o Civilnom stanju
roditelja,
•
Kopje të dokumenteve të identifikimit të të dy prindërve / Copies of
identification documents of the parents / Kopije ličnih karata oba roditelja,
•
Dëshminë qe i ka përmbushur te gjitha detyrimet financiare ndaj shtetit/
Evidence on fulfilling all financial responsibilities to the country, / Dokaz da
je izmirio sve finansijske obaveze prema državi;
•
Dëshminë që nuk është nën hetime penale dhe që nuk është i dënuar për vepra
penale, e lëshuar nga gjykata kompetente e Republikës së Kosovës, si dhe
organi kompetent i shtetit të huaj shtetas i të cilit është parashtruesi i/e
kërkesës apo shtetit në të cilin ai/ajo ka pasur vendbanimin e fundit, jo më të
vjetër se 6 muaj, sipas nenit 9.3 dhe 9.4 pikat a,b dhe c te Ligjit për Shtetësinë
e Kosovës/ Evidence that he/she is not under criminal investigations and not
sentenced on any criminal activities, issued by a competent court of the
Republic of Kosovo, as well as of competent authority of the foreign state
applicant it is a citizen of or the state in which he/she resided last, not older
than 6 months, according to Article 9.3 and 9.4, sections a, b, and c of the Law
on Kosovo Citizenship/ Dokaz da nije pod krivičnom istragom i da nije
osuđivan za krivična dela, izdatog od nadležnog suda Republike kosova, kao i
od nadležnog organa strane države čije je državljanin podnosilac zahteva ili
države u kojoj on/ona je imao/la zadnjeg prebivališta, ne kasnije od šest ( 6 )
meseci, prema članu 9.3 i 9.4 tačka a,b i c Zakona o Državljanstvu Kosova.
•
Dëshmia se ai/ajo posedon mjete te mjaftueshme materiale për te siguruar
jetesën e vet dhe te personave për mbajtjen e te cilëve është përgjegjës pa
shfrytëzuar skemat sociale/ Verification that he/she possesses enough financial
means to ensure their living and the persons that he/she is responsible for
without using social schemes / Potvrdu da on/na raspolaže dovoljnim
materjalnim sredstvima radi obezbeđenja svoga života i život licama za koja je
odgovoran bez korišćenja socijalnih šema.
•
Kopja e vërtetuar e dokumentit të udhëtimit apo dokumentit tjetër publik në
bazë të së cilës personi është shpërngulur nga Republika e Kosovës në botën e
jashtme, nëse bëhet fjalë mbi pasardhësit e emigrantit duhet të dëshmohet edhe
lidhja familjare me personin e shpërngulur (fëmijët,) / Copy of the verified
travelling document or any other public document
according to which the
person has moved from the Republic of Kosova to outside, if there is a case of
descendant of the emigrant then the family connection with migrating person
has to be proved (children) / Overena kopija putne isprave ili drugog javnog
dokumenta na osnovu ćega lice je iseljeno iz Republike Kosova u
inostranstvu, ako se radi o emigrantu treba da se dokaže porodična sprega sa
iseljenom licom (deca,)
•
Prindi që ka shtetësinë e Kosovës duhet të jetë prezent ( për personat e mitur) /
Parent with Kosovo citizenship has to be present ( for minors only) / Roditelj
koji ima državljanstu Kosova treba da bude prisutan ( za nepunoletna lioca),
•
Dokumentet me të cilat dëshmohet qëndrimi i rregullt dhe kohëzgjatja e
qëndrimit në Republikën e Kosovës (letërnjoftimi për të huajt, vërtetimi mbi
qëndrimin, dokumenti i udhëtimit me informatat e shënuara mbi qëndrimin) /
Documents proving the regular indwelling and the time of indwelling in the
Republic of Kosovo (Identification card for foreigners, verification on
indwelling, travelling document with given data on the indwelling) /
Dokumenti kojima se dokaže uredni boravak i trajanje boravka u Republici
Kosovo (lična karta za strance, potvrda o boravku, putna isprava uz naznačene
informacije o boravku)
•
Dokumenti i vlefshëm i identitetit / Valid identification document / Važeča
lična karta.
•
Raporti i policisë mbi gjetjen / Police report on the findings / Policijski
izveštaj o nalazu
•
Certifikata e lindje se fëmijës se gjetur / Birth certificate of the found child /
Izvod iz matične knjige pronađenog deteta
•
Prova mbi statusin e shtetësisë së fëmijës / Evidence on child’s citizenship
status , / Dokaz o statusu državljanstva deteta,
•
Vendimi mbi përcaktimin e kujdestarisë / Verdict on custody / Rešenje o
određivanju starateljstva;
•
Dokumenti i identifikimit te kujdestarit / Identification document of the
custodian / Lična karta staratelja
•
Pajtimi i fëmijës më të vjetër se 14 vjet deri në 18 vjet / Consent of the child
older than 14 up to 18 years old / Saglasnost deteta starijeg od 14 do 18
godina
•
Taksa administrative, në shumë prej 150 euro ndërsa për personat e mitur ne
shumen prej 50 euro / Administrative tax, in the sum of 150 euro, whereas for
minor persons from 50 euro / Administrativna taksa, u iznosu od 150 evra dok
za nepunoletnu decu u iznosu od 50 evra.
Kërkesa e pranuar në ______________________ Me datën _____________________
Request received in
on the date
Zahtev primljen u
Dana
_________________________
Vërteton personi zyrtar
Official person verifies
the request made
Overava službeno lice
_______________________________________
Nënshkrimi i parashtruesit të kërkesës
Signature of the person making the request
Potpis podnosilaca zahteva
Download

Fitimi i shtetësisë