www.perutnina.com
GRUPACIJA PERUTNINA PTUJ
POSLOVNA ISKAZNICA
POSLOVNA ISKAZNICA GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ
www.perutnina.com
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SADRŽAJ
1. SJEDIŠTE DRUŠTVA.................................................................................................................................................................................................................................... 3 2. POVEZANA PREDUZEĆA........................................................................................................................................................................................................................... 4 2.1. VLASNIČKI UDIO PERUTNINE PTUJ U PREDUZEĆIMA ................................................................................................................................................................. 4 2.2. ORGANIGRAM GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ ................................................................................................................................................................................ 5 2.3. PRVIH PET DIONIČARA PERUTNINE PTUJ D.D. ................................................................................................................................................................................ 6 3. GENERALNI PODACI .................................................................................................................................................................................................................................. 7 3.1. FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ ...................................................................................................................................................... 8 3.2. BROJ ZAPOSLENIH U GRUPACIJI PERUTNINA PTUJ ...................................................................................................................................................................... 9 3.3. SARADNIČKE ZADRUGE GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ NA PODRUČJU UZGOJA BROJLERA I ĆURANA U SLOVENIJI, .............................................. 10 HRVATSKOJ, BIH I SRBIJI .............................................................................................................................................................................................................................. 10 4. VIZIJA, MISIJA I VRIJEDNOSTI............................................................................................................................................................................................................. 11 5. UPRAVA ........................................................................................................................................................................................................................................................ 14 6. NADZORNI ODBOR ................................................................................................................................................................................................................................... 16 7. KOMPARATIVNE PREDNOSTI I PRILIKE GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ ............................................................................................................................... 17 8. NAGRADE I PRIZNANJA .......................................................................................................................................................................................................................... 18 8.1. ZA MESO I MESNE PROIZVODE ........................................................................................................................................................................................................ 18 8.2. ZA VINA................................................................................................................................................................................................................................................. 19 9. NAJVAŽNIJI DOGAĐAJI GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ U ZADNJOJ GODINI........................................................................................................................ 23 10. STANDARDI KVALITETA, BEZBEDNOSTI I SLJEDLJIVOSTI ....................................................................................................................................................... 27 Stoljeće dobrih okusa
2
POSLOVNA ISKAZNICA GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ
www.perutnina.com
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. SJEDIŠTE DRUŠTVA
Sjedište:
Grupacija Perutnina Ptuj,
Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, Slovenija
Telefon:
Faks:
+386 (0)2 749 0100
+386 (0)2 749 0134
e-mail:
[email protected]
http://
www.perutnina.com
Stoljeće dobrih okusa
3
POSLOVNA ISKAZNICA GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ
www.perutnina.com
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. POVEZANA PREDUZEĆA
2.1. VLASNIČKI UDIO PERUTNINE PTUJ U PREDUZEĆIMA
PREDUZEĆE
PP MI Zalog d.o.o.
PP Nepremičnine d.o.o.
Ptujska klet d.o.o.
Gradbeni remont d.o.o.
PP Gostinstvo d.o.o.
PP – AGRO d.o.o.
Veterinarska ambulanta PP d.o.o.
Perutnina Ptuj – PIPO d.o.o. Čakovec
Perutnina Ptuj d.o.o. - Trn Laktaši
Perutnina Ptuj - BH d.o.o.
Perutnina Ptuj B d.o.o
PP Maloprodaja d.o.o.
Klaonica PP S d.o.o.
Perutnina Ptuj d.o.o. Beograd
Perutnina Ptuj – Topiko a.d.
Tehnooprema d.o.o.
PP BRO ŽIVA d.o.o.
Perutnina Ptuj DOOEL Skopje
Stoljeće dobrih okusa
%
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
45,00 %
99,66 %
100,00 %
100,00 %
55,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
19,99 %
100,00 %
60,00 %
100,00 %
4
POSLOVNA ISKAZNICA GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ
www.perutnina.com
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2. ORGANIGRAM GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ
Stoljeće dobrih okusa
5
POSLOVNA ISKAZNICA GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ
www.perutnina.com
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3. PRVIH PET DIONIČARA PERUTNINE PTUJ d.d.
Dioničar
MERKUR, D. D.
PZP Z.O.O.
HOLDING PMP D.D.
KAPITALSKA DRUŽBA DD
PROBANKA, D. D.
