AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT
KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
PRIVATIZATION AGENCY OF KOSOVO
Ul. Ilir Konushevci Br.8 ‹ Priština ‹ Kosovo Tel: ++381 38 500 400 0 Fax: ++ 381 38 248 076 E-mail: [email protected]
www.pak-ks.org
KONAČAN SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OD PRODAJE U
SKLADU SA ČLANOM 10 UNMIK UREDBE 2003/13 (SA IZMENAMA I DOPUNAMA)
DP “Preduzeče za proizvodnju dorade i promet 7 Juli” (PEJ011) u Klini, SO Klina Fi 618/89
U skladu sa članom 10 UNMIK Uredbe 2003/13 (sa izmenama i dopunama), 20% prihoda od
privatizacione prodaje i likvidacije gorepomunetog DP-a biče respodeljeno kvalifikovanim radnicima
DP-a.
Sledi spisak radnika za koje je utvrđeno das u stekli pravo na deo u raspodeli 20% od prihoda
ostvarenog prodajom kao i njihov radnih staž:
Prezime
Ahmetxhekaj
Avdyli
Baca
Bajraktari
Bajraktari
Bajraktari
Berisha
Bicanin
Bicanin
Bojaj
Deda
Dushi
Elezaj
Fejzullahu
Gashi
Gashi
Ime
Mustaf
Selim
Shaban
Bedri
Ismet
Mujë
Tush
Gorica
Ranko
Milazim
Pren
Zenel
Zenel
Murat
Bekim
Hashim
Staž
7,13
7,13
7,13
7,10
7,13
7,13
7,13
4,93
7,88
7,33
7,13
7,13
7,13
7,13
7,10
7,13
Prezime
Gashi
Gashi
Gashi
Gashi
Hoti
Lleshi
Malaj
Marku
Marku
Millaku
Morina
Morina
Morina
Quni
Quni
Qupeva
Ime
Ibish
Mujë
Ragip
Sali
Xhavit
Mark
Xhafer
Krist
Martin
Pajaz
Naser
Sadri
Smajl
Lekë
Qun
Arton
Staž
7,10
6,27
7,10
7,13
5,30
7,13
7,13
7,13
7,13
7,13
7,10
7,10
7,13
7,13
7,13
7,10
Prezime
Qupeva
Raci
Raci
Radovan
Ratko
Rexhepi
Rrapi
Sarkovic
Sejdiu
Selimi
Selita
Selita
Shahini
Vucicevic
Zivan
Zoran
Ime
Mujë
Naim
Tefik
Cvetkovic
Bicanin
Ismet
Gjon
Milenko
Ukë
Ilaz
Nikoll
Pren
Avdi
Obrad
Savic
Aleksic
Staž
7,13
7,13
7,10
7,88
7,88
7,10
7,13
5,54
7,13
6,78
7,13
7,13
7,13
7,88
7,88
7,88
Prema članu 10.4 Uredbe UNMIK-a 2003/13 (sa izmenama i dopunama), radnik stiče pravo na 20% od
prihoda ostvarenog prodajom ukoliko je bio evidentiran kao radnik gorepomenutog DP-a u vreme
privatizacije ili likvidacije – do kojeg dodje ranije- i ukoliko je bio na platnom spisku tog DP-a u
periodu ne kračem od tri godine. Radnik koji ne ispunjava ove uslove, ipak se može kvalifikovati
ukoliko je njegova diskvalifikacija posledica diskriminikacije.
Osobe koje smatraju da njegovo/njeno ime traba da bude dobato u ovom spisku, ili želi da ospori jedno
ili više imena za spiska za koje smatra da je njihov radni staž netačno upisan, ili na bilo koji drugi način
žele da ulože žalbu na način na koji če sredstva biiti raspodeljena u skladu sa članom 10.5 UNMIK
Uredbe 2003/13 (sa izmenama i dopunama) što sve skupa čini Žalbu. U skladu sa članom 64.6
Administrativne naredbe 2006/17 o pravilima postupka Vrhovnog Suda Kosova Žalba mora biti
predata u Posbnoj Komori Vrhovnog Suda Kosova. Ove Žalbe moraje biti pisane i moraju sadržati (1)
ime(na) osobe(a) (žalilac/žalioci) u čije ime je podneta Žalba, (2) adresu za uslugu žalioca/žalilaca, i
(3) detaljne pravne i/ili činjenicne razloge ya Žalbu, sa potkrepljujučim dokazima(gde je prikladno)
(primerak mora biti overen kod nadležnog organa). Kada Žalbu u ime žalioca/žalilaca podnese treča
strana mora priložiti punomočje kao dokaz da je on/ona ovlaščen(a) da deluje u ime žalioca/žalilaca.
Žalbe moraju biti poslate Posebnoj Komori Vrhovnog Suda Kosova, na adresu:
Posebna Komora Vrhovnog Suda Kosova ,
Ul. Nazim Gafurri br. 31
10000 Prishtina,
KOSOVO
SVE ŽALBE U VEZI SA OVIM OBAVEŠTENJEM MORAJU BITI DOSTAVLJENE DO 4
DECEMBRA 2010 PRE ISTEKA RADNOG VREMENA
Preporučuje se da Vi, ili Vaš advokat, razmotrite član 10 Uredbe UNMIK-a 2003/13 (dopunjeno
izdanje), Naslov V Administrtivne naredbe 2006/17, i/ili stupite u kontakt sa Posebnom komorom
Vrhovnog suda Kosova kako biste se informisali o tome kako podneti Žalbu.
