AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT
KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
PRIVATIZATION AGENCY OF KOSOVO
Ul. Ilir Konushevci Br.8 ‹ Priština ‹ Kosovo Tel: ++381 38 500 400 0 Fax: ++ 381 38 248 076 E-mail: [email protected]
www.pak-ks.org
Konačan spisak radnika koji su stekli pravo na deo prihoda od prodaje u skladu sa članom 10 UNMIK
uredbe 2003/13 (sa izmenama i dopunama)
DP “Trgovina Kosova” (PRN102) u Prištine Fi 808/89
U skladu sa članom 10 UNMIK Uredbe 2003/13 (sa izmenama i dopunama), 20% prihoda od
privatizacione prodaje i likvidacije gorepomunetog DP-a biče respodeljeno kvalifikovanim radnicima
DP-a.
Sledi spisak radnika za koje je utvrđeno das u stekli pravo na deo u raspodeli 20% od prihoda
ostvarenog prodajom kao i njihov radnih staž:
Prezime
Abdullahu
Ime
Orhan
Staž
16,76
Prezime
Krasniqi
Ime
Miradije
Staž
25,59
Ahmetaj
Arifi
BerbatiDallaku
Hoxha
Karadziq
Sabri
Mehdi
25,84
16,76
Mahmutaj
Maliqi
Ymer
Maliq
20,53
27,03
Milikije
Faik
Svetlana
27,04
26,78
16,76
Mustafa
Podvorica
Prestreshi
Shefqet
Shaip
Sylejman
27,03
16,30
27,02
Prezime
Ramadani
RamadaniAhmeti
Rushiti
Ime
Bajram
Staž
20,28
Zyhrije
Avdyl
21,23
25,94
Shehu
Zhitia
Faton
Nexhmi
16,76
18,92
Prema članu 10.4 Uredbe UNMIK-a 2003/13 (sa izmenama i dopunama), radnik stiče pravo na 20% od
prihoda ostvarenog prodajom ukoliko je bio evidentiran kao radnik gorepomenutog DP-a u vreme
privatizacije ili likvidacije – do kojeg dodje ranije- i ukoliko je bio na platnom spisku tog DP-a u
periodu ne kračem od tri godine. Radnik koji ne ispunjava ove uslove, ipak se može kvalifikovati
ukoliko je njegova diskvalifikacija posledica diskriminikacije.
Osobe koje smatraju da njegovo/njeno ime traba da bude dobato u ovom spisku, ili želi da ospori jedno
ili više imena za spiska za koje smatra da je njihov radni staž netačno upisan, ili na bilo koji drugi način
žele da ulože žalbu na način na koji če sredstva biiti raspodeljena u skladu sa članom 10.5 UNMIK
Uredbe 2003/13 (dopunjeno izdanje) što sve skupa čini Žalbu. U skladu sa članom 64.6
Administrativne naredbe 2006/17 o pravilima postupka Vrhovnog suda Kosova Žalba mora biti predata
u posbnoj komori Vrhovnog suda Kosova. Ove Žalbe moraje biti pisane i moraju sadržati (1) ime(na)
osobe(a) (žalilac/žalioci) u čije ime je podneta Žalba, (2) adresu za uslugu žalioca/žalilaca, i (3)
detaljne pravne i/ili činjenicne razloge ya Žalbu, sa potkrepljujučim dokazima(gde je prikladno)
(primerak mora biti overen kod nadležnog organa). Kada Žalbu u ime žalioca/žalilaca podnese treča
strana mora priložiti punomočje kao dokaz da je on/ona ovlaščen(a) da deluje u ime žalioca/žalilaca.
Žalbe moraju biti poslate Posebnoj komori Vrhovnog Suda Kosova, na adresu:
Posebna Komora Vrhovnog Suda Kosova ,
Ul. Nazim Gafurri br. 31
10000 Prishtina,
KOSOVO
sve žalbe u vezi sa ovim obavestenjem moraju biti dostavljene do 15 Januara 2011 pre isteka
radnog vremena
Preporučuje se da Vi, ili Vaš advokat, razmotrite član 10 Uredbe UNMIK-a 2003/13 (dopunjeno
izdanje), Naslov V Administrtivne naredbe 2006/17, i/ili stupite u kontakt sa Posebnom komorom
Vrhovnog suda Kosova kako biste se informisali o tome kako podneti Žalbu.
Shodno Članu 24.6 Zakona Br. 03/L-067 o Kosovskoj Agenciji za Privatizaciju , odnoseći se na Član
2 paragraf 2 i 3, u vezi sa Članom 113.1 Zakona Br. 02/L-28 o Administrativnim procedurama, shodno
Članu 10.4 UNMIK Uredbre Br. 2003/13, Člana 67.2 UNMIK Administrativne naredbe Br. 2008/6,
Komisija za razmatranje nakon razmatranja žalbi u vezi sa neuključivanjem njihovih imena na
Privremeni spisak zaposlenih koji će ostvariti pravo na deo od 20% prihoda od privatizacije DP
„Tregtia e Kosoves“ Priština, 23. septembra 2010. godine izdaje sledeće:
OBAVEŠTENJE O ODLUCI
1. Žalbe podnosioca: Slobodan Kitić, Latif Krasniqi, Ahmet Mustafa, Bejtush Gashi, Agim Spahiu,
Lulzim Gerguri su ODBIJENE KAO NEOSNOVANE.
2. Žalbe podnosioca: Ali Dobratiqi, Radoman Spalević, Tomislav Maksimović, Božana Čuljković,
Slađana (Anastasijević) Živković, Olivera (Jorgić) Popović, Verka Simić, Snežana Rajković, Božinka
Božinka, Advokat Naim Haliti u ime 11 žalioca (Hysen Musliu, Fahri Bajrami, Kaqusha Berisha,
Shefqet Devaja, Ali Dobratiqi, Milaim Dragusha, Raif Hyseni, Brahim Osmani, Faik Pllana, Xhevdet
Prebreza, Lumnije Spahiu) su ODBIJENE KAO NEDOPUSTIVE.
Obrazloženje
Komisija za Razmatranje spiskova zaposlenih, na osnovu dokumentovanih dokaza podnešenih od
strane podnosioca zajedno sa žalbom, je zaključila da podnosioci ne ispunjavaju kriterijum da bi bili
uključeni na spisak, shodno Članu 10.4 UNMIK Uredbe 2003/13.
A.1 Žalbe sa nedovoljno dokumentovanih dokaza
Žalioci Latif Krasniqi, Bejtush Gashi, Lulzim Gerguri nisu dostavili kopije radnih knjižica niti bilo
kakav dokument koji dokazuje njihovo zaposlenje u DP-u u vreme privatizacije i nisu dostavili
dovoljno dokaza u vezi sa radnim stažom u DP-u.
A.2. Radna knjižica je zatvorena
Žalioci Ahmet Mustafa, Agim Spahiu, Božinka Božinka su dostavili kopije radnih knjižica koje
pokazuju da su radne knjižice zatvorene i da žalioci nisu bili zaposleni u ovom DP-u u vreme
privatizacije.
Po Članu 69 Zakona o radnom odnosu, („Službeni glasnik RS“ br. 29/90, 42/90, 28/91) koji se smatra
važećim Zakonom i u skladu sa UNMIK Uredbom br. 1999/24 o važećim zakonima, Radna knjižica je
javni dokument koji sadrži relevantne podatke u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa.
A.3. Žalioc Slobodan Kitić je zasnovao radni odnos sa drugim poslodavcem.
B.1. Ostali razlozi
Žalioci Ali Dobratiqi, Radoman Spalević, Tomislav Maksimović, Božana Čuljković, Slađana
(Anastasijević) Živković, Olivera (Jorgić) Popović, Verka Simić, Snežana Rajković, Advokat Naim
Haliti u ime 11 žalioca (Hysen Musliu, Fahri Bajrami, Kaqusha Berisha, Shefqet Devaja, Ali Dobratiqi,
Milaim Dragusha, Raif Hyseni, Brahim Osmani, Faik Pllana, Xhevdet Prebreza, Lumnije Spahiu) su
pogrešno dostavili žalbe. Ovo se vidi u njihovim radnim knjižicama koje pokazuju da žalioci nisu bili
zaposleni u ovom DP-u.
Pravni lek:
Nezadovoljne strane mogu uputiti žalbu na ovo rešenje Posebnoj komori Vrhovnog suda Kosova u
roku od 20 (dvadeset) dana od poslednjeg dana objave Konačnog spiska zaposlenih tj. ovog Rešenja.
Komisija za razmatranje spiskova zaposlenih
Kosovska agencija za privatizaciju (KAP)
Download

“Trgovina Kosova” u PrištinuOtvori PDF