Stoljeće dobrih okusa
postotak
24,26
23,57
10,30
9,91
7,68
6
POSLOVNA ISKAZNICA GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ
www.perutnina.com
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. GENERALNI PODACI
Konsolidirani čisti prihodi od prodaje Grupacije Perutnina Ptuj za 2010. godinu
241,7 mio EUR
Konsolidirani čisti prihodi od prodaje Grupacije Perutnina Ptuj za 2009. godinu
231,1 mio EUR
Stoljeće dobrih okusa
7
POSLOVNA ISKAZNICA GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ
www.perutnina.com
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.1. FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ
obim
Krmiva (ton)
Jaja za valjenje (000 kom)
Brojleri (tona)
Proizvedeno peradsko i pureće meso
Poljoprivredna proizvodnja (tona)
Stoljeće dobrih okusa
255.305
66.538
93.212
77.950
22.462
8
POSLOVNA ISKAZNICA GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ
www.perutnina.com
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.2. BROJ ZAPOSLENIH U GRUPACIJI PERUTNINA PTUJ
Ukupno
Stoljeće dobrih okusa
3.408
9
POSLOVNA ISKAZNICA GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ
www.perutnina.com
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.3. SARADNIČKE ZADRUGE GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ NA PODRUČJU UZGOJA BROJLERA I PURANA U SLOVENIJI,
HRVATSKOJ, BIH I SRBIJI
UKUPNO
Stoljeće dobrih okusa
500
10
POSLOVNA ISKAZNICA GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ
www.perutnina.com
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. VIZIJA, MISIJA I VRIJEDNOSTI
KO SMO
•
Mi smo međunarodna grupa preduzeća. Naš osnovni cilj je priprema prirodne, zdrave i ukusne hrane. Kao odgovorni pojedinci i kao grupacija u potpunosti
sebi postavljamo najviše standarde kvaliteta, sigurnosti, sljedljivosti i ekologije. Udružuje nas predanost prema savršenstvu.
MISIJA
•
Život savremene porodice obogaćujemo okusom prirode. Pažljivom ravnotežom tradicije, prirode i najsavremenije tehnologije pridonosimo boljem životu
pojedinaca, lokalne zajednice i društva u cjelini.
VIZIJA
•
•
•
Svuda, gdje cijene prirodni okus – bit ćemo prvi.
Osvajamo kvalitetom i društvenošću.
Inovativni smo stvaraoci sigurnih i zdravih prehrambenih navika.
VRIJEDNOSTI
•
•
•
•
•
O dgovornost
K valitet
U strajnost
S aradnja
U činkovitost
Stoljeće dobrih okusa
11
POSLOVNA ISKAZNICA GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ
www.perutnina.com
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KLJUČNI STRATEŠKI POSLOVNI CILJ
•
Do 2012. godine postat ćemo najveći proizvođač mesa peradi i proizvoda od mesa peradi u srednjoj i jugoistočnoj Europi.
ORGANIZACIJSKA KULTURA
•
Organizacijska kultura Grupacije PP naklonjena je promjenama. Vrijednosti, koje opredjeljuju naš rad, međusobne odnose i naš odnos prema okolini,
oblikovali smo u četiri tačke:
LJUDI
Dobro smo osposobljeni, visoko motivirani i odgovorni.
•
•
•
•
•
•
Naši vodeći saradnici svojim ličnim primjerom i motivacijom, motiviraju saradnike ka ličnom razvoju.
Posebno brinemo za ukupan kvalitet (KSS), pripadnost preduzeću i ciljevima Grupacije PP i našoj efikasnosti u radu.
Gradimo prijateljske međusobne odnose i cijenimo timski rad.
Za efikasnu komunikaciju težimo boljem razumijevanju i prihvaćanju odluka.
Jednake mogućnosti dajemo svima, ne gledajući na spol, rasu ili vjersku pripadnost.
Godine 2005. uveli smo PP školu, sistem redovnog i vanrednog osposobljavanja i obrazovanja, koji obuhvata cjelovit program za izvođenje svih redovnih i
vanrednih, unutrašnjih i vanjskih oblika osposobljavanja saradnica i saradnika Grupacije PP.
Stoljeće dobrih okusa
12
POSLOVNA ISKAZNICA GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ
www.perutnina.com
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
USLUGE
Stalno poboljšavanje usluga i proizvoda je osnovni element našeg razmišljanja.
• Naša prednost je znanje, koje neprestano nadopunjujemo.
• Svoj razvoj povezali smo sa savremenim tehnologijama.
• Neprestano sebi stavljamo u zadatak poboljšanje kvaliteta i produktivnosti u svim procesima.
• Pri tome, posebno kao prioritet, stavljamo sigurnost.
• Sa kupcima nas povezuju partnerski odnosi.
• Osiguravamo proizvode i usluge odličnog kvaliteta sa natprosječnom dodatnom vrijednošću po konkurentnim cijenama.
OKOLINA
Odgovorno potičemo dijalog sa okolinom i trajan razvoj.
• U procese, proizvode i usluge unosimo najnovija ekološka saznanja.
• Poštujemo važeće kriterije okoline.
• Odlikuje nas razumijevanje i poznavanje lokalne zajednice, jer smo s njom tijesno povezani.
• Spremni smo na saradnju i poštujemo mišljenje drugih.
ODNOS PREMA DIONIČARIMA
Efikasno i dugoročno upravljamo našim prilikama i rizicima.
• Usmjeravamo se na stratešku djelatnost i stalno poboljšavamo naše konkurentne sposobnosti.