Ul. Ilir Konushevci Br.8 ‹ Priština ‹ Kosovo Tel: ++381 38 500 400 0 Fax: ++ 381 38 248 076 E-mail: [email protected]
www.pak-ks.org
Shodno Članu 24.6 Zakona Br. 03/L-067 o Kosovskoj Agenciji za Privatizaciju, odnoseći se
na Član 2 paragraf 2 i 3, u vezi sa Članom 113.1 Zakona Br. 02/L-28 o Administrativnim
Procedurama, Shodno Članu 10.4 UNMIK Odredbe Br. 2003/13, Član 67.2 UNMIK
Administrativne Direktive Br. 2008/6, Komisija za Razmatranje nakon razmatranja žalbi
povezanim sa neuključivanjem njihovih imena na Privremeni Spisak zaposlenih koji će dobiti
deo novca od dela od 20% prihoda od privatizacije DPa “Fabrika Semena” u Klini, 23
Septembra 2010 izdaje sledeće:
OBAVEŠTENJE O ODLUCI
I. Žalbe podnosilaca Milije Vulićevića, Zorana Trifunovića, Nebojše Vulićevića, Staniše
Šarkovića, Milisava Lopaćanina, Miodraga Mikića, Radoša Mikića su ODBIJENE KAO
NEOSNOVANE.
II. Žalbe podnosilaca Gorice Šarković i Ljubiše Račića su ODBIJENE KAO
NEDOPUSTIVE
Obrazloženje
Komisija za Razmatranje Spiska Zaposlenih, je na osnovu dokumentovanih dokaza
dostavljenih od strane žalbenika zajedno sa žalbom, zaključila da navedeni podnosioci žalbi
ne ispunjavaju kvalifikacioni kriterijum da bi bili uključeni na spisak, shodno Članu 10.4
UNMIK Odredbe 2003/13
A. Žalbe sa nedovoljno dokumentovanih dokaza
Podnosilac žalbe Zoran Trifunović i Milisav Lopaćanin nisu dostavili dovoljno pravno
dokumentovanih dokaza u podršci njihovim žalbama i nisu dostavili kopije njihovih Radnih
Knjižica
Podnosilac žalbe Zoran Trifunović je dostavio dokument(a) koji nisu valjano overena od
strane nadležnog tela, shodno Članovima 1-4 Zakona za Overavanje Potpisa, Rukopisa i
Komentara (“Službeni Glasnik RS” br. 39/93 od 31.05.1993) i UNMIK Odredbe br. 1999/24.
A.1. Podnosilac žalbe nije uspeo da dokaže kontinuitet u radnom odnosu
Podnocioci žalbi Milija Vulićević, Nebojša Vulićević i Miodrag Mikić su podneli neoverene
kopije Radnih Knjižica koje su i dalje otvorene. Ipak, podnosioci nisu dostavili dovoljno
dokumentovanih dokaza na osnovu kojih Panel može ustanoviti da su oni preduzeli bilo
kakve pozitivne pravne radnje u cilju ponovnog uspostavljanja radnog odnosa nakon Juna
1999 ili bilo koji drugi dokaz koji bi pokazao da su podnosioci bili zainteresovani da
kontaktiraju menadžment DPa.
Podnosioci žalbi su dostavili dokument(a) koja nisu valjano overena od strane nadležnog
organa, shodno Članovima 1-4 Zakona za Overavanje Potpisa, Rukopisa i Komentara
(“Službeni Glasnik RS” br. 39/93 od 31.05.1993) i UNMIK Odredbe br. 1999/24.
Podnosioci žalbi Staniša Šarković i Radoš Mikić su podneli kopije Radnih Knjižica koje su i
dalje otvorene. Ipak, podnosioci nisu dostavili dovoljno dokumentovanih dokaza na osnovu
kojih Panel može ustanoviti da su oni preduzeli bilo kakve pozitivne pravne radnje u cilju
ponovnog uspostavljanja radnog odnosa nakon Juna 1999 ili bilo koji drugi dokaz koji bi
pokazao da su podnosioci bili zainteresovani da kontaktiraju menadžment DPa. Podnosilac
žalbe Radoš Mikić je započeo novi radni odnos sa drugim poslodavcem.
B. Žalbe dostavljene nakon krajnjeg roka za podnošenje žalbi
Žalbe podnosilaca Gorice Šarković i Ljubiše Račića su odbijene kao nedopustive zato što
podnosioci nisu uspeli da dostave žalbe u okviru 20 dana nakon objavljivanja Preliminarnog
Spiska, shodno Članu 672 UNMIK AD Br. 2008/6.
Pouka o pravnom leku:
Nezadovoljna strana može podneti žalbu protiv ove Odluke Posebnoj Komori Vrhovnog Suda
Kosova u okviru 20 (dvadeset) dana od zadnjeg dana publikacije Konačnog Spiska
Zaposlenih, tj. ove Odluke.
Komisija za Razmatranje Spiska Zaposlenih
Kosovska Agencija za Privatizaciju (KAP)
Download

Preduzece za proizvodnju dorade i promet 7 Juli