('
r-,
0 '<vV515-'1YES T(j:N....
u.O..
4 (j)
.
1
DrO\~.
r cdgorica.
~J I-()
1),
d
20,:.-1 go .
() ,
UG()Vr~
0 NABAVCI ROBA
izmedur
1. "Luka Kotor" .4.D. K010J'; Park Slobode br.l.; Kotor 85330. Crna Gora; z.r. 510-2293-48
Crnogorska komercijalna banks; 520-20700-55 Ilipotekama banka A.D.; 535-1{l629-O8 Prva
banka CO.; PlB 02044188; PDV: 92/31-00023-8 koga zastupa Vasilije Kusovac dipl.ing , s jedne
strane (11 daljem tckstu: NARUCIL\C)
i
2. ,;Wa~-De:sjg:n" D,O.O. Podgoriea, koga zastupa izvrsni direktor Vladimir Konatar, s druge
strane (u daljem tekstu: DOBAV1 .•JlAC).
.
JC
na bJi'('ka
I
Clant
I':
]
.• k
. - . !.. uno.bilii
be luck
~ance
anlS
~Ol! nam1cstftlft
i lIT<l Zit lloU"e
uc '02,
tcrminala "r .uka Kotor" A.U. KoLor. ~relna Pozivu za javno nadmetanje za izbor najpovoljnije
ponude za nabavku robe broj m06-1686 od 06.10.2014. IZodine izmj~ br.2. i Odluci {}izboru
n~ip{)voljnije ponudc broj 0306-2025, d 24.11.2014. godine i prema ponudi Dobavljaea 03061912 (.)28,]0.2014.
.1
Precmet
ovog ugovora
Clan 2
da NA UCIOC17 isporuci 1 instaiira i stavi 1iI funkciju robu
specificlranu clanom 1 ovog ugovora, . NARUCILAC se obavezuje da zvanicno preuzme i plati
D013AVUACU vrijednost robe premalprlhvaccnoj cijcni izPonude br, OJ06~1912 0 2~Ll(U014.
godine.
DORA VLJAC sc obavezuje
I
CI.JENA J USLOVI PL.A(:AN,JA
Clan 3
Ukupna vrijednost robe, prcma prihvacenoj ponudi hr. 0306-1912 028.10.2014.
17.164,00 ~ (slovlma: sedanmajcsthiljadastttsczdcscteetri
om.
godine, iznosi
i00/100 eura} sa uraclloatim P()V-
(~l:m 4
Ugovorcna vrijednost robe podrazumijeva isporuku FCO NAROCll.AC, montazu, instalaciju,
testiranje i pustanje U rad 113 lokacijima NARU(':IOCA. po nalogu NARI1C]OCA, dcmonstraciiu
kompletnosti i funkcionalnosu, kao i otklanjanje kvarova iodrzavanic u garantnorn roku,
U cijenu su ukljuceni troskovi ambalazc prikladne za drumski
osiguranje prilikom transporta.
prcvoz, troskovi prcvoza
ClanS
Ugovornc stranc su saglasnc da cc Nf RLCILAC isplatiti ugovorcnu cijcnu do 30 dana po
zavrsctku kvantitativno-kvalitativnog prijema opremc i instalaciji oprernc, prijcma fakturc. Isplata
5C vrsi sa racuna 510-2293-48.
I
Sve uplate se vrse u korist 7.iro racuna 550-13544-94 kod Sociere Generale Montenezro.
l
ROK ISPORLJKF.
(1an6
0013A VUAC se obavczujc da ugovon:nu isporuku iZ\Tsi u roku od 10 dana od dana potpisivanja
ovog ugovora,
Datum isporuke robe je datum potpisivanja zapisnika (1 J....vantitativnom i kvalitetivnom prijernu
robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrsi Komisija NAROCJOCA,
na lokaciji NARUCIOCA, uz prisustvo ovlascenih predstavnika DOBAVJJA(~A. Komisija je
obavezna eta pocne sa radom odmah nakon obavjestenja I DOBAVLJACf\ cia j~ roba spremna za
primopredaju,
Po zavrsetku kvalitativno-kvantitativne primopredaie Komisijaje obavezna da saCini zapisnik kojl
potpisuju i ovjeravaju predstavniei UgQ\t1]ih strana. .
R ..4....~KID UGOVORA
I.
Clan 7.
Ugovorne strane su saglasne da do raskida Oyog Ugovora mole doci ako DOHAVLJAC nc budc
izvrsavao svoje obavczc u rokovirna i na nacin predvidjen Ugovorom:
•
U slucaju kada NARUC:JI ..AC ultanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili
nacin na koje se isporueuje, odsrupa od trazenog, odnosno ponudjcnog kvalitcra iz ponudc
DORA VI J ACA,
I
•
U slncaiu da se DOBAVUA¢ ne pridrzava svojih obaveza i u drugim slucajcvima
ncsavjcsnog obavljanja posla. ISlo pravo NARCC]LAC irna u slucaju raskida ugovora, do
izbora novog DOBA VUACA.
:-.lamella.c je o.?av~zan da 1.1 slu.cajL~u~crvan}a P~()P~SWu obavljaniu pl):-,la pisanim putem pozove
DOBA \iLJACA 1 cia putem Zapisnika zajednicki konstatuju uzrok I obirn uoeenih propusta,
Ukoliko se DOBA V LJAC nc odazovc Ipozivu NARUCIOCA, NARUCILAC angazuje trece lice
na teret DOBA VLJJ\CA
-
GAR~:"l{:TJA ZA DOBR:O lZVR.5EN.n: IJGOVORA
ClanS
DO RA V U AC se obavezuj e da Naruciocu u trenutku potpisi vanja ovog U govora preda neopozivu,
bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju hanke, za dobro h:vrscnjc ugovora na iZ1W:'; 10%
0<1ukupnc vrijednosri Ugovora.sa rokom vaznosti 3 (tri) dana duzim od dana isteka roka na koji
je zakljucen Ugovor 0 isporuci i ugradnji prcdmetne robe, i koju Narucilac moze aktivirari u
svakom momeruu kada nastupi neki ad razloga za raskid ovog Ugovora.
