AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT
KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
PRIVATIZATION AGENCY OF KOSOVO
Ul. Ilir Konushevci Br.8 ‹ Priština ‹ Kosovo Tel: ++381 38 500 400 0 Fax: ++ 381 38 248 076 E-mail: [email protected]
www.pak-ks.org
Konačan spisak radnika koji su stekli pravo na deo prihoda od prodaje u skladu sa članom 10 UNMIK
uredbe 2003/13 (sa izmenama i dopunama)
DP “19 Novembar” u Glogovac (PRN086) SO Gllogovac Fi 689/89
U skladu sa članom 10 UNMIK Uredbe 2003/13 (sa izmenama i dopunama), 20% prihoda od
privatizacione prodaje i likvidacije gorepomunetog DP-a biče respodeljeno kvalifikovanim radnicima
DP-a.
Sledi spisak radnika za koje je utvrđeno das u stekli pravo na deo u raspodeli 20% od prihoda
ostvarenog prodajom kao i njihov radnih staž:
Prezime
Ahmeti
Ime
Hamëz
Staž
16,07
Prezime
Gecaj,Bajrami
Ime
Bukurije
Staž
23,58
Ime
Sinan
Staž
23,58
19,32
13,54
20,25
23,58
23,58
11,79
23,58
23,58
23,58
19,17
23,58
20,25
23,08
22,28
23,58
Prezime
Krasniqi
Krasniqi,
Morina
Limani
Mehmeti
Mehmeti
Morina
Morina
Mulaj
Neziri
Nika
Osmani
Qallapeku
Qelaj
Qorri
Qorri
Shala
Asllani
Asllani
Beqiri
Beqiri
Berisha
Besnik
Binaku
Bogaj
Brahimi
Bujupi
Bujupi
Bujupi
Bujupi,Shala
Bunjaku
Bunjaku
Cërvadiku,
Zariqi
Dervishi
Dobërdolani
Dvorani,Bucolli
Elshani
Gashi
Gashi,Krasniqi
Deli
Lan
Islam
Kajtaz
Hazir
Heta
Izet
Shaban
Sabit
Rexhep
Sefer
Sevdije
Sevdije
Bedri
Fehmi
23,58
20,20
17,57
24,84
23,58
16,24
23,18
23,58
20,47
23,58
16,50
20,83
23,58
23,58
23,58
Gërguri
Gllareva
Gllareva,Dubovci
Hajdaraj
Hajdari
Halilaj
Halilaj,Gorani
Hasani
Haxhiu,Thaqi
Heta
Heta
Hoxha
Hoxha
Hykolli
Istogu
Afrim
Afrim
Drita
Sylejman
Tafil
Lumnije
Elhame
Murtez
Fahrie
Naser
Nazmi
Jonuz
Sherif
Maliq
Xhemajl
Emine
Liman
Sabit
Smajl
Shefshet
Zahir
Zeqir
Tafil
Naser
Muharrem
Qazim
Latif
Rrustem
Xhevdet
Muharrem
23,58
23,58
22,14
13,17
14,83
22,97
23,58
22,62
24,84
23,58
23,30
24,84
20,25
23,58
23,58
Nazmije
Rexhep
Miradije
Fahrije
Ragip
Salih
Sevdie
21,98
19,17
23,58
23,58
15,97
23,58
23,58
Jashari
Kajaj
Kastrati, Bucolli
Kastrati,Demiqi
Kiqina
Krasniqi
Muhamet
Musa
Zyla
Sevdie
Shefqet
Sheqiri
21,29
23,58
23,58
23,58
23,58
15,52
Spahija,Ghoshi
Tafilaj,Thaqi
Thaqi
Thaqi
Vrellaku
Xhoshi
Shehide
Nazlie
Imer
Merrushe
Sinan
Hyra
22,00
18,50
23,58
12,23
23,58
23,58
Prema članu 10.4 Uredbe UNMIK-a 2003/13 (sa izmenama i dopunama), radnik stiče pravo na 20% od
prihoda ostvarenog prodajom ukoliko je bio evidentiran kao radnik gorepomenutog DP-a u vreme
privatizacije ili likvidacije – do kojeg dodje ranije- i ukoliko je bio na platnom spisku tog DP-a u
periodu ne kračem od tri godine. Radnik koji ne ispunjava ove uslove, ipak se može kvalifikovati
ukoliko je njegova diskvalifikacija posledica diskriminikacije.
Osobe koje smatraju da njegovo/njeno ime traba da bude dobato u ovom spisku, ili želi da ospori jedno
ili više imena za spiska za koje smatra da je njihov radni staž netačno upisan, ili na bilo koji drugi način
žele da ulože žalbu na način na koji če sredstva biiti raspodeljena u skladu sa članom 10.5 UNMIK
Uredbe 2003/13 (sa izmenama i dopunama) što sve skupa čini Žalbu. U skladu sa članom 64.6
Administrativne naredbe 2006/17 o pravilima postupka Vrhovnog Suda Kosova Žalba mora biti
predata u Posbnoj Komori Vrhovnog Suda Kosova. Ove Žalbe moraje biti pisane i moraju sadržati (1)
ime(na) osobe(a) (žalilac/žalioci) u čije ime je podneta Žalba, (2) adresu za uslugu žalioca/žalilaca, i
(3) detaljne pravne i/ili činjenicne razloge ya Žalbu, sa potkrepljujučim dokazima (gde je prikladno)
(primerak mora biti overen kod nadležnog organa). Kada Žalbu u ime žalioca/žalilaca podnese treča
strana mora priložiti punomočje kao dokaz da je on/ona ovlaščen(a) da deluje u ime žalioca/žalilaca.
Žalbe moraju biti poslate Posebnoj komori Vrhovnog Suda Kosova, na adresu:
Posebna Komora Vrhovnog Suda Kosova ,
Ul. Nazim Gafurri br. 31
10000 Prishtina,
KOSOVO
SVE ŽALBE U VEZI SA OVIM OBAVEŠTENJEM MORAJU BITI DOSTAVLJENE DO 08
JANUARA 2011 GODINE PRE ISTEKA RADNOG VREMENA
Preporučuje se da Vi, ili Vaš advokat, razmotrite član 10 Uredbe UNMIK-a 2003/13 (sa izmenama i
dopunama), Naslov V Administrtivne naredbe 2006/17, i/ili stupite u kontakt sa Posebnom Komorom
Vrhovnog Suda Kosova kako biste se informisali o tome kako podneti Žalbu.
Ul. Ilir Konushevci Br.8 ‹ Priština ‹ Kosovo Tel: ++381 38 500 400 0 Fax: ++ 381 38 248 076 E-mail: [email protected]
www.pak-ks.org
Shodno Članu 24.6 Zakona Br. 03/L-067 o Kosovskoj Agenciji za Privatizaciju , odnoseći se na Član 2
paragraf 2 i 3, u vezi sa Članom 113.1 Zakona Br. 02/L-28 o Administrativnim procedurama, shodno
Članu 10.4 UNMIK Uredbre Br. 2003/13, Člana 67.2 UNMIK Administrativne naredbe Br. 2008/6,
Komisija za razmatranje nakon razmatranja žalbi u vezi sa neuključivanjem njihovih imena na
Privremeni spisak zaposlenih koji će ostvariti pravo na deo od 20% prihoda od privatizacije DP „19
Nentori“ Glogovac, 23. septembra 2010. godine izdaje sledeće:
OBAVEŠTENJE O ODLUCI
I. Žalbe podnosioca Kada Hysenaj u ime Rrahim Hysenaj, Sabit Sinani, Sevdije Sinani, Sylejman
Elshani u ime Asllan Elshani, Sahit Bequku, Hysen Hoxha u ime Remzije Hoxha, Xhavit Heta, Ajet
Brahimi i Besart Bajrami u ime Fahrije Muleta su ODBIJENE KAO NEOSNOVANE.
Obrazloženje
Komisija za Razmatranje spiskova zaposlenih, na osnovu dokumentovanih dokaza podnešenih od
strane podnosioca zajedno sa žalbom, je zaključila da podnosioci ne ispunjavaju kriterijum da bi bili
uključeni na spisak, shodno Članu 10.4 UNMIK Uredbe 2003/13.
A. Žalbe sa nedovoljno dokumentovanih dokaza
Žalioci Sahit Bequku i Remzije Hoxha nisu dostavili dovoljno dokumentovanih dokaza u korist svoje
žalbe i nisu dostavili kopije svojih radnih knjižica.
A.1. Nije dostavljen dokaz o radnom statusu u DP-u
Žalioci Sabit Sinani i Sevdije Sinani nisu dostavili kopije svojih radnih knjižica niti bilo kakav drugi
dokument da dokažu svoj status radnika u DP-u.
B. Žalioc nije dokazao radni kontinuitet
Žalioc Xhavit Heta je dostavio neoverenu kopiju radne knjižice koja je još uvek otvorena. Međutim, po
matičnoj evidenciji njegov radni odnos je prekinut 10.01.1992. Žalioc je dostavio dokumenta koja nisu
propisno overena od strane nadležnog organa, u skladu sa Članom 1- 4 Zakona o overi potpisa,
rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“ br. 39/93, od 31.05.1993.) i UNMIK Uredbom br. 1999/24.
B1. Žalioc je preminuo ili je penzionisan pre privatizacije
Žalioci Rrahim Hysenaj, Asllan Elshani i Fahrije Muleta su preminuli pre privatizacije DP-a, a njihova
smrt se nije dogodila pod diskriminatorskim okolnostima.
Žalioc Ajet Brahimi je u vreme privatizacije bio stariji od 65 godina pa je, po zakonu koji je na snazi,
dostigao starosnu dob za penzionisanje.
Pravni lek:
Nezadovoljne strane mogu uputiti žalbu na ovo rešenje Posebnoj komori Vrhovnog suda Kosova u
roku od 20 (dvadeset) dana od poslednjeg dana objave Konačnog spiska zaposlenih tj. ovog Rešenja.
Komisija za razmatranje spiskova zaposlenih
Kosovska agencija za privatizaciju (KAP)
Download

“19 Novembar” u GlogovacOtvori PDF