AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT
KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
PRIVATIZATION AGENCY OF KOSOVO
Ul. Ilir Konushevci Br.8 ‹ Priština ‹ Kosovo Tel: ++381 38 500 400 0 Fax: ++ 381 38 248 076 E-mail: [email protected]
www.pak-ks.org
Konačan spisak radnika koji su stekli pravo na deo prihoda od prodaje u skladu sa članom 10 UNMIK
uredbe 2003/13 (sa izmenama i dopunama)
DP “Industrija mesa sa hladnjacom-IMF” (PRN008) u Kosovo Polje Fi 812/89
U skladu sa članom 10 UNMIK Uredbe 2003/13 (sa izmenama i dopunama), 20% prihoda od
privatizacione prodaje i likvidacije gorepomunetog DP-a biče respodeljeno kvalifikovanim radnicima
DP-a.
Sledi spisak radnika za koje je utvrđeno das u stekli pravo na deo u raspodeli 20% od prihoda
ostvarenog prodajom kao i njihov radnih staž:
Prezime
Abazi
Ademaj
Agushi
Ajeti
Amagjekaj
Arifi
Bajrami
Ime
Rexhep
Zoja
Sabit
Kadri
Sali
Xhyla
Rama
Staž
10,85
22,12
21,05
26,73
23,09
6,79
7,29
Baliu
Berisha
Berisha
Berisha
Berisha
Berjani
Bilalli
Brahimi
Brahimi
Breznica
Bunjaku
Buzuku
Çunaku
Dedinca
Dervisholli
Dervisholli
Dervisholli
Dervisholli
Dervisholli
Djordjevic
Dragusha
Emin
Avdi
Avdulla
Fadil
Xhafer
Ramiz
Abit
Bajram
Osmon
Salih
Faik
Naim
Fehmi
Isak
Naif
Ajet
Gani
Isak
Muharrem
Ljubisha
Hazir
7,29
26,36
28,54
21,32
29,18
23,95
25,08
21,54
32,75
12,45
17,89
24,38
18,78
21,06
29,62
22,56
19,40
18,42
15,26
21,70
29,15
Drenovci
Drenovci
Dreshaj
Dreshaj
Duli
Fazli
Shaban
Sokol
Sylë
Xhafer
35,95
30,80
24,16
20,50
14,90
Gashi
Blerim
19,42
Prezime
Gërguri
Gërguri
Gidzic
Gjinovci
Gjurevci
Grajqevci
Hajdini
Haziri
(Emini)
Hiseni
Hoti
Hoxha
Humolli
Ibishi
Imeri
Imeri
Ismajli
Ismajli
Jashari
Jupa
Kadriu
Kajtazi
Kalaja
Kelmendi
Kongjeli
Kongjeli
Kongjeli
Krasniqi
Krasniqi
Krasniqi
Krasniqi
Kushumliu
Latifi
Mahmutaj
Maloki
(Osmani)
Ime
Rifat
Xhemail
Andija
Kadri
Shyqeri
Baki
Fadil
Staž
33,72
26,78
10,65
22,60
27,24
6,85
22,29
Prezime
Mukulani
Mustafa
Mustafa
Obërtinca
Obërtinca
Osmani
Pacolli
Ime
Idriz
Bastri
Ymer
Habib
Rifadie
Nafi
Nazif
Staž
23,83
26,04
24,07
13,03
17,89
21,31
20,93
Shefkie
Shefki
Afrim
Milaim
Muharrem
Bislim
Sefedin
Adem
Afrim
Shefki
Selvete
Izjah
Ajete
Hajzer
Hazir
Bajram
Aziz
Nexhmedin
Fatmir
Muharrem
Daut
16,27
34,89
29,65
11,91
26,87
27,89
14,74
21,88
7,29
27,10
25,39
11,02
6,79
13,13
34,90
18,86
29,77
20,42
8,61
19,26
26,27
Rrahim
Rexhep
Hilmi
Senije
Shehide
Aziz
Florim
Muharrem
Rrustem
Hava
Shukri
Ahmet
Nexhmi
Ramadan
Musli
Zeçir
Mustafë
Shefqet
Ragip
Emin
Skender
27,46
27,12
24,88
22,26
7,29
8,23
4,96
20,35
26,78
23,59
28,37
28,54
25,49
20,67
19,18
18,92
19,74
19,61
20,43
22,79