Garancija treba biti izdata ad poslovne banke koja sc nalazi u Cmoj Gori ili strane banke preko
korcspodentne banke koja sc nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost Narueioca.
Narucilac sc obavezuje da neposrcdno nakon ispunjenja obavcza, na nacin i pod uslovima iz ovog
ugovora, vrati DOBAVIJA(:U garanciju.
La sve 510 nije definisano
ovim ugovorom primjcnjivace
se odredbe Zakona
0
obligal:ionim
odnosima.
UGOVORNA KAZNA
Chtn 9
DO BA VLJ At sc obavczu]c da plat; ugovornu kaznu
oprcmc, a najvise 5!J1c. od ukupne vrijednosii
U
ugovorenog
visini 2%•.•za svaki dan kasnjenja
posla.
11
isporuci
CARAl\CI.JA
(:Ian 10
DOBA VLJA(: garantu]e da je ponudjena oprcma nova i neupotrehljavana
i ria nema ::;1 varnih i
pravnih nedostataka.
DOBAVLJA<:: garantuje kvalitet isporucene robe i obavezujc sc da bez odlaganja, 0 svom trosku,
otkloni svaki kvar ili izvrsi zarnjenu robe, koji nije posledica nepravilnog H!kov<lnja
NARUCIOCA-
Garancija n.a robu je je u ;:;k.Jadusa
garr' ncijom
proizvodaea
Garancija tecc od dana isporuke robe,
NARucn ,AC je U obavezi da svaki prp,blen1 u radu ili kvar pisano prijavi D013AVUi\(;U (putem
fax sj~~~ma.m~~Ieklr<m~~i. ~lLltcm
p~ruke) ~)dm~h l~(~rti_cnol~.nastanku. Prij avu kv~ra ]~~)ze
da vrsi lSklJuCIVO ovlasceni predstavnik NARlJCIOCA ili V1se njih, pod uslovom da Narucilac
blagovremeno pisano informise DOBArVUACA ~ imenima ovlascenih prcdstavnika.
c-m1!1
Nakon
otklanianja
nedostaiaka,
D _BA VUACA
je
duzan
da prcda
robu
Jill
lokaciju
NARUC:IOCA_
Podrska
besplamo
za rczervne djelove je gara iovana sljcdecih 1 godine, S tim da je
1 pokrivena garantnim roko 1, u skladu sa deflnisanim uslovima.
U
toku
:f godinc
--------
Clan 11
DORA VUAC sc obavezuie da sve servisne intcrvencije zapocne najkasnijc u roku od 24 casa od
tremnka prijave kvara, u radno vrijeme i radnim danom, odnosno 48 sati u ostalim vrernenskim
terminima. U slucaju da opravka tra]e duze ili kada jc neophodno neispravni urcdiai odnljeti M.
lokacije NARUCIOCA,
DOBAVIJAC
jeduzan
neispravnu robu zamijeniti ispravnom
ekvivalentnom po funkcionalnosti, koju ee NARUC:ILAC koristiti do okoncania opravke ili u
slucaju kada nije moguca popravka u toku garantnog Taka DOBA VUAC je U obavczi da roku 6
dana od dana prijave kvara, zarnijeni neispravni dio novim.
OBAVEZE
NARl;CIOCA,
(:lan 12
NARuC:n.AC sc obavezuje da obezbjedi prostorije
PREUZIl\iIAl\JE
j
uslove za isporuku ugovorene robe.
PRAVA I OBAVEZA
Clan J.3
Ukoliko U toku vaznosti ovog ugovora dode do bilo kakvih prornjena L1 nazivu ili
drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada cc sva prava i obaveze ugovorne
strane kod koje dodc do takvc promjcne, preei na njenog pravnog sljedbenika.
PRIMJENA
PROPISA
CIao J4
Za svc sto nije predvidjeno ovim ugovorom primjenjuju s.e odrcdbe Zakona o obligacionim
odnosimai drugih pozitivnih propisa.
SU»SKA NAOLF2;~OST
(:Ian IS
Ugovorne strane su saglasne da eventualne
SPOT{lVC POVOdOlll
sporazumom. U protivnom, ugovara se nadleznosr suda
II
OV.JERA l)(;OVOR..4.
Clal1 16
Troskovi ovjerc ovog ugovora Ptldajulna teret lzvrsioca.
ovog ugovora rjesavaju
Podgorici,
PRIMJERCI UGOVORA
(:lan 17
Ova] ugovor je pravno valjano zakljueen i potpisan od dolie navcdenih ovlasccnih zakonskih
zastupnika strana ugovora j sacinjen je u 6 (sest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 3 (tri)
primjerka za NARUCIOCA i DOBAVLJACA.
U(;()VOR~ASTRANA
DOBAVLJAC;
UGOVORNA STJ~ANA
.l"ARUCILAC
fP>::';~:~j
IA.L~'l-LAf
,:-.~
I%\!rsni direktor
"",~, • VfiSi!1Je
-:.,
Ktisovac dipl.ing.
K01C'2-:-·~·
~~P"
Download

Luka Kotor