• Brinemo za imovinu dioničara, solidan odnos prema uloženom kapitalu i širimo poslovanje.
Stoljeće dobrih okusa
13
POSLOVNA ISKAZNICA GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ
www.perutnina.com
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. UPRAVA
Dr. mag. Roman Glaser, dr. vet. med., predsjednik Uprave i generalni direktor Perutnine Ptuj, 1972. godine diplomirao je na Veterinarskom fakultetu
Univerziteta u Ljubljani, gdje je 1982. godine magistrirao, a 1987. postao doktor veterinarskih nauka. Iz Obdravskega zavoda za veterinarstvo i stočarstvo Ptuj
došao je 1988. godine u Perutninu Ptuj, gdje je imenovan za člana KPO-a, odgovornog za usklađivanje proizvodno-tehnoloških procesa i razvoj. Godine 1989.
imenovan je za potpredsjednika proizvodnje, a 1992. predsjednikom društva preduzeća. U septembru 1997. skupština dioničara Perutnine Ptuj imenovala ga je
predsjednikom Uprave i generalnim direktorom. Dobitnik je nagrade Privredne komore Slovenije za izuzetna privredna i preduzetnička dostignuća u 1996. godini
i nosilac je nagrade Super šampion biznisa - najmenadžer 2010 u izboru najuspješnijih menadžera i kompanija iz BiH, jugoistočne i srednje Europe. Kao član,
aktivno sarađuje u skupštini GZS, član je upravnog odbora GZS, predsjednik nadzornog odbora Perutnine Ptuj – Pipo d.o.o. Čakovec, predsjednik nadzornog
odbora Probanke Maribor, predsjednik Vijeća naučno-istraživačkog zavoda Bistra Ptuj, predsjednik Štajerske privredne komore Maribor i predsjednik
Biciklističkog kluba Perutnina Ptuj. Ponovno je imenovan za predsjednika uprave i generalnog direktora Perutnine Ptuj d.d. do 2012. godine.
Nada Krajnc, univ. dipl. oec, članica uprave i direktorica za prodaju i nabavku, diplomirala je 1982. na Ekonomsko-poslovnom fakultetu Univerziteta u Mariboru.
Od 1981. godine zaposlena je u Perutnini Ptuj, prvo kao referentica službe izvoza-uvoza, poslije kao voditeljica izvozno-uvozne službe (1986.), voditeljica
sektora vanjske trgovine (1990.) i direktorica PC Trgovina (1993.). U septembru 1997. skupština dioničara Perutnine Ptuj imenovala je za članicu Uprave i
direktoricom prodaje. Ponovo je imenovana za članicu Uprave za područje prodaje i nabavke do 2012. godine, a od 2004. godine je također prokurista u
Perutnini Ptuj – Pipo Čakovec i članica Udruge Managerk.
Tone Čeh, univ.dipl.oec., član uprave i direktor za ekonomiju i financije, diplomirao je 1977. godine na Ekonomsko-poslovnom fakultetu Univerziteta u Mariboru.
Od 1978. zaposlen je u Perutnini Ptuj, prvo kao planer-analitičar, direktor službe plana i analize (1988.), zatim kao potpredsjednik za ekonomiju društvenog
preduzeća (1990.) i direktor sektora za ekonomiju i financije (1993.). U septembru 1997. skupština dioničara Perutnine Ptuj imenovala ga je članom Uprave i
direktorom za ekonomiju i financije. Od 1989. do 1990. bio je predsjednik Izvršnog odbora Općine Ptuj. Predsjednik je Upravnog odbora Regionalne privredne
komore Maribor i član Skupštine GZS Ljubljana. U Perutnini Ptuj d.d. ponovo je imenovan članom Uprave za područje ekonomije i financija do 2012. godine.
Stoljeće dobrih okusa
14
POSLOVNA ISKAZNICA GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ
www.perutnina.com
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Milan Čuš, član uprave, zadužen je za upravljanje ljudskim resursima, pravnim poslovima i organizacijom. Dotadašnji savjetnik predsjednika uprave Perutnine
Ptuj, imenovanjem u upravu preuzeo je odgovornosti za upravljanje ljudskim resursima, kao jednim od strateških faktora daljeg poboljšavanja poslovnih rezultata
u Perutnini Ptuj. Društvo, koje trenutno zapošljava skoro 1.900 saradnika, a na nivou Grupacije Perutnina Ptuj još dodatne dvije hiljade i ubuduće će sa
naglašenom pažnjom upravljati uslovima zaposlenih saradnika, na način koji će generirati kako stalnost zaposlenja tako i motiviranost za rad u Perutnini Ptuj.
Radna mjesta u ovom društvu su među najstabilnijima u Štajerskoj, gdje je u prvom planu poštivanje svih nacionalnih i europskih standarda kvaliteta i sigurnosti,
koji vrijede u prehrambenoj industriji.