17,42
Mustafë
Selim
Nusret
Igballe
Alush
19,91
7,29
32,71
14,96
18,63
Prestreshi
Qerkini
Raçi
Rrustemi
Ruhani
Rushiti
Rushiti
Rushiti
Saliuku
Shahini
Shkodra
Sllamniku
Sllamniku
Sllamniku
Softolli
Softolli
Statovci
Statovci
Streli
Syla
Syla
Tahiri
(Bekteshi)
Tërrnava
Topanica
Vllasaliu
Zekaj
Xhezide
Remzi
Enver
Mevlude
Ahmet
15,79
28,54
19,86
23,31
23,32
Safete
14,65
Zekaj
Avdullah
14,91
Gashi
Gashi
Gashi
Gashi
(Mujko)
Ferat
Hatije
Musli
16,64
23,39
23,42
Maqastena
Mazreku
Milintijevic
Osman
Driton
Bosiljka
16,96
14,90
13,45
Ajshe
22,41
Muharremi
Zenel
29,16
Zekaj
Zeqiri
Zumberović
Sebahate
Fadil
Zylfije
23,25
19,34
19,83
Prema članu 10.4 Uredbe UNMIK-a 2003/13 (sa izmenama i dopunama), radnik stiče pravo na 20% od
prihoda ostvarenog prodajom ukoliko je bio evidentiran kao radnik gorepomenutog DP-a u vreme
privatizacije ili likvidacije – do kojeg dodje ranije- i ukoliko je bio na platnom spisku tog DP-a u
periodu ne kračem od tri godine. Radnik koji ne ispunjava ove uslove, ipak se može kvalifikovati
ukoliko je njegova diskvalifikacija posledica diskriminikacije.
Osobe koje smatraju da njegovo/njeno ime traba da bude dobato u ovom spisku, ili želi da ospori jedno
ili više imena za spiska za koje smatra da je njihov radni staž netačno upisan, ili na bilo koji drugi način
žele da ulože žalbu na način na koji če sredstva biiti raspodeljena u skladu sa članom 10.5 UNMIK
Uredbe 2003/13 (dopunjeno izdanje) što sve skupa čini Žalbu. U skladu sa članom 64.6
Administrativne naredbe 2006/17 o pravilima postupka Vrhovnog suda Kosova Žalba mora biti predata
u posbnoj komori Vrhovnog suda Kosova. Ove Žalbe moraje biti pisane i moraju sadržati (1) ime(na)
osobe(a) (žalilac/žalioci) u čije ime je podneta Žalba, (2) adresu za uslugu žalioca/žalilaca, i (3)
detaljne pravne i/ili činjenicne razloge ya Žalbu, sa potkrepljujučim dokazima(gde je prikladno)
(primerak mora biti overen kod nadležnog organa). Kada Žalbu u ime žalioca/žalilaca podnese treča
strana mora priložiti punomočje kao dokaz da je on/ona ovlaščen(a) da deluje u ime žalioca/žalilaca.
Žalbe moraju biti poslate Posebnoj komori Vrhovnog Suda Kosova, na adresu:
Posebna Komora Vrhovnog Suda Kosova ,
Ul. Nazim Gafurri br. 31
10000 Prishtina,
KOSOVO
sve žalbe u vezi sa ovim obavestenjem moraju biti dostavljene do 15 Januara 2011 pre isteka
radnog vremena
Preporučuje se da Vi, ili Vaš advokat, razmotrite član 10 Uredbe UNMIK-a 2003/13 (dopunjeno
izdanje), Naslov V Administrtivne naredbe 2006/17, i/ili stupite u kontakt sa Posebnom komorom
Vrhovnog suda Kosova kako biste se informisali o tome kako podneti Žalbu.