Stoljeće dobrih okusa
15
POSLOVNA ISKAZNICA GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ
www.perutnina.com
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. NADZORNI ODBOR
Radovan Stonič, predsjednik
Uroš Vidovič, potpredsjednik
Simon Toplak
Iztok Letonja
Natalija Veršič
Stoljeće dobrih okusa
16
POSLOVNA ISKAZNICA GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ
www.perutnina.com
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. KOMPARATIVNE PREDNOSTI I PRILIKE GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ
= SI10
GRUPACIJA PP POTENCIRA PREDNOSTI KOD PRIPREME I PRERADE ZDRAVE, SIGURNE I KVALITETNE HRANE PROIZVOĐAČA
BR. 1 U DRŽAVI
SI1
VLASTITE FARME ZA PROIZVODNJU JAJA ZA VALJENJE
SI2
VLASTITA VALIONICA JEDNODNEVNIH PILIĆA
SI3
VLASTITO OBRAĐIVANJE POLJA ZA KRMNU SMJESU PILIĆA
SI4
VLASTITA PROIZVODNJA KRMNIH SMJESA U MJEŠAONICAMA BEZ ŽIVOTINJSKIH PROTEINA
SI5
VLASTITI UZGOJ PILIĆA I PURANA U PRIRODNOJ OKOLINI KOD INDIVIDUALNIH KOOPERANATA
SI6
VLASTITA OBRADA I PRERADA MESA PERADI NA VRHUNSKOJ TEHNOLOŠKOJ LINIJI
SI7
VLASTITA FABRIKA GOTOVIH JELA
SI8
VLASTITA BAKTERIOLOŠKA I HEMIJSKA ANALIZA SVIH PROIZVODA I PROCESA I VETERINARSKA PREVENTIVA
SI9
VLASTITA DISTRIBUCIJA I DOSTAVA MESA I PROIZVODA KUPCIMA U NEPREKINUTOM LANCU HLAĐENJA
SI10
VLASTITO ISPUNJAVANJE SVIH STANDARDA KVALITETA, SIGURNOSTI, SLJEDLJIVOSTI (KSS) I POŠTIVANJE NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH
VETERINARSKIH, SANITARNIH I ZDRAVSTVENO-SIGURNOSNIH NORMI
Stoljeće dobrih okusa
17
POSLOVNA ISKAZNICA GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ
www.perutnina.com
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. NAGRADE I PRIZNANJA
8.1. ZA MESO I MESNE PROIZVODE
Poljoprivredno-prehrambeni sajam Gornja Radgona 2011
• 5 šampiona kvaliteta
• 13 zlatnih medalja
• Posebno priznanje za sigurne proizvode od mesa
• 2 srebrne medalje
• 4 zlatne medalje za tržišnu ponudu
• 2 srebrne medalje za tržnu ponudu
Poljoprivredno-prehrambeni sajam Gornja Radgona 2010
• 7 šampiona kvaliteta
• 8 zlatnih medalja
• Posebno priznanje za inovatorstvo
• Posebno priznanje za sigurne proizvode od mesa
• 2 zlatne medalje za tržišnu ponudu
Stoljeće dobrih okusa
•
•
6 srebrnih medalja za proizvode
2 srebrne medalje za tržišnu ponudu
Poljoprivredno-prehrambeni sajam Gornja Radgona 2009
• 4 naslova Šampiona kvaliteta
• Posebno priznanje za inovatorstvo
• Posebno priznanje za sigurne proizvode od mesa
• Posebno priznanje za tržišnu ponudu
• Velika zlatna medalja
• 3 zlatne medalje za tržišnu ponudu
• 13 zlatnih medalja
• 10 srebrnih medalja
18
POSLOVNA ISKAZNICA GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ
www.perutnina.com
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.2. ZA VINA
Decanter London:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pullus rumeni muškat 2009, Zlatna medalja
Pullus laški rizling (slatko) 2008, Zlatna medalja
Pullus sauvignon 2008, Srebrna medalja
Pullus sauvignon G 2008, Srebrna medalja
Pullus šipon (slatko) 2008, Srebrna medalja
Pullus sauvignon G 2009, Srebrna medalja
Pullus sauvignon 2009, Srebrna medalja
Pullus Cuvée 7 sodov 2005, Srebrna medalja
Pullus renski rizling (slatko) 2006, Srebrna medalja
Pullus renski rizling SJI 2008, Brončana medalja
Pullus sivi pinot 2008, Brončana medalja
Pullus zvrst 7 sodov 2008, Brončana medalja
Pullus cuvée 2005, Brončana medalja
Pullus sauvignon 2007, Brončana medalja
Pullus traminec G 2008, Honourable mention
Pullus traminec G 2009, Honourable mention
Stoljeće dobrih okusa
San Francisco International Wine Competition
•
•
•
Pullus laški rizling (slatko) 2008, Najbolji na ocjenjivanju (Best of
Show)
Pullus cuvée 7 sodov, Srebrna medalja
Pullus sauvignon 2008, Srebrna medalja
Vino Ljubljana:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pullus sauvignon 2007, svjetski šampion
Pullus rose penina (polusuha) 2006, svjetski šampion
Pullus sauvignon G 2008, svjetski šampion
Pullus laški rizling 2007, najnagrađivanije slovensko bijelo vino
Pullus renski rizling SJI 2008, Zlatna medalja i najbolje te vrste
Pullus traminec 2005, Zlatna medalja
Pullus cuvée 7 sodov, Srebrna medalja
Pullus sauvignon limited edition 2007, Srebrna medalja
Pullus cuvée 7 sodov 2006, Srebrna medalja
Pullus traminec 2006, Srebrna medalja
19
POSLOVNA ISKAZNICA GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ
www.perutnina.com
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Concours Mondial de Bruxelles
•
•
•
•
Pullus sauvignon G 2009, Zlatna medalja
Pullus renski rizling SJI 2008, Zlatna medalja
Pullus sauvignon 2008, Zlatna medalja
Pullus sauvignon 2009, Srebrna medalja
Vino Slovenija Gornja Radgona
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pullus sauvignon G 2010, šampion
Pullus penina 2005, šampion
Pullus renski rizling SJI 2008, Velika zlatna medalja
Pullus sauvignon G 2009, Zlatna medalja
Pullus renski rizling SJI 2008, Zlatna medalja
Pullus sauvignon 2009, Zlatna medalja
Pullus sivi pinot 2009, Zlatna medalja
Pullus cuvée (slatko) 2008, Zlatna medalja
Pullus chardonnay (slatko) 2008, Zlatna medalja
Pullus Sivi pinot 2008, Zlatna medalja
Pullus traminec 2005, Zlatna medalja
Pullus penina suha 2005, Zlatna medalja
Pullus sauvignon limited edition 2007, Zlatna medalja
Pullus traminec G, Srebrna medalja
Pullus chardonnay 2009, Zlatna medalja
Stoljeće dobrih okusa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pullus sauvignon 2008, Srebrna medalja
Pullus rumeni muškat 2007, Srebrna medalja
Pullus penina polusuha 2005, Srebrna medalja
Pullus cuvée 7 sodov 2005, Srebrna medalja
Pullus traminec 2006, Srebrna medalja
Pullus modra frankinja, Srebrna medalja
Pullus chardonnay 2007, Srebrna medalja
Pullus beli pinot 2007, Srebrna medalja
Pullus sladka zvrst G 2008, treće mjesto u kategoriji vina s
ostatkom slatkoće
20
POSLOVNA ISKAZNICA GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ
www.perutnina.com
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
AWC Vienna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pullus rumeni muškat 2009, Zlatna medalja
Pullus modra frankinja desertno vino 2009, Zlatna medalja
Pullus laški rizling (slatko) 2008, Zlatna medalja
Pullus chardonnay (slatko) 2008, Zlatna medalja
Pullus G (slatko) 2008, Zlatna medalja
Pullus beli pinot, Zlatna medalja
Pullus sladki G 2009, drugo mjesto u finalnom izboru jagodnog
izbora
Pullus Renski Rizling suhi jagodni izbor 2008, Zlatna medalja
Pullus Sauvignon 2010, Zlatna medalja
Pullus penina Rosé 2009, Srebrna medalja
Pullus Cuvée 2009, Srebrna medalja
Pullus traminec G 2008, Srebrna medalja
Pullus sauvignon G 2009, Srebrna medalja
Pullus zvrst 7 sodov 2007, Srebrna medalja
Pullus renski rizling 2009, Srebrna medalja
Pullus renski rizling SJI 2008, Srebrna medalja
Pullus beli pinot 2009, Srebrna medalja
Pullus sauvignon 2009, Srebrna medalja
Pullus sladka zvrst G 2008, Srebrna medalja
Pullus Zweigelt 2009, Srebrna medalja
Pullus beli pinot 2008, Srebrna medalja
Stoljeće dobrih okusa
•
•
•
•
•
•
•
•
Pullus renski rizling 2008, Srebrna medalja
Šipon, Srebrna medalja
Pullus zvrst 7 sodov 2006, Srebrna medalja
Pullus sivi pinot 2008, Srebrna medalja
Pullus sivi pinot G 2008, Srebrna medalja
Pullus traminec 2008, Srebrna medalja
Pullus modra frankinja 2007, Srebrna medalja
Pullus Zweigelt 2007, Srebrna medalja
SMW Canada
•
•
Pulls rumeni muškat 2009, Zlatna medalja
Pullus sauvignon 2009, Zlatna medalja
Mundus vini Neustadt Njemačka
•
•
Pullus zvrst 7 sodov 2007, Zlatna medalja
Pullus sauvignon 2009, Zlatna medalja
Japan Wine Chalenge Tokyo
•
•
•
Pullus laški rizling (slatko) 2008, Zlatna medalja
Pullus renski rizling SJI 2008, Srebrna medalja i najbolje ocjenjeno
slovensko vino
Pullus sauvignon G 2008, Seal of Approval
21
POSLOVNA ISKAZNICA GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ
www.perutnina.com
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mondial du Rosé Cannes
•
•
Pinky Chick 2008, Srebrna medalja
Pinky Chick 2007, Srebrna medalja
Pullus sivi pinot 2008, Brončana medalja
Pullus sauvignon 2008, Brončana medalja
International Wine Fair Sarajevo
•
•
•
Pullus polsuha penina 2005, Best of Show
Chardonnay du monde
IWSC London
•
•
Vinoforum
Pullus sauvignon 2007, Zlatna medalja
Pullus rumeni muškat (slatko) 2007, najsimpatičnije vino cijeloga
događaja
Stoljeće dobrih okusa
•
Pullus chardonnay (suho) 2007, Brončana medalja
Vinitaly Verona
•
•
Pullus cuvée 7 sodov, Gran Menzione
Pullus sauvignon (suho) 2007, Gran Menzione
Festival vin Ljubljana
• Pullus sauvignon G 2010, prvo mjesto
22
POSLOVNA ISKAZNICA GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ
www.perutnina.com
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9.
NAJVAŽNIJI DOGAĐAJI GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ U ZADNJOJ GODINI
Otvaranje referentne tovne farme Vajska u Srbiji
Grupacija Perutnina Ptuj je međunarodni prehrambeni koncern, koji je uspostavio integrirane procese proizvodnje u četiri zemlje: Slovenija, Hrvatska, Bosna i
Hercegovina i Srbija. Prva vertikalno organizirana mreža integrirane proizvodnje od polja do tanjira u Srbiji najmlađa je u Grupaciji. Po dolasku Perutnine Ptuj u
Srbiju i organiziranju proizvodnje hrane 2008. godine za uspješnu realizaciju poslovanja u integrirane procese proizvodnje uključili smo sve svoje vještine,
iskustvo i najbolju praksu Grupacije Perutnina Ptuj, a u posljednje vrijeme posebnu pažnju posvećujemo uzgoju pilića brojlera na vlastitim brojlerskim farmama.
Za optimizaciju dijela mesne industrije jedan od najvažnijih faktora je konstantna količina i vrhunski kvalitet uzgojenih brojlera te je zato udio njihovog uzgoja na
vlastitim farmama vrlo važan.
Na području uzgoja pilića u Srbiji vrlo je specifična situacija, posebno ako njihovu poslovnu strategiju usporedimo s društvima u Grupaciji Perutnina Ptuj, jer do
sada uzgajivači brojlera zbog raznih objektivnih razloga nisu zaključivali dugoročne oblike saradnje na način kooperacije s vodećim proizvođačima pilećeg mesa,
cijene uzgojenih pilića oblikovale su se na tržišnim osnovama - ovisno o ponudi i potražnji. Posljedično je došlo do manjka i viška uzgojenih brojlera. Zbog tih
specifičnosti tržišta pristupili smo intenzivnom uspostavljanju vlastitih uzgojnih kapaciteta i na području općine Bač u Sremu kupili i obnovili farmu Vajska te u
Banatu rekonstruirali farmu prasića Jakšičevo u vlastitu farmu brojlera.
Objekte smo opremili najsavremenijom opremom za hranjenje, napajanje, ventiliranje, grijanje, hlađenje i rasvjetu vodećih europskih proizvođača na tom
području. U farmu Vajska, kapaciteta 210.000 brojlera u turnusu, uložili smo 1,3 miliona eura, a očekujemo da će investicija biti otplaćena u roku od pet godina.
Na farmi Vajska kompletno smo obnovili infrastrukturu, uveli plinofikaciju tekućim plinom za grijanje farmi, zamijenili elektroinstalacije, obnovili vlastiti bunar,
izveli građevinske radove i kupili određene mašine. Rezultat je referentna farmi u Srbiji, na kojoj na praktičan način pokazujemo postizanje visokih standarda
Perutnine Ptuj u segmentu uzgoja tovnih pilića. Pozitivna iskustva i rezultate uzgoja referentne farme Vajska već prenosimo na farme naših kooperanata. U
budućnosti ćemo se fokusirati da planirani rast prodaje uzgojenih pilića u našem preduzeću u Srbiji širimo u smjeru povećanja vlastitih uzgojnih kapaciteta i
povećanje uzgojnih kapaciteta kod naših kooperanata, a sve s ciljem da osiguramo mesnoj industriji konstantnu opskrbu i visoko kvalitetne ulazne sirovine.
Farma Vajska ima 12 objekata veličine od 960 kvadratnih metara po objektu, što je 11.520 kvadratnih metara ukupne uzgojne površine.
Predsjednik Borut Pahor s ministrom Dejanom Židanom posjetio Perutninu Ptuj
Perutnina Ptuj kao nosilac aktivnosti prehrambeno-prerađivačke industrije u podravskoj regiji, Sloveniji i šire bila je domaćin Borutu Pahoru, predsjedniku Vlade
Republike Slovenije, i mag. Dejanu Židanu, ministru za poljoprivredu, šumarstvo i prehranu. Gostima je uprava ptujskog preduzeća ukratko predstavila
poslovanje u posljednjih deset godina, njezin položaj u široj regiji, kao i poslovne ciljeve. Dr. Roman Glaser, predsjednik uprave i generalni direktor Perutnine
Ptuj, s upravom društva, ispostavio je goruća pitanja koja se odnose na privredu u cjelini, kao i pitanja koja su usko vezana s prehrambenom branšom. Između
Stoljeće dobrih okusa
23
POSLOVNA ISKAZNICA GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ
www.perutnina.com
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ostalog, naglašena su pitanja disproporcije cijena između primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa, što se posebno ističe u posljednje vrijeme kada vladaju
zaoštreni ekonomski uslovi, kada raste cijena sirovina, energenata i ambalaže, rizik od inflacije, što predstavlja faktor rizika za izvozna preduzeća, te pitanja o
zakonskim regulativama u Sloveniji. S predsjednikom vlade smo tako otvorili teme koje predstavljaju prepreke za uspješnu realizaciju poslovanja podravskih
privrednika i poduzetnika te potaknuli iznalaženje rješenja s kojima će biti zadovoljni svi učesnici.
Zaključak projekta Moje naj meso
Sa završnom novinarskom konferencijom u Beogradu zaključio se trogodišnji projekt promocije kvalitetnog mesa peradi europskog porijekla, koji su sufinancirale
Europska unija, Republika Slovenija i članice GIZ Mesne industrije Slovenije, koja je i izvodila projekt. Organizatori projekta Kvaliteta, sigurnost, sljedljivost –
mesa peradi EU porijekla u zadnje tri godine realizirali su različite aktivnosti informiranja potrošača o značaju pravilnog izbora mesa peradi i prednosti sistema
KSS (kvaliteta, sigurnost, sljedljivost), koji osigurava potpuni nadzor nad izvorom mesa peradi od njive do tanjira. Na prezentaciji je učestvovao i dr. Roman
Glaser, predsjednik uprave i generalni direktor Perutnine Ptuj, koji je predstavio sistem KSS Perutnine Ptuj u praksi.
Prva nagrada za najbolju poslovnu originalnu ideje Ptujskoj kleti
Nakon svih međunarodnih nagrada Ptujskoj kleti za vina Pullus, najbolja i nagrađivanija vina na svim svjetskim takmičenjima u zadnje tri godine, sada je Pullus
postigao novi značajan uspjeh u domaćoj sredini. Eksploziju zbirke medalja oplemenila je nagrada Manager kluba Ptuj, za najuspješnije realiziranu originalnu
poslovnu ideju do sada.
Nova linija hrane, pripremljena u kontroliranoj atmosferi, prava je revolucija na prehrambenom tržištu mesa peradi
Perutnina Ptuj - Pipo Čakovec, članica Grupacije Perutnine Ptuj, prvi je proizvođač mesa peradi u široj regiji, koja je uvela tehnološku liniju za proizvodnju hrane
u kontroliranoj atmosferi. Investicija je inovativna do te mjere, da slična u proizvodnji mesa peradi ne postoji u bilo kojoj od susjednih zemalja u široj regiji, što
daje posebnu težinu investiciji.
Primat Perutnine Ptuj u Srbiji
Sa uspostavljanjem i izgradnjom vertikalnog reprodukcijskog procesa proizvodnje sigurne, zdrave i kvalitetne hrane od mesa peradi, Perutnina Ptuj u Srbiji
realizirala je svoju stratešku namjeru. Sa intenzivnim investicijama u zadnje tri godine u Topiko, koji je nosilac proizvodnje hrane Perutnine u Srbiji, preuzela je
tržišni primat.
Stoljeće dobrih okusa
24
POSLOVNA ISKAZNICA GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ
www.perutnina.com
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sedam šampiona, osam zlatnih, šest srebrnih medalja i dvije posebne nagrade za inovatorstvo i sigurnu hranu
Perutnina Ptuj je na 31. Međunarodnom ocjenjivanju mesa i mesnih proizvoda u Gornjoj Radgoni suvereno osvojila okusom, svježinom i kvalitetom. Primat
kvalitetom smo ponovo dokazali širokim spektrom hrane, koja je uz druge važne i prestižne medalje za kvalitetu, osvojila čak sedam šampiona kvaliteta,
posebno priznanje za inovatorstvo i posebno priznanje za sigurnu hranu. Tako je kvalitetna, sigurna i zdrava hrana, za kojom svakodnevno na svim našim
tržištima, poseže oko dva miliona zadovoljnih potrošača, opet dokazala kontinuiranu politiku kvaliteta, koju Perutnina Ptuj dokazuje u prvom redu potrošačima i
struci.
Kontinuirani rashladni lanac je ključan član u distributivnom lancu, jer osigurava maksimalnu kvalitetu od njive do tanjira
Klaonica PP S Srbac, članica Grupacije Perutnina Ptuj, svečano je otvorila investiciju za osiguranje efikasne i kvalitetne distribucije hrane od mesa peradi.
Perutnina Ptuj u Makedoniji
Perutnina Ptuj je otvorila svoje povezano preduzeće u Makedoniji. Najmlađa, devetnaesta članica, Grupacije Perutnina Ptuj, postalo je preduzeće Perutnina Ptuj
d. o. o. e. l., sa sjedištem u Skopju. Preduzeće se bavi razvojem trgovine sigurne, kvalitetne, zdrave i ukusne hrane od peradskog mesa na tržištima jugoistočne
Europe.
Mjesto okusa primilo certifikate ISO i HACCP
Mjesto okusa (Perutnina Ptuj-BH Breza) nakon godinu dana rada dobilo je certifikate ISO 9001:2008 (Sistem upravljanja kvalitetom), ISO 14001:2004 (Sistem
upravljanja okolišem) i HACCP.
Halal za PP Topiko
PP Topiko iz Bačke Topole primio je certifikat Halal, što je dokaz kontinuiteta i politike kvaliteta Perutnine Ptuj. Već po preuzimanju Topika, obavezali smo se da
ćemo i proizvodnju hrane u Srbiji, kao i u svim zemljama gdje smo prisutni sa proizvodnjom, certificirati istim standardima kvaliteta kao i u domicilnoj proizvodnji.
Obavezali smo se i da ćemo u svim našim pogonima implementirati jednak sistem KSS (kvaliteta, sigurnost, sljedljivost) na način, kako je to organizirano u
drugim integriranim proizvodnim procesima u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Otvaranje Fabrike proteinskih koncentrata
Otvorili smo fabriku proteinskih koncentrata (bivša kafilerija), što je najveća investicija Perutnine Ptuj i cijele slovenske prehrambene industrije u 2009. godini.
Investicija je jedna od strateških ulaganja Perutnine Ptuj, što predstavlja veliki doprinos ekološkoj odgovornosti i inovaciji u upravljanju sekundarnim
komponentama u tehnološkom procesu.
Stoljeće dobrih okusa
25
POSLOVNA ISKAZNICA GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ
www.perutnina.com
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kulinarska novost – POLI paté
Predstavili smo svjetsku kulinarsku novost - POLI paté, koja se pridružila POLI snacku u prošlogodišnjem proširenju porodice POLI. Perutnina Ptuj je time
ponovno dokazala inovativan pristup preradi savremene hrane od mesa peradi najvišeg kvaliteta.
Otvaranje modernog distributivnog centra u Zagrebu
Otvorili smo novi pogon Perutnine Ptuj - Pipo Čakovec. Novi i moderni distributivni centar smo, uprkos ekonomski recesiji, zbog povećane potražnje za većom i
savremenijom infrastrukturom, izgradili u Zagrebu. Sa centrom Jankomir, u koji je Perutnina Ptuj - Pipo Čakovec investirala četiri miliona eura, tehnološki smo
nadogradili potpuni sistem kvalitete, sigurnosti i sljedljivosti, koji omogućava snabdijevanje potrošača zdravim i savremenom načinu života odgovarajućim
proizvodima na bazi mesa peradi za sve generacije.
Vino za predsjednika Obamu
Bradley Freden, najviši predstavnik SAD u Sloveniji, rukovodstvu Ptujske kleti predao je najviše šampionsko odličje - Best of Show na najvećem i najuglednijem
američkom takmičenju vina – San Francisco Wine Competition 2009. Bocu vina sa najviše nagrada, Bradley Freden odnio je predsjedniku SAD Baracku Obami.
Vizuelno u Ptujskoj kleti
Ptujska klet, članica Grupacije Perutnina Ptuj, svečano je obilježila završetak ulaganja u tehnološku modernizaciju vinskog podruma i začinila je brojnim
inovativnim vizuelnim elementima. Tako smo pratili novu investiciju u estetski savršenom događaju, koji je predstavljao vrhunac dvogodišnjeg investicijskog
ciklusa, u okviru kojeg je podrum dopunio cjelokupan tehnološki proces pripreme vina Pullus.
Stoljeće dobrih okusa
26
POSLOVNA ISKAZNICA GRUPACIJE PERUTNINA PTUJ
www.perutnina.com
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10.
STANDARDI KVALITETA, SIGURNOSTI I SLJEDLJIVOSTI
•
ISO 9001
•
ISO 14001
•
LICENCA EU
•
HACCP
•
EFSIS
•
IFS
•
BRC STANDARD
•
HALAL
•
Status povlaštenog uvoznika
•
Status povlaštenog izvoznika
Stoljeće dobrih okusa
27
Download

GRUPACIJA PERUTNINA PTUJ POSLOVNA ISKAZNICA