Na osnovu člana 24,6 Zakona br 03/L-067 o Agenciji za privatizaciju na Kosovu, pozivajući se na član
2 stav 2 i 3, u vezi sa članom 113,1 Zakona br 02/L-28 o Administrativnom postupku, na osnovu Član
10,4UNMIK-e Uredbe br 2003/13, član 67,2 UNMIK-e Administrativne Uprave br 2008/6, Komisija
za razmatranje nakon razmatranja žalbi koji se odnose na ne uključivanje njihovih imena u privremeni
spisak zaposlenih koji će imati koristi od dela iz 20% prihoda od privatizacije DP "IMF Kosova" u
Kosovu Polju, 19. Novembra 2010 donosi sledeće:
OBAVEŠTENJE O ODLUCI
I Žalbe podnosilaca žalbi Mustafë Hyseni, Xhavit Rushiti, Elhame Avdi Gashi, Ahmet Cakolli,
Miodrag Paunović, Stanica Dašić, Shefki Hisenaj, Elmi Misini, Dragan Milenković, Ljiljana Perić,
Slobodan Koprivica, Živorad Perić, Slavojka Tonić, Časlav Gligorijević, Milan Janković, Snežana
Bosančić, Divna Šabanović, Nexhat Mehmeti, Branka Škrobanović, Dragutin Peković, Ljubinko
Stević, Miloje Jelić, Biljana Kitić, Rrahim Sheholli, Milivoje Orović, Nikola Popović, Verica
Stanimirović, Gordana Ristić, Sunčica Stanković, Svetlana Đorđević, Miradija Gidžić, Veljko Radović,
Miodrag Ničić, Stojan Bojković, Ilmije Hysaj, Radoman Doderović, Zlatibor Bojković, Tahir Alija,
Snežana Vujović, Miloje Vučinović, Maliqe Asllani, Radojica Đorđević, Radmila Samardžić, Branka
Garić Mitić, Zvonimir Mitić, Nazife Kaqiu, Milorad Popović, Shkurte Arifaj, Živojin Trajković, Ismet
Borovci, Faik Ademi, Ljiljana Rajković, Vojislav Samardžić, Miodrag Paunović, Stanko Popović,
Mahmut Mehmetović, Slobodan Đukić, Obren Simović, Miladija Krstić, Mira Janačković, Ljiljana
Ristić, Momčilo Marković, Slobodanka Grujic, Milutin Arsić, Ismail Ramić, Svetomir Jović, Zoran
Josifović, Goran Stojanović, Miroljub Radaković, Dragica Šćepanović (Prelević), Kosara Stolić,
Momčilo Lazić, Nikola Lukić, Nebojša Lalić, Dragan Milenković, Dejan Ničić, Zlatibor Trajković,
Dragan Adžić, Ratko Milovanović, Dragomir Stojanović, Arsenije Perić, Konstantin Savić, Slaviša
Krstić, Živorad Simijonović, Ratko Ivanović, Dragiša Lazić, Slavica Dragović, Branislav Maksimović,
Miodrag Petrović, Pavle Trajković, Aleksandar Lazić, Živorad Filipović, Divna Simeonović, Jasmin
Kostić, Milorad Milovanović, Momčilo Dimitrijević, Novica Stolić, Slobodan Čalović, Tihomir Tomić,
Radivoje Ristić, Natalija Simonović (Todorović), Skender Isen Ramadani, Ranko Milošević, Božana
Petković, Milana Filipović,Radoš Dobrić, Malina Dukić, Ratomir Morača, Rrahman Rexhepi,
Jorgovanka Đorđević, Slobodan Arsić, Dobrila Čalović, Mila Stanojević, Slobodan Jeftić, Miodrag
Stolić, Svetislav Galić, Svetozar Stanojević, Ljubomir Simonović, Slobodan Dukić su ODBIJENE
KAO NEOSNOVANE.
II. Žalba podnosioca žalbe Jelica Aksić je ODBIJENA KAO NEPRIHVATLJIVA
Razlog
Komisija za razmatranje spiskova radnika, na osnovu dokumentovanih dokaza podnešena od strane
podnosioca žalbi zajedno sa žalbom, zaključila je da sledeće podnete žalbe ne ispunjavaju kriterijume
podobnosti za uključivanje u listu, u skladu sa članom 10.4 UNMIK Uredbe 2003/13
A. Žalbe bez dovoljno dokumentovanih dokaza
Žalbe Shefki Hisenaj, Ljiljana Perić, Živorad Perić, Verica Stanimirović, Stojan Bojković, Ilmije Hysaj,
Radoman Doderović, Nazife Kaqiu, Živojin Trajković, Vojislav Samardžić, Dragiša Lazić, Miodrag
Petrović, Ranko Milošević, Svetozar Stanojević, nisu podneli dovoljno pravne dokumentacije kao
podršku njihovim žalbama i nisu dostavili bilo koju kopiju njihove Radne Knjižice.
A.1. Radna knjižica je zatvorena
Podnosioci žalbi Xhavit Rushiti, Elhame Avdi Gashi, Ahmet Cakolli, Miodrag Paunović, Snežana
Bosančić, Divna Šabanović, Branka Škrobanović, Biljana Kitić, Rrahim Sheholli, Nikola Popović,
Miradija Gidžić, Veljko Radović, Snežana Vujović, Maliqe Asllani, Shkurte Arifaj, Ismet Borovci, Faik
Ademi, Miodrag Paunović, Stanko Popović, Mahmut Mehmetović, Slobodan Đukić, Obren Simović,
Ratko Milovanović, Branislav Maksimović, Milorad Milovanović, Momčilo Dimitrijević, Novica
Stolić, Slobodan Čalović, Tihomir Tomić, Radivoje Ristić, Božana Petković, Rrahman Rexhepi,
Jorgovanka Đorđević, Slobodan Arsić, Dobrila Čalović, Mila Stanojević, Slobodan Jeftić, Miodrag
Stolić, Svetislav Galić, Ljubomir Simonović, su podneli kopije radnih knjižica koje pokazuju da su te
radne knjižice bile zatvorene i da podnosioci žalbi nisu bili zaposleni u DP-u vreme privatizacije.
Prema članu 69 Zakona o radnom odnosu ("Službeni glasnik RS" br. 29/90, 42/90, 28/91), koji se
smatra primenljivim Zakonom u skladu sa Uredbom UNMIK-a br. 1999/24 u vezi sa važećim
zakonima, radna knjižica je javna isprava koja sadrži relevantne podatke u vezi sa početkom i
prestankom radnog odnosa.
A.2. Podnosilac žalbe Goran Stojanović je započeo novi radni odnos sa drugim poslodavcem.
A.3. Podnosilac žalbe nije uspeo da dokaže kontinuitet radnog odnosa
Podnosioci žalbi, Dragan Milenković, Nexhat Mehmeti, Dragutin Peković, Ljiljana Rajković,
Konstantin Savić, Slaviša Krstić, Živorad Simijonović, Ratko Ivanović, su podneli neoverene kopije
Radnih knjižica koje su još uvek otvorene. Međutim, podnosioci žalbi nisu podneli dovoljno
dokumentovanih dokaza na osnovu kojih bi Komisija mogla utvrditi da su oni preduzeli potrebne
pravne radnje kako bi se ponovo uspostavio radni odnos posle juna 1999. godine ili bilo koji drugi
dokaz koji pokazuje da su podnosioci žalbi bili zainteresovani da kontaktiraju rukovodstvo DP-a.
Podnosioci žalbi Stanica Dašić, Slobodan Koprivica, Slavojka Tonić, Časlav Gligorijević, Milan
Janković, Ljubinko Stević, Miloje Jelić, Milivoje Orović, Gordana Ristić, Sunčica Stanković, Svetlana
Đorđević, Zlatibor Bojković, Radmila Samardžić, Branka Garić Mitić, Zvonimir Mitić, Milorad
Popović, Miladija Krstić Mira Janačković, Ljiljana Ristić, Slobodanka Grujic, Milutin Arsić, Ismail
Ramić, Zoran Josifović, Miroljub Radaković, Dragica Šćepanović, Kosara Stolić, Momčilo Lazić,
Nikola Lukić, Nebojša Lalić, Dragan Milenković, Dejan Ničić, Zlatibor Trajković, Aleksandar Lazić,
Živorad Filipović, Divna Simeonović, Jasmin Kostić, su podneli kopije radnih knjižica koje su još uvek
otvorene. Prema Rešenju DP-a njihovo zaposlenje je prestalo 20.01.2000. godine. Međutim, podnosioci
žalbi nisu podneli dovoljno dokumentovanih dokaza na osnovu kojih bi Komisija mogla utvrditi da su
preduzeli potrebne pravne radnje kako bi se ponovo uspostavio radni odnos posle juna 1999. godine ili
bilo koji drugi dokaz koji pokazuje da su podnosioci žalbi bili zainteresovani da kontaktiraju
rukovodstvo DP-a.
Podnosioci žalbi su dostavili dokumenta koja nisu bila pravilno overena od strane nadležnog organa, u
skladu sa čl 1 - 4 Zakona za overu potpisa, rukopisa i prepisa ("Službeni glasnik RS" br 39/93, od
31.05.1993) i Uredbe UNMIK-a br. 1999/24.
Podnosioci žalbi: Tahir Alija, Miloje Vučinović, Svetomir Jović, Dragomir Stojanović, Slavica
Dragović su podneli kopije radnih knjižica koje su još uvek otvorene. Međutim, podnosioci žalbi nisu
podneli dovoljno dokumentovanih dokaza na osnovu kojih bi Komisija mogla utvrditi da su preduzete
potrebne pravne radnje kako bi se ponovo uspostavio radni odnos posle juna 1999. godine ili bilo koji
drugi dokaz koji pokazuje da su podnosioci žalbi bili zainteresovani da kontaktiraju rukovodstvo DP-a.
Podnosilac žalbe Mustafë Hyseni je predstavio praznu kopiju radne knjižice, iz kojih je evidentno da
ne postoje podaci u vezi sa njegovim zaposlenjem.
Prema članu 69 Zakona o radnom odnosu ("Službeni glasnik RS" br. 29/90, 42/90, 28/91), koji se
smatra primenljivim Zakonom u skladu sa Uredbom UNMIK-a br. 1999/24 u vezi sa važećim
zakonima, radna knjižica je javna isprava koja sadrži relevantne podatke u vezi sa početkom i
prestankom radnog odnosa.
B. Podnosioci žalbi koji su preminuli ili otišli u penziju pre privatizacije
Podnosioci žalbi Elmi Misini, Dragan Adžić, Slobodan Dukić su preminuli pre privatizacije DP, dok
njihova smrt nije prouzrokovana diskriminatorskim okolnostima.
Podnosioci žalbi Miodrag Ničić, Radojica Đorđević, Momčilo Marković, Arsenije Perić, Pavle
Trajković, Natalija Simonović (Todorović), Skender Isen Ramadani, Milana Filipović,Radoš Dobrić,
Malina Dukić, Ratomir Morača, u vreme privatizacije su bili stariji od 65 godina; u skladu sa važećim
zakonom dostigli su penziju.
C. Drugi razlozi
Podnosilac žalbe Jelica Aksić je poslala njenu žalbu na pogrešnu adresu. Ovo se vidi iz kopije radne
knjižice što pokazuje da podnosilac žalbe nije bio zaposlen u ovom DP-u.
Pravni lek:
Nezadovoljna stranka može da podnese žalbu protiv ove odluke Posebnoj komori Vrhovnog suda
Kosova u roku od 20 (dvadeset) dana od poslednjeg dana objavljivanja konačnih radničkih lista,
odnosno ove Odluke.
Komisija za razmatranje spiskova radnika
Kosovska agencija za privatizaciju (KAP)
Download

“Industrija mesa sa hladnjacom-IMF” u Kosovo PoljeOtvori